Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Nyköping Frivårdsinspektör till frivården Nyköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-05-12 2021-05-30
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen GIS – Ingenjör - Vikariat
Som vikarierande GIS-ingenjör kommer du att ha ett varierande arbete. Du kommer bland annat arbeta med både utveckling och underhåll av kartan VA-banken. Arbetsuppgifterna som GIS-ingenjör innebär bland annat att: - uppdatera VA-databasen genom inläsning av inmätningsfiler, rita in nya eller ändrade VA-objekt - Utveckla VA-kartan - Samla in uppgifter om felaktigheter i VA-databasen och genomföra korrigeringar - Kvalitetssäkra inkomna relationsunderlag och påtala eventuella brister - tillhandahålla kartmaterial såväl internt som till entrepr...
2021-05-12 2021-06-01
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Projektledare Samhällsplanering
Nyköping är en kommun i stark tillväxt. I och med beslutet om byggandet av Ostlänken står Nyköpings kommun inför ytterligare tillväxt. För det behöver vi skapa förutsättningar för att kunna möta morgondagens behov av infrastruktur i form av t ex gator, vägar, VA, elförsörjning och annat som möjliggör bostadsbyggande och företagsetableringar. På Samhällsbyggnad arbetar vi med dessa frågor i tidiga planeringsskeden på strategisk nivå. I rollen som Projektledare Samhällsplanering ingår att leda olika projekt som utvecklar framförallt infrastrukt...
2021-05-12 2021-05-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Fritidspedagog/Lärare mot fritidshem till Arnö skola
Våra härliga och nyfikna elever söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du erbjuds ett spännande och omväxlande arbete i fritidshemsverksamheten där du arbetar utifrån läroplanen. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda eleverna en meningsfull och stimulerande fritid. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du ska delta aktivt i arbetslagets olika uppgifter och bidra med ...
2021-05-10 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Stödassistent till gruppboende LSS
Har du ett pedagogiskt förhållningssätt, intresse och erfarenhet inom autismspektrumtillstånd? Funderar du på nya utmaningar? Som stödpersonal inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning arbetar du tillsammans med dina kollegor utifrån målsättningen att ge våra brukare delaktighet, inflytande och ett stort självbestämmande i sitt eget liv. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för att tillvaron ska bli så förutsägbar som möjligt och skapa förutsättningar för personen att kunna kommunicera, bli delaktig och så självständig som möjligt. Du ko...
2021-05-10 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare till Rosenkulla skola
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett salutogent synsätt och vi har en stark tilltro till elevens förmågor. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en årskurs, tillsammans med ytterligare lärare, elevassistenter och studiehandledare i ditt team.
2021-05-10 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolledare till Nyköpings gymnasium
Vi söker en resultatenhetschef på som på allra bästa sätt vill vara med och driva skolutvecklingen på Nyköpings gymnasium. Tjänsten innebär att du tillsammans med dina medarbetare utvecklar kvalitén och måluppfyllelsen på Handels- och administrationsprogrammet. Som resultatenhetschef ingår du i en ledningsgrupp med nio andra skolledare och en controller som leds av skolans rektor. Som chef kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom ramen för ett skolledarskap. Du kommer att driva den pedagogiska utvecklingen och ansvara för...
2021-05-10 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i matematik till Nyköpings gymnasium
Vi söker en lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom ditt ämne samt att du är mentor för en grupp elever. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-05-10 2021-05-23
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Processingenjör VA
Nyköping Vatten jobbar med långsiktig underhållsplanering, olika exploateringsprojekt och utredningar för att förvalta och bygga ut VA-anläggningen på bästa sätt. VA:s uppdrag från beställaren är att arbeta strategiskt och långsiktigt, vilket innebär mycket samarbete internt inom VA, inom Tekniska divisionen samt med Samhällsbyggnads enheter. Arbetsuppgifterna som processingenjör innebär bland annat att: - enligt uppdrag se över utvecklingsbehov av VA-anläggningen - bistå verksamheten med sakkunskap och praktiska lösningar i VA-anläggningen...
2021-05-10 2021-05-31
Nyköpings kommun Lärare till gymnasiesärskolas individuella program
Nyköpings gymnasium söker legitimerad lärare med god kännedom om målgruppen samt vana att arbeta med elever på Gymnasiesärskolans individuella program. Tillsammans med ansvarig lärare och övriga i arbetslaget arbetar ni tätt ihop för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att ha meningsfulla utvecklande och lärorika dagar i skolan. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och en stark känsla för elevens egna kompetenser. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och beredd att tänka om och tänka nytt med elevens bästa i f...
2021-05-07 2021-05-14
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Projektchef – Tekniska divisionen
Som chef för projektenheten har du personalansvar, arbetsmiljöansvar samt budgetansvar för en projektportfölj bestående av skolor, förskolor, resecentrum, infrastruktur med en årlig omsättning på ca 400 mnkr i investering. Du har övergripande ansvar för att säkerställa leverans för projektportföljen avseende resurser, tid, kostnad och uppföljning av kvalité. Rapportering sker direkt till beställare, styrgrupper och Kommunstyrelsen. Du leder, stödjer och kompetensutvecklar medarbetarna som självständigt driver projekt inom sitt ansvarsområde. D...
2021-05-07 2021-05-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolsköterskor till Gruvans skola och Tystberga skola
Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer. Du ingår i skolans elevhälsoteam för att skapa de allra bästa förutsättningar för våra elever att nå sina mål och optimala utveckling. I område B får du två skolsköterskekollegor och du arbetar nära dem. Ni tillsammans bildar skolskötersketeamet för områdets tre skolhus. Du samverkar även med de övriga skolområdenas skolsköterskor, skolläkare, andra verksamheter och myndigheter. Du dokumenterar i journalsystemet PMO
2021-05-07 2021-05-23
Nyköpings kommun - Centrala funktionen NOVF söker en Driftansvarig
NOVF är ett kommunalförbund som ägs av Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun. NOVF startade 1960 och har sedan dess levererat vatten till Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Vårt uppdrag är att underhålla och utveckla vattenanläggningarna för att säkra dricksvattenleveransen. Vi säkerställer att kraven för dricksvatten uppfylls och arbetar med att trygga en långsiktig och hållbar produktion. Just nu expanderar kommunerna och det pågår stora infrastrukturprojekt, bland annat snabbtågbanan Ostlänken. För att säkra framtida behov arbetar NOVF blan...
2021-05-07 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Yrkeslärare, Barn- och fritidsprogrammet till Nyköpings gymnasium
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Du kommer att undervisa bland annat aktivitetsledarskap med inriktning pedagogik, människors miljöer, pedagogiskt arbete, barns lärande och skapande verksamhet. Du arbetar utifrån läroplanen och andra rådande styrdokument och omsätter dessa till ...
2021-05-07 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i matematik och fysik till Nyköpings gymnasium
Vi söker en lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom ditt ämne samt att du är mentor för en grupp elever. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-05-07 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Musiklärare till rektorsområde E
Välkommen att söka tjänst som musiklärare i rektorsområde E. Du kommer att undervisa i ämnet musik. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du kommer att arbeta i årskursiva team. I teamen delas ansvaret för undervisning, bedömning, utvecklingssamtal och föräldrakontakter. Till stöd för dig i ditt arbete som lärare finns det även en elevhälsa. Du kommer att undervisa i mindre grupper
2021-05-07 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare fritidshem med inriktning idrott till Tystberga skola
Som grundlärare fritidshem med inriktning idrott kommer du att undervisa både i skolan och på fritidshemmet. Du kommer att samverka med lärare i åk f-6 samt med övriga pedagoger på fritids. Du kommer att dela din tid mellan fritids och undervisning i idrott och hälsa i åk f-6. Som lärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera din undervisning i årskurs f-6. Du tar ansvar för regelbunden dokumentation i form av bedömningar och för betygsättning i åk 6. Som lärare på fritids kommer du att ingå i ett arbetslag och där kommer en kollega t...
2021-05-07 2021-05-23
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Anstalten Nyköping
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2021-05-06 2021-05-27
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Stödassistent till Socialpsykiatrin
Är du en engagerad stödassistent med erfarenheter från psykiatrin? Nyköpings kommun söker nu en stödassistent till ett serviceboende enligt LSS. Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter tillsammans med oss. I din roll ger du stöd till personer med psykisk ohälsa och ditt arbete utgår alltid från brukarens beslut från handläggare och genomförandeplanen. Det innefattar arbetsuppgifter som kontaktpersonal och samverkan kring brukarens mående, exempelvis med anhöriga och olika myndigheter. Utöver det ingår motivationsarbete, ...
2021-05-06 2021-05-21
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i idrott och hälsa till Nyköpings gymnasium
Vi söker en lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom ditt ämne samt att du är mentor för en grupp elever. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-05-06 2021-05-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Rektor till Nyköpings kommun, område A
Vi söker en rektor som vill vara med och fortsätta utvecklingen av vår verksamhet. I ditt uppdrag som rektor leder du arbetet för årskurserna F-6 i området mot att nå våra mål och vår vision. Rektorsrollen innebär att du arbetar med den fortsatta utvecklingen av skolan enligt nationella styrdokument, övergripande riktlinjer och policys. I din profession har du det övergripande ansvaret för att skolan bedrivs i enlighet med läroplanens mål och uppdraget i dess helhet. Ditt ledarskap bygger på det systematiska kvalitetsarbetet där analyser och i...
2021-05-06 2021-05-20
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i Engelska
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-4 klasser i samma årskurs och ca. 75-115 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Denna tjänst i engelska utgår från en abetslaglagstillhörighet i blivande åk 7 på Omega. Tillsammans med de andra lärarna i engelska bildar du i ämne...
2021-05-06 2021-05-23
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Informatör till Kundservice i Stadshuset
Som informatör hos oss arbetar du med ett starkt fokus på en god service för våra kunder. Vi möter människor varje dag via besök på plats i stadshuset eller via telefonen. Vi arbetar på schema med arbetstiden vardagar mellan 7:45-17:15. Enheten hanterar stora flöden med samtal och besökare, varierande administrativa arbetsuppgifter samt hanterar sithskort för kommunens anställda. Andra arbetsuppgifter som finns på avdelningen är att hantera vigslar, hantera personalföreningens erbjudanden och att ingå i stabsarbetet vid kris. Nedan följer fl...
2021-05-06 2021-05-14
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Samhällsvägledare till Kundservice
Som samhällsvägledare vägleder och informerar du om hur det svenska samhället fungerar. Vi är en arbetsgrupp på 4 personer med olika bakgrund och kulturell kompetens som tillsammans pratar fem olika språk. Vi arbetar främst med samhällsvägledning till nyanlända och andra. I detta arbete ingår att ta emot besök och svara på frågor om tex arbete, boende, skolfrågor, utbildning, försäkringssystemet och äldreomsorg. Vi fungerar som en länk för våra besökare till olika myndigheter. Vår uppgift är att lotsa vidare personer i samhällsfrågor till rätt...
2021-05-06 2021-05-23
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsingenjör/Projektledare
Som mark- och exploateringsingenjör på Mark- och exploateringsenheten ingår du i en grupp om 14 medarbetare. Enheten har en central roll i att utveckla staden med tydligt fokus på ett ökat bostadsbyggande och utveckling av verksamhetsområden genom att förvalta och förädla kommunens markinnehav. Exploateringsprojekt, fastighetsförsäljning och strategiska markförvärv skapar förutsättningarna för en ökad tillväxttakt med fokus på hållbart stadsbyggande. Du kommer som mark- och exploateringsingenjör att ansvara för och driva verksamhets-, bostads...
2021-05-05 2021-05-26
1 2 3 >