Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömstad kommun, Individ och familjenheten Socialsekreterare Barn och Unga
Vi söker nu 2 Socialsekreterare då vi utökar vår grupp. Tjänsterna ligger inom IFO´s Individ och familjeenhet. Här kommer du ingå i en arbetsgrupp med 6 handläggare och ha nära samarbete med övriga verksamheter i vår Individ och Familjeomsorg. På enheten finns även missbruk, våld i nära och familjerätt samt flera utförarresurser. Som handläggare utreder och bedömer du behov och resurser hos barn och deras familjer. Du kommer verkställa beslut om insatser och följa upp pågående insatser i de ärenden som ligger på din tjänst. Du deltar i verksamh...
2021-07-15 2021-08-19
Strömstad kommun, Socialförvaltningen central administration Socialt ansvarig samordnare
Vi söker nu dig som vill ta arbetet som socialt ansvarig samordnare (SAS) för att bidrar till att förändra och effektivisera förvaltningens arbetsflöden. SAS har en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter, SoL, LSS, LVM och LVU. I uppdraget ingår att genomföra utredningar och granskningar till exempel Lex Sarah som syftar till att säkerställa att verksamheterna följer de lagar, föreskrifter, mål, riktlinjer och beslut som gäller inom socialtjänste...
2021-07-14 2021-08-29
Strömstad kommun, Insatser LSS Stödassistent
Vi söker dig som är stödassistent till Sysselsättning LSS/ SOL, samt Korttidsvistelse/ Korttidstillsyn LSS. Du kommer att ha en viktigt roll i att finnas som stöd för individer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att stödja individer i det dagliga arbetet utifrån behov och beviljade insatser. Det innebär också uppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Ditt arbete kommer ständigt genomsyras av att kunna göra bedömningar utifrån den enskildes behov och beviljad insats...
2021-07-09 2021-08-18
Strömstad kommun, VA avdelningen Drifttekniker rör
Vi söker dig som drifttekniker rör vilket innebär att vara processägare för hela rör-systemet. Arbetsuppgifterna innebär analys, nyläggning, reparation och underhåll av anläggningar och rörsystem. En stor del av arbetet innebär höga hygienkrav och säker arbetsmiljö. Det vi är extra stolta över inom avdelningen är teamkänslan där vi arbetar gemensamt mot tydligt mål vilket innebär att vi värderar samarbete och kunskap högt. Du kommer vara en viktig del i vårt säkerställande att hela va-systemet fungerar från råvatten till utsläppsområden geno...
2021-07-08 2021-08-31
Strömstad kommun, Gruppboende Demens Undersköterska Beateberg
Som undersköterska inom Strömstads kommun arbetar du tillsammans med kollegor med att planera och genomföra dagliga aktiviteter för de boende. Du ger omvårdnad och service med utgångspunkt i brukarens individuella behov och önskemål. Som undersköterska inom äldreomsorgen utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
2021-07-02 2021-07-31
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärare i teknik årskurs 7 och 9
I ditt uppdrag som lärare ingår att ta ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
2021-06-23 2021-07-31
Strömstad kommun, Tekniska förvaltningen Avdelningschef renhållning
Vi söker dig som avdelningschef för vår renhållningsavdelning som säkerställer insamling av hushållssopor, avfallshantering och återvinning. Du har en nyckelroll för att driva verksamheten framåt och anpassa den till dagens krav och förutsättningar. Vi har precis kommit igång med matavfallinsamling där din roll blir viktig för att skapa en effektiv och fortsatt implementering. Avdelningschef ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen. Chefer i Strömstads kommun arbetar i enlighet med kommunens fastst...
2021-06-21 2021-08-15
Strömstad kommun, Bibliotek och Kultur Bibliotekarie
Tjänsten kommer att vara delad mellan skolbibliotek och stadsbibliotek. Du kommer att ansvara för skolbibliotekets mediesamlingar och arbeta nära skolans personal, och tillsammans med dem utveckla skolbibliotekets verksamhet. Du är en pedagogisk resurs för elever och lärare, och lektioner i källkritik och informationssökning är viktiga delar av arbetet. Skolbiblioteket är ett MIK-bibliotek och du kommer att vara en resurs i det digitala lärandet. Du kommer också att inta en central roll i skolans läsfrämjande arbete i form av bokprat, bokcirkla...
2021-06-18 2021-08-08
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärare matematik och no-ämnen i förberedelsegrupp
Att genomföra obligatoriska kartläggningar av nyanlända elever i samtliga tre steg. Att ansvara för att genomföra och följa upp de individuella studieplanerna tillsammans med berörda lärare och säkerställa övergången till gymnasiet. Att undervisa eleverna i förberedelsegruppen, lotsa ut dem till ordinarie undervisning genom att förbereda och handleda de lärarna som tar emot de nyanlända elever till sin undervisningsgrupp.
2021-06-18 2021-07-31
Strömstad kommun, Insatser i hemmet Enhetschef inom hemtjänst
Vi söker en enhetschef för Hemtjänst Landet. Enheten är inom verksamhetsområdet Vård och omsorg som finns inom Socialförvaltningen. Arbetsgruppen består av ca 26 medarbetare och enheterna inom Hemtjänst arbetar i nära samarbete tillsammans för att tillgodose behovet hos de vi är till för. Hemtjänsten består av enheterna Landet, City och Demens där vardagen genomsyras av gott samarbete mellan varandra med betoning på delat ledarskap. Du kommer att vara verksamhetsansvarig för ditt område, vilket innebär både personal-, budget- och resultatans...
2021-06-14 2021-08-08