Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Handläggare – funktionsstödsomsorg vuxen LSS och Sol
Myndighetsfunktionen för funktionsstödsomsorg är en enhet som består av sju handläggare och en enhetschef. Ditt uppdrag är främst att utreda, besluta och följa upp stöd till vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS eller Socialtjänstlagen. I arbetsuppgifterna ingår även att utreda behov av tex hemtjänst för personer under 65 år. I uppdraget ingår många samverkande kontakter inom kommunen och externt med t.ex. andra myndigheter. Du arbetar självständigt med dina egna arbetsuppgifter samtidigt som du ingår i ett team. Teamet tar ett gemensamt a...
2022-06-23 2022-08-14
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Anhörigkonsulent till division social omsorg
Nu utvecklar vi Anhörigstödets verksamhet och du kommer ingå i ett team där fokus i arbetet kommer att vara att ge stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroendeproblematik, men du kan även ta emot anhöriga till andra målgrupper. Du erbjuder stöd till anhöriga genom samtal, information och rådgivning enskilt eller i grupp. Du håller i tematräffar och deltar vid föreläsningar som Anhörigstödet arrangerar. Att arbeta som anhörigkonsulent innebär ett psykosocialt arbete med syfte att stödja anhöriga att hantera och bearbeta praktiska ...
2022-06-23 2022-07-21
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i husbyggnad till Nyköpings gymnasium
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare inom husbyggnadsinriktningen. Vi ser med fördel att du har kompetens inom snickeri men även annan kompetens inom området husbyggnad såsom mureri, betong eller liknande. Du kan även jobba inom husbyggnadsbranschen idag och är intresserad av att jobba som yrkeslärare och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro t...
2022-06-23 2022-08-01
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Systemförvaltare interna system och tjänster till IT-avdelningen
Att vara systemförvaltare innebär att du organiserar förvaltningen och utvecklingen av de olika systemen/tjänsterna, du har dessutom har ett helhetsansvar för att dessa uppfyller de krav som ställs enligt avtal. Administration i de olika verktygen ingår också i rollen och du arbetar även med planering och analys av dina tjänster samt med uppföljning av verksamhetsnytta och avtal. Som systemförvaltare har du huvudansvaret för dokumentation, utbildnings- och informationsinsatser kring de olika systemen/tjänsterna. I arbetsuppgifterna ingår ocks...
2022-06-23 2022-08-22
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare fritidshem Arnö skola
Våra härliga och nyfikna elever söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du erbjuds ett spännande och omväxlande arbete i fritidshemsverksamheten där du arbetar utifrån läroplanen. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda eleverna en meningsfull och stimulerande fritid. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du ska delta aktivt i arbetslagets olika uppgifter och bidra me...
2022-06-22 2022-07-10
Nyköpings kommun - Centrala funktionen HR partner
Som HR Partner arbetar du verksamhetsnära och i tät dialog med verksamhetens yttersta ledning. I ditt uppdrag ingår att bistå med HR-kompetens och erfarenhet, initiera och stödja arbetet med de årligen återkommande HR-processerna, driva både kommunövergripande och verksamhetsspecifika utvecklingsuppdrag inom HR. Du ansvarar för att koordinera insatser inom HR-området tillsammans med övriga medarbetare inom HR-avdelningen. Rollen ingår också i det verksamhetsstödjade HR teamet för Division Social Omsorg där du arbetar nära och i tät dialog med d...
2022-06-22 2022-07-08
Nyköpings kommun - Division Utbildning En grundlärare i fritidshem/fritidspedagog
Fokus på ditt arbete kommer att vara att leda och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanen samt omsätta kunskaper om aktuell forskning i fritidshemmets verksamhet. Du arbetar efter läroplanen för att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull, stimul...
2022-06-21 2022-06-28
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings gymnasium söker elevassistent till gymnasiesärskolans individuella program
Nyköpings gymnasiesärskola söker nu en erfaren elevassistent med god kännedom om målgruppen och vana att arbeta med elever på Gymnasiesärskolans individuella program. Som elevassistent arbetar du nära eleverna under hela skoldagen och stöttar, hjälper i dagens alla moment, såväl i undervisning som att hjälpa till med övriga dagliga rutiner. Tillsammans med ansvarig lärare och övriga i arbetslaget arbetar ni tätt ihop för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att ha meningsfulla utvecklande och lärorika dagar i skolan. Vårt mål är a...
2022-06-21 2022-07-01
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings gymnasium IM Stegen söker 1-7 lärare/ 1-9 lärare
Nyköpings gymnasiums individuella alternativ Stegen behöver utöka sin verksamhet och vi söker nu en lärarkollega till vårt arbetslag. Här undervisar du elever som behöver läsa in grundskoleämnen där målet är gymnasiebehörighet alternativt förberedas för arbetslivet. Huvuduppdraget detta läsår är undervisning i liten grupp med 2-3 elever där stort fokus ligger på att motivera och stötta genom anpassningar i undervisningen. Vi tror på att bygga självförtroende genom respektfullt bemötande, tydliga ramar och anpassningar där eleven ges möjlighet a...
2022-06-21 2022-07-06
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare inriktning fritidshem/fritidspedagog 2 st Släbroskolan
Vi söker grundlärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog till Släbroskolan. Du kommer att ingå i ett av våra team i vår fritidshemsverksamhet där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat arbetssätt. Du deltar aktivt i verksamhetens utveckling framåt där eleven är i fokus. Vårt arbete är fritidshemsverksamheten med läroplanen som utgångspunkt, där rast verksamheten är en viktigt bit som skapar trygghet och trivsel för våra elever. Tillsammans med skolans personal bygger du trygghet runt elevernas hela skoldag.
2022-06-20 2022-08-01
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i Slöjd (Trä- och metall)
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 80-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där eleverna har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Tillsammans med de andra lärarna ingår man i ämnesgruppen Slöjd. Du ingår i ett arbetslag och ansvarar tillsammans med övriga lärare och lagmentor i ...
2022-06-20 2022-08-05
Nyköpings kommun - Centrala funktionen HR-avdelningen söker ny Enhetschef
Inom enheten finns 17 medarbetare som på ett serviceinriktat och professionellt sätt förser cirka 230 chefer med råd, stöd och riktning inom det breda HR perspektivet. Hos oss i Nyköpings kommun arbetar cirka 4 500 tillsvidareanställda och HR-avdelningen hanterar frågor som berör alla dessa medarbetare. Det viktigaste arbetet som chef för teamet är att inspirera, stödja, styra, coacha och aktivt arbeta med teamets arbetsmiljö för att medarbetarna i teamet ska ha bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas, må bra på jobbet och därmed kunn...
2022-06-17 2022-07-03
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kvalitetssamordnare till Campus Nyköping
Som kvalitetssamordnare kommer du att stödja ledningsgruppen i frågor som har med det systematiska kvalitetsarbetet att göra. Du kommer att initiera och driva kvalitetsarbetet samt ansvara för att kommunicera och samordna de kvalitetskrav som ställs på verksamheterna. Kvalitetssamordnarens huvudarbetsuppgift är att förvalta och utveckla metoder, rutiner, processer och systematik för kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen. Vidare innebär befattningen att leda eller medverka i utvecklingsprojekt och utvärderingar, samt att delta i och ibland ...
2022-06-16 2022-07-31
Nyköpings kommun - Division Utbildning Cafépedagog
2022-06-16 2022-06-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker 1 st Speciallärare
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemvistelse där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium.
2022-06-15 2022-07-31
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Socialsekreterare försörjningsstöd vuxenenheten
I Vuxenenhetens Försörjningsstödsgrupp arbetar vi bland annat med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd. Vårt mål är att stödja människor till egen försörjning och vår gemensamma värdegrund är att varje individ har inneboende resurser och förmåga till eget ansvar. I ditt arbete har du ett nära samarbete med andra aktörer kring människor och familjer med arbetslöshet, bostadslöshet och beroendeproblematik.
2022-06-14 2022-08-31
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare/arbetslagsledare till Nyköpings kommun – Bergshammars förskola
Vi förväntar oss att du: - Är mycket väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument samt tar det ansvar som beskrivs i dessa. - Ansvarar för att leda utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. - Ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. Planeringen av undervisningen utgår från målen i läroplanen och från de erfarenheter och det kunnande som barnen tidigare har tillägnat sig. - Planerar och analyserar hur ...
2022-06-14 2022-06-26
Länsstyrelsen i Södermanlands län Handläggare social hållbarhet med fokus mänskliga rättigheter (tillsvidare)
Inom enheten ryms ett brett spektrum av uppdrag. Tjänsten inriktas på våra uppdrag inom mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen har flera uppdrag inom mänskliga rättigheter, exempelvis uppdrag kopplat till barns rättigheter, funktionshinder och nationella minoriteter. Du kommer ha ansvar för att självständigt planera och genomföra några av dessa uppdrag utifrån givna ramar. Mycket av arbetet sker samordnat med enhetens övriga medarbetare och uppdrag. En väsentlig del av tjänsten utgörs av kunskapsfrämjande och stödjande arbete riktat till ko...
2022-06-14 2022-07-10
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Överförmyndarhandläggare - vikariat
I rollen som överförmyndarhandläggare kommer du att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares uppdrag. Du arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar om behov av god man eller förvaltare samt företräda nämnden i tingsrätten. Du kommer även att skriva fram och...
2022-06-13 2022-06-27
Nyköpings kommun HR administratör - vikariat
I rollen som HR-administratör fyller du en viktig funktion som stöttar chefer såväl som kollegor med administration på övergripande såväl som detaljnivå. Arbetsuppgifter innefattar bland annat hantering och granskning av anställningsavtal, hantering av frågor i vår funktionsbrevlåda med fokus på att vägleda och lotsa våra chefer och medarbetare. Vi ansvarar även för framtagande av tjänstgöringsintyg samt inhämtning och sammanställning av statistik. Det kan förekomma annonsering och administration i rekryteringssystem. Arbetet innebär kontakt m...
2022-06-10 2022-06-26
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Kvalitetsutvecklare till Division social omsorg, hälso- och sjukvård
Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du kommer att arbeta framåtriktat i nära samarbete med chefer och medarbetare inom verksamheten hälso- och sjukvård. Du kommer även att ha ett nära samarbete med övriga kvalitetsutvecklare inom divisionen. Exempel på arbetsuppgifter är att: -bidra till att utveckla kvalitets- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet - arbeta fram rutiner, styrdokument och planer - vara orienterad om förbättringsområden utifrån kvalitets- och ut...
2022-06-09 2022-07-08
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Controller till Nyköpings kommun, Division Social omsorg
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja verksamhetsområdets chefer och medarbetare i arbetet med budget, uppföljning, prognos och bokslut. Du bidrar i enhetens vidareutveckling av stödprocesserna och implementering av ny styrmodell samt genomför analyser och utredningar som verksamheten behöver. Ditt arbete är såväl operativt som strategiskt och du deltar i olika möten inom verksamhetsområdet, exempelvis ledningslaget.
2022-06-09 2022-07-10
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Enhetschef till System och tjänster
Som chef för enheten System och tjänster har du det övergripande ansvaret för att leda, fördela och följa upp arbetet inom arbetsgruppen som består av 15 medarbetare. Du leder och utvecklar dina medarbetare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att utföra sitt arbete. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för en god service, och en IT-leverans av hög kvalitet. Din placering är direkt under IT-chefen och du ingår i IT-avdelningens ledningslag och medverkar bland annat till den strategiska utvecklingen av IT-avdelningen. Tjän...
2022-06-08 2022-08-15
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Rörläggare
Nyköping är en expansiv kommun vilket ställer krav på ett väl utbyggt och fungerande ledningsnät för kommunens invånare. Vi söker nu en Rörläggare till enheten för underhåll på Nyköping Vatten. Som rörläggare kommer du bland annat att arbeta med nyanläggning av ledningar samt dri...
2022-06-07 2022-06-28
Nyköpings kommun - Division Utbildning Specialpedagog 4-6 till Östra skolan
Östra skolan söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Tillsammans m...
2022-06-03 2022-06-30
1 2 >