Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Kost Kock till kostverksamheten
Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. I denna tjänst ingår helgtjänstgöring samt att tjänstgöring i andra kök förekommer.
2021-07-26 2021-08-16
Ulricehamns kommun, Skolutveckling och stöd Lärare till flexgrupp -Timmele skola
Uppdraget innebär att du ingår i ett flexibelt team som tillsammans planerar för och undervisar elever i särskild undervisningsgrupp eller elever i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår nära kontakter med klassföreståndare, vårdnadshavare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Undervisning kan också komma att bedrivas via fjärrundervisning. Du kommer att ingå i kommunens övergripande nätverk för flexgrupperna. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas och du förväntas delta i verksamhetens utformning. Hos oss får du go...
2021-07-26 2021-08-15
Ulricehamns kommun, sektor miljö och samhällsbyggnad Stadsarkitekt
Som stadsarkitekt är du ett stöd till förvaltningen i arkitektoniska och gestaltningsfrågor med ett helhetsperspektiv för kommunen utifrån gällande lagstiftning och styrdokument. Du har till uppgift att driva och säkerställa att nuvarande och kommande byggprojekt utvecklas med god gestaltning och livsmiljö i enlighet med förvaltningens idéer och som ligger i linje med politiska mål och uppdrag. Arbetet grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. För att nå målen ligger prioriteringen kring att öka antalet...
2021-07-23 2021-08-22
Ulricehamns kommun, Välfärd -sektorstöd Personligt ombud
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar med betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Den enskilde som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning. Stödet som ett personligt ombud ger syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets ut...
2021-07-21 2021-08-15
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Undersköterskor och vårdbiträden sökes!
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid brukaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa brukarnas bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje brukare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet innefattar vå...
2021-07-15 2021-08-18
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Enhetschef till hemsjukvård - sjuksköterskor
I din roll som enhetschef kommer du att planera, utveckla och samordna verksamheten med patienten i fokus. Du har personalansvar och driver medarbetarskapet för att nå målen och utveckla kvaliteten. I ditt ansvar ingår också ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som enhetschef har du ekonomiansvar och ska bedriva verksamheten inom satta ekonomiska ramar och med strävan om en budget i balans. Du leder därför ett systematiskt kvalitetsarbete för att möta nya krav och förväntningar. Som enhetschef ansvarar du dessutom för samverkan på en rad arenor...
2021-07-09 2021-08-15
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde Lärare i idrott och hälsa till Gällstad- och Tvärreds skolområde
Tjänsten innebär placering på samtliga skolor inom Gällstad- och Tvärreds skolområde med undervisning i idrott och hälsa i flera årskurser. I tjänsten kan även deltagande i någon arbetsgrupp komma att ingå. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum och du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero.
2021-07-08 2021-08-09
Ulricehamns kommun, sektor miljö och samhällsbyggnad Vikarierande planchef
Som planchef, enhetschef för planenheten, har du det övergripande ansvaret för enheten som för närvarande har 16 medarbetare. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar och förväntas operativt leda, fördela och utveckla arbetet inom enheten mot uppsatta mål. I personalansvaret ligger bland annat att hantera rekryteringar, lönesamtal, utvecklingssamtal och ansvara för arbetsmiljö. Du kommer ansvara för resurs- och verksamhetsplanering och leda medarbetarna i sitt arbete. Arbetet drivs i nära samarbete med övriga enheter i sektorn, andra se...
2021-07-08 2021-08-08
Ulricehamns kommun, Planenheten Planarkitekt/planhandläggare
Vill du ha ett spännande arbete med mycket eget ansvar, samordning och varierande arbetsuppgifter där du kan se både detaljerna och helhetsbilden? Som planhandläggare arbetar du med den fysiska planeringen av kommunen. Huvudsakligen arbetar du med att ta fram detaljplaner, där du ansvarar för och leder planeringen genom hela processen. Samtidigt kompletterar du i gruppdynamiken i det samarbete som krävs för gruppens prestation. Verksamhetens mål är att genomföra detaljplaner och planprogram inom utlovade tidsramar och utifrån kommunala mål oc...
2021-07-07 2021-09-10
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent till Fållornavägens gruppbostad
Som stödassistent på boende med särskild service LSS arbetar vi i de boendes hem med att ge individuellt stöd, stimulans, service och omvårdnad enligt LSS. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med övrig personal, företrädare och anhöriga samt andra instanser i samhället. Arbetet omfattar också att dokumentera genomförandet av den beviljade insatsen för att bibehålla kontinuitet och kvalitet. Det vardagliga arbetet ställer krav på dig att följa upp, analysera och aktivt arbeta med att anpassa miljö och förhållningssätt i brukarens vardag. De...
2021-07-02 2021-08-08
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i NO till Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker lärare för arbete i årskurs 7-9 som utifrån din behörighet bedriver undervisning i NO. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumenter...
2021-06-29 2021-08-04
Ulricehamns kommun, Skolutveckling och stöd Specialpedagog till centrala elevhälsan
Du kommer att tillsammans med annan personal, både inom den centrala elevhälsan och på skolorna, identifiera, analysera och arbeta systematiskt och målinriktat för att skapa en tillgänglig lärmiljö för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Som specialpedagog kommer uppdraget främst att vara konsultativt och handledande. Du kommer även att ingå i det skolutvecklande arbetet på övergripande nivå för att öka samsyn och likvärdighet i den specialpedagogiska kompetensen ute på skolorna.
2021-06-24 2021-08-01
Ulricehamns kommun, Kommunservice Parkingenjör
I rollen som parkingenjör/landskapsingenjör medverkar du i arbetet med utvecklingen av Ulricehamns parker och grönområden. I uppdraget ingår; - hantering av parkentreprenad - skötsel och ansvar för grönytor Ulricehamns kommun - skötsel och nybyggnation av kommunala lekplatser - upprätthållande av ytregister - kontaktperson gentemot kunder, entreprenör och kommuninvånare - utvecklandet av kommunens yttre miljöer
2021-06-10 2021-08-15
Ulricehamns kommun, Musikskolan Lärare i träblåsinstrument
Ditt uppdrag som musiklärare blir att undervisa i tvärflöjt, saxofon, klarinett, blockflöjt och orkester. I tjänsten ingår även arbete med Musikskolans grundkurs INTRO och Kultur i landsbyggd. Tjänsten är en tillsvidaretjänst i grunden som utgör 40%, till den tillkommer 20% på visstid under läsåret 2021-2022.
2021-05-31 2021-08-01