Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Vuxenutbildningen SFI lärare till vuxenutbildningen
Vi söker lärare för undervisning i svenska som andraspråk med behörighet att undervisa på SFI och grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. I denna tjänst kan det förekomma ett visst fokus på undervisning i alfabetisering för vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund för stöttning i sin läs- och skrivinlärning. Du kommer att ingå i arbetslag där du självständigt och tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen.
2022-10-06 2022-10-25
Ulricehamns kommun, Välfärd -sektorstöd Nämndsekreterare till sektor välfärd
Som nämndsekreterare är du ansvarig för sektorns demokratiprocess och ansvarar för ärendeberedning och att till exempel utforma tjänsteutlåtanden till kommunstyrelsen. Du fungerar även som sekreterare i individnämnden. I tjänsten ingår olika former av utredningsuppdrag, både av formell art och mer verksamhetsspecifik. Även andra kvalificerade administrativa arbetsuppgifter förekommer i tjänsten som kan komma att förändras över tid.
2022-10-04 2022-10-25
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Matematiklärare sökes till tvålärarsystem -Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i högstadiet med undervisning i matematik i ett tvålärarsystem. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa matematikundervisningen. Du kommer både att ansvara för undervisningen samt stötta en annan matematiklärare i dennes undervisning. I uppdraget ingår ett klassföreståndaransvar för en klass, planering och genomförande av utvecklingssamtal samt dokumentation av elevernas lärprocess.
2022-09-30 2022-10-14
Ulricehamns kommun, Tvärreds skolområde Fritidspedagog till Tvärreds skola
I arbetet som fritidspedagog kommer du, tillsammans med dina kollegor, planera och bedriva verksamhet på fritidshemmet utefter gällande styrdokument. Under skoltid stödjer du elever och/eller grupper i deras skolarbete i samråd med klassläraren. Du kommer också att ansvara för undervisning i ett eller flera ämnen. Fritidshemmet har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00. Arbetstiden schemaläggs efter verksamhetens behov.
2022-09-30 2022-10-21
Ulricehamns kommun, Ulrikaskolan Ulrikaskolan söker lärarassistenter!
Lärarassistentens uppdrag är att utföra sådana arbetsuppgifter som ryms inom lärarens område, men som inte är kopplade till ett behörighetsansvar. Arbetsuppgifterna är varierande och beslutas av rektor utifrån enhetens behov. Fokus i din roll som lärarassistent är att fungera som ett stöd till lärare i eller utanför klassrummet, genom att ge stöd till enskild elev eller mindre grupp på lektioner samt vid olika aktiviteter. I fritidshemmet stöttar du fritidslärare genom att fungera som ett stöd till elever samt medverkar vid olika aktiviteter m...
2022-09-29 2022-10-20
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i NO till Stenbocksskolan
Undervisning i NO i årskurs 7-9. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete både för undervisningen och skolan.
2022-09-29 2022-10-13
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i SO till Stenbocksskolan
Undervisning i SO i årskurs 7-9. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete både för undervisningen och skolan.
2022-09-29 2022-10-13
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut i kommunens hemsjukvård kommer du att delta i patientfokuserade team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, biståndshandläggare, undersköterskor och enhetschef. Till dina arbetsuppgifter hör att bedöma funktionsförmåga, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser och förskriva medicintekniska hjälpmedel. Handledning utifrån fysioterapeutiskt perspektiv och delegering till vård-och omsorgspersonal är en del av arbetet. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Du...
2022-09-27 2022-10-18
Ulricehamns kommun, Särskolan Förskollärare/speciallärare till grundsärskolans ämnesområden
Ditt uppdrag är att undervisa i grundsärskolans ämnesområden. Du planerar och genomför undervisning utifrån elevens förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevens utveckling och lärande. Du har en stor frihet att skapa goda optimala lärsituationer tillsammans med erfarna kollegor. Som en av pedagogerna inom grundsärskolan har du, tillsammans med kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför vissa arbetsuppgifter som vanligtvi...
2022-09-26 2022-10-17
Ulricehamns kommun, Blidsbergs skolområde Elevassistenter till Blidsbergs skolområde
I grundskolan ingår dagligt ansvar och arbete med barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 6. I uppdraget kommer du i samarbete med ansvarig lärare stötta elever eller enskild elev som är i behov av extra stöd. Vilken typ av stöd som elev/elever är i behov av kan se olika ut och vara av olika grad beroende på elev, men det kan till exempel röra sig om: - Att du är ett övergripande stöd i klass till flera elever där du arbetar för att bidra till god studiero och är ett pedagogiskt stöd. - Vara ett stöd åt elev med funktionsvariation. ...
2022-09-26 2022-10-17
Ulricehamns kommun, Ätradalsskolan Lärare i spanska till Ätradalsskolan
Planering, genomförande, och utvärdering av undervisning i ämnet spanska. Som lärare på Ätradalsskolan är man en del i ett team som arbetar tillsammans. Planering och genomförande av undervisning, kontakt med vårdnadshavare, delaktig i skolans utvecklingsarbete är några av de arbetsuppgifter som utförs. På skolan arbetar tre mentorer som ansvarar för varsin årskurs och som är behjälpliga med det elevsociala arbetet.
2022-09-26 2022-10-10
Ulricehamns kommun, Ätradalsskolan Specialpedagog/speciallärare till Ätradalsskolan
Vi söker dig som tänker utanför boxen och som tycker om utmaningar. I ditt uppdrag ingår utredning av elevs behov av särskilt stöd, upprättande av åtgärdsprogram, handledning av kollegor, utförande av särskilt stöd, undervisning och annat arbete som syftar till att samtliga elever ska nå så långt som möjligt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med utmanande elever.
2022-09-26 2022-10-17
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Skoladministratör till Stenbocksskolan sökes!
Arbetsuppgifterna är omväxlande med ett periodvis högt tempo där målsättningen är att ge bästa möjliga service. Dina arbetsuppgifter består till stor del av personaladministration och lönehantering samt andra vanligt förekommande administrativa uppgifter där du i rollen som skoladministratör stödjer och arbetar direkt mot rektor, lärare, övrig personal samt vårdnadshavare och elever. Exempel på andra arbetsuppgifterna är vikariebokning, inköp och beställningar samt inrapportering av underlag till huvudman. Du kommer även att ansvara för skolans...
2022-09-23 2022-10-07
Ulricehamns kommun, Tvärreds skolområde Lärare till Tvärreds skolområde
Som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av lärare, elevassistenter och fritidspedagoger. Tillsammans med arbetslaget kommer du att arbeta för en inkluderande miljö där alla elever trivs och har möjlighet att utvecklas. Utifrån gällande styrdokument och med formativ bedömning som metod arbetar du för att a...
2022-09-22 2022-10-13
Ulricehamns kommun, Förskola Vikarierande barnskötare till Pastellens förskola
Förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Som barnskötare är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg, utveckling och lärande. Det innebär att du som barnskötare, med läroplanen som grund, är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenhete...
2022-09-22 2022-10-06
Ulricehamns kommun, Ätradalsskolan Lärare i tyska till Ätradalsskolan
Planering, genomförande, och utvärdering av undervisning i ämnet tyska. Som lärare på Ätradalsskolan är man en del i ett team som arbetar tillsammans. Planering och genomförande av undervisning, kontakt med vårdnadshavare, delaktig i skolans utvecklingsarbete är några av de arbetsuppgifter som utförs. På skolan arbetar tre mentorer som ansvarar för varsin årskurs och som är behjälpliga med det elevsociala arbetet.
2022-09-22 2022-10-07
Ulricehamns kommun, Tingsholm Rektor till vuxenutbildningen
Som rektor inom vuxenutbildningen arbetar du med både operativa och strategiska frågor för att leda och utveckla verksamheten. Rektors kontaktytor inom och utom skolkommunen är relativt många och denne representerar Ulricehamns kommun i olika regionala eller delregionala sammanhang kopplade till vuxenutbildning. I ditt uppdrag har du ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du bedriver ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete och arbetar utefter gällande lagar och förordningar som styr skolan. Personalansvaret består av stödfunktioner...
2022-09-21 2022-10-11
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent i daglig verksamhet
Arbetsuppgifterna består främst i att: - erbjuda samt ansvara för planering och genomförande av meningsfulla aktiviteter på den dagliga verksamheten - hålla i samt ge stöd/handledning i aktiviteter på den dagliga verksamheten - utveckla och upprätthålla förmågor och färdigheter - ha god samarbetsförmåga samt vara serviceinriktad mot tredje part - stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå - stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet - svara för social dokumentation enligt gällande riktlin...
2022-09-21 2022-10-12
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Enhetschef för hemsjukvård - sjuksköterskeenheten
I din roll som enhetschef kommer du att planera, utveckla och samordna verksamheten med patienten i fokus. Du har personalansvar och driver medarbetarskapet för att nå målen och utveckla kvaliteten. I ditt ansvar ingår också ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som enhetschef har du ekonomiansvar och ska bedriva verksamheten inom satta ekonomiska ramar och med strävan om en budget i balans. Du leder därför ett systematiskt kvalitetsarbete för att möta nya krav och förväntningar. Som enhetschef ansvarar du dessutom för samverkan på en rad arenor...
2022-09-20 2022-10-23
Ulricehamns kommun, Tingsholm Modersmålslärare -tyska
Ditt uppdrag är att arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i tyska på grundskolan och på gymnasiet. Uppdraget innebär att stödja och undervisa elever i skola i sitt modersmål och att genom arbetet ge eleverna möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Undervisningen ska utgå från läroplanen i modersmål och bidra till att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.
2022-09-19 2022-10-10
Ulricehamns kommun, Ulrikaskolan Specialpedagog till Ulrikaskolan
I rollen som specialpedagog stöttar du pedagogerna bland annat genom observationer, pedagogiska utredningar, arbetet med åtgärdsprogram och handledning. Du är även ett stöd för pedagogerna i arbetet med att främja en differentierad undervisning för att nå alla elevers olikheter och behov av stöd. I ditt uppdrag ingår att ha kontakt med externa aktörer och stödfunktioner samt kunna leda möten med dem och med vårdnadshavare runt elevers behov. Vi har ett gott arbetsklimat och vårt EHT samarbetar prestigelöst kring våra elever. I din roll som spe...
2022-09-09 2022-10-15
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete inom hemsjukvården. Vi har idag en vakant tjänst på ett vård-och omsorgsboende och en vakant tjänst för hemsjukvård i ordinärt boende. Vilket är ju du mest intresserad av? Kommunen har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem. Det är ett omväxlande arbete där du får möjlighet att följa patienten över tid. I arbetet har du regelbunden kontakt med externa samarbetspartners, såsom primärvården och slutenvården utifrån patientens behov. Arbetstiden är förlagd...
2022-09-09 2022-11-09
Ulricehamns kommun, Fastighet Fastighetsskötare
I arbetet ingår att åtgärda felanmälningar på fastigheter, felavhjälpande underhåll och tillse driften av våra fastigheters tekniska system. Beställa och följa upp felavhjälpande underhåll, medverka vid planerat underhåll och besiktningar. Arbetstiden är förlagd dagtid 07:00 - 15:30 (lunch 30min) med möjlighet till flextid. Beredskapstjänstgöring inom fastighetsjouren kommer att ingå i tjänsten vilket innebär att du som söker har ett krav på dig att kunna klara inställelsetider.
2022-09-09 2022-10-09
Ulricehamns kommun, Kultur & fritid Fritidsledare till ungdomsverksamhet
Arbetet bedrivs för enheten ungas fritid i hela Ulricehamns kommun med målgrupp åldern 10-20 år, där vi utgår från en helhetssyn på ungdomars fritid. Din uppgift är att med coachande förhållningssätt och klart definierade mål, planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter i god tid och ta möjliga förändringar i beaktande. Genom att möta målgruppen såväl dagtid, kvällstid och helger skapar du bärande relationer som är grunden för att kunna påverka och förändra, där du eftersträvar hög delaktighet och så stort inflytande för de unga som möjli...
2022-08-31 2022-10-16
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Undersköterskor sökes!
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du hjälper brukare i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd och socialt umgänge. Vi har fem vård- och omsorgsboenden placerade på olika ställen i kommunen. Solrosen och Ryttershov hittar du i de vackra centrala delarna av Ulricehamn medan Ekero, Parkgården och Hökerumsgården finns i de naturnära utkanterna av kommunen.
2022-08-08 2022-10-09
1 2 >