Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, avdelning 7, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Utifrån din roll som sjuksköterska är du en viktig del i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och individuella omvårdnadsbehov och utifrån det planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Du arbetar professionellt och har patienten i fokus. Vill du ha varierande arbetsuppgifter, möta utmaningar och...
2021-10-21 2021-11-04
Region Västerbotten, Habilitering Skellefteå Kurator, Vuxenhabiliteringen, Habiliteringscentrum, Skellefteå
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ger du psykosocialt stöd till personer med funktionsnedsättningar och till närstående. Du bidrar med din specifika kompetens i teamets arbete. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med personens nätverk t ex närstående, företrädare, personalgrupper, psykiatri, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser. Du förväntas också delta i planeri...
2021-10-21 2021-11-11
Skellefteå kommun, Stöd och service Samordnare, Personlig assistans
Som samordnare arbetar du med att handlägga ansökningar om ekonomiskt stöd för de merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS. Vidare ansvarar du för att verkställa Kontaktpersonsuppdrag och ledsagning inom LSS, vilket innebär att: - Bevaka inkommande nya uppdrag från beslutsenheten i Life Care - Ta kontakt med den individ som fått beviljad insats - Rekrytera och matcha ihop kontaktpersoner och ledsagare till uppdragen - Ansvar för att Kontaktpersoner och Ledsagare får rätt arvode. - Verkställa inom 3 mån,...
2021-10-19 2021-10-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Pedagogisk assistent, Naturbruksgymnasiet
Som pedagogisk assistent är ditt uppdrag att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera skolans pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, skapar struktur för elevens skoldag samt är ett pers...
2021-10-19 2021-11-01
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Mark- och exploateringsingenjör
Uppdraget som mark- och exploateringsingenjör innebär ett omväxlande arbete med hela bredden av exploateringsfrågor, både i större och mindre projekt. Som mark- och exploateringsingenjör ansvarar du för förhandlingar, avtal, kalkyler, ekonomisk uppföljning och genomförande av exploateringsprojekt. Du kommer att ha kontinuerliga kontakter med våra kunder - privatpersoner, företag och myndigheter och med den politiska organisationen. Samarbete med andra delar inom kommunen är en naturlig del av arbetet.
2021-10-19 2021-11-30
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Studie- och yrkesvägledare
Som studie- och yrkesvägledare ska du utifrån skolans uppdrag vägleda elever i studie- och yrkesvalsfrågor enskilt men även i grupp. Du ska stötta, informera och vidga elevers perspektiv för att bidra till välgrundade gymnasieval. Du kommer att ha en aktiv roll i skolans elevhälsoarbete. Tillsammans med kollegor planerar och förbereder du bland annat inför prao, studiebesök och informationsdagar. Du är ett viktigt ansikte utåt eftersom samarbete med vårdnadshavare, myndigheter och organisationer är en del av ditt arbete. Som studie- och yrkes...
2021-10-18 2021-10-31
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. På hematologiska dagvården möter du patienter med olika hematologiska sjukdomar. Du kommer att möta patienter som är i sin akuta fas av sjukdom men även patienter som följs över tid. Som sjuksköterska utför du till exempel cytostatikabehandling och immunologisk behandling. En annan viktig del av arbetet är understödjande behandling som exempelvis transfusioner, injektionsbehandling, hantering av centrala infarter och provtagning. Assistering vid l...
2021-10-18 2021-11-01
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Biträdande rektor, Byske rektorsområde
Som biträdande rektor är du tillsammans med din kollega direkt underställd rektor. Du har undervisning- ekonomi- och personalansvar och leder det dagliga arbetet för dina medarbetare och för verksamheten. Du ansvarar även för vardagligt uppföljande arbetsmiljöarbete och löpande lokalfrågor. Tillsammans med rektor leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Beroende på förutsättningar i respektive rektorsområde kan rektor även delegera andra ansvarsområden. Förutsatt att det följer delegationerna i skollag...
2021-10-15 2021-11-07
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare med inriktning fritidshem
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och kreativ lärmiljö för eleverna. Du ansvarar för att leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga pedagoger. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden.
2021-10-14 2021-10-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare F-3
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet för årskurser F-3. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-10-14 2021-10-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare 4-6
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet för årskurser 4-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-10-14 2021-10-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Specialpedagoger
Som specialpedagog ger du råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda individer. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
2021-10-14 2021-10-31
Länsstyrelsen Västerbotten, Landsbygdsenheten Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Du kommer främst att jobba med handläggning med stöd av lagen om tillsyn över hundar och katter samt djurskyddslagen. Du kommer att hantera alla typer av förkommande ärenden som förekommer på myndigheten med anledning av dessa båda lagstiftningar. Arbetet genomförs i väl fungerande team som består av övriga djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister på myndigheten. Stationeringsort i första hand Skellefteå, i andra hand Umeå.
2021-10-14 2021-11-07
Skellefteå kommun Elevassistent åk 4-6, Byskeskolan
Som elevassistent är ditt uppdrag att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera skolans pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, för anteckningar och gör veckoscheman samt är ett personl...
2021-10-14 2021-10-28
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 7-9
Vi söker dig som värdesätter olikheter och välkomnar nytänkande och kreativitet. Du har förmåga att skapa engagemang och är tydlig i din kommunikation. Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Vi ser gärna att du som ännu inte fått din legitimation också söker jobbet. Visa då upp en kvittens från Skolverket.
2021-10-14 2021-10-31
Region Västerbotten, Morö Backe HC Allmänspecialist område Nord, Skellefteå primärvård
Som allmänspecialist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor och medarbetare att känna sig trygga. Du arbetar självständigt och i team med olika yrkesprofessioner med alla patienter som förekommer i primärvården. Du handleder utbildningsläkare, finns till för konsultationer och deltar i fortbildning och erforderliga utbildningar. Om du har något specialintresse är vi lyhörda för det. Jourarbete ingår.
2021-10-13 2021-11-30
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska, Psykiatriska kliniken Beroendemottagning, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till Beroendemottagningen. Uppgifterna kommer bestå av att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom medicinering, provtagning, bedömningar, samtal ex motiverande samtal och återfallsprevention samt att vara kontaktman för ett antal patienter. Som sjuksköterska hos oss har du ett brett omvårdnadsperspektiv. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övrig personal inom enheten, närstående och...
2021-10-12 2021-10-29
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Administratörer, Bygglov
Som administratör är du en viktig del i bygglovsprocessen. Du är ansvarig för att ta emot bygglovsansökningar, att registrera och lägga in dem i vårt verksamhetssystem samt att sköta utskick och att ta ut ritningar ur våra system. Du hanterar funktionsbrevlådor och nämndens inkorg. Din roll är att förbereda ärenden och underlag inför beslut. Det är viktigt att vi håller tiderna i bygglovsprocessen och därför jobbar du hela tiden med en deadline för ärendena som kommer in och du ansvarar för att din del av processen håller tidsplanen. Ditt arbe...
2021-10-12 2021-10-29
Region Västerbotten, Ögonklinik Skellefteå Specialistläkare Ögonsjukdomar, Ögonkliniken Västerbotten, Skellefteå
Som ögonläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta med medicinsk och kirurgisk vård av ögat. Du undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar samt hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdom. Många ögonläkare utför också operationer, vilket inkluderar laserbehandling för synkorrigering och kirurgiska ingrepp i samband med ögonskador. Då det inte är möjligt att behärska alla typer av operationer kommer du att ha möjlighet att sub-speci...
2021-10-12 2021-11-02
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Undersköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, avd 6, Skellefteå.
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll som undersköterska är du en viktig del i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. I jobbet ingår arbetsuppgifter som omvårdnad av patienter, provtagningar, såromläggningar, dokumentation och uppföljning av vårdarbetet. Arbetet handlar också om att utveckla relationer och vara en medmänniska. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden och erbjuda en god...
2021-10-12 2021-10-26
Region Västerbotten, Akutmottagning Skellefteå Sjuksköterskor, Akuten, Skellefteå.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som medarbetare på akuten möter du hela tiden nya patienter med olika typer av medicinska diagnoser och olycksfall. Det är ett stimulerande arbete som innebär nära samarbete mellan kollegor, yrkesgrupper och andra kliniker. På akuten ingår du i ett tvärprofessionellt team, som tillsammans möter patienternas behov av vård. I vårt dagliga arbete ligger fokus på akuta insatser och vi har beredskap att möta akuta händelser i samhället med bred k...
2021-10-11 2021-10-25
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Sjuksköterska, Kirurgcentrum avdelning 2, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Ditt arbete sker inom ett brett kirurgiskt område med specialiserad kirurgi och akutsjukvård. Du ansvarar för patienternas omvårdnad, bidrar till hög patientsäkerhet, vårdutveckling och måluppfyllelse. Att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov är en viktig del i arbetet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa ett gott samarbete och trevlig atmosfär på avdelningen och inom kliniken. ...
2021-10-11 2021-10-25
Skellefteå kommun, Support och lokaler Systemförvaltare, Lönecenter
Som systemförvaltare ansvarar du, tillsammans med övriga systemförvaltare, för att personalsystemen stödjer kommunens HR-processer på bästa möjliga sätt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är löpande förvaltning, underhåll och kvalitetssäkring av våra HR- och lönesystem. En annan del i rollen som systemförvaltare innebär att driva och delta i olika utvecklingsarbeten och projekt kopplat till personalsystem.
2021-10-11 2021-10-24
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Semestervikarie 2022, Ambulanssjukvårdare, Ambulanssjukvården Skellefteå
Som ambulanssjukvårdare eller undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ambulansen jobbar du i team med sjuksköterskekollega där ni bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Eftersom vi är en länsklinik jobbar vi med hela Västerbotten och våra ambulanser samordnas mellan flera orter. Efter överenskommelse med ansvarig chef, kommer du därmed jobba del av tid vid alla våra stationer i länet. Vidare bemannas ambulanserna dygnet run...
2021-10-11 2021-12-31
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Semestervikarie sommaren 2022, Sjuksköterska, Ambulanssjukvården Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ambulansen jobbar ni i team bestående av en sjuksköterska undersköterska/ambulanssjukvårdare, sjuksköterska- sjuksköterska eller sjuksköterska-brandman (Akutbilen Åsele) där ni bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Som sjuksköterska är du medicinskt ansvarig hos oss. Eftersom vi är en länsklinik jobbar vi med hela Västerbotten och våra ambulanser samordnas mellan flera orter. Efter...
2021-10-11 2021-12-31
1 2 3 >