Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Kulturskolan Kulturskolan söker vikarierande lärare i dans
Ditt uppdrag som lärare blir att undervisa kulturskolans elever samt elever som valt dansprofilen på Tingsholmsgymnasiet i dans.
2024-05-21 2024-06-11
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde Vikarierande lärare i åk F-3 till Gällstads skolområde
Vi söker en grundskolelärare med behörighet att undervisa i F-3 vid Gällstads skola. Tjänsten är ett föräldravikariat och du kommer arbeta tillsammans med kollega i årskurs 1 alternativt årskurs 2. Därutöver kommer samarbete även ske med övrig personal på skolan och tillsammans arbetar vi för en inkluderande miljö där alla elever trivs och har möjlighet att utvecklas. Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisning samt anpassar utifrån enskilda elevers behov. I arbetet ingår god dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och...
2024-05-20 2024-06-10
Ulricehamns kommun, sektor lärande Rektor till förskolan
Som rektor i förskolan arbetar du med både operativa och strategiska frågor för att utveckla och leda verksamheten mot goda resultat. I ditt uppdrag har du ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är baserat på forskning och vetenskapliga grunder och arbetar utefter de styrdokument, lagar och förordningar som styr förskolan. Sektor lärande huvudfokus är att öka måluppfyllelsen och det arbetet börjar redan i förskolan. Som rektor är du pedagogisk ledare för personalen på förskolorna och har ...
2024-05-17 2024-05-26
Ulricehamns kommun, Välfärd -sektorsstab Socialt ansvarig samordnare till välfärds sektorstab
Socialt ansvarig samordnare är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde och har en stödjande funktion i kommunen med nära samarbete med sektor välfärds chefer, utvecklingsledare, MAS och MAR. Som SAS ska du i ditt arbete följa upp och utveckla kvalitén i sektorns verksamheter utifrån de förskrifter som reglerar området. Det innebär bland annat: • att granska och utveckla processen för bedömning, beslut, verkställighet och samverkan så att den är ändamålsenlig och välfungerande • säkerställa att den enskilde får sina behov prövade i en ...
2024-05-16 2024-06-06
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i SO, idrott och hälsa till Stenbocksskolan
I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete för både undervisningen och skolan.
2024-05-15 2024-06-05
Ulricehamns kommun, Kanslifunktionen Arkivarie / systemförvaltare för e-arkiv
Denna spännande tjänst innebär att dina arbetsuppgifter kommer att förändras beroende av vilken projektfas du och vi befinner oss i. Under projektfasen kommer du att ingå i arbetsgruppen för projektet vilket innebär att du i allra högsta grad kommer att vara delaktig i utvecklingen och påverka ditt framtida arbete. I samband med att arbetet övergår i förvaltning kommer även en tjänst med inriktning mot it-tekniker att rekryteras och tillsammans kommer ni att utgöra kärnan i vårt samarbete kring e-arkiv. Med e-arkiv menar vi människan, teknike...
2024-05-15 2024-06-05
Ulricehamns kommun, Vuxenutbildningen Vård- och omsorgslärare till vuxenutbildningen
Tjänsten innehåller undervisning inom vård- och omsorgsämnen. Det ingår APL i kurserna vilket innebär ett nära samarbete med handledare i olika verksamheter. Du ingår i ett arbetslag där du självständigt och tillsammans med kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen. Samarbete i och över ämnesgränser med fokus på att förbättra verksamheten är en viktig del av arbetet. Som lärare är du väl förtrogen med skolans styrdokument.
2024-05-14 2024-05-28
Ulricehamns kommun, Kost Måltidsbiträde till kombinerad tjänst, Ätradalsskolan och Parkgården
Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom enklare matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. Arbetstiden är förlagd till veckans alla dagar där du jobbar varannan helg och vissa veckodagar på Parkgården, men din huvudplacering är på Ätradalsskolan.
2024-05-13 2024-05-28
Ulricehamns kommun, Anpassad skola Förskollärare till anpassade skolan i Ulricehamn
Ditt uppdrag är att undervisa elever som läser enligt läroplanen för anpassad grundskola inom ämnesområden för årskurs 1-9. Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som en av pedagogerna har du, tillsammans med dina kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför vissa arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en elevassistent.
2024-05-10 2024-05-31
Ulricehamns kommun, Anpassad skola Elevassistent till anpassad grundskola i Ulricehamn sökes!
Som elevassistent arbetar du för att skapa goda förutsättningar för lärande utifrån varje elevs individuella förmåga och för att främja gemenskapen inom gruppen. Du är ett personligt stöd både pedagogiskt, socialt och omsorgsmässigt. Ditt uppdrag som elevassistent utförs i mindre grupp med elever i skola och på fritidshem. Du är en viktig del av anpassade grundskolans arbetslag där fokus är varje elevs utveckling och lärande. Det pedagogiska arbetet leds kollegialt av anpassade grundskolans rektor, förstelärare, lärare, fritidspedagog och du ...
2024-05-10 2024-05-31
Ulricehamns kommun, Tingsholm Modersmålslärare -tyska
Ditt uppdrag är att arbeta som modersmålslärare i tyska på grundskolan och på gymnasiet samt som studiehandledare på gymnasiet. Uppdraget innebär att stödja och undervisa elever i skola i sitt modersmål och att genom arbetet ge eleverna möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Samt att genom studiehandledning låta eleven använda redan befintlig kunskap och utveckla sina kunskaper genom sitt starkaste skolspråk.Undervisningen ska utgå från läroplanen i modersmål och bidra till att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för de...
2024-05-10 2024-05-24
Ulricehamns kommun, Tingsholm Modersmålslärare/studiehandledare -ukrainska
Ditt uppdrag är att arbeta som modersmålslärare i ukrainska på grundskolan och på gymnasiet samt som studiehandledare. Uppdraget innebär att stödja och undervisa elever i skola i sitt modersmål och att genom arbetet ge eleverna möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Samt att genom studiehandledning låta eleven använda redan befintlig kunskap och utveckla sina kunskaper genom sitt starkaste skolspråk. Undervisningen ska utgå från läroplanen i modersmål och bidra till att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna ...
2024-05-10 2024-05-31
Ulricehamns kommun, Anpassad skola Lärare i slöjd till anpassade skolan i Ulricehamn
Ditt uppdrag är att undervisa elever i anpassade skolans ämnen samt ämnesområden. Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Uppdraget är en slöjdlärartjänst som täcker samtliga elevgrupper i anpassade skolan i Ulricehamn på 50-75 %. Övrig tid fördelas som resurspedagog i lämplig klass. Som en av pedagogerna inom anpassade skola har du, tillsammans med dina kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och social...
2024-05-10 2024-05-31
Ulricehamns kommun, Verksamheter inom välfärd Enhetschef till hemsjukvården -sjuksköterskor
I din roll som enhetschef kommer du att planera, utveckla och samordna verksamheten med patienten i fokus. Du har personalansvar och driver medarbetarskapet för att nå målen och utveckla kvaliteten. Som enhetschef har du ekonomiansvar och ska bedriva verksamheten inom satta ekonomiska ramar och med strävan om en budget i balans. I ditt ansvar ingår också ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du ansvarar dessutom för samverkan på en rad arenor och förmågan till samarbete är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Organisatoriskt är du understä...
2024-05-07 2024-06-02
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker metodutvecklare till Hökerumsgården
Vi söker metodutvecklare till Hökerumsgården. Är du utbildad specialistundersköterska, aktiveringspedagog eller stödpedagog är det dig vi söker. Vi arbetar för att våra boende ska få leva hela livet fullt ut efter sin förmåga och vi vill skapa en meningsfull vardag för alla som bor hos oss. Som metodutvecklare i vår verksamhet behöver du kunna vägleda och coacha övriga medarbetare i de metoder och arbetssätt som skapar välbefinnande, livskvalitet och trygghet. Vi arbetar personcentrerat och funktionsbevarande och vi vill att alla som bor hos ...
2024-05-06 2024-06-10
Ulricehamns kommun, Plan- och exploateringsenheten Planarkitekt till plan- och exploateringsenheten
I rollen som planarkitekt kommer du arbeta med framtagande av detaljplaner, tillhörande dokument, utredningar och andra strategiska handlingar kopplade till fysisk planering. I arbetsgruppen för detaljplaner ingår personer från flera yrkesroller och du kommer ha ett nära samarbete med många på sektorn. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra kollegor. Du förväntas delta i arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner och ta ansvar för dina arbetsområden. Verksamhetens mål är att ta...
2024-05-06 2024-05-26
Ulricehamns kommun, Plan- och exploateringsenheten GIS-ingenjör till Planenheten
Arbetsuppgifterna inom GIS är mycket varierande med stort fokus på att ta fram anpassade webbaserade kartprodukter och tjänster för att öka användningen och nyttan av GIS. I din roll som GIS-ingenjör kommer du att arbeta brett inom GIS och geodata och kartframställning. Detta innebär både uppgifter i framtagandet av kartunderlag i bygglovsprocessen samt delar som rör kommunens egna GIS-system. Kartuppdragen handlar om att samla information och sköta en smidig och snabb leverans till våra kunder. För oss är det viktigt att du gillar interna ...
2024-05-06 2024-05-27
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Lärare i fritidshem till Hökerums skola
I arbetet som lärare i fritidshem kommer du, tillsammans med dina kollegor, planera och bedriva målfokuserad verksamhet på fritidshemmet utefter gällande styrdokument. Arbetet sker genom planering, genomförande och uppföljning av fritidshemmets verksamhet. I din roll bidrar du med kunskap och idéer hur ni systematiskt ska förverkliga målen utifrån läroplanen. Under skoldagen stödjer du elever och/eller grupper i deras skolarbete i samråd med klassläraren eller arbetar i ett team. I uppdraget ingår att tillsammans med fritidshemmet arbetslagsle...
2024-04-30 2024-05-21
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Slöjdlärare till Hökerums skola
Som slöjdlärare ska du ge dina elever förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Du ska väcka deras nyfikenhet på att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Slöjdämnet omfattar också kunskap om uttryck, kvalitet och inte minst hållbar utveckling och att utveckla en miljömedvetenhet hos eleverna. Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som lärare ...
2024-04-30 2024-05-21
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Lärare i fritidshem samt musik till Hökerums skola
I arbetet som lärare i fritidshem kommer du, tillsammans med dina kollegor, planera och bedriva verksamhet på fritidshemmet utefter gällande styrdokument. Fritidshemmet har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00. Arbetstiden schemaläggs efter verksamhetens behov. Under skoltid håller du undervisning i musik för åk F-6 och stödjer elever och/eller grupper i deras skolarbete i samråd med klassläraren.
2024-04-30 2024-05-21
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Grundskollärare till Hökerums skola
Tjänsten innebär ett vikariat som lärare med mentorsansvar där du planerar, genomför och utvärderar undervisning. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget. Våra förstelärare leder vårt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse inom läsning och skrivande. Detta sker genom en läs- och skrivsatsning som omfattar hela skolans ...
2024-04-30 2024-05-21
Ulricehamns kommun, Anpassad skola Speciallärare till anpassade skolan i Ulricehamn
Ditt uppdrag är att undervisa elever i anpassade skolans ämnen samt ämnesområden. Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som en av pedagogerna inom anpassade skola har du, tillsammans med dina kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför vissa arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en elevassistent. Uppdraget kan även komma att innefa...
2024-04-30 2024-05-21
Ulricehamns kommun, Blidsbergs skolområde Lärare i fritidshem till Blidsbergs skolområde
Vi söker en passionerad och engagerad lärare med expertis inom fritidshem som tillsammans med kollegor planerar och genomför meningsfulla aktiviteter som främjar elevernas utveckling och trivsel under raster och på fritidstid. Under skoltid bedriver du undervisning i idrott eller annat ämne beroende på behörighet. Du samarbetar med övrig personal för att säkerställa en sammanhållen och positiv skolmiljö och ansvarar för fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete.
2024-04-24 2024-05-26
Ulricehamns kommun, Blidsbergs skolområde Lärare i årskurs 4-6 till Blidsbergs skolområde
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans skapar, leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten och ge goda förutsättningar för att eleven ska nå målen. På skolan har vi ett elevhälsoteam bestående av speciallärare, kurator, skolsköterska och skolledning. Vi vill att du jobbar med ett hälsofrämjande och förebyggande fokus samt med ett tydligt elevperspektiv. Du har lätt för att samarbeta med andra och är flexibel samt driven och engagerad i ditt arbete.
2024-04-22 2024-05-26
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vill du jobba med barn eller inom kök?
Som timvikarie i förskolorna i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som timvikarie i förskolan med läroplanen som grund, är aktiv i genomförandet av det som utgår från arbetslagets planering. I arbetet som lärare ingår uppdraget undervisning och planering i årskurs F-6. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan även rastvaktande ...
2024-03-15 2024-05-31
1 2 >