Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Tingsholmsgymnasiet Lärare i samhällskunskap, geografi och historia till Tingsholmsgymnasiet
Undervisning i samhällskunskap (SAMSAM01b, SAMSAM02), historia (HISHIS01B) och geografi (GEOGEO01) och handledning i gymnasiearbete.
2021-05-11 2021-05-25
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i NO till Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i åk. 7-9 som utifrån din behörighet bedriver undervisning i NO. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete för både undervisningen och skolan.
2021-05-11 2021-05-25
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i teknik till Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i åk. 7-9 som utifrån din behörighet bedriver undervisning i teknik I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete för både undervisningen och skolan.
2021-05-11 2021-05-25
Ulricehamns kommun Skolpsykolog
Fokus på god miljö, hälsa och lärande Just nu befinner sig lärandet i Ulricehamn i en spännande utvecklingsfas där elevhälsan har en central roll. Med vår verksamhet bidrar vi till att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och stödjande på såväl grupp- som individnivå. Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av verksamheterna, men också proaktivt, för att utveckla hälsoarbetet. Just nu med vårt systematiska kvalitetsarbete i fokus. Bland annat arbetar vi med PMO som journalsystem, v...
2021-05-10 2021-05-31
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Undersköterska till Resursenhetens korttidsavdelning
På Resursenheten kommer du få arbeta med engagerad och kompetent personal. Teamarbete är grunden för planering av vård och omsorg och genom ett styrande arbetssätt kommer du tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen, utföra, planera vård- och omsorgsarbetet med individen i fokus. Arbetet är flexibelt och varierar från dag till dag. Stor vikt läggs vid att arbeta utifrån behov och resurser hos varje individ. Arbetet innebär många gånger avancerade och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, palliativ vård, delegerade ...
2021-05-10 2021-05-30
Ulricehamns kommun, Vuxenutbildningen Gymnasielärare till Vuxenutbildningen
Vi söker inför hösten lärare för undervisning i matematik på gymnasial nivå. Du kommer att ingå i arbetslag där du självständigt och tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen.
2021-05-07 2021-05-21
Ulricehamns kommun, Tingsholm Modersmålslärare -tyska
Ditt uppdrag är att arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i tyska på grundskolan och på gymnasiet. Uppdraget innebär att stödja och undervisa elever i skola i sitt modersmål och att genom arbetet ge eleverna möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Undervisningen ska utgå från läroplanen i modersmål och bidra till att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.
2021-05-07 2021-05-28
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vi söker timvikarier till förskolan
Som timvikarie på förskolorna i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som timvikarie i förskolan med läroplanen som grund, är aktiv i genomförandet av det som utgår från arbetslagets planering. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Ni arbetar tillsammans för att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där barns inflyt...
2021-05-06 2021-06-17
Ulricehamns kommun, Tingsholmsgymnasiet Lärare i naturkunskap och matematik till Tingsholmsgymnasiet
Undervisning i matematik (MATMAT01b, MATMAT01a) och naturkunskap (NAKNAK01b) motsvarande cirka 50 procents tjänst. I övrigt kommer tjänsten bestå av stödundervisning, mentorskap för elever samt vara tillgänglig för att kunna dubbelbemanna i vissa undervisningsgrupper.
2021-05-04 2021-05-21
Ulricehamns kommun, Skolutveckling och stöd Skolkurator till Tingsholmsgymnasiet
I ditt uppdrag som skolkurator arbetar du för att skapa en god miljö för hälsa, lärande och utveckling. Du är delaktig i att driva och utveckla det främjande och förebyggande arbetet och verkar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, men även mot externa aktörer som socialtjänsten eller Polisen. Du handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför skolsociala kartläggningar och bedömningar. Som skolkurator har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och arbetar utifrån gällande styrdokument och s...
2021-04-30 2021-05-21
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Undersköterska till hemtjänsten i Ulricehamns kommun
Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor och andra professioner utföra vård- och omsorgsarbete med god kvalitet i det egna hemmet i form av hemtjänst. Uppdraget innebär omvårdnadsarbete enligt beslut om beviljade insatser enligt lagarna om SoL och HSL och du arbetar med brukarnas bästa i fokus och med att säkerställa att brukarna får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro. Vi arbetar aktivt med rutt och planeringssystemet TES.
2021-04-30 2021-05-21
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning LSS-handläggare
Vi söker en handläggare som ska arbeta med utredning och uppföljning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL. Arbetet som handläggare hos oss innebär att du ska utreda behov och fatta beslut om insatser för personer med olika funktionsnedsättningar.
2021-04-29 2021-05-20
Ulricehamns kommun, Kommunikationsfunktionen Kommunikatör
Som kommunikatör jobbar du i nära samarbete med kommunens verksamheter och ger både operativt och strategiskt stöd till chefer och verksamheter. Arbetsuppgifterna är många och varierande. Ditt uppdrag kommer vara särskilt riktat mot sektor miljö och samhällsbyggnad. Du kommer också ha ett särskilt ansvar för utvecklingen av den externa webbplatsen. Du planerar och genomför kommunikationsinsatser både internt och externt. Du uppdaterar innehållet på intern och extern webbplats samt hanterar vår närvaro i sociala medier. Andra arbetsuppgifter...
2021-04-29 2021-05-20
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde Lärare åk 4-6 till Gällstads skolområde
Du kommer att ansvara för undervisningen i årskurs 4 och samarbeta med övrig personal på skolan Elevhälsoteam med specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska finns att tillgå. Tillsammans med hela skolans personal kommer du att arbeta för en inkluderande miljö där alla elever trivs och har möjlighet att utvecklas. Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisning samt anpassar utifrån enskilda elevers behov. I arbetet ingår god dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och ett aktivt värdegrundsarbete tillsammans m...
2021-04-28 2021-05-14
Ulricehamns kommun, Verksamhet Förskola Rektor till förskolan
Som rektor för förskolorna i området arbetar du med både operativa och strategiska frågor för att utveckla och leda verksamheten mot goda resultat. I ditt uppdrag har du ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är baserat på forskning och vetenskapliga grunder och arbetar utefter de styrdokument, lagar och förordningar som styr förskolan. Sektor lärande har tre prioriterade fokusområden, digitalisering, övergångar och inkludering, Som rektor är du pedagogisk ledare för personalen på förskolo...
2021-04-28 2021-05-20
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Lärare i musik årskurs 1-6
Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum och du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Musikundervisningen är i klasserna 1-6 och möjligen även i förskoleklassen tillsammans med läraren där. Du undervisar en dag i Hössna, en dag i Timmele och tre dagar i Hökerums skola - som då blir din "hemskola".
2021-04-27 2021-05-27
Ulricehamns kommun, Särskolan Lärare/speciallärare till grundsärskolan
Ditt uppdrag är att undervisa elever i grundsärskolans ämnen samt ämnesområden. Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som en av pedagogerna inom grundsärskolan har du, tillsammans med dina kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför vissa arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en elevassistent.
2021-04-26 2021-05-17
Ulricehamns kommun, Särskolan Stödpedagog till grundsärskolan
Som stödpedagog kommer du att bidra till att den pedagogiska verksamheten utvecklas och gynnar varje elev både i skola och i fritidshemmet. Du samarbetar med pedagoger angående elevernas lärande, delaktighet och inflytande vilket är av största betydelse för våra elevers utveckling. Din arbetstid är förlagd både i skolan och på fritids och du bidrar till ett gott samarbete med elevens bästa i fokus. Tjänsten är en semestertjänst.
2021-04-26 2021-05-17
Ulricehamns kommun, Särskolan Lärare till grundsärskolans fritidshem
Som lärare med inriktning fritidshem alternativt fritidspedagog kommer du att leda planeringen och genomföra den pedagogiska verksamheten för våra elever då de är på fritids. Samarbete med pedagoger angående elevernas lärande, delaktighet och inflytande är av största betydelse för våra elevers utveckling. Du har god kunskap om uppdraget i den samlade läroplanen samt om fritidshemmets nuvarande uppdrag. Du är väl förtrogen med våra styrdokument och känner dig trygg i din yrkesroll. Du verkar för en god kvalitet på fritidshemmet och ser till h...
2021-04-26 2021-05-17
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Socialsekreterare inom försörjningsstöd
Vi arbetar efter ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi utgår från varje enskild person och dess nätverk. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge individuellt stöd och aktivt arbeta med motivationsarbete, utifrån varje individs förutsättningar och målet är alltid att nå en självförsörjning. Inom gruppen arbetar var och en med hela processen från nybesök och arbetet fram till att ärendet avslutas. En viktig del i arbetet handlar även om att samverka både internt med andra verksamheter inom kommunen och externt med vården, andra myndig...
2021-04-22 2021-05-13
Ulricehamns kommun, sektor service Utvecklingsledare till sektor service
Som utvecklingsledare ska du stödja och leda sektorns utvecklingsarbete tillsammans med ansvariga chefer både operativt och strategiskt. Detta innebär att du ska vara ett stöd vid framtagandet och uppföljningen av till exempel verksamhetsplaner samt genomföra och leda projekt och utredningar. Fokus ska vara på att ständigt förbättra och utveckla sektorns verksamheter utifrån kundbehovet på kort och lång sikt. Arbetet innebär också att verka som ett nära operativt stöd till sektorchef och även till respektive verksamhet i sektorn med förekommand...
2021-04-22 2021-05-24
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i musik till Stenbocksskolan -vikariat
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i åk. 7-9 som utifrån din behörighet bedriver undervisning i musik, gärna i kombination med annat ämne. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete f...
2021-04-14 2021-05-17
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Undersköterskor till vård- och omsorgsboende i Ulricehamns kommun
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid brukaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa brukarnas bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje brukare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet innefattar...
2021-03-24 2021-05-31
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Specialistundersköterska till äldreomsorgen i Ulricehamns kommun
Som specialistundersköterska i Ulricehamns kommun får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens inom demens och psykiatri för att skapa värde för våra vårdtagare och bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet är självständigt, men bygger på samverkan med andra professioner, såväl internt som externt, för att skapa bästa möjliga situation för den enskilde vårdtagaren. I ditt uppdrag kommer du tillsammans med andra professioner att arbeta individ-fokuserat för att hjälpa vårdtagare, anhöriga och omvårdnadspersonal att hitta sätt att han...
2021-02-04 2021-06-18
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Sommarjobba inom äldreomsorgen!
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid individen i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa individens bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje individ får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet innefattar...
2020-12-15 2021-05-31
1 2 >