Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Servicepersonal, hemtjänst
Som servicepersonal kommer du att utföra serviceinsatser vårdnära, vilket innebär att skapa en kontakt med individerna hos oss men också ha ett nära samarbete med vårdpersonalen och arbeta som ett lag tillsammans. Alltid med individen i fokus. I första skedet av din anställning kommer ditt arbete bestå av att utföra städuppgifter med god kvalitet, enligt socialtjänstlagens rutiner och förhållningssätt. Ni som team kommer att koordinera och planera den dagliga verksamheten, som bland annat innefattar planering i Intraphone, dokumentering i Life...
2023-05-26 2023-08-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolsköterska, Anderstorpsgymnasiet
Som skolsköterska är huvuduppdraget hälsofrämjande och förebyggande arbete, bland annat hälsosamtal och vaccinationer med enskilda elever. Tillsammans med rektor, pedagoger och elevhälsateam arbetar du förebyggande, stödjande och uppsökande. I elevhälsaarbetet ingår även aktiviteter på gruppnivå. Arbetet är i stor utsträckning självständigt och du har många externa kontakter. Du kommer att samarbeta med elevhälsateam, pedagoger, övrig personal, andra institutioner och organisationer samt med elever och vårdnadshavare.
2023-05-26 2023-06-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Instruktör/yrkeslärare inom automation
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att på svenska och engelska instruera elever och deltagare i utbildningar inom Vuxenutbildningen. I kurser med betygssättning bidra till underlag med en bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter inom området. Ditt arbete omfattas av ett nära samarbete med vårt team för att organisera praktiska och teoretiska delar av utbildningen samt att bidra till flexibla lösningar för en hög genomströmning av elever.
2023-05-26 2023-06-11
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterskor till Hälso-och sjukvårdsenheten
Arbetet är uppdragsstyrt och handlar i huvudsak om att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget. Du är delaktig i utvecklingen av professionen och verksamheten. Andra exempel på utvecklingsområden är digitala verktyg och system. Regionen är en viktig samarbetspart. Arbetet är rörligt och föränder...
2023-05-26 2023-06-11
Skellefteå kommun, Support och lokaler Arbetsledare Drift, Fastighetsavdelningen
Som en av två arbetsledare inom drift kommer du att ansvara för centrum och norra sidan älven. Du rapporterar till enhetschef och i din roll ingår daglig arbetsplanering, schemaläggning, förebyggande och felavhjälpande driftunderhåll samt planering och utförande av verksamhetsservice. Större delen av arbetet sker operativt ute i våra områden.
2023-05-26 2023-06-11
Skellefteå kommun, Stöd och service Bemanningssamordnare till ny bemanningsenhet, Stöd och service
Som bemanningssamordnare är du del av arbetsgruppen för enheten som jobbar med korttidsbemanning. Du ansvarar för att bemanna verksamheterna inom Stöd och service vid ordinarie personals frånvaro. Arbetet som bemanningssamordnare innebär att hantera beställningar från behov till lösning. Det kan innebära att tillsätta vikarier, samordna och nyttja utlåningstid eller se över bemanning och passbyten av ordinarie personal. I arbetsuppgifter ingår också att stödja verksamhetens chefer i bemanning och introducera nya vikarier i systemet. Även andra...
2023-05-26 2023-06-11
Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin VB Undersköterska (dagtid) Bild – och funktionsmedicin, Skellefteå
Som undersköterska hos oss får du ett varierat och dynamiskt arbete där du arbetar med människor i en högteknologisk miljö. Arbetet innebär ett nära samarbete med avdelningens undersköterskor, röntgensjuksköterskor samt röntgenläkare. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat patientnära arbete vid ultraljuds- och genomlysning/interventionsundersökningar, administrativt arbete med bildhantering samt tidsbokning. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du har möjlighet att lära dig nya saker med patienten i fokus. Vi kommer att utarbeta en indivi...
2023-05-25 2023-06-11
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Underläkare inom ortopedi, Rörelseorganens Centrum i Skellefteå
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som underläkare är varierande och innefattar bl.a. rond på avdelning, mottagning och operationer. I arbetet finns möjligheter att bli handledd men även att handleda AT-läkare och studenter är arbetsuppgifter som ingår. Jourarbete (dagtid och nattetid) ingår. Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av våra medarbetare då arbetet är variationsrikt och ger en medicinsk kunskapsbas. Initialt med bredd...
2023-05-25 2023-06-11
Skellefteå kommun Undersköterska, inriktning rehabilitering, Skellefteå korttidscentra
På Skellefteå korttidscentra har vi ett ständigt inflöde av nya vårdtagare med variation gällande individens behov. Arbetet består utöver omvårdnadsarbete, av utredningar, återkommande korttidsvistelse och palliativ vård i samarbete med rehab- och sjukskötersketeam. Som undersköterska med inriktning rehabilitering kommer du arbeta främst på utredningsenheterna. Du kommer delvis arbeta med sedvanligt omvårdnadsarbete på enheterna samt ha ett utökat ansvar för att säkerställa att hälso- och sjukvårdsuppdrag utförs utifrån plan samt följa upp vi...
2023-05-25 2023-06-04
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Utvecklingsledare, Kultur- och fritidskontoret
Som utvecklingsledare kommer du att driva kultur- och fritidskontorets utvecklingsarbete i nära samarbete med verksamheten. Du kommer att ingå i förvaltningens utvecklingsteam där du bidrar med kompetens utifrån ett digitalt perspektiv. Du fungerar som stöd för förvaltningens verksamhetsutvecklare och chefer, samt arbetar nära kommunövergripande resurser med ett tydligt fokus på våra tjänster och dess utveckling. I uppdraget kommer du att både leda egna projekt och utvecklingsuppdrag inom förvaltningen, samt ansvara för förvaltningens informati...
2023-05-24 2023-06-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, Burträsk.
Som förskollärare med utökat uppdrag kommer du i större omfattning ansvara för grundverksamheten och det pedagogiska årshjulet. Målet är en ökad måluppfyllelse och en likvärdig utbildning med våra barn i fokus. Du kommer tillsammans med rektor, ledningsstöd, förskollärare med särskilt uppdrag och specialpedagog bygga ett team som arbetar för att främja och utveckla förskoleverksamheten i området. Din roll kommer att vara en viktig länk till det kollegiala lärandet. Skellefteå kommun följer aktivt ledande forskning och arbetar med att omsätta d...
2023-05-24 2023-06-04
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, Boliden
Som förskollärare med utökat uppdrag kommer du i större omfattning ansvara för grundverksamheten och det pedagogiska årshjulet. Målet är en ökad måluppfyllelse och en likvärdig utbildning med våra barn i fokus. Du kommer tillsammans med rektor, ledningsstöd, förskollärare med särskilt uppdrag och specialpedagog bygga ett team som arbetar för att främja och utveckla förskoleverksamheten i området. Din roll kommer att vara en viktig länk till det kollegiala lärandet. Skellefteå kommun följer aktivt ledande forskning och arbetar med att omsätta d...
2023-05-24 2023-06-04
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagoger, daglig verksamhet
Som stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Du ingår som en del av ett team runt brukaren och arbetar dessutom systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv. Stödpedagogen arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att ta fram och implementera arbetssätt, metoder och rutiner. Du jobbar för att ge stöd, inspirera och coacha arbetsgrupper att till...
2023-05-24 2023-06-07
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Barnskötare till Gomorronsols förskola
Som barnskötare arbetar du pedagogisk i barngruppen och på förskolan med läroplanen som utgångspunkt. Arbetslaget skapar tillsammans en god struktur och undervisning för varje barn med fokus att utveckla barnens språkliga och kommunikativa förmåga. Du arbetar aktivt med att utveckla barnens lekförmåga, genom extra stöttning i lek och samspel. Du samverkar med logoped och tillsammans med övriga pedagoger arbetar med att anpassa avdelningens lärmiljö så den upplevs anpassad utifrån aktuell lek och utbildning.
2023-05-24 2023-06-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare till Gomorronsols förskola
Ditt jobb som förskollärare är att driva och systematiskt dokumentera det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplanen som utgångspunkt. Du skapar en god struktur och undervisning för varje barn med fokus att utveckla barnens språkliga och kommunikativa förmåga. Att samverka med logoped och tillsammans med övriga pedagoger utveckla barnens lekförmåga, genom extra stöttning i lek och samspel ingår också i dina arbetsuppgifter. Du anpassar avdelningens lärmiljö så den upplevs anpassad utifrån aktuell lek och utbildning.
2023-05-24 2023-06-11
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare arbetar med samarbetssamtal, rådgivning, myndighetsutövning i form av utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor, vårdnadsöverflyttning samt adoptions- och föräldraskapsutredningar.
2023-05-23 2023-06-08
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Speciallärare, Lejonström anpassad grundskola
Som speciallärare ger du råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda individer. Du kan även ha klassansvar och vara mentor för en grupp elever. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal.
2023-05-23 2023-06-04
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Kulturskollärare, inriktning stråk/cello
Skellefteå kulturskola söker en medarbetare som har kompetens att planera och genomföra undervisning på stråkinstrument, gärna cello. I arbetsuppgifterna ingår även orkester/ensembleledning samt musikundervisning i skolans lägre åldrar i samarbete med klassläraren. Utifrån dina kompetenser på eventuellt andra instrument kan undervisningen bedrivas på varierande sätt. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare som arbetar med olika konstnärliga uttryck såsom drama/teater, dans, media samt musik där ni tillsammans kommer planera ...
2023-05-23 2023-06-11
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Behandlare i MBT-team, Psykiatriska kliniken mottagning 3, Skellefteå
Som behandlare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I MBT-teamet arbetar vi med att förbättra patienternas mentaliseringsförmåga dvs förmågan att förstå sina egna tankar och känslor samt andra människors tankar och känslor. Förbättrad mentaliseringsförmåga har visat sig generera färre/inga borderlinesymptom. Behandlingen har visat sig minska inläggningar, självmordsförsök, självskadebeteenden, medicinering, ångest, depression och gör att patienterna fungerar bättre i relationer och i samhället. MBT...
2023-05-23 2023-06-05
Region Västerbotten, PV Syd Skellefteå BVC-sköterska/Distriktsköterska/Sjuksköterska, Bureå HC Skellefteå
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med telefonrådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer och utveckla arbetssätt mot god och nära vård..
2023-05-23 2023-06-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Pedagogisk assistent, F-5, Bureskolan
Som pedagogisk assistent är ditt uppdrag att handleda och stödja elever från förskoleklass upp till årskurs fem, så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera skolans pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, skapar stru...
2023-05-23 2023-06-07
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärarassistent, F-5, Bureskolan
Som lärarassistent är ditt uppdrag att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen och att arbeta med att komplettera skolans lärare enligt läroplanen mot måluppfyllelse. DU kommer att arbeta med elever från förskoleklass upp till årskurs fem. Rollen har en elevstödjande inriktning där uppdraget kan variera, från att arbeta med enskilda elever till att arbeta med elever i grupper eller i klass. Du handleder och stödjer elever med olika behov så att de når utbildningsmålen genom att exempelvis förtydliga lärares instruktioner och ...
2023-05-23 2023-06-07
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kompetenskoordinator
I rollen som kompetenskoordinator kommer du att koordinera medarbetarna mellan de olika rollerna som finns inom förskola, fritidshem, måltid och lokalvård och utarbeta en plan för medarbetaren efter projektet. I detta ingår praktiskt arbete med att koordinera, planera och följa upp personalens arbete över tid samt att ta fram lämpliga utbildningsinsatser för att nå kraven inom valt område. Som kompetenskoordinator kommer du att ha ett tilldelat arbetsledningsansvar för ca 20 medarbetare som, inom ramen för projektet, också kommer att rekrytera...
2023-05-23 2023-06-06
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Yrkeslärare El- och energiprogrammet
Som yrkeslärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning i karaktärsämnen inom El- och energiprogrammet. I undervisningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Du kommer att ingå i ett arbetslag där det är naturligt att samarbeta och hjälpas åt. Även samarbete med elever och föräldrar är en viktig del av uppdraget, liksom kontakt och samverkan med branschen. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta aktivt med verksamhetens utvecklingsarbete och värdegrund.
2023-05-22 2023-06-04
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Barnskötare
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter...
2023-05-22 2023-06-04
1 2 3 4 5 >