Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Källans förskola
I din roll som barnskötare innebär det att du kommer ingå i en helhet där du tillsammans med kollegor på förskolan driver verksamheten utifrån våra mål, den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och utveckla det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheten. Med vår varierande kompetens har vi goda förutsättningar att erbjuda en verksamhet där omsorg, fostran och lärande...
2021-02-25 2021-03-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Bjurhovdaskolan
Du ingår i ett arbetslag där du och dina kollegor bidrar tillsammans till skolans utveckling. Du bestämmer själv över din egen planering och upplägg av lektioner utifrån läroplanens mål. Att arbeta som lärare hos oss innebär att du behöver ha en förmåga att omsätta kunskaper så att alla elever lär och utvecklas. Det är viktigt att du både ser och hör elevernas behov. Det är ni tillsammans som arbetar fram kreativa läroformer och kom ihåg det viktigaste, att ha kul!
2021-02-25 2021-03-11
Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare inom LSS
Du har uppgiften att se till att barn/vuxna med funktionsnedsättning får det stöd de har rätt till. Det gör du genom att utreda behovet genom samtal med individen och eventuellt vårdnadshavare och ta in annan relevant information. Du beslutar om olika insatser som kan vara personlig assistans, bostad med särskild service eller ledsagarservice. Vid uppföljning av dessa LSS-insatser har du möjligheten att utvärdera om det är rätt hjälp och därefter göra eventuella förändringar. Samverkan med olika parter är en del av din vardag. Du som är handläg...
2021-02-24 2021-03-14
Länsstyrelsen Västmanland, Stabsenheten för juridik Jurist till Stabsenheten för juridik
Som jurist på Länsstyrelsen kommer du att arbeta inom en rad olika rättsområden och med olika juridiska frågor. Vi söker därför dig som är beredd att växla mellan rättsområden och snabbt kan sätta dig in i ny lagstiftning. Dina arbetsområden kan vara exempelvis överklaganden av kommunala nämnders beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken, förvaltningsrätt och sekretess. Arbetsuppgifterna kan också gälla frågor som kopplar till miljöfarlig verksamhet och skydd av natur, jaktfrågor, dataskyddsfrågor, krisjuridik, trafikreglering och täv...
2021-02-24 2021-03-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare Gäddeholmsskolan
Du kommer att vara klasslärare i år 1. För dig är utveckling av din egen undervisning en självklarhet och du är redo att också bidra till utveckling för hela skolan. Utöver din undervisning leder du olika insatser på uppdrag av din rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan. Du leder utvecklingsinsatser inom bland annat kollegialt lärande och digitalisering.
2021-02-24 2021-03-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Trä- och metallslöjdslärare till Skiljeboskolan
Du kommer att undervisa i årskurserna 7 - 9 och ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor kommer att bidra till skolans utveckling. Vi är en stor skola vilket betyder att du kommer ha en ämneskollega, med inriktning textil. Ni kommer att träffas regelbundet och dela tankar och idéer med varandra. Vi har arbetat mycket med gemensamma planeringar, kollegialt lärande samt formativ undervisning i alla ämnen. Du kommer att få vara en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete. I din roll kommer du även få råda över din egen planering och upp...
2021-02-23 2021-03-15
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till barn- och ungdomskontoret
Du kommer att bedöma, utreda och följa upp det stöd som familjer fått beviljat av socialtjänsten. Du får också möjlighet att följa barnet över tid och blir en viktig del i att se till att de får god vård och sina rättigheter tillgodosedda. Socialtjänstlagen och LVU är det som styr ditt arbete och du får stor användning av dina kunskaper inom området. För att lyckas i rollen behöver du samverka med andra viktiga aktörer som exempelvis kommuner, regioner och andra enheter och förvaltningar.
2021-02-23 2021-04-06
Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Tre små hus
Enhetschefen har det yttersta och totala ansvaret för enheten men driver, leder och utvecklar den i ett nära samarbete med en avdelningschef. Kvalitetsarbete, ändrade arbetssätt på grund av ny teknik, behov av att tänka helhet och tänka nytt är saker som du står i och som du stabilt leder din enhet genom. På enheten finns totalt ca 60 medarbetare och du och din avdelningschef delar upp personalansvaret på bästa sätt för verksamheten. Du är också en del av en ledningsgrupp med tolv engagerade och kompetenta kollegor och får tillgång till et...
2021-02-22 2021-03-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Önstaskolans grundsärskola
Som lärare i grundsärskolan undervisar du en klass i flera olika ämnen beroende på din behörighet. Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp din undervisning. På varje lektion finns resurspedagoger som stöttar dig som undervisande lärare. Vi arbetar aktivt med att skapa en tydlig struktur för varje arbetspass, dag och vecka. Vi använder oss av bildstöd och individanpassar undervisningstakten till elevernas enskilda behov. Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och nyfikna i våra klassrum. Det ska vara roligt att lära sig nya sa...
2021-02-22 2021-03-08
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Förskollärar- eller lärarstudent? Välkommen till Vikarieförmedlingen!
Du som är förskollärarstudent ges i första hand möjlighet att arbeta inom förskola. Förskolan ansvarar för det pedagogiska arbetet och du blir ett viktigt stöd i deras arbete. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och skilja sig mellan arbetsplatser. Ibland kan du arbeta i barngrupp och ibland kan du få mer praktiska arbetsuppgifter. Om du är lärarstudent ges du möjlighet att samla på dig goda erfarenheter som lärarvikarie. Du täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar fö...
2021-02-22 2021-05-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsledare till Västerås Yrkeshögskola
Du är en viktig nyckelspelare i vår organisation. En vanlig vecka hos oss har du kontakt med våra studerande, utbildare, branschföretag och såklart dina kollegor. Du trivs att vara med i utvecklingsarbeten, att lyssna in branschen och våra studerande för att skapa de bästa utbildningarna. Du planerar, bemannar, kvalitetssäkrar och följer upp utbildningarna du ansvarar för från start till examen. Under utbildningarnas gång för du en kontinuerlig dialog tillsammans med myndigheten för yrkeshögskolan, och du sitter också med i ledningsgrupper för...
2021-02-21 2021-03-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog till Komvux som särskild utbildning
Du arbetar elevnära och undervisar i små grupper, främst i allmänna ämnen, med fokus på att anpassa undervisningen utifrån varje individs unika förutsättningar. Många elever läser på grundsärskolenivå och vissa på gymnasiesärskolenivå. Digitala lösningar är för vissa till stor nytta, och att undervisa digitalt ingår i vardagen, så du behöver trivas med datorn som ett självklart verktyg. Vi använder oss också mycket av assisterande verktyg och du får därför gärna ha kunskap inom detta område. Vid sidan om undervisningen finns en fin balans för p...
2021-02-19 2021-03-11
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska dag till hemsjukvården
Du kommer att leda det dagliga omvårdnadsarbetet kring patienten genom att samordna och ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Hemsjukvården är en dygnet-runt-verksamhet och är ständigt i rörelse. Du får därför användning av din förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån hur behovet i verksamheten ser ut. En stor och viktig del i hemsjukvårdens vardag är samverkan med region och primärvård. Samverkan sker till stor del via dokumentationssystemet Cosmic och LINK. Samarbete och handledning är en viktig del...
2021-02-19 2021-03-05
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Lärare till Persboskolan
Som lärare planerar, undervisar och handleder du våra elever, och du drivs av att fånga elevernas intresse och motivation till att lära sig nytt. Tack vare det kollegiala lärandet i arbetsgruppen och våra härliga elever stannar vi aldrig i vår utveckling. När en elev har kämpat och prövat sig fram på alla möjliga sätt och till slut förstår, då får du en känsla av meningsfullhet, att du är på rätt plats. Förutom det pedagogiska och undervisningen har du också en viktig roll i våra elevers trygghet och välmående på skolan. Här har du ett nära sam...
2021-02-18 2021-03-04
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Emausskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever s...
2021-02-18 2021-03-07
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Lärare i spanska och tyska till Persboskolan
Beroende på din behörighet kommer du att undervisa våra elever i antingen spanska eller tyska i årskurserna 7-9. Arbetet kommer innebära undervisning, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar vi också med elevhälsoarbete för att...
2021-02-18 2021-03-04
Vård- och omsorgsförvaltningen Teamledare till Biståndsenheten LSS
Som teamledare är du ett konsultativt stöd för biståndshandläggarna i deras vardag. Genom återkommande uppföljningar med varje medarbetare hjälper du till att prioritera och ibland fördela om arbetsuppgifter. Du vägleder i svåra ärenden och läser utredningar för att bistå i bedömningar. I en föränderlig verksamhet står du för stabilitet och är skicklig på att vägleda i utmanande situationer. För att vara uppdaterad bevakar du intresserat rättsläget inom verksamhetsområdet. Du driver kvalitetsarbete för att skapa effektiva processer och öka sams...
2021-02-18 2021-03-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska till Wegas
Du undervisar eleverna i svenska och ansvarar för planering, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål. Arbetet på Wegas innefattar också ett utvidgat mentorskap. Du är mentor för ett mindre antal elever som du jobbar mycket aktivt med när det gäller att stöd...
2021-02-18 2021-03-04
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Ekbergaskolans särskola
Arbetet består av att stödja elever i deras kunskapsutveckling. Du kommer även att vara med och planera och driva fritidsverksamheten. Du kommer att arbeta som elevassistent i särskolan med våra elever i årskurs 4-6. Du är med i klassrummet under skoltid och arbetar på fritids under eftermiddagarna, då med elever i årkurs 1-6 tillsammans med hela fritidsarbetslaget. Det förekommer även viss omvårdnad, därför vill vi att du känner dig bekväm med det.
2021-02-18 2021-03-04
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Musiklärare till Persboskolan
Du kommer att arbeta med årskurserna 4 till 9, där ditt ansvar är att planera, utvärdera och följa upp musikundervisningen. Du har en viktig roll i att hjälpa eleverna att upptäcka sina kreativa sidor och tillsammans med dem skapa och utvecklas inom musikämnet. Om du har egna idéer kring projekt du vill driva är det välkommet. Vi ser stora möjligheter att utveckla vårt kreativa arbete på skolan!
2021-02-18 2021-03-04
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Slöjdlärare till Persboskolan
Beroende på din behörighet kommer du att undervisa våra elever i antingen textilslöjd eller träslöjd i årskurserna 4-9. Du ingår i ett arbetslag där du och dina kollegor tillsammans bidrar till skolans utveckling. Du ansvarar själv över din egen planering och upplägg av lektioner utifrån läroplanens mål. Du har förmågan att skapa en tillgänglig undervisning där alla elever får möjlighet att lära och utvecklas. Det är tillsammans med eleverna som du arbetar fram kreativa läroformer, och kom ihåg det viktigaste, att ha kul!
2021-02-18 2021-03-04
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektorer till Barkarö skola och Emausskolan
Som rektor i Västerås stad har du ett helhetsansvar för din enhet. I ditt uppdrag kommer du att ha tillgång till stort nätverk med stödfunktioner och expertiskunskap, för att du på bästa sätt ska känna dig trygg i ditt uppdrag. Våra förväntningar på dig är att du ska leda vår skola med goda resultat. Vi vill fortsätta vår resa inom modern skolutveckling där du med ditt intresse och engagemang inspirerar och lyfter dina medarbetare för att våra elever ska nå sin potential. Du kommer att ingå i en rektorsgrupp och delta i ett ledningsforum för a...
2021-02-17 2021-03-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Carlforsska gymnasiet
Du kommer att undervisa i idrott och ytterligare ett ämne beroende på din behörighet. I din undervisning skapar du bästa möjliga förutsättningar för eleverna att nå goda studieresultat och uppmuntrar dem att ta egna initiativ och ansvar för den egna utvecklingen. Du planerar och utvärderar dina lektioner samt bidrar till elevernas utveckling genom mentorskap och i team med kollegor. I din roll som mentor och lärare ställs det givetvis krav på dig att du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med eleverna och med övriga kollegor...
2021-02-17 2021-03-03
Västerås stad, Externt förbund Vafab VafabMiljö söker Enhetschef till Transport Planering
På Transport Planering är vi åtta medarbetare som hanterar köpta frakter och tjänster till ett årligt värde om ca 115 mkr. Avdelningen administrerar och följer upp att tjänsterna utförs som avtalat, leder upphandlingar samt utvecklar effektiva och kvalitetssäkra lösningar. Som vår nya chef ansvarar du för enhetens personal, arbetsmiljö och ekonomi. Med förbundets bästa för ögonen leder du enheten och arbetet med att ta fram och implementera förbättringar för att utveckla logistiken och transporterna avseende såväl kvalitet som ekonomi. Vår ambi...
2021-02-17 2021-03-10
Västerås stad, Utbildning och Arbetsmarknad-Jobbcentrum Allégro 2021
Det här är ett litet annorlunda sommarjobb. Det är till för dig som vill ha vägledning och stöd i funderingar över ditt framtida yrkesliv. Sommarjobbet går ut på att ta fram en handlingsplan för dig. Du får också göra en kartläggning av dig själv och besöka en arbetsplats i fem dagar (arbetsplatsen ordnar du själv).
2021-02-17 2021-04-30
1 2 >