Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Barn- och ungdomspsyk mott Skellefteå Sjuksköterska till Barn– och ungdomspsykiatrin i Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss i Skellefteå bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med vård till barn och ungdomar som kräver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. Arbetet innebär framförallt uppföljning av farmalogiska behandlingar samt bedömningar och behandlingsarbete. Det är ett självständigt arbete med patientgrupper där det finns möjlighet till utvecklingsarbete kring behandling. Hos oss erbjuds du handledning och vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.
2021-02-26 2021-03-19
Region Västerbotten, Kåge Morö Backe HC Allmänspecialist/Äldreläkare Moröbacke hälsocentral
Som allmänspecialist Äldreläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar självständigt och i team med olika yrkesprofessioner med främst patienter på våra SÄBO. Arbetet innebär konsultation till kollegor kommunens sjuksköterskor och handledning av AT/ST-läkare och kandidater. Jourarbete ingår.
2021-02-26 2021-03-12
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Utredare med administrativ inriktning
Arbetet som utredare innebär att ta fram fastighetsrättsligt underlag genom arkivforskning samt arbeta i kartprogram för att rätta fel och brister i fastighetskartan. Du kommer att ges möjlighet att gå kurser i fastighetsrätt, arkivforskning, karthanteringsprogram och fastighetsutredning. De administrativa arbetsuppgifterna innebär att du kommer att vara spindeln i nätet som ansvarar för vårt verksamhetssystem, administration, dokumenthantering, registrering, arkivering och fakturering samt ansvarar för att redigera den information som finns p...
2021-02-25 2021-03-14
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad Grundlärare åk 4-6, Björnåkersskolan, Burträsk
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 4-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-02-25 2021-03-14
Region Västerbotten, Ambulans Skellefteå Undersköterska, Sambulansen Skellefteå, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska i Sambulansen ansvarar du för resenärer/patienter som bokas via reseservice och det administrativa kring deras resa. Du ska även vara behjälplig kring patienter som sjuksköterskan har ansvar för och jobba i team med denna och chauffören. Arbetet kräver att du är vidsynt och flexibel då resenärers allmäntillstånd snabbt kan förändras under resan och kräva omvårdnad. Sambulansen är en fullstor buss som transporterar sitt...
2021-02-24 2021-03-10
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå MBT-terapeut, psykiatriska kliniken, Skellefteå
Som MBT terapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. MBT-behandling innefattar både gruppbehandling och individuell behandling. Som MBT-terapeut alternerar du alltså mellan att hålla i gruppsessioner och att träffa patienter enskilt. När du arbetar som MBT-terapeut erbjuds du i dag metodhandledning och du deltar även i grupphandledning. Hos oss i MBT-teamet ges du möjlighet att arbeta i takt med metodutvecklingen på området. Du får arbeta med en evidensbaserad behandlingsmetod samt vara del i verksam...
2021-02-24 2021-03-10
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Sommarjobb anläggningsarbetare
Verksamhetens huvuduppdrag är att bygga, utveckla, sköta och underhålla kommunens anläggningar. Tillsammans och i samarbete med närmaste chef och arbetsgrupp ska du bygga kommunens VA, gator och parkanläggningar. Du ska också driva och underhålla befintliga anläggningar.
2021-02-24 2021-04-18
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad Grundlärare åk 1-6, Furuskolan, Jörn
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 1-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-02-24 2021-03-14
Skellefteå kommun, kommunledningskontoret Medarbetare till Mark och exploateringsenheten
Arbetet hos oss på mark- och exploateringsenheten är omväxlande och innefattar hela bredden av exploateringsfrågor, både i större och mindre projekt. Våra mark- och exploateringsingenjörer ansvarar för förhandlingar, avtal, kalkyler, ekonomisk uppföljning och genomförande av exploateringsprojekt. I samband med att vi nu utökar vår styrka med ytterligare en medarbetare så öppnar vi upp för möjligheten att kunna specialisera oss inom olika områden och de specifika arbetsuppgifterna kommer därför att påverkas av ansökningsunderlaget. Några inrik...
2021-02-24 2021-04-25
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Legitimerad fysioterapeut
Du kommer arbeta med rehabilitering/habiliteringsinsatser riktade till individer på vård- och omsorgsboende och vuxna över 18 år som bor i ordinärt boende. Ditt arbetsfält kommer att omfatta både särskilt boende och ett eller flera geografiska distrikt inom hemvården. Du kommer att bedöma förmågor och funktioner i det dagliga livets aktiviteter, sätta mål, genomföra och utvärdera insatser. Stort fokus läggs nu på att arbeta förebyggande för att minska fallskador och möjliggöra fysisk aktivitet. En viktig uppgift är att handleda vårdpersonal...
2021-02-23 2021-03-07
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Legitimerad arbetsterapeut
Du kommer arbeta med rehabilitering/habiliteringsinsatser riktade till individer på vård- och omsorgsboende och vuxna över 18 år som bor i ordinärt boende. Ditt arbetsfält kommer att omfatta både särskilt boende och ett eller flera geografiska distrikt inom hemvården. Du kommer att bedöma förmågor och funktioner i det dagliga livets aktiviteter, sätta mål, genomföra och utvärdera insatser. Stort fokus läggs nu på att arbeta förebyggande för att minska fallskador och möjliggöra fysisk aktivitet. En viktig uppgift är att handleda vårdpersonal...
2021-02-23 2021-03-07
Region Västerbotten, Bureå Ursvikens HC Psykolog, Ursvikens hälsocentral,Skellefteå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I rollen som psykolog på Ursvikens hälsocentral ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med psykiatrisjuksköterska. Du möter patienten tidigt inom första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Tills...
2021-02-23 2021-03-05
Region Västerbotten, Kåge Morö Backe HC Allmänspecialist/Äldreläkare Moröbacke hälsocentral
Som allmänspecialist Äldreläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar självständigt och i team med olika yrkesprofessioner med främst patienter på våra SÄBO. Arbetet innebär konsultation till kollegor kommunens sjuksköterskor och handledning av AT/ST-läkare och kandidater. Jourarbete ingår.
2021-02-23 2021-03-09
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Kurator sommarvikariat, Centrum för obstetrik och gynekologi, Skellefteå
Som kurator hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som sommarvikarie på Kvinnokliniken kommer du att hantera abortrådgivning, missfall, akuta sorgeprocesser och krisbearbetning samt vara ett stöd vid sexuella övergrepp. Att vid behov ta kontakt med t.ex socialstyrelsen för tillståndsansökningar vid sena aborter samt socialkontoret och psykiatrin ingår också. Arbetet kräver att du kan jobba självständigt men i nära samarbete med läkare och barnmorskor på kliniken.
2021-02-23 2021-03-09
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Hamnsäkerhetschef
Som hamnsäkerhetschef ansvarar du för att utveckla hamnens säkerhetsplaner, genomföra övningar och utbildning av personal i säkerhetsfrågor. Du ska kunna tjänstgöra både som PSO (Port Security officer) och PFSO (Port Facility secrurity officer). Du ansvarar för underhåll och drift av hamnområde och maskiner i södra hamnområdet. En stor del av arbetet innebär samarbete med stuveribolag och kunder kring lastning och lossning av gods. Du ingår i hamnens ledningsgrupp. Samarbete kommer även att ske med kommunens säkerhetschef i övergripande samhäll...
2021-02-22 2021-03-07
Skellefteå kommun, socialkontoret Socialsekreterare till försörjningsstöd
Huvuduppdraget är att hjälpa den enskilde så att denne kan klara sig utan ekonomiskt bistånd, hjälp till självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde rätt till ekonomiskt bistånd under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning. Arbetet på enheten innehåller utredning, bedömning och beslut om ekonomiskt bistånd. Det ingår också i arbetsuppgifterna att arbeta med förebyggande insatser, rådgivning, stödjande kontakter, information, samråd och samarbete med andra verksamheter inklusive myndigheter, förv...
2021-02-22 2021-03-07
Skellefteå kommun, socialkontoret Sommarjobba avgiftshandläggare
Som avgiftshandläggare utreder du och fattar du beslut om enskilda personers avgifter inom området för socialtjänstlagen samt ansvarar för andra förekommande debiteringar inom socialkontorets verksamheter. Tillsammans med socialkontorets stab och verksamhetsavdelningar ansvarar handläggarna för att informera verksamheter, målgrupper och intresseorganisationer kring taxor och avgifter. Arbetet medför många kontakter med kommunmedborgare avseende frågor om avgifter och fakturor. Vid behov deltar medarbetare i olika utredningar, analyser och proj...
2021-02-22 2021-03-28
Region Västerbotten, RV Avdelningschef, Bureå hälsocentral
Som Avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabilitering...
2021-02-22 2021-03-14
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Sommarjobb och vikariat, sjuksköterskor
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring, patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget.
2021-02-22 2021-06-27
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad SFI-lärare, VUX
Du kommer att undervisa i svenska för invandrare, svenska som andraspråk eller yrkessvenska beroende på placering i organisationen. Du följer regelbundet upp undervisningens kvalitet och reflekterar och utvärderar ditt arbete i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna och du stöttar elever i behov av särskilt stöd. En del av SFI är numera integrerad i olika yrkesutbildningar (språkintegrerade yrkesutbildningar, SY) där eleverna studerar svenskämnet integrerat med kurser i yrkesämnen inom ett nationel...
2021-02-18 2021-03-07
Skellefteå kommun, kultur- och fritidskontoret Kultur och fritidsguide
Projektet Relocate är ett nationellt ESF-projekt med fyra projektpartners, Region Västerbotten, Skellefteå Kommun, Northvolt och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att skapa ett erbjudande om arbete, utbildning och bostad i Skellefteå. Erbjudande att ingå i Relocateprojektet skickas i första hand till arbetssökande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Huvuddelen av arbetet kommer att bedrivas i Skellefteå. Projektet löper under två och ett halvt år och startade i september 2020. Förväntningarna är att kultur och fritidsguiden ska skapa re...
2021-02-18 2021-03-04
Skellefteå kommun, socialkontoret Enhetschef dagverksamhet och anhörigstöd, vård och omsorg
Som ledare på Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Arbetet som enhetschef innebär att leda och ansvara för eget område mot satta resultatmål, och att inom ramen för aktuell lagstiftning säkerställa vård och omsorg för vårdtagarna, i rätt tid, med rätt kvalitet till rätt kostnad. Arbetsuppgifterna omfattar verksamhet-, personal- och ekonomiansvar. Som enhetschef i vår verksamhet bidrar du till en kultur där vi arbetar med den äldre i fokus och stödjer denne för att leva livet bäst möjli...
2021-02-18 2021-03-07
Region Västerbotten, Barn- och ungdomscentrum Umeå Avdelningschef, Barn- och Ungdomscentrum, Skellefteå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Du ansvarar för den strategiska ledningen och driver verksamheten framåt genom god vård, utveckling och god arbetsmiljö. Tills...
2021-02-17 2021-03-11
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Enhetschef, vård- och omsorgsboende
Som chef i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Det är en speciell utmaning som kräver både långsiktighet och förmågan att göra skillnad här och nu. Du kommer att vara verksam som enhetschef på Hedvigsgården men ingår i ett större team av enhetschefer från både boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård som är underställda verksamhetschefer. Tillsammans bidrar ni till utvecklingen av hela verksamhetsområdet och att uppnå gemensamma resultatmål. Som enhetschef på Hedvigsgården har du det...
2021-02-17 2021-02-28
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovhandläggare hanterar du ansökningar om bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du arbetar varierat och utåtriktat med att informera och ge råd till företag och medborgare i möten, via telefon, mejl och webb. Du kommer samarbeta med dina kollegor på bygglov, med andra tjänstepersoner inom kommunen, politiker, medborgare, konsulter samt andra myndigheter. Som handläggare arbetar du kontinuerligt med att effektivisera arbetsprocesser samt att alltid ge medborgarna hög service och ett professionellt bemötande...
2021-02-17 2021-03-03
1 2 3 >