Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun Enhetschef till äldreomsorgen - Semester vik
Du som enhetschef är direkt underställd områdeschefen och har det operativa ansvaret för enheten. Du ingår tillsammans med andra i ledningsgruppen för äldreomsorgsområdet. Som enhetschef inom äldreomsorgen, har du ansvaret för att styra, leda och kvalitetsutveckla verksamheten på enheten. Du har även ett aktivt ansvar för arbetsmiljö och ekonomiskt resultat. I ditt uppdrag ingår även att du deltar i samarbeten och nätverk inom kommunen samt att skapa samarbeten externt. Arbetet innebär även att skapa goda förutsättningar för trivsel och arbe...
2021-03-02 2021-03-31
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Sjuksköterska/Distriktssköterska Vallänge och Boteå hemsjukvård
Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvård, särskilt boende och funktionsstöd. Gemensamt för tjänsterna är att man inte jobbar kvällar och har gles helgtjänstgöring. Alla sjuksköterskor arbetar i olika geografiska team för att ha möjlighet till kollegialt stöd. Arbetet bygger på patientens delaktighet och på samarbete inom den egna professionen, men även med övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, chefer inom socialtjänstens område samt med övriga medarbetare. Vi kan erbjuda: - En engagerad verksamhetsnära ledn...
2021-03-01 2021-03-31
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Sjuksköterska/Distriktssköterska Lissgården och Näsåker/Resele hemsjukvård
Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvård, särskilt boende och funktionsstöd. Gemensamt för tjänsterna är att man inte jobbar kvällar och har gles helgtjänstgöring. Alla sjuksköterskor arbetar i olika geografiska team för att ha möjlighet till kollegialt stöd. Arbetet bygger på patientens delaktighet och på samarbete inom den egna professionen, men även med övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, chefer inom socialtjänstens område samt med övriga medarbetare. Vi kan erbjuda: - En engagerad verksamhetsnära ledn...
2021-03-01 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker sjuksköterska
Vi söker nu en sjuksköterska som vill vara med och bidra till de placerade ungdomarnas hälsa och utveckling. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar provanställning om sex månader. Du kommer vara direkt underställd verksamhetschefen som även är institutionschef. Arbetet är varierande och omfattar ansvar för medicinsk omvårdnad för ungdomarna på institutionen. Vidare deltar du som sjuksköterska i tvärprofessionella team som sakkunnig inom ditt område. Du deltar även i elevhälsoarbetet som bedrivs vid institutionen. Arbetet sker ...
2021-03-01 2021-03-14
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare med specialpedagogutbildning till Centrala elevhälsan
Vi söker i första hand en förskollärare med specialpedagogutbildning, alternativ annan utbildning eller erfarenhet inom språkutvecklande arbetssätt och arbete i flerspråkiga miljöer. Anställningen är tidsbegränsad och ingår i ett projekt för språkutvecklande insatser i förskolan. Fokus kommer att ligga på språkligt arbete i förskolan där stor vikt läggs på att stödja och handleda förskolans pedagoger i deras dagliga arbete kring språkutveckling på gruppnivå. Centrala elevhälsan i Sollefteå kommun är ett tvärvetenskapligt team där för närvar...
2021-02-26 2021-03-15
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Helgums förskola
Nu söker vi en vikarierande förskollärare till Helgums förskola. Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del är förl...
2021-02-26 2021-03-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare/Förstelärare till Öhns skola
Till Öhns skola söker vi nu en grundskollärare/förstelärare med kompetens inom grundläggande läs- och skrivundervisning alternativt undervisning i matematik/NO. Arbetet innebär ämnesplanering, undervisning och bedömning inom ämnet i enlighet med läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Mentorskap ingår. Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat och består av ett kommunövergripande uppdrag där du tillsammans med andra förestelärare i kommunen arbetar med våra riktade fortbildningsinsatser implementering av ku...
2021-02-19 2021-03-30
Sollefteå kommun, Medborgarservice Specialpedagog/speciallärare vid Vuxenutbildningen
Tjänsten innebär att handleda elever inom den kommunala vuxenutbildningen, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, vara med i arbetet i att skapa ett elevstödsteam och att leda detsamma. I ditt uppdrag ingår det att arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket kräver en nära kontakt och samarbete m...
2021-02-19 2021-03-31
Sollefteå kommun, Medborgarservice Studieadministratör till Reveljen
Reveljen bedriver vuxenutbildning på alla nivåer, från Särvux till högskoleutbildningar. Alla våra elever/studerande registreras och hanteras utifrån sin utbildningsform. Betygshantering, rapporter till CSN, SCB, Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskolan. Reveljen använder sig av Tieto Education TED som programvara. Arbetsuppgifterna är varierande; Elev- och studerandekontakter, kontakter med CSN och andra utbildningsanordnare. Viss ekonomihantering, administrativa uppgifter, tentamenshantering, marknadsföring, lokalbokning etc, den ena d...
2021-02-18 2021-03-31
Sollefteå kommun, Medborgarservice Utbildningsledare YH till Reveljen
Reveljen har lång erfarenhet av att bedriva Yrkeshögskoleutbildningar. I dagsläget har vi tre utbildningar i egen regi. Alla utbildningar genomförs på distans med sammankomster. Reveljen samverkar även med andra Yh-anordnare. Under förutsättning av att beslut fattas behöver Reveljen rekrytera en Utbildingsledare till utbildingarna Stödpedagog och Socialadminstratör. Utbildningsledaren ansvarar för att utbildningarna genomförs enligt den utbildningsplan som är fastställd av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Arbetsuppgifter är att vara kon...
2021-02-18 2021-03-31
Sollefteå kommun, Kultur & fritid Camping- & badpersonal till Sollefteå camping/Risöbadet
Dina arbetsuppgifter på Sollefteå camping kommer att bestå av receptionsarbete, lokalvård och anläggningsskötsel, men framför allt att ge god service till våra gäster. Dina arbetsuppgifter på Risöbadet kommer att bestå av badbevakning, lokalvård, receptionsarbete och anläggningsskötsel, men framför allt ge god service till våra gäster.
2021-02-17 2021-04-15
Sollefteå kommun, Teknisk verksamhet Vikarierande Renhållningsarbetare till Sollefteå kommun
Som renhållningsarbetare arbetar du på Rödsta återvinningscentral. Du kommer främst att arbeta med sorterings- och miljöinformation till kunder på återvinningscentralen. I arbetsuppgifterna ingår: - Ta emot och hjälpa kunder med sortering av avfall på återvinningscentralen - Informera kunder gällande återvinningscentralens riktlinjer - Se till att avfall sorteras rätt, samt hantera farligt avfall - Hålla ordning och rent på anläggningen - Löpande arbete med drift, skötsel, och underhåll på anläggningen - Vara behjälplig med invägning av verksa...
2021-02-16 2021-03-05
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Vallänge/Boteå
Arbetet innebär att utifrån brukarens individuella behov och resurser, ge omvårdnad, stöd och service som beslutats enligt Socialtjänstlagen (SoL). Som undersköterska ansvarar du för att brukaren får en god omvårdnad, stöd och service i den dagliga livsföringen. Med stor respekt för den personliga integriteten och individuella önskemål ska varje brukare få stöd i vardagen. Annonsen avser två tillsvidareanställningar och ett vikariat till och med augusti 2022, med eventuell möjlighet till förlängning. Du kommer att arbeta på schema med arbe...
2021-02-11 2021-03-31
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Leg. fysioterapeut - sommarvikariat
Som fysioterapeut i Sollefteå Kommun erbjuds du ett varierande arbete där du prioriterar samt organiserar din arbetsdag självständigt. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patientens hem i ordinärt eller särskilt boende. Vi lägger stort fokus på samverkan med andra professioner i arbetet kring och med patienten. Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Arbetet som fysioterapeut innebär att du ansvarar för fysioterapeutisk bedömning och insatser som träning, behandling och hjälpmedelsförskrivning. Det förekomme...
2021-02-09 2021-03-14
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Leg. arbetsterapeut - sommarvikariat
Som arbetsterapeut i Sollefteå Kommun erbjuds du ett varierande arbete där du prioriterar samt organiserar din arbetsdag självständigt. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patientens hem i ordinärt eller särskilt boende. Vi lägger stort fokus på samverkan med andra professioner i arbetet kring och med patienten. I arbetet som arbetsterapeut utför du ADL-bedömningar, hjälpmedelsförskrivningar, träning av ADL förmågor, utfärdande av intyg inför bostadsanpassning/ LSS utifrån patientens egna mål, aktivitetsförmåga och behov. Du inst...
2021-02-09 2021-03-14
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska till Funktionsstöd
Nu söker vi dig som tillsammans med vår patientansvariga sjuksköterska (PAS) på Funktionsstöd i Sollefteå vill arbeta med ett ansvarsfullt och givande uppdrag. Sjuksköterskor och distriktssköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården i ordinärt boende där patientens eget hem är en välkomnande arbetsplats. Inom hemsjukvården arbetar vi tätt med hemtjänstgruppen på respektive geografiskt område. Inom särskilt boende och inom Funktionsstöd arbetar vi med brukaren på gruppbostäder och boenden runt om i vår vackra stad. Vi ansvarar b...
2021-02-05 2021-03-14
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska - vikariat
Vi söker en vikarie för en av våra medarbetare som ska vara föräldraledig. Vikariatets placering är på Skärvstagårdens särskilda boende. Tjänstgöring sker dagtid, vardagar och enstaka helger. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och Särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten sa...
2021-02-02 2021-03-14
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska - semestervikariat
Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och Särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus. Vi behöver vikarier dag, kväll och natt på flera områden inom kommunen under sommaren.
2021-02-01 2021-03-14
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Semestervikarier till nattarbete inom Äldreomsorgen
Nu söker vi engagerade semestervikarier till nattarbete inom Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och service i den dagliga livsföringen.
2021-01-27 2021-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker sommarvikarier
SiS ungdomshem Vemyra tar oavsett årstid emot ungdomar som är i behov av samhällets hjälp. Under sommaren då vår ordinarie personal tar ut sin välförtjänta sommarsemester behöver vi engagerade personer som bidrar till de placerade ungdomarnas fortsatta utveckling. I rollen som behandlingsassistent deltar du i planeringen och genomförandet av ungdomarnas vistelse. Stor vikt läggs vid att arbeta inom ett team, där varje deltagare är viktig. Arbetet ställer därför höga krav på samarbete, såväl med andra behandlingsassistenter som med övriga prof...
2021-01-18 2021-04-30
Sollefteå kommun, IFO Socialsekreterare till Barn- och unga
På Barn, unga och familjeenheten (Buf) arbetar vi med familjer med barn upp till 18 år. Vi har organiserat vårt arbete med en mottagningsgrupp, utredare och insatshandläggare. Inom mottagningen hanterar man också familjerättsliga ärenden och vi i har även socialsekreterare som arbetar med att utreda och handleda familjehem och kontaktpersoner/familjer. Handläggare med ansvar för ensamkommande barn finns också inom enheten samt assistenter som ger administrativt stöd till socialsekreterarna. Inom IFO finns också en enhet som ansvarar för utredn...
2020-12-18 2021-03-31
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Semestervikarier till Äldreomsorgen
Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och service i den dagliga livsföringen. Kommunens äldreomsorgsområden är: - Ramsele/Edsele - Näsåker/Junsele - Skärvstagården - Långsele/Helgum - Solgården/Hågesta/Boteå - Centrala Sollefteå samt Nattpatrull - Graningebyn
2020-12-10 2021-04-15
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Semestervikarier till Funktionsstöd
Vi söker stödassistenter, stödpersonal och handledare till semestervikariat inom Funktionsstöd. Arbetsplatserna är: - Gruppbostäder i Sollefteå, Långsele och Junsele - Korttidsboende för barn och ungdom i Sollefteå - Boendestöd i Sollefteå - Daglig verksamhet - Boende inom socialpsykiatri i Sollefteå och Junsele
2020-12-09 2021-04-15