Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Tvärreds skolområde Lärarassistent till Tvärreds skolområde
Lärarassistent är en relativt ny titel inom skolan med uppdrag att utföra sådana arbetsuppgifter som ryms inom lärarens område, men som inte är kopplade till ett behörighetsansvar. Arbetsuppgifterna är varierande och beslutas av rektor utifrån enhetens behov. Fokus ligger dock på att du som lärarassistent avlastar och stöttar lärare i deras arbete för att öka lärarnas möjlighet att fokusera på undervisning. Du kommer dela din tid mellan skolorna i Tvärred och Vegby. Exempel på förekommande arbetsuppgifter är trygghets- och närvaroarbete, läx...
2021-02-25 2021-03-25
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vi söker timvikarier som Fritidsledare
Arbetet bedrivs för enheten ungas fritid i hela Ulricehamns kommun med målgrupp åldern 10-20 år, där vi utgår från en helhetssyn på ungdomars fritid. Din uppgift är att med coachande förhållningssätt och klart definierade mål, planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter i god tid och ta möjliga förändringar i beaktande. Som fritidsledare arbetar du efter erfarenhet, tillit och förtroende. Vidare är du en god förebild med en tydlig värdegrund baserat på mänskliga fri- och rättigheter och allas lika värde. Även integration och mångfald geno...
2021-02-25 2021-03-25
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL, med ett kundfokus där individens behov står i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Att samverka med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktigt del i arbetet.
2021-02-23 2021-03-16
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Undersköterskor till vård- och omsorgsboende i Ulricehamns kommun
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid brukaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa brukarnas bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje brukare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet innefattar...
2021-02-19 2021-03-11
Ulricehamns kommun, Planenheten Sommarjobba som samhällsplanerare
Som sommarvikarie hos oss på planfunktionen arbetar du strategiskt och kreativt med den långsiktiga planeringen i kommunen. Huvudsakligen arbetar du med avgränsade projektuppgifter där du självständigt, men givetvis med stöd från oss, driver dina projekt. Exempel på uppgifter är att föreslå hur ett område kan omvandlas och utvecklas eller hur blågröna frågor kan stärkas i det strategiska arbetet. Hållbarhetsfrågor är en given del i arbetsuppgifterna. Om du brinner för ett specifikt ämnesområde välkomnar vi idéer kring projekt att genomföra unde...
2021-02-19 2021-04-04
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete inom hemsjukvården. Kommunen har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem. Det är ett omväxlande arbete där du får möjlighet att följa patienten över tid. I arbetet har du regelbunden kontakt med externa samarbetspartners, såsom primärvården och slutenvården utifrån patientens behov. Arbetstiden är förlagd på dag- och kvällstid. Du kommer att ha patientansvar för personer i eget boende och på vård- och omsorgsboende. Sedvanliga arbetsuppgifter för sjukskö...
2021-02-19 2021-03-12
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Socialsekreterare - IFO Barn och unga
Som socialsekreterare får du ett flexibelt och spännande arbete där du arbetar med utredning, myndighetsutövning och ger stöd enligt socialtjänstlagen och LVU (lagen om vård av unga). Du kommer att arbeta med barn och unga i åldrarna 0-21år. I ditt uppdrag arbetar du med avvägningar, bedömningar, beslut och överväganden där handläggningen sker med utgångspunkt i systemteoretiska grundantaganden. Samverkan sker kontinuerligt med skola, BVC, polis med flera. Din handläggning utgår från BBIC-dokument i verksamhetssystemet Treserva.
2021-02-18 2021-03-14
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Vikarierande biståndshandläggare
Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL, med ett kundfokus där individens behov står i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Att samverka med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktigt del i arbetet.
2021-02-17 2021-03-10
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Behandlingsassistent till Ungbo
Tjänsten som behandlingsassistent innebär i första hand psykosocialt och pedagogiskt arbete med ungdomar i åldern cirka 13-20 år på Ungbo och är kontaktperson till en eller flera av de boende. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta de vardagliga arbetsuppgifterna som matlagning, städning mm. Tjänsten innebär också att vara personal inom stödboende samt att ha kontaktungdomar i ordinärt boende som ligger utanför Ungbo. Du genomför dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av upprättande av genomförande- och handlingsplaner samt j...
2021-02-16 2021-03-09
Ulricehamns kommun, HR-funktion HR-konsult
Som HR-konsult arbetar du i ett nära samarbete med våra chefer i organisationen, där du verkar som ett internkonsultativt stöd i deras personalarbete. I din roll kommer du att arbeta både operativt och strategiskt. Du kommer också att arbeta med att förbättra och effektivisera HR-processer i förvaltningen, utföra utbildningsinsatser för chefer inom organisationen samt att vid behov kunna planera, genomföra och utvärdera projekt.
2021-02-16 2021-03-07
Ulricehamns kommun, Timmele skolområde Fritidspedagog/grundlärare inom fritidshem till Hössna skola
Tjänsten innebär ett uppdrag som fritidspedagog inom grundskolan F-6. Du kommer tillsammans med övrig personal utveckla vårt viktiga uppdrag inom fritidshemmet i linje med den reviderade läroplanen.
2021-02-15 2021-03-15
Ulricehamns kommun, Miljöenheten Sommarjobba som miljöinspektör
Arbetet innebär tillsyn inom miljöbalkens område där du som sommarvikarierande miljöinspektör bland annat kommer att utföra tillsyn på kommunens olika badplatser och återvinningsstationer, vilket görs varje sommar. Du kommer även stötta de andra miljöinspektörerna i deras arbete. Tillsynen innefattar förutom tillsynsbesök även planering och handläggning. En viktig del i arbetet är att ge information och rådgivning till företag och privatpersoner.
2021-02-09 2021-03-08
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Musik-, trä- och metallslöjdslärare till Hökerums skola
Arbetet innebär placering på Hökerums skola med arbetsuppgift att ha trä- och metallslöjd i åk 3-6. Detta utgör 50 % av tjänsten. Ett annat ämne behövs för 100% tjänstgöring, detta ämne får gärna vara musik för undervisning i klasserna F-6. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och följa upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum. Du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Hökerums skola har fokus på samarbete, goda relationer och lärande i alla dess former och det är viktigt för oss att värna om ett g...
2021-02-08 2021-03-14
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Behandlingsassistent -Öppenvårdsenheten
Som behandlingsassistent arbetar du i nära samarbete med vårdnadshavare eller annan närstående, socialsekreterare och skola eller andra aktuella instanser. Arbetet varierar mellan att verkställa biståndsbedömda beslut från socialsekreterare, serviceinsatser i form av råd och stödsamtal, anhörigstöd, insatser i samverkan med skolan till exempel i föräldrastödsgruppen eller samtalsgrupper med barn och ungdomar utifrån aktuella teman. Utförande av dokumentation enligt gällande lagstiftning och riktlinjer ingår också.
2021-02-08 2021-03-01
Ulricehamns kommun, Planeringsfunktionen Systemförvaltare
Som systemförvaltare kommer du att arbeta systematiskt med förvaltning, vidareutveckling, ärendehantering och supporthantering. Du är första kontakt med leverantör, IT och andra verksamheter inom förvaltningen. Du är kommunens huvudadministratör för Time Care planering/Multi Access och Time Care Pool och ansvarar för att systemet används enhetligt, effektivt och på ett tillförlitligt sätt. Du ansvarar för integrationer till andra verksamhetssystem inom exempelvis lön, detaljplanering och uppföljning. Du är kommunens expert i systemet och ansv...
2021-02-05 2021-02-28
Ulricehamns kommun, Tvärreds skolområde Specialpedagog till Tvärred och Gällstad skolområde
Vi söker en specialpedagog som har ansvar för det specialpedagogiska arbetet i Tvärreds och Gällstads skolområde och ingår i skolområdenas elevhälsoteam vilka bedriver ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Uppdraget innebär upprättande av pedagogiska kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram. Uppdraget innebär även analys kring resultat och planering av insatser i samråd med speciallärare och klasslärare. Du handleder personal och är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor.
2021-02-04 2021-02-28
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Specialistundersköterska till äldreomsorgen i Ulricehamns kommun
Som specialistundersköterska i Ulricehamns kommun får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens inom demens och psykiatri för att skapa värde för våra vårdtagare och bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet är självständigt, men bygger på samverkan med andra professioner, såväl internt som externt, för att skapa bästa möjliga situation för den enskilde vårdtagaren. I ditt uppdrag kommer du tillsammans med andra professioner att arbeta individ-fokuserat för att hjälpa vårdtagare, anhöriga och omvårdnadspersonal att hitta sätt att han...
2021-02-04 2021-04-09
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Enhetschefer till hemsjukvård - sjuksköterskor och rehab
I din roll som enhetschef kommer du att planera, utveckla och samordna verksamheten med patienten i fokus. Du har personalansvar och driver medarbetarskapet för att nå målen och utveckla kvaliteten. I ditt ansvar ingår också ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som enhetschef har du ekonomiansvar och ska bedriva verksamheten inom satta ekonomiska ramar och med strävan om en budget i balans. Du leder därför ett systematiskt kvalitetsarbete för att möta nya krav och förväntningar. Som enhetschef ansvarar du dessutom för samverkan på en rad arenor...
2021-02-04 2021-02-28
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sommarjobba som omvårdnadsassistent
I ditt uppdrag som omvårdnadsassistent arbetar du huvudsakligen inom hemsjukvården. Du får delegeringar av en ordinarie sjuksköterska att utföra många varierade hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet är omväxlande och med möjlighet till personlig utveckling! Du arbetar vardagar och det finns alltid en sköterska i tjänst för handledning då du inte självständigt gör medicinska bedömningar.
2021-01-22 2021-04-15
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sommarjobba som sjuksköterska
Du kommer att ha patientansvar för personer i ordinärt boende samt i vård- och omsorgsboende. Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i hemsjukvård ingår så som läkemedelshantering, insulingivning, medicinska bedömningar och såromläggningar. Basal hemsjukvård omfattar injektioner, katetersättning/spolning, PEG, trachvård, sondnäring, omläggningar och medicinska bedömning, CVK och Port-a-Cath mm. I arbetet ingår också att informera, delegera och handleda omvårdnadspersonal. Du samverkar också i tvärprofessionella team.
2020-12-22 2021-03-15
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Sommarjobba inom äldreomsorgen!
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid individen i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa individens bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje individ får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet innefattar...
2020-12-15 2021-03-31
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Sök till funktionsnedsättning!
Som medarbetare inom verksamhet funktionsnedsättning kan arbetsuppgifterna skilja sig åt beroende på din befattning och var du arbetar. Vi jobbar med personer i alla åldrar; den gemensamma nämnaren är att man har någon slags funktionsnedsättning. Centralt för arbetet är att du ger stöd, service och omvårdnad till funktionsnedsatta - grundtanken är att man ska ha möjlighet att leva på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning. Arbetstiderna varierar beroende på arbetsplats mellan dag, kväll, helg och/eller nattjänstgöring. • Som stö...
2020-12-15 2021-03-31
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Du behövs nu - kom och jobba hos oss!
Inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är din viktigaste uppgift att se till att varje person får sitt behov av stöd, omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid individen i fokus och har ett gott bemötande. Du hjälper individen i sin vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, förflyttning och socialt umgänge. Dokumentation kan förekomma. Din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Vi bedriver verksamhet dygnet runt, så du kan arbeta dag, k...
2020-11-20 2021-02-28