Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun, Framtids- och­ utvecklingsförvaltning Heltidsmentor, vikariat 90 %
I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och praktiksamordning för elever inom Introduktionsprogrammen. Mentorns roll är viktig för elevernas framgångar och måluppfyllelse i skolan. Varje elev har en mentor som handledare och personligt stöd under sin gymnasietid. Mentor är den som har den bästa kunskapen och överblicken när det gäller elevens utbildning, studie- och skolsituation. Mentor är den som har ett övergripande ansvar för elevens studiegång med målet att denne når kunskapskraven. I egenskap av Heltidsmentor är bemötande och relationsskap...
2022-10-04 2022-10-14
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor natt, särskilt boende i Backe
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin med mera. I arbetet ingår dokumentation. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.
2022-10-03 2022-10-31
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor äldreomsorg, 100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper individer med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utföra provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp och en centralt i Strömsund belägen planeringsenhet.
2022-10-03 2022-10-31
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Behandlingspedagog 100 %
Vi arbetar med behandlingsinsatser på uppdrag av socialsekreterare inom IFO och erbjuder hemmabaserade insatser till både enskilda och familjer. Behandlingsarbetet bedrivs i våra egna lokaler och i den enskildes/familjens hem. Uppdragen har bestämda förändringsmål och verkställs under begränsad tid. Utöver behandlingsarbetet ingår uppföljning och dokumentation. En annan viktig del i vårt arbete är att hålla i nätverksmöten, även med andra myndigheter. Öppenvården har handledning i grupp.
2022-09-27 2022-10-17
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Socialsekreterare, 100%
Dina uppgifter innebär att du huvudsakligen kommer att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och i vissa fall lag om vård av unga (LVU). I arbetet ingår myndighetsutövning.
2022-09-27 2022-10-17
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare, Grundskolan, åk 4-6, 100 %
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa inom grundskolan. Du kan ha en examen som sträcker sig från åk 1-3, 4-6 eller F-6. Du kommer att ha ansvaret för en klass och bedriva huvuddelen av undervisningen i gruppen. Du kommer att ingå i arbetslaget och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling...
2022-09-27 2022-10-14
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Arbetsledare Arbetsmarknadsenheten, 100 %
Som arbetsledare spelar du en viktig roll i våra anställda deltagares vardag, men även i det samarbete som vi har med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, både internt och externt. Du ansvarar för ett antal anställda deltagare och du leder och fördelar det dagliga arbetet samt stöttar och vägleder dem utifrån ett coachande förhållningssätt. Du arbetar tillsammans i ett team av arbetsledare som alla tillför sin kompetens och erfarenhet till helheten. I dina arbetsuppgifter ser du till individens behov och förutsättningar och balanserar dett...
2022-09-26 2022-10-30
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor äldreomsorg Kyrktåsjö
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, följeslagare och utevistelse med mera. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen. Arbetsuppgifterna kräver att du är mycket flexibel när det ofta sker förändringar under arbetspa...
2022-09-26 2022-10-14
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Planerare till Teknik- och planeringsenheten 100 %
Som planerare på enheten arbetar du dagligen i nära samarbete med enhetschefer, bemanningsenhet, sjuksköterskor samt personalgrupper. Du ansvarar över egna planeringsområden men kommer ha nära samarbete med dina kollegor då vi hjälps åt i det dagliga och ersätter varandra vid frånvaro. Insatserna planeras i systemet Lifecare planering som är direkt länkat till Lifecare utförare som är vårt verksamhetssystem. Vi arbetar dagligen i flera system och webbportaler då vi hanterar beställningar av vikarier, planering utifrån biståndsbeslut, larmregi...
2022-09-23 2022-10-24
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Fritidslärare med arbete i klass Frostviken 80 %
Frostviksskolan söker en fritidslärare. Vi söker dig som vill arbeta med elever i undervisning och som vill delta i skolans utvecklingsarbete. Frostviksskolan arbetar med ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2022-09-22 2022-10-14
Strömsunds kommun, Teknik- och ­serviceförvaltning Säkerhetssamordnare 100 %
Uppdraget som säkerhetssamordnare är inriktat mot att stärka kommunens förmåga att hantera svåra samhällsstörningar. Du arbetar med att utveckla och samordna kommunens krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att driva utvecklingsarbetet med krisberedskapsfrågor, civilt försvar, säkerhetsskydd och totalförsvarsplanering, identifiera och analysera risker, samt att genomföra övningar och utbildningar. Det b...
2022-09-21 2022-10-12
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare, Grundskolan, åk 1-3, 100 %
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa inom grundskolan. Du kan ha en examen som sträcker sig från åk 1-3, 4-6 eller F-6. Du kommer att ha ansvaret för en klass och bedriva huvuddelen av undervisningen i gruppen. Du kommer att ingå i arbetslaget och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling...
2022-09-21 2022-10-14
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Arbetsterapeut 100 %
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård- och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Tjänsteköp f...
2022-09-15 2022-10-09
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Fysioterapeut/Sjukgymnast 100 %
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård- och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Tjänsteköp fr...
2022-09-15 2022-10-09
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor, Hammerdal
Som biträdande rektor för Grevåkerskolan bistår du rektor i ledning av verksamheten i stort, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet och driva skolans inre arbete framåt. I tjänsten ingår personalansvar med därtill hörande chefsuppgifter såsom medarbetarsamtal, lönekriteriesamtal och allmän ledning och fördelning av arbetet. Du ansvarar tillsammans med rektor för att verksamheten drivs enligt gällande lagar, förordningar och huvudmannens riktlinjer. Du är en trygg, engagerad och drivande ledare som törs utmana pedagoger och elever för ...
2022-09-13 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Medicinsk sekreterare till Strömsunds Hälsocentral
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår journalskrivning, remisshantering, visst receptionsarbete, kassahantering samt för verksamheten övrig administration. Strömsunds Hälsocentral erbjuder ett intressant, ansvarsfullt samt omväxlande arbete där du kommer att arbeta i team.
2022-09-06 2022-10-16
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom äldreomsorg
Arbetsuppgifterna är de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig i TimeCare Pool de...
2022-05-30 2022-11-27
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom Stöd och service, LSS
Arbetsuppgifterna är de som är förekommande på arbetsplatsen inom stöd och service, LSS. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig i TimeCare Pool de dagar du ...
2022-05-30 2022-11-28
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom förskolan
Som barnskötare hos oss arbetar du pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett arbetslag med att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Arbete innebär att du, tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även a...
2022-05-30 2022-11-28
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Vi söker två fysioterapeuter/sjukgymnaster till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss innebär att du bedömer, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika besvär från bland annat rörelseorganen. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du har möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
2022-05-25 2022-10-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Sjukgymnast/Fysioterapeut till Backe Hälsocentral
Mottagningsverksamhet inom primärvård. Verksamheten bedrivs i lokaler på hälsocentralen och med ändamålsenlig utrustning. Ett välkomnande team som är pålitligt, handlingskraftigt och inbjudande. Som sjukgymnast/fysioterapeut kommer du att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med bedömningar och behandlingar av patienter i primärvården med olika funktionsnedsättningar/diagnosgrupper och rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår även gruppverksamhet. Du samarbetar med övriga teamprofessioner på hälsocentralen. Det ställs krav på självständ...
2022-05-25 2022-10-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Distriktssköterska till Backe Hälsocentral
Arbetet som distriktssköterska är en variation av telefonrådgivning, bokning av patientbesök, eget mottagningsarbete och mottagning av akuta patienter. Arbetet är omväxlande, stimulerande och självständigt.
2022-05-06 2022-10-31