Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Skolutveckling Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du enligt de riktlinjer som finns för den samlade elevhälsan och utifrån basprogrammet för elevhälsans medicinska insats. Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam som förutom dig består av rektor, skolkurator och specialpedagog samt ha ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen. Utöver detta kommer du även att tillhöra den centrala elevhälsan tillsammans med bland annat skolkuratorer, skolpsykologer samt specialpedagoger. Uppdraget är tydligt inriktat på hälsofrämjande, förebyggande, åtgärdande och stö...
2022-05-16 2022-06-01
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Familjerättssekreterare/socialsekreterare sökes - IFO Barn och Unga
Som familjerättssekreterare har du ett omväxlande och spännande arbete där din insats verkligen kan göra skillnad. Du arbetar både stödjande och med myndighetsutövning. Du ansvarar för att genomföra upplysningar, utredningar och godkännande av avtal i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, handlägga fader/föräldraskap, adoptioner och verkställighet av umgängesstöd. Familjerättssekreterare genomför även informationssamtal, samarbetssamtal och råd- och stödsamtal. Som socialsekreterare inom någon av enhetens övriga verksamhetsområden får ...
2022-05-13 2022-06-05
Ulricehamns kommun, Förskola Förskollärare till Gällstads förskola
Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga, med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och lärande. Du bedriver undervisning som stimulerar och utmanar barnets nyfikenhet och lust att lära. I nära samarbete med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen. Du samarbetar med vår specialpedagog i området och det finns pedagogiska utvecklingsgrupper som fungerar som nätverk och arena f...
2022-05-12 2022-06-02
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete inom hemsjukvården. Vi har idag en vakant tjänst på ett vård-och omsorgsboende och en vakant tjänst för hemsjukvård i ordinärt boende. Vilket är ju du mest intresserad av? Kommunen har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem. Det är ett omväxlande arbete där du får möjlighet att följa patienten över tid. I arbetet har du regelbunden kontakt med externa samarbetspartners, såsom primärvården och slutenvården utifrån patientens behov. Arbetstiden är förlagd...
2022-05-12 2022-06-02
Ulricehamns kommun, Kost Kock till vår poolverksamhet
Tjänsten innefattar alla i ett storkök förekommande arbetsuppgifter såsom tillredning av mat, servering, diskning, egenkontroll, beställningar m.m. Som poolkock kommer ditt uppdrag variera där du ena dagen självständigt arbetar i ett förskolekök för att andra dagen ingå i ett köksteam i ett storkök. Vi har hela Ulricehamns kommun som arbetsplats vilket ställer krav på flexibilitet samt möjlighet att på kort varsel ta sig till något av våra olika kök. Arbetspassen är förlagda måndag-fredag på dagtid.
2022-05-12 2022-06-05
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Fritidsledare till Stenbocksskolan
Du kommer ingå i en grupp med två andra fritidsledare. Skolan är uppdelad i tre arbetslag med en rektor, en fritidsledare och en specialpedagog i varje. Era arbetsuppgifter är likvärdiga. Du har ett viktigt uppdrag i att systematiskt utveckla elevernas trygghet och trivsel på skolan. Bland annat innebär det att arbeta med elever på grupp- och individnivå samt delta i elevrådets arbete. Du deltar aktivt på elevernas raster och planerar aktiviteter utifrån skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Som fritidsledare kommer du även att a...
2022-05-11 2022-05-25
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde Lärare i idrott och hälsa till Gällstads skolområde
Tjänsten innebär placering inom Gällstad skolområde med undervisning i idrott och hälsa samt annat ämne i flera årskurser. I tjänsten ingår även deltagande i någon av skolans arbetsgrupper. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum och du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero.
2022-05-11 2022-06-01
Ulricehamns kommun, Välfärd -sektorstöd Sektor välfärd söker en socialt ansvarig samordnare
Socialt ansvarig samordnare är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde och har en stödjande funktion i kommunen med nära samarbete med sektor välfärds chefer, utvecklingsledare, MAS och MAR. Som SAS ingår arbetsuppgifter och ansvaret att; • granska och utveckla processen för bedömning, beslut, verkställighet och samverkan inom socialtjänsten så att den är ändamålsenlig och väl fungerande • den enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning • den enskilde får insatser av god kvalitet • säkra att dokumentationen fö...
2022-05-11 2022-06-01
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL, med ett kundfokus där individens behov står i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Att samverka med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktig del i arbetet.
2022-05-06 2022-05-27
Ulricehamns kommun, Blidsbergs skolområde Lärare i årskurs F-3/F-6 till Blidsbergs skolområde
Du planerar och håller undervisning i klass samt anpassar undervisningen för enskilda elever. Du har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras förutsättningar och behov. Vi vill att du jobbar med ett hälsofrämjande och förebyggande fokus samt med ett tydligt elevperspektiv. Du har lätt för att samarbeta med andra och är flexibel samt driven och engagerad i ditt arbete.
2022-05-06 2022-05-27
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i spanska till Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i åk. 7-9 som utifrån sin behörighet bedriver undervisning i spanska, gärna i kombination med annat ämne. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbe...
2022-05-05 2022-05-26
Ulricehamns kommun, Särskolan Lärare/speciallärare till grundsärskolan i Ulricehamn
Ditt uppdrag är att undervisa elever i grundsärskolans ämnen samt ämnesområden. Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som en av pedagogerna inom grundsärskolan har du, tillsammans med dina kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför vissa arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en elevassistent.
2022-05-03 2022-05-17
Ulricehamns kommun, Särskolan Lärare inriktning fritidshem till grundsärskolan i Ulricehamn
Som lärare inriktning fritidshem kommer du att leda planeringen och genomföra den pedagogiska verksamheten för våra elever då de är på fritids. Samarbete med pedagoger angående elevernas lärande, delaktighet och inflytande är av största betydelse för våra elevers utveckling. Du verkar för en god kvalitet på fritidshemmet och ser till helheten av elevernas lärande på fritids och i skola. Viss del av arbetstiden kan komma att bli förlagd i skolan antingen som resurspedagog eller i något ämne exempelvis idrott. Tjänsten är en semestertjänst.
2022-05-03 2022-05-17
Ulricehamns kommun, Särskolan Förskollärare/speciallärare till grundsärskolan i Ulricehamn
Ditt uppdrag är att undervisa elever i grundsärskolans ämnesområden och ämnen . Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som en av pedagogerna inom grundsärskolan har du, tillsammans med dina kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför vissa arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en elevassistent.
2022-05-03 2022-05-17
Ulricehamns kommun, Timmele skolområde Intendent till Timmele skolområde
Du ingår i ett ledningsteam bestående av en rektor och två arbetslagsledare tillika speciallärare. Som skolintendent arbetar du med en bredd av olika uppgifter på delegation av rektor. Uppdraget innebär ett löpande ansvar för framtagandet av olika beslutsunderlag i det systematiska kvalitetarbetsarbetet, ansvar för de administrativa uppgifterna i skolområdet och att vara behjälplig vid vikarieanskaffning, hantering av fakturor samt fastighetsrelaterade frågor av administrativ karaktär. Arbetet innebär kontakt med medarbetare och arbetslagsan...
2022-05-03 2022-05-24
Ulricehamns kommun, Bogesundsskolan Lärare mot fritidshem/fritidspedagog till Bogesundsskolan
I uppdraget som lärare mot fritidshem/fritidspedagog ingår huvudsakligen undervisning och planering i fritidshemsverksamhet där du är en vuxen trygg punkt i arbetet med elevernas lärande. Tjänsten innebär också undervisning i ämnen inom din behörighet under skoltid till viss mån. Du arbetar såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan det även bli aktuellt att du deltar i någon av Bogesundsskolans arbetsgrupper.
2022-05-02 2022-05-20
Ulricehamns kommun, Förskola Barnskötare till Junibackens förskola
Som barnskötare är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som barnskötare, med läroplanen om grund, är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Ni arbetar tillsammans för att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där barns in...
2022-04-29 2022-05-20
Ulricehamns kommun, Förskola Barnskötare till Gällstads och Lingontuvans förskola
Som barnskötare är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som barnskötare, med läroplanen om grund, är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Ni arbetar tillsammans för att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där barns inf...
2022-04-29 2022-05-20
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde Lärare till förskoleklass, Marbäcks skola
Du kommer i huvudsak undervisa i förskoleklass. Du planerar, genomför och följer upp undervisning samt anpassar utifrån enskilda elevers behov. Som lärare på Marbäcks skola kommer du även verka som rastvärd flera gånger under skolveckan. Beroende på tjänstens utformning kan det bli aktuellt med att en mindre del av arbetstiden förläggs på fritidshemmet.
2022-04-28 2022-05-20
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Matematiklärare sökes till tvålärarsystem -Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i högstadiet med undervisning i matematik i ett tvålärarsystem. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa matematikundervisningen. Du kommer både att ansvara för undervisningen samt stötta en annan matematiklärare i dennes undervisning. I uppdraget ingår ett klassföreståndaransvar för en klass, planering och genomförande av utvecklingssamtal samt dokumentation av elevernas lärprocess.
2022-04-28 2022-05-19
Ulricehamns kommun, Kulturskolan Lärare i träblåsinstrument
Ditt uppdrag som musiklärare blir att undervisa i tvärflöjt, saxofon, klarinett, blockflöjt och att leda orkester. I tjänsten ingår arbete med kulturskolans grundkurs INTRO.
2022-04-28 2022-05-22
Ulricehamns kommun, Kulturskolan Musiklärare -fiol
Uppdraget är i huvudsak att undervisa barn och unga i fiolspel vilket sker både individuellt och i grupp. Du kommer också att leda orkester och jobba med Kulturskolans grundkurs INTRO. Målet är att eleven ska få redskap att få känna och uttrycka spelglädje! Vi håller till i Kulturskolans egna lokaler belägna på Stenbocksgatan 21 i centrala Ulricehamn men även i grundskolans lokaler runt om i kommunen.
2022-04-28 2022-05-22
Ulricehamns kommun, Kulturskolan Sånglärare/körledare till Kulturskolan
Ditt uppdrag som musiklärare blir att undervisa i solosång och kör/ensemble. I tjänsten ingår arbete med kulturskolans grundkurs INTRO. Undervisning sker både i kulturskolans lokaler och i grundskolor utanför tätorten.
2022-04-28 2022-05-22
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i svenska/engelska till Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i åk. 7-9 som utifrån sin behörighet bedriver undervisning i svenska/engelska. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete både för undervisningen ...
2022-04-27 2022-05-18
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i NO till Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i åk. 7-9 som utifrån sin behörighet bedriver undervisning i NO. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete både för undervisningen och skolan.
2022-04-27 2022-05-18
1 2 >