Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska Natt, Cancercentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. VI ERBJUDER: Du får en bred kompetens eftersom det hos oss finns en stor variation av patienter i en högspecialiserad vård. Vi möter patienter i allt från akuta situationer till dem i livets slutskede. Här har du specialiserade arbetsuppgifter i form av avancerad läkemedelsbehandling som exempelvis cytostatika och antikroppar med handhavande av centrala infarter, är exempel på arbetsuppgifter. En hörnsten för att utveckla och driva cancervår...
2021-05-12 2021-05-26
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Verksamhetschef, Habiliteringscentrum
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du har det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mo...
2021-05-12 2021-06-02
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Dietist, Medicincentrum, Umeå
Som dietist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar huvudsakligen gastro-patienter på mottagningen och avdelningen men arbete på annan enhet inom Medicincentrum kan även bli aktuellt. Du deltar aktivt i utvecklingen som ska bidra till framtidens vård. Detta då Medicincentrum i Umeå har en unik kompetens inom högspecialiserad vård. Arbetet består huvudsakligen av individuella besök på mottagning och avdelning men gruppträffar förekommer. Handledning av studenter ingår i arbetsupp...
2021-05-12 2021-05-26
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Tandläkare till Folktandvården Idun, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. I nära samarbete med övrig personal kommer du att vara delaktig i arbetet med att testa och utvärdera nya digitala lösningar och arbetssätt inom tandvården. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Närheten till Specialisttandvården skapar goda förutsättningar för vidareutveckling i yrket i form av både kurser och auskultationer. V...
2021-05-11 2021-06-06
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Informationshanteringsspecialist till Region Västerbotten, Umeå
Som informationshanteringsspecialist/arkivarie hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som specialist i informationshantering- och arkiveringsfrågor driver och arbetar du operativt i e-arkivprojekt. Region Västerbotten ingår i ett samarbetsorgan för e-arkiv med tolv andra regioner, R 7-e-arkiv, där du för myndigheten har en drivande och samordnande roll i uppbyggandet av myndighetens arkivering av digital information. I arbetet ingår att bevaka strategiska informationshanteringsfrågor gällande e-arkivering sa...
2021-05-11 2021-05-25
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Arkivarie till Region Västerbotten, Umeå
Som arkivarie hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som arkivarie utreder, bevarar och gallrar du framför allt digital information och deltar i arbetet med styrande och stödjande dokument. Du arbetar med långsiktigt bevarande av såväl digital som analog information från Region Västerbottens verksamheter samt fungerar som stöd via rådgivning och utbildning. I rollen ger du service till regionens verksamheter, forskare och allmänhet. Du kommer även ha en stor del i uppbyggandet av myndighetens arkivering av di...
2021-05-11 2021-05-25
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Tandsköterska till Folktandvården Teg, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du får ett roligt och omväxlande arbete och ingå i team där assistans, reception, sterilarbete samt eget patientarbete ingår, bland annat profylaxpatienter. Vi fokuserar mycket på teamarbete. Kliniken har förskjuten arbetstid och är öppen 7-19 måndag-torsdag. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T 4.
2021-05-11 2021-05-31
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Underläkare (ortopedi), Rörelseorganens Centrum i Skellefteå
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som underläkare är varierande och innefattar bl.a. rond på avdelning, mottagning och operationer. I arbetet finns möjligheter att bli handledd men även att handleda AT-läkare och studenter är arbetsuppgifter som ingår. Jourarbete (dagtid och nattetid) ingår. Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av våra medarbetare då arbetet är variationsrikt och ger en medicinsk kunskapsbas. Initialt med bredd...
2021-05-11 2021-06-01
Region Västerbotten, Medicinsk teknik VB Medicinteknisk ingenjör, Umeå
Som Medicinteknisk ingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Du kommer, tillsammans med dina kollegor att få arbeta med medicinteknisk utrustning framför allt inom bildgivande teknik. I uppdraget ingår exempelvis ultraljud, monitorer, slätröntgen, angiografi, mammografi. Beroende på dina kvalifikationer kommer ansvaret att fördelas mellan dig och dina kollegor. Du kommer att ingå i sektion Bild- och strålning...
2021-05-11 2021-06-06
Länsstyrelsen Västerbotten, Miljöanalysenheten Miljömålshandläggare
Miljöanalysenheten samordnar det regionala mål- och uppföljningsarbetet i Västerbotten och verkar för att de av riksdagen fastställda generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås, stödjer kommunerna med underlag för deras miljömålsarbete och beskriver miljötillståndet. Vi söker dig som vill arbeta för miljömålen i länet, ta fram underlag och planera för åtgärder för att nå dem. Arbetet består i att följa upp målen och beskriva miljötillståndet. I tjänsten ingår också att samverka och kontakta aktörer i Västerbotten. Arbetet är va...
2021-05-10 2021-06-05
Region Västerbotten, HSF stab VB gemensam Central Analysledare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Umeå
Som central analysledare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. I Region Västerbotten finns en patientsäkerhetsorganisation som ska hjälpa och stödja verksamheterna i olika patientsäkerhetsfrågor, däribland att göra centrala händelseanalyser när en allvarlig risk eller skada har upptäckts där flera verksamheter är inblandade. Som central analysledare hos oss arbetar du till stor del tillsammans med chefläkare och ansvarar för att leda och dokumentera händelseanalyser av allvarliga händelser, framföra...
2021-05-10 2021-05-24
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Undersköterskor, Rörelseorganens centrum, Ortopedavdelningen i Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska arbetar du nära patienten och stöttar denne i de funktioner som behöver stödjas men utgår alltid efter att bevara dennes autonomi. Vi arbetar i snabba vårdkedjor, mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation. Som undersköterska utför du i övrigt ordinarie undersköterskeuppgifter för en akutvårdsavdelning så som kontroll av vitalparametrar, sårvård, provtagning mm. Som undersköterska på o...
2021-05-10 2021-05-31
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Specialistläkare, Cancercentrum Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar till utvecklingen av vården genom att bidra i förändringsarbeten. Du bidrar till en lärande miljö där du tar aktiv del i planeringen av din egen fortbildning och delar med dig av din kunskap till alla medarbetare. Intresse för forskning är viktigt. I tjänsten ingår specialistuppgifter inom såväl öppen som slutenvård. Cancercentrum ansvarar för onkologisk vård i hela norra regionen vilket innebär att konsultarbete kan vara aktuell...
2021-05-10 2021-05-31
Region Västerbotten, PV Öst Umeå Sjuksköterskor och distriktsköterskor, Primärvårdsområde Öst, Umeå
Som legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba med telefonrådgivning, mottagningsarbete, vaccinationer och delvis på Primärvårdsjouren. Arbetet är varierande och spännande med möjlighet till fortbildning och utveckling inom områden som exempelvis Astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsoundersökningar. Arbetet är i huvudsak schemalagt dagtid men enstaka kvällspass förekommer och var fjärde helg kommer du jobba på primärvårdsjouren...
2021-05-10 2021-05-24
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsavdelning,. Samordnare produktvård/formgivning/tryck till SPSM i Umeå
Arbetsuppgifter: Nu söker vi en samordnare för produktvård med formgivarkunskaper till Läromedelsavdelningen. Arbetsuppgifter vid omtryck: När ett läromedel är på väg att ta slut i lager får Läromedelsavdelningen en signal att vi behöver sätta igång en omtrycksprocess. Det kan innebära ett omtryck med mindre förändringar eller ett omtryck med större förändringar. Som samordnare för omtryck behöver du kunna göra ändringar i originaldokumenten. Du behöver även vara konsult i trycktekniska frågor till projektledarna samt leverera tryckfiler till...
2021-05-10 2021-05-30
Region Västerbotten, Mariehems HC Psykolog, Primärvårdsområde Nord, Umeå
Vi har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper på hälsocentralen när det gäller bland annat, sjukskrivningsprocessen och annan rehabilitering för personer med psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. Som psykolog genomför du psykologiska bedömningar, gruppbehandling, kortare individuella behandlingar, familjesamtal och neuropsykiatriska screeningar. Vi utgör första linjen i vårdkedjan för lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos såväl barn och unga som hos vuxna.
2021-05-10 2021-05-24
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum VB Sjuksköterska/konsultsjuksköterska, Barn- och ungdomscentrum, Barn 3, Umeå
Som konsultsjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som konsultsjuksköterska inom barncancervård (KIB) arbetar du för en bättre vård och livssituation för barnen och de närstående och är en länk mellan vården och barnets vardagsmiljö. I arbetet ingår att besöka det sjuka barnets skola informera om sjukdom, behandling och dess konsekvenser, i syfte att underlätta skolnärvaron. Arbetet sker i nära samarbete med familj, skola/sjukhusskola, konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör och ...
2021-05-07 2021-05-20
Region Västerbotten, Ersboda HC Specialistläkare i Allmänmedicin, Primärvårdsområde Nord, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa. Handledning av utbildningsläkare och läkarstuderande är en viktig del av arbetet. Jour- och bakjourstjänstgöring vid Primärvårdsjouren ingår.
2021-05-07 2021-05-31
Region Västerbotten, Ersboda HC Distriktssköterska, Primärvårdsområde Nord, Umeå
Som distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Att arbeta som distriktssköterska hos oss innebär bland annat telefonrådgivning och både planerade och akuta mottagningsbesök. Du hjälper även till att bemanna primärvårdjouren vissa kvällar och helger. Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.
2021-05-07 2021-05-21
Region Västerbotten, Sterilavdelning Steriltekniker/Undersköterska Steriltekniska avdelningen, Umeå
Som undersköterska/steriltekniker hos oss bidrar du med service, utveckling och engagemang. Inom den steriltekniska avdelningen arbetar du med sterilgodshantering av medicintekniska flergångs- och engångsprodukter. Arbetet innebär att förbereda operationsutrustning inför operationer i form av rengöring, funktionskontroller, packning och sterilisering av utrustning. Vidare ingår även att delta i förbättringsarbete på avdelningen.
2021-05-07 2021-05-23
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Sjuksköterska vid Kirurgcentrum, Endoskopienheten, Umeå
Mottagningsarbete med endoskopiska undersökningar och behandlingar, inklusive instrumenthantering. Vi arbetar tillsammans och ansvarar för alla arbetsuppgifter.
2021-05-07 2021-05-24
Region Västerbotten, Sävars HC Sommarvikariat undersköterska, Primärvårdsområde Nord, Sävar
Som Undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, vuxna och äldre med olika sjukdomar och tillstånd. Jobbet är varierande med provtagningar, EKG och blodtrycksmätningar, beställningar till förråd, tvätt och assistans vid olika undersökningar och mindre operationer.
2021-05-06 2021-05-20
Region Västerbotten, IT Systemutveckling BI-utvecklare med Power BI-fokus till IT Västerbotten
Ditt fokus blir att tillsammans med teamet etablera och bygga vår nya analysplattform med Power BI som en central del. Du har en coachande roll och hjälper och stöttar teammedlemmar i så väl verktyg och teknik som analys- och verksamhetsförståelse. Du sätter dig in i analysbehov som du sedan omsätter i en teknisk lösning som passar och skapar förutsättningar för bra verksamhetsbeslut för styrning och ledning. Kunden är ständigt i fokus i vårt arbete där vi drivs av att skapa nytta utifrån verksamhetens behov. Arbetet sker agilt med löpande leve...
2021-05-06 2021-06-06
Region Västerbotten, Neurokirurgisk avdelning Umeå Aspiranter Intensivvård, Neuro-/Thoraxkirurgi/Postoperativ vård, Umeå
Som aspirant bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.. Du arbetar patientcentrerat, självständigt samt i team med undersköterskor, läkare och paramedicinska resurser. Arbetet består av att intensivvårda patienter som genomgått kirurgi, patienter med svikt i ett eller flera organ, monitorera och handha medicinteknisk utrustning i en högteknologisk miljö. Arbetet innebär att du utifrån tillgänglig information identifierar, initierar och utför ordinerade åtgärder. Du får möjlighet att under handledning pröva...
2021-05-05 2021-05-23
Region Västerbotten, Neurokirurgisk avdelning Umeå Undersköterska, Neurokirurgen/NKK Umeå
Att arbeta som undersköterska på NKK/NIVA är kvalificerat och teambaserat, den ena dagen är inte den andra lik. I arbetet ingår att identifiera risker, bedöma, övervaka, åtgärda och utvärdera patienters olika omvårdnadsbehov. Du arbetar nära patienten både självständigt och i team med kollegor och andra yrkesgrupper. Som undersköterska deltar du i vården av patienter från både kirurgiska och medicinska specialiteter med svikt i vitala parametrar på grund större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Handledning av studenter och k...
2021-05-05 2021-05-19
1 2 3 >