Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till socialkontor ekonomi
Vi söker dig som vill arbeta med socialt förändringsarbete på ett lösningsfokuserat sätt. Arbetet innebär att tillsammans med den enskilde hitta lösningar som stärker personens resurser och möjligheter till egen försörjning. I arbetsuppgifterna ingår att utreda, bedöma och fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Personliga besök är den viktigaste grundstenen i vårt arbete. Dessa möten ger förutsättningar till en rättssäker myndighetsutövning eftersom vi lyssnar och är nyfikna på människan vi möter. Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete ...
2021-10-15 2021-10-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom VVS till Hahrska gymnasiet
Som yrkeslärare inom VVS kommer du att arbeta med undervisning på vårt VVS program. I rollen som lärare ingår handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer, något som vi känner stolthet över. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål.
2021-10-15 2021-10-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Tillbergaskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever s...
2021-10-15 2021-10-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningscentrum
I den här tjänsten ingår flera ansvarsområden. Primärt vägleder du våra elever, sätter upp målbilder och upprättar studieplaner. Dessutom omvärldsbevakar du kring validering, branschråd och certifieringar för att kunna stötta våra chefer på ett bra sätt. Vidare uppdaterar du våra sociala kanaler med spännande nyheter och relevant information. Vi har regelbundna pedagogiska träffar där du utbyter tankar och idéer med dina kollegor. Det är viktigt för att hålla oss uppdaterade om vad som händer inom vårt område. Just nu erbjuder vi bland annat ...
2021-10-15 2021-10-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsledare till Västerås yrkeshögskola
Här får du en bred roll där arbetsuppgifterna är många och varierade inom både projektledning och administration. Du planerar, bemannar, kvalitetssäkrar utbildningarna du ansvarar för från start till examen. Under utbildningarnas gång för du en kontinuerlig dialog tillsammans med myndigheten för yrkeshögskolan och du sitter också med i ledningsgrupper för de olika utbildningarna. Du har kontinuerlig kontakt med våra studerande, utbildare och näringslivet för att lyssna in och skapa de bästa utbildningarna som möter dagens och morgondagens beho...
2021-10-15 2021-10-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Som specialpedagog har du en central roll inom de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov särskilt stöd. Det innebär bland annat att arbeta förebyggande genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Du handleder och samarbetar med övriga lärare så anpassningar för elever utförs på bästa sätt. Du har kontinuerliga möten med vårdnadshavare. Du gör även specialpedagogiska insatser med elever individuellt eller i grupp. Du ingår i elevhäl...
2021-10-15 2021-10-29
Västerås stad, Stadsledningskontoret Finansekonom till Stadsledningskontoret
Du arbetar i rollen som middleoffice med bland annat riskrapportering, räntekostnadsprognoser, principer för borgensavgifter och säkringsdokumentation. Du håller också ihop koncernens arbete med cash management och är projektledare vid upphandlingar. Ett viktigt projekt är digitala betallösningar. Västerås stad arbetar med hållbar finansiering och beroende på inriktning kan arbete med riktlinjer och rapportering av projekt och finansiering ingå i arbetsuppgifterna. Du jobbar nära finanschefen och ingår i internbanksfunktionen.
2021-10-15 2021-10-31
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Landskapsingenjör till gatu- och parkenheten
Du ansvarar för planering och skötsel av Västerås parker och grönområden. Det innebär att du beställer drift och underhållsinsatser och ser till att kvaliteten från våra entreprenörer är god. I gruppen har ni delat upp staden i olika geografiska områden där ni ansvarar för varsitt område. Du kommer därför ha den närmsta kontakten med drift- och underhållsentreprenaderna för just ditt område. I tjänsten kommer du också att hantera frågor och ibland även klagomål från allmänheten. Du kommer till en öppen och prestigelös arbetsgrupp som trivs att ...
2021-10-14 2021-10-28
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Teaterlärare till Västerås kulturskola
Dina arbetsuppgifter består av att undervisa i teater och musikal för barn- och ungdomar i åldern 8 till 20 år, i linje med vår utarbetade kursplan. Du kommer att delta i skolans olika sceniska projekt och undervisa i grundläggande ljus- och ljudteknik för teaterscen. Tillsammans med andra verkar du för ett lärande och innovativt klimat och tycker om att i samverkan med arbetslaget, planera, undervisa och utveckla nya undervisningsmetoder.
2021-10-14 2021-10-28
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Enhagens förskola
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper dem att utveckla språk och socialt samspel genom lek och rörelse, kreativt skapande och ger möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2021-10-13 2021-10-27
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Handledare till integrationsenheten
Ditt och enhetens uppdrag är att stödja nyanlända med bland annat läxhjälp och samhällsinformation och övrig vägledning i det svenska samhället. Du arbetar ihop med volontärer som på ideell basis är med och hjälper till med läxhjälp. Vidare kommer att du att ha individuella möten samt gruppmöten där du informerar och vägleder inom olika samhällsorienterade ämnen. I rollen ingår även att identifiera och komma med förslag på nya utvecklingsinsatser kopplat till målgruppen. Som handledare utvecklar du goda relationer med olika samarbetspartners oc...
2021-10-13 2021-10-27
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Byggprojektledare
Ditt ansvarsområde som byggprojektledare är att leda projektet i produktionsfasen. Detta innebär att ta över efter förstudien och sedan leda projektet från förfrågningsunderlag till projektavslut. Exempel på arbetsuppgifter är upprätta förfrågningsunderlag och genomföra upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, uppföljning av ekonomi, kvalitet och tidplan, rapportering till styrgrupp, ta fram kravdokument som exempelvis projektplan, slutdokumentera och överlämna till förvaltning. Vi erbjuder kompetensutveckling för att du ska kunna väx...
2021-10-13 2021-10-27
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Vägledare till integrationsenheten
I din roll som vägledare jobbar du med att stödja nyanlända. Du kommer att ha individuella möten samt gruppmöten där du informerar och vägleder inom olika samhällsorienterade ämnen. I rollen ingår även att identifiera och komma med förslag på nya utvecklingsinsatser kopplat till målgruppen. Som vägledare utvecklar du goda relationer med olika samarbetspartners och nyanlända. För att lyckas i arbetet har du ett aktivt samarbete med kollegor, samarbetspartners och övriga aktörer i samhället. Vid behov har vi möjlighet att ta in tolk.
2021-10-12 2021-10-26
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Förskollärare till Skultuna Utbildningsenhet/förskola
Som förskollärare ansvarar du för att undervisa, leda, utveckla, motivera och skapa förståelse för alla barn. Du arbetar aktivt tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål, detta utifrån förskolans läroplan och våra andra styrdokument. Vi arbetar projektinriktat, där varje målområde blir långa och korta projekt. Hela enheten utgår från ett gemensamt tema som under året bryts ner till olika mål och fokusområden. På våra förskolor bildar pedagogerna stora arbetslag som sedan blir mindre undervisningsgrupper. Till hjälp i arbetet använder v...
2021-10-12 2021-10-26
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Barnskötare till Skultuna förskolor
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper dem att utveckla språk och socialt samspel, genom lek och rörelse, kreativt skapande och ger möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2021-10-12 2021-10-25
Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetshandledare till daglig verksamhet
Kundperspektivet är centralt i allt vi gör och vi är måna om att ge bästa möjliga möte till våra kunder. Genom att skapa och genomföra aktiviteter utifrån kundens förutsättningar ser du till att våra kunder får en bra dag och vårt arbete bygger på att du är aktiv tillsammans med kunderna. I rollen ingår också att vara kontaktman vilket innebär att du ansvarar för kartläggning, planering och utvärdering av insatser. Datorn är ditt dagliga arbetsredskap och du dokumenterar ditt arbete enligt SOL och LSS.
2021-10-12 2021-11-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterskor till hemsjukvården
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar du nära dina patienter i deras hem bland annat med att identifiera och förebygga hälsorisker En stor och viktig del i hemsjukvårdens vardag är samverkan med hemtjänst, slutenvård och primärvård. Under kvällar och helger har hemsjukvården också ett hälso-och sjukvårdsansvar för patienter som bor på särskilda boenden kommunal regi. Jourtid har hemsjukvården ett väl inarbetat samarbete med MFLE (mobil familjeläkarenhet).
2021-10-11 2021-10-25
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd till Bjurhovdaskolan
Du planerar, utvärderar och följer upp undervisningen. Ditt mål är att utveckla elevernas kunskaper om olika hantverk. Du lär ut hur hantverket kan se ut beroende på vad det är för material och verktyg eleven arbetar med. Du kommer introducera eleverna till olika verktyg, redskap och maskiner och lär dem hur det ska användas och hanteras på ett säkert sätt. Tillsammans med övrig personal på skolan kommer du att sträva efter ett individuellt arbetssätt där vi på bästa sätt kan möta elevernas olika behov.
2021-10-11 2021-10-25
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomicontroller
Ditt uppdrag är att ansvara för förvaltningens budgetprocesser och ekonomiuppföljning på en övergripande nivå, men med särskilt fokus mot stadens kommunala och fristående gymnasieskolor. Det innebär bland annat att upprätta löpande ekonomiska sammanställningar, analyser och andra planerings- och uppföljningsdokument i nära samarbete med verksamhetsekonomer och strateger på förvaltningen. Du har en samordnande roll i kvalificerade utredningsuppdag och tillsammans med dina kollegor utvecklar ni förvaltningens ekonomistyrning. I rollen ingår även ...
2021-10-11 2021-10-25
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonom
I rollen ligger både ekonomiuppföljning och att tillsammans med kvalitetsansvariga följa upp elevernas resultat ur ett beställarperspektiv. Ditt uppdrag ligger främst mot verksamheten Arenan, Vuxenutbildningsenheten (VUC) och gymnasieskolans verksamheter, vilket är tre spännande områden. Du arbetar med de ekonomiadministrativa rutinerna samt processer för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheterna. Det innebär ett ansvar för det löpande arbetet och vi ser gärna att du driver utveckling kring arbetsmetoder och rutiner. Tillsammans me...
2021-10-11 2021-10-25
Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Biståndsenheten funktionsnedsättning LSS
Du får leda en grupp medarbetare som är drivna, kompetenta och tycker mycket om sitt jobb. På enheten finns också tre teamledare som du coachar i ledarskap och utvecklar enheten i nära samarbete med. Medarbetarna är vana att jobba med förbättringar och hela tiden sträva efter högsta kvalitet och det arbetet behöver fortsätta med dig. Du kommer att möta politiker när du ibland företräder i nämnden och din skriftliga förmåga kommer till användning i de yttranden du skriver till inspektionen för vård och omsorg. Du kommer att ingå i en ledningsgr...
2021-10-11 2021-10-27
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Vallbyskolan
Som biträdande rektor ansvarar du för elevhälsoteamet, fritidsverksamheten, förskoleklassen och vår främjande- och förebyggande grupp. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ca 10 - 12 medarbetare. Vår rektor Michaela har det övergripande ansvaret för skolan och tillsammans skapar ni ett starkt och tryggt ledningsteam. Du leder och driver utvecklingsarbeten och processarbeten kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet och värdegrundsarbetet. Du leder också skolans förstelärare som arbetar mot dina ansvarsområden. En viktig del i uppdr...
2021-10-11 2021-10-21
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare till Barn- och ungdomskontoret
Vi vill hela tiden bli bättre på det vi gör och du är en viktig pusselbit i att fortsätta utveckla vår enhet och våra arbetssätt. En vanlig dag på jobbet kan innebära att leda och fördela arbetet för socialsekreterare. Du stöttar och vägleder i både planering och dokumentation och säkerställer att det finns en hög grad av rättssäkerhet i ärendenas handläggning. Samverkan sker dagligen, både internt och externt. Ibland företräder du också nämnden i domstolsförhandling. När vi får nya medarbetare till oss är du med och introducerar dem i jobbet.
2021-10-08 2021-10-24
Västerås stad, Stadsledningskontoret Entreprenadupphandlare till Upphandling- och inköpscenter
I vår centrala inköpsprocess arbetar du med avtalsförnyelse och upphandling av entreprenader och tekniska konsulter. Du driver hela upphandlingsprocessen från utformning av underlag till avtalsförhandling och föredragande inför nämnd. Du genomför upphandlingar, ansvarar för att inköp sker affärsmässigt och juridiskt korrekt samt bistår kontraktsägaren med kommersiellt stöd efter kontraktstecknande. Projekten driver du tillsammans med beställare på stadens förvaltningar och med stöd av bland annat jurist, dina kollegor i kategoriteamet och på en...
2021-10-08 2021-10-24
Länsstyrelsen Västmanland, Avdelning för naturvård Naturvårdshandläggare
Vi söker en ny medarbetare till funktionen prövning och planering. Funktionen jobbar med att samordna arbetet med grön infrastruktur, friluftsliv, invasiva främmande arter, lokala naturvårdsprojekt och att hantera olika former av prövning- och tillsynsfrågor som rör naturvården. Tjänsten innehåller två huvudsakliga arbetsuppgifter, dels arbete med invasiva främmade arter, dels arbete med administration och utveckling inom tillsyn och prövning. I arbetet med invasiva främmande arter ingår att samordna arbetet i länet genom kartläggning, info...
2021-10-08 2021-10-31
1 2 >