Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Röntgen Skellefteå Röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, Skellefteå
Som röntgensjuksköterska hos oss ser du till patienternas radiologiska, medicinska och övriga specifika omvårdnadsbehov. Utifrån detta planerar, prioriterar och genomför du de undersökningar som ska utföras. Du arbetar på ett professionellt sätt och har ständigt patienten i fokus, med avsikt att erbjuda en högkvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständighet, förmåga att lösa problem och att göra prioriteringar utifrån en flexibel verksamhet. Du har en viktig roll och ditt arbete bidrar till vårt mål att ge rätt diagnostik eller behand...
2022-10-06 2022-10-16
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare Ma/No till Introduktionsprogrammen, Balderskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du kommer att tillhöra arbetslaget för introduktionsprogrammen och undervisa både på Språkintroduktion och Yrkesintroduktion. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligt har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare ...
2022-10-05 2022-10-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare i Svenska som andra språk och Engelska, Balderskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du kommer primärt att undervisa på Språkintroduktion. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2022-10-05 2022-10-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Specialistundersköterska, Kognitiva stödteamet
I din roll som Specialistundersköterska i det Kognitiva stödteamet ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt. Arbetssättet tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Tillsammans med andra professioner är du en del av det Kognitiva teamet. Ni kommer kontinuerligt reflektera över eget och kollegors yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra arbetssätt. I jobbet ingår att stödja, inspirera och coacha kollegor ...
2022-10-05 2022-10-19
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kommunikatör
Som kommunikatör planerar och genomför du kommunikationsaktiviteter. Du kommer att leda projekt inom kommunikationsområdet och på flera sätt arbeta med marknadsföring. Exempel kan vara att producera text, ta fram budskap och producera informationsmaterial samt hantera digitala kanaler och sociala medier. Ditt arbete kommer även att inkludera att ge råd och stöd i kommunikationsfrågor samt beställa kommunikationstjänster från byråer. Du kommer ingå i det team av kommunikatörer som stöttar förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad. Ett deluppdr...
2022-10-05 2022-10-25
Region Västerbotten, Morö Backe HC Medicinsk sekreterare, Morö Backe Hälsocentral
Som medicinsk sekreterare på Morö Backe HC har du och dina yrkeskollegor en viktig roll då ni är ansikte utåt. Du kommer att ingå i en grupp om 4 st Medicinska sekreterare som arbetar nära varandra. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt rotationsschema, posthantering samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och övriga yrkeskategorier, det är därför vikti...
2022-10-05 2022-10-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Upper secondary science teacher at Anderstorpsgymnasiet, an IB candidate school
You will teach our International class and the work language is English. You will be part of a team where it is natural to cooperate and support each other, where you will contribute with your knowledge within the science subjects. Together with your colleagues you will actively work with the schools development. You will have the opportunity to combine your science teaching with working as a native language teacher or a study supervisor.
2022-10-05 2022-10-23
Skellefteå kommun, Support och lokaler Rekryteringskonsult, chef- och specialistrekryteringar
Som rekryteringskonsult är ditt främsta uppdrag att kvalitetssäkra och effektivisera kommunens rekryteringsprocesser. Att arbeta med chef- och specialistrekryteringar innebär att du arbetar på uppdrag av rekryterande chef och anpassar ditt stöd utifrån chefens önskemål och behov. I vissa rekryteringar behöver du lägga extra fokus på målgruppsanpassning och marknadsföring, medan du i andra rekryteringar främst fokuserar på urvalsarbete med tester och arbetsprover. Alla rekryteringskonsulter har olika specialistområden och driver utvecklingsa...
2022-10-05 2022-10-24
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk VB Kurator, Barn- och ungdomspsykiatrin, Skellefteå
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team med bl.a. läkare, psykolog, sjuksköterska och sekreterare. Du kommer självständigt och i teamet att arbeta med bedömning, utredning och behandling av barn och unga som är i behov av specialiserad barnpsykiatrisk vård. Sökorsak kan vara exempelvis trauma, ångest, eller beteendeproblematik såsom ADHD/ADD, autism eller komplexa blandtillstånd. Att konsultera och samverka med skola, socialtjänst och andra...
2022-10-04 2022-10-17
Region Västerbotten, Barn- och ungdomscentrum Skellefteå Biträdande avdelningschef, Barn- och Ungdomscentrum, Skellefteå
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för Regionens bästa. I uppdraget som chef har du ett ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Tillsammans med hela Barn- och Ungdomscentrums ledning arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på et...
2022-10-04 2022-10-23
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Handläggare arkiv och nämnd
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara arkivgöromål (arkivering, arkivbeskrivning) samt att drivande förvaltningens del i arbetet med i att införa ett E-arkiv. Du kommer att utveckla administrativa rutiner, det kan till exempel handla om delegationer, arkiv och diariefrågor. Andra viktiga arbetsuppgifter som är prioriterade är att arbeta med stöd och utveckling samt införa nya arbetssätt inom områdena. Detta för att underlätta och utveckla servicen till medborgarna. Fungera som stöd i nämndarbetet till exempel vara sekreterare vid n...
2022-10-04 2022-10-19
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinärer till Distriktsveterinärerna i Skellefteå
I Skellefteå finns flera erfarna veterinärer som tillsammans har en bred kompetens. Som veterinär hos oss blir du en del av vår verksamhet och kommer att arbeta med smådjur, lantbruksdjur och häst ute på fält. Vi erbjuder två veterinärtjänster. På kliniken tar vi hand om förebyggande åtgärder såsom vaccination, kastration och tandbehandling samt utför olika former av mjukdelskirurgi. Du bör vara flexibel, självgående och stresstålig. Vi förväntar oss inte att du ska kunna allt, det finns alltid någon att fråga eller få hjälp av. Beredskap ing...
2022-10-03 2022-11-10
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kock/restaurangbiträde till Anderstorpsgymnasiet
Som kock lagar du riktigt god mat från grunden, så långt det är möjligt. Som restaurangbiträde bidrar du till att skapa goda relationer och att ge god service till skolans matgäster. Du bidrar till att utveckla maten, köken och måltiden i nära samarbete med kollegor och skolans elever. Allt för att skapa en positiv måltidsupplevelse för gästen.
2022-10-03 2022-10-17
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kalkylingenjör
Som kalkylingenjör hos oss kommer du att ingå i ett team av medarbetare med olika typer av arbetsuppgifter. Tillsammans med teamet är din främsta uppgift att stödja avdelningen med hela eller delar av budget- och kalkylarbeten. I din tjänst som kalkylingenjör kommer du att driva hela kalkylprocessen från upprättande av projektbudget till färdig projektkalkyl. Du kommer att ha en central roll för projekten och upprätta budgetkalkyler, projekt- och/eller produktionskalkyler. Kalkylerna tar du fram utifrån tillhandahållna ritningar, beskrivninga...
2022-10-03 2022-10-16
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Bemanningsassistenter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
Som bemanningsassistent hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer arbeta på uppdrag av avdelningschef på respektive vårdavdelning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för rekrytering vid korttidsfrånvaro och planerad frånvaro. Schemaläggning och praktisk hantering av arbetstidsmodellen för undersköterskor och sjuksköterskor är också delar som kommer att ingå. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter kring nyanställningar, studenter samt administration i våra personalsystem. Du ...
2022-10-03 2022-10-17
Region Västerbotten, RV Underläkare, sommaren 2023, Skellefteå
Arbetet som underläkare kan variera beroende på vilken klinik man tjänstgör på. Avdelningsarbete, mottagningsarbete, visst jourarbete kan ingå beroende på klinik och hur långt man hunnit i sin läkarutbildning, eller om man har läkarexamen.
2022-10-01 2022-11-30
Skellefteå kommun, Stöd och service Enhetschef, Daglig verksamhet
Som chef i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Det är en speciell utmaning som kräver både långsiktighet och förmågan att göra skillnad här och nu. Du kommer ha det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Tillsammans med kollegor, chefer och medarbetare ska du också bidra till utveckling av hela verksamhetsområdet. Du omges av flera stödfunktioner inom...
2022-09-30 2022-10-16
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Nämndsekreterare Samhällsbyggnad
Som nämndsekreterare kommer du främst att arbeta nära bygg- och miljönämnden, överförmyndarnämnden och konsumentnämnden. Du kommer, tillsammans med förvaltningens andra nämndsekreterare, att ha ansvar för ärendehanteringen från att ärendet väcks till det att nämndens beslut är expedierat. Du kommer även att ha ett nära samarbete med förvaltningens handläggare av ärenden. Du ansvarar också för att alla handlingar diarieförs och distribueras till ledamöterna/mötesdeltagarna enligt de riktlinjer, rutiner och kommunövergripande policys som arbetat...
2022-09-30 2022-10-16
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Controller
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara budgetering, uppföljning, avstämningar och verksamhetsstöd. Du kommer att bistå med hjälp och stöd vid projektuppföljning och projektredovisning främst inom investeringsområdet. Arbetet kräver ett utvecklat samarbete med chefer, projektledare och medarbetare för att lösa arbetsuppgifterna. I arbetet ingår även att arbeta med stöd och utveckling samt införa nya arbetssätt inom ekonomiområdet på arbetsplatsen. Du kommer att få utbilda och informera chefer och medarbetare inom ekonomi. Du kommer...
2022-09-30 2022-10-16
Skellefteå kommun, Support och lokaler Informationssäkerhetssamordnare
Du utgör tillsammans med kommunens andra informationssäkerhetssamordnare, CIO, IT-säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddschef och dataskyddsombud kommunens övergripande informationssäkerhetsorganisation, som ska stödja och följa upp informationssäkerhetsarbetet inom kommunens förvaltningar och bolag. Du har ett särskilt ansvar för att utveckla och arbeta med följande frågor: • klassningar av informationstillgångar • riskanalyser av verksamheter, processer och IT-system • analyser av informationssäkerhetsarbetet inom kommunens förvaltningar och bol...
2022-09-30 2022-10-23
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska, Psykiatriska Kliniken, Beroendeöppenvården, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till Beroendeöppenvården. Arbetsuppgifterna kommer bestå av att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom medicinering, provtagning, bedömningar, uppföljningar, samtal (t.ex. motiverande samtal och återfallsprevention) samt att vara kontaktperson för ett antal patienter. Som sjuksköterska hos oss har du ett brett omvårdnadsperspektiv. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övrig personal in...
2022-09-29 2022-10-13
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Medicinsk sekreterare, Psykiatriska kliniken, Skellefteå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi arbetar i team där jobbet är varierat med journalskrivning, remissregistrering, receptionsarbete, tidsbokning, telefonservice mot patienter och andra vårdenheter samt administrations- och utvecklingsarbete. Du erbjuds ett omväxlande arbete där du blir en viktig del av vår verksamhet och kan göra skillnad.
2022-09-29 2022-10-13
Region Västerbotten, Heimdalls HC Distriktssköterska/Diabetessköterska Heimdall hälsocentral, Skellefteå
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, provtagningar, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete För oss är ett gott bemötande och ett personcentrerat helhetsperspektiv viktiga grundstenar.
2022-09-29 2022-10-16
Skellefteå kommun, Support och lokaler HR-specialist
Som HR-specialist hos oss kommer du dels att verka som verksamhetsnära chefsstöd. I den rollen ger du situationsanpassat, konsultativt stöd med utgångspunkt i verksamhetens behov och utmaningar och du gör det utifrån gällande styrdokument, policys och riktlinjer I den andra delen av ditt arbete kommer du att samordna, utveckla och följa upp förvaltningens arbete med kompetensförsörjning. I det arbetet stöttar du också dina HR kollegor på förvaltningen och är en speaking partner till HR-strateg inom området.
2022-09-28 2022-10-16
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Psykolog leg, barn- och ungdomshabiliteringen, Habiliteringscentrum
Du kommer att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att utreda och följa upp barns och ungdomars psykiska utveckling och hälsa. Du bidrar med specifik psykologisk kompetens i teamets arbete. Du ger stöd och rådgivning samt psykologiskt stöd till föräldrar enskilt eller i grupp. Även utredningar ingår som arbetsuppgift. Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser med utgångspunkt från funktionsnedsättning...
2022-09-28 2022-10-12
1 2 3 >