Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Support och lokaler Enhetschef, lokalvård
Som enhetschef med inriktning mot lokalvård har du direkt personalansvar för cirka 30 medarbetare. I ditt uppdrag ingår verksamhets-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Genom en tillitsbaserad ledning och styrning skapar du förutsättningar för dina medarbetare och verksamheten att fungera på så optimalt som möjligt. Som enhetschef har du mycket kundkontakter och du förväntas skapa goda relationer med både kollegor, kunder och andra intressenter. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du aktivt med att utveckla hela Drift och städsektionen.
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagog, personlig assistans
Som stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har arbetar du som stödpedagog systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett brukarperspektiv.
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Speciallärare/Specialpedagog, Norrhammarskolan F-9
Som specialpedagog/speciallärare har du en viktig roll för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Du samarbetar i vårt elevhälsoteam samt säkerställer att det organisationen kan och vet även händer i verkligheten. Ditt arbete kommer bland annat att innebära att stötta och utveckla kollegiala lärprocesser samt stötta enskilda pedagoger. Du gör även utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal.
2021-05-12 2021-05-26
Region Västerbotten, RV Psykiatrisjuksköterska Ursvikens Hälsocentral, Skellefteå
Som psykiatrisjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du ingår som psykiatrisjuksköterska i vårt psykosociala team tillsammans med psykolog som är under uppstart. Tillgång till kurator finns i området. Patienter med psykiska funktionsnedsättningar erbjuds samlade insatser med god kvalitet. Du ansvarar för enskilda patienter, har en samordningsfunktion, bedömer, ger telefonrådgivning. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillsamm...
2021-05-12 2021-05-31
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB ST-läkare, Kirurgcentrum, Skellefteå
Som ST-läkare vid kliniken blir du fort en del av arbetsteamet och får i samråd med din handledare relativt snabbt ta ansvar och växa i rollen som blivande kirurg. Den största delen av ST-utbildningen genomförs på Kirurgkliniken i Skellefteå med tillägg av randningsperioder som sker i samarbete med Kirurgkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och dess olika sektioner. Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration,...
2021-05-12 2021-06-02
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Sjuksköterska, Kirurgcentrum avdelning 8, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som sjuksköterska bidrar du till att människor ska känna sig trygga, må bättre och få förbättrad livskvalitet. Vi erbjuder dig stor omväxling avseende innehåll och tempo. Dina arbetsuppgifter är omvårdnad av patienter inför och efter operation samt akut inkomna patienter med varierande omvårdnadsbehov, läkemedelshantering mm. I din roll som sjuksköterska har du en viktig roll i teamarbetet runt patienterna tillsammans med övriga yrkeskategorier....
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare, 6-9, spanska, Floraskolan
Du kommer att undervisa i spanska i åk 6-9 och tjänsten kan även kombineras med annat ämne, då gärna engelska. Du ingår i blivande team 6 där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och kreativ miljö för eleverna på skolan. Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 6-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare oc...
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 4-9, musik/annat ämne, Lejonströms rektorsområde
Du kommer att ingå i ett arbetslag med kreativa och drivna kollegor där du delar mentorskap för elever i åk 4-9 på Lejonströmsskolan. Du kommer även att bedriva undervisning på Medleskolan. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i svenska och engelska på ett modernt, kreativt och inspirerande sätt som motiverar och väcker elevernas nyfikenhet. Undervisningen utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Sama...
2021-05-12 2021-05-30
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare F-3, Medleskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med kreativa och drivna kollegor där du har mentorskap för elever i årkurs 2. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen på ett modernt, kreativt och inspirerande sätt som motiverar och väcker elevernas nyfikenhet. Undervisningen utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kolle...
2021-05-12 2021-05-30
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 4-9, svenska/engelska, Lejonströmsskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med kreativa och drivna kollegor där du delar mentorskap för elever i åk 4-9. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i svenska och engelska på ett modernt, kreativt och inspirerande sätt som motiverar och väcker elevernas nyfikenhet. Undervisningen utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. ...
2021-05-12 2021-05-30
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor, Utredningsteamet
Under utredningsperioden ansvarar du för att utreda, dokumentera och tillsammans med individen och dess anhöriga, komma fram till vilka resurser och behov denne har för att kunna bo tryggt och säkert i sitt hem. Du ska även skapa goda förutsättningar för nästa team som tar över. Under utredningen sker täta kontakter med ordinarie hemtjänst, hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, anhöriga m fl. Utredningsteamet arbetar med förebyggande- och rehabiliterande förhållningsätt. När det inte finns utredningsärenden arbetar du som korttidsv...
2021-05-11 2021-05-23
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Miljö och hälsoskyddsinspektör
Som miljöinspektör kommer du att ingå i verksamheten miljö som består av cirka 25 medarbetare. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att utföra tillsyn enligt miljöbalken, i huvudsak inom hälsoskyddsområdet. I uppgifterna ingår också att besvara frågor och hantera ärenden som initieras av allmänheten. Andra arbetsuppgifter kan vara att arbeta med projekt inom den planerade tillsynen och kontrollen eller att delta i andra projekt som kan bli aktuella inom nämnda områden. Det sker en konstant utveckling i samhället som du har en stor delaktighet ...
2021-05-11 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Instruktör, NIU Fotboll, Anderstorpsgymnasiet
NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) fotboll i Skellefteå består av elever från Baldergymnasiet och Anderstorpsgymnasiet och ges i nära samverkan med lokala fotbollsföreningar. Undervisningen bedrivs i god träningsmiljö på Norrvalla idrottsplats. Specialidrotten syftar till att utbilda och utveckla elever till elitidrottare. Som instruktör undervisar du eleverna både teoretiskt och praktiskt i specialidrott fotboll. Ett nära samarbete med våra samverkansföreningar är en viktig del av uppdraget.
2021-05-10 2021-05-23
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Speciallärare/specialpedagog med inriktning hörsel, Lejonströmsskolan
I ditt arbete ingår att undervisa elever med olika hörselnedsättningar. Du samarbetar, planerar insatser och handleder även lärare kring lämpliga strategier, metoder och verktyg. Du ansvarar för hörselinformation till berörd personal, klasser och rektorer. Ditt arbete sker delvis på Lejonströmsskolan och delvis ute i kommunens övriga skolor då viss del av arbetet är ambulerande.
2021-05-10 2021-05-23
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare textilslöjd, Ursvikens rektorsområde
I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisning i textilslöjd i grundskolan för årskurs 3-6. Genom en modern, kreativ och inspirerande undervisning väcker du elevernas nyfikenhet och motivation. Undervisningen utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en god social och personlig utveckling. Du kommer att arbeta i ett team där ni tillsammans med våra fina elever bidrar till goda relationer, utveckling och lärande. Som lärare är det viktigt att du har ett ty...
2021-05-10 2021-05-23
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Anläggningsarbetare
Verksamhetens huvuduppdrag är att bygga, utveckla, sköta och underhålla kommunens anläggningar. Vi fungerar även som entreprenör till kommunens förvaltningar och bolag. Tillsammans och i samarbete med enhetschef arbetsledare ska du bygga, underhålla och sköta kommunens VA, gator och vägar.
2021-05-10 2021-05-24
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
2021-05-10 2021-05-23
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Specialistundersköterskor
I din roll som specialistundersköterska ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Tillsammans med chef och multiprofessionella teamet ska du kontinuerligt reflektera över eget och kollegors yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra arbetssätt. I jobbet ingår att stödja, inspirera och coacha kollegor i det dagliga arbetet och i kontaktpersonsrollen. Du kommer att ta...
2021-05-10 2021-05-23
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Gymnasielärare, idrott, Anderstorpsgymnasiet
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi samarbetar och hjälps åt. Även samarbete med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2021-05-07 2021-05-23
Region Västerbotten, RV Psykolog, Morö Backe hälsocentral, Skellefteå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.I rollen som psykolog på Morö Backe hälsocentral ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med psykiatrisjuksköterska och kurator. Du möter patienten tidigt inom första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsätt...
2021-05-07 2021-05-21
Skellefteå kommun, Socialkontoret Kvalitetsledare
Som kvalitetsledare är du specialist inom området kvalitet, processer och uppföljning/utvärdering. Din uppgift är att stödja ledningsgrupper, utvecklingsfunktioner och projektledare i deras utvecklings-, förbättrings- och uppföljningsarbete. Du har ett kvalitetsansvar för förvaltning av socialnämndens ledningssystem. Utifrån ledningssystemet har du ett nära samarbete med förvaltningens kvalitetsutredare som jobbar med Lex Sarah/Maria, avvikelser samt synpunkter och klagomål. Du är också en viktig del i förvaltningens samordning av verksamhetsu...
2021-05-07 2021-05-23
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet på hjärtteamet innefattar uppföljning och bedömning av patienter med ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Du informerar patienter och anhöriga om respektive sjukdom, medicinsk behandling, sekundärprevention och egenvård. Arbetet innebär att du har egen mottagning och självständig dosjustering av läkemedel enligt riktlinjer och medicinska PM. Arbetet på AK-mottagningen innefattar uppföljning, ordination och dosjuster...
2021-05-06 2021-05-20
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Medicinsk chef, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå.
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som medicinsk chef med ledningsansvar för FoU-verksamheten har du även ett medicinskt ledningsansvar för diagnosområdena hemat...
2021-05-06 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Gymnasielärare medieämnen, Anderstorpsgymnasiet
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen inom medieområden så som animation och medieproduktion. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi samarbetar och hjälps åt. Även samarbete med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2021-05-06 2021-05-23
Region Västerbotten, Byske HC Psykolog, Kåge Hälsocentral
I rollen som psykolog på Kåge Hälsocentral möter du patienten tidigt inom första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Tillsammans med kollegor bidrar du till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. Du kommer att arbeta nära andra yrkeskategorier på arbetsplatsen.
2021-05-06 2021-05-20
1 2 3 >