Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare, försörjningsstöd
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd. Huvuduppgiften är att hjälpa den enskilde till självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde rätt till ekonomiskt bistånd under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning. Arbetet på enheten innehåller också förebyggande insatser, rådgivning, stödjande kontakter, information, samråd och samarbete med andra verksamheter inklusive myndigheter, förvaltningar, institutioner och inte minst intern samverkan. Beredskapstjänst...
2021-07-26 2021-08-08
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 7-9, bild/engelska, Örjansskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-26 2021-08-09
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare, musik, Kågedalens skolor
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i musik i årskurs 1-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-26 2021-08-08
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Bra jobb i Skellefteås skolor och förskolor
Du skapar en trygg och utvecklande miljö för barn och elever. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barn och elever i fokus. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens utveckling och värdegrund.
2021-07-26 2021-12-01
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Utredare, Psykiatrisk klinik
Som utredare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som kan hjälpa oss att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten. Du ska analysera och dokumentera i text och flödesschema hur Specialistpsykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland arbetar med patientgruppen samt vilka olikheter som finns. Din analys kommer att vara ett stöd i arbetet med att utveckla samverkansformer och strategier inom Region Västerbotten, främst inom Specialistp...
2021-07-26 2021-08-09
Region Västerbotten, Heimdalls HC Avdelningschef, Heimdalls HC, Skellefteå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete,...
2021-07-25 2021-08-08
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare 7-9, Sv/En, Norrhammarskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i svenska och engelska för årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-22 2021-08-05
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare 3-4, Ostviksskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 3-4. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-22 2021-08-15
Skellefteå kommun, Socialkontoret Färdtjänsthandläggare
Som färdtjänsthandläggare utreder och fattar du beslut om enskilda personers rätt till kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning, praxis och regelverk. Varje enskilt beslut grundar sig på samtal med den enskilde eller dennes företrädare, inkomna handlingar samt i en del fall besök av den enskilde. Färdtjänsthandläggarna informerar och bemöter synpunkter inom arbetsområdet. Arbetet är självständigt men innebär ändå i hög grad samarbete inom gruppen eftersom såväl samsyn som utvecklingsarbete är viktigt inom verksamhe...
2021-07-20 2021-08-22
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare, Bolidenskolan F-3
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunik...
2021-07-20 2021-08-03
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare med inriktning Fritidshem, Bolidenskolan F-3
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och kreativ lärmiljö för eleverna. Du ansvarar för att leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga pedagoger. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden.
2021-07-20 2021-08-03
Skellefteå kommun, Support och lokaler Controller/ekonom
Jobbet som controller/ekonom inom verksamhetsekonomi innebär främst att vara ett stöd till Fastighetsavdelningen. I deras uppdrag att förse kommunens förvaltningar med ändamålsenliga lokaler blir du en viktig del i hyres- och avtalsprocessen när det gäller debitering och administrering av avtal. Du kommer även att arbeta med avstämningar, analyser och utredningar inom ekonomiområdet. Inom ekonomicenter blir din roll som vikarie att stödja våra tre grupper som i huvudsak arbetar med de stora transaktionstunga processerna, såsom leverantörs- och...
2021-07-19 2021-08-08
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödassistenter, Backabrovägen
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsvariationer ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. Arbetet innefattar arbete vaken natt och arbetstiderna är även fördelade på dag, kväll, helg samt journatt.
2021-07-19 2021-08-02
Skellefteå kommun, Support och lokaler Informationssäkerhetssamordnare
Rollen som informationssäkerhetssamordnare är bred och du har en ledande roll för kommunens medarbetare för att höja informationssäkerhetsmedvetande och säkerställa att våra användares kontakter med oss som offentlig organisation sker i en säker och pålitlig miljö. Arbetet bedrivs självständigt där du är den som leder arbetet i säkerhetsrådet där samtliga övergripande informationssäkerhetsfrågor handläggs och förslag till beslut om åtgärder fattas. Säkerhetsrådet är motorn i informationssäkerhetsarbetet och har arbetsmöte varje vecka för att di...
2021-07-19 2021-08-22
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Biolog
Som biolog handlägger du ärenden enligt miljöbalken, främst strandskydd, vattenverksamhet, vattenskyddsområden, remisser och yttranden. Du stöttar övrig tillsynspersonal i handläggning av ärenden som rör påverkan på vatten och vattenmiljöer samt mark och naturmiljöer. Arbetet innebär möten som kräver förmåga att förklara komplexa saker så mottagaren förstår, vana av samarbete och erfarenhet av att arbeta inom en myndighet. Exempel på uppgifter som ingår i uppdraget: · Arbete med vattenförvaltning, samverkan och projektarbete för att uppfylla v...
2021-07-19 2021-08-15
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 7-9, matematik/idrott, Örjansskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i matematik och idrott i årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-19 2021-08-08
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Industrielektriker Samhällsbyggnad El & Mek
Som industrielektriker arbetar du med förebyggande underhåll, felsökning, montage, nyinstallationer och servicearbeten på kraftutrustning, instrument, reglerutrustning och styrsystem på kommunens vatten-, avlopp- och biogasanläggningar. Vi använder olika styrsystem och fabrikat som exempelvis Danfoss, ABB, Siemens, Krohne, Schneider, Pulsar m,m. Exempel på övriga arbetsuppgifter är att byta och programmera frekvensformare, installera mjukstart till pumpar, driftsätta flödesmätare samt installera och montera kompletta styrskåp. Du verkar fö...
2021-07-18 2021-08-22
Skellefteå kommun Biträdande rektor, Byske Rektorsområde
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor. Du har ekonomi- och personalansvar och leder det dagliga arbetet för dina medarbetare och för verksamheten. Du ansvarar även för vardagligt uppföljande arbetsmiljöarbete och löpande lokalfrågor. Tillsammans med rektor leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Beroende på förutsättningarna i respektive rektorsområde kan rektor även delegera andra ansvarsområden förutsatt att det följer delegationerna i skollag, skolförordning och det kommunala chefska...
2021-07-17 2021-08-11
Skellefteå kommun, Stöd och service Enhetschefer, Stöd och service
Som chef i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Det är en speciell utmaning som kräver både långsiktighet och förmågan att göra skillnad här och nu. Du kommer att ingå i ett större team av enhetschefer som är underställda verksamhetschef. Tillsammans bidrar ni till utvecklingen av hela verksamhetsområdet och att uppnå gemensamma resultatmål. Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du har ansvar...
2021-07-16 2021-08-08
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Verksamhetschef Park & Natur
Som verksamhetschef för Park och Natur kommer du att ansvara för verksamhetens mål, ekonomi, organisation och personal samt företräda avdelningens intressen i gröna frågor. Du kommer ha det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Din ledningsgrupp kommer att bestå av två enhetschefer samt en mindre stab. Du företräder avdelningen i samordningen kring evenemang på allmän plats och kontakter med medborgare. Som en del av avdelningen gator och parkers ledningsgrupp har du även ett ...
2021-07-16 2021-08-29
Skellefteå kommun, Support och lokaler Lokalvårdare, vikariat
I arbetsuppgifterna ingår att utföra daglig lokalvård inklusive periodisk uppstädning med god kvalité enligt gällande städrutiner samt att noggrant hantera olika städmaskiner självständigt. Eftersom arbetet utförs hos kund är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort kundfokus. Arbetet är rörligt och varierande men kan också vara fysiskt tungt emellanåt. Rotation mellan arbetsplatser och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet. Du ska kunna hantera och hjälpa till med olika felmeddelanden samt felsökning för vissa inventarier...
2021-07-15 2021-08-15
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Fysisk planerare, Planverksamheten
Du kommer att vara bli en viktig del i vårt förvaltningsövergripande team för översiktsplanering som operativ projektledare med ansvar att leda arbetet med flera fördjupade översiktsplaner. Du kommer att driva projekten under ledning av politiska styrgrupper och tjänstepersonsbaserade ledningsgrupper. Arbetet ska genomföras i enlighet med kommunens systematiska process för översiktsplaner samt följa framtagna mallar för innehåll. Ekonomiskt ansvar för projekten kan förekomma. Vi jobbar projektinriktat och har ett öppet arbetsklimat där vi lär ...
2021-07-15 2021-08-31
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Medicinsk sekreterare, Kirurgcentrum, Skellefteå
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med rotation mellan olika arbetsstationer. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter, läkare och mottagningspersonal, det är därför viktigt att du är serviceinriktad och uppskattar att bidra till utveckling av arbetsplatsen. Arbetet hos oss innebär bland annat journalskrivning, remiss- och posthantering, registerarbete, receptionsarbete, telefonservice me...
2021-07-15 2021-08-20
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör har du en viktig roll i Skellefteås utveckling. Du handlägger bygglovs- och anmälningsärenden där du främst bevakar att de tekniska egenskapskraven följs enligt gällande lagkrav och byggregler. I din roll ingår att ge god service till såväl allmänhet som professionella byggföretag. I arbetet ingår bland annat att granska bygglovsärendenas inkomna handlingar med avseende på de tekniska egenskapskraven samt utfärda startbesked, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd och utfärda slutbesked. Du kommer även att hålla tekniska ...
2021-07-12 2021-08-16
Skellefteå kommun, Socialkontoret Socialsekreterare
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar åstadkommer positiva förändringar i deras liv. Det sker genom en verksamhet som är tillgänglig och i ständig utveckling. Som socialsekreterare är du ansvarig för att utreda, verkställa och följa upp insatser- allmänna och individuellt inriktade insatser, rådgivning och information. Tjänsten är förenad med dagjour och beredskapstjänstgöring.
2021-07-07 2021-08-08
1 2 >