Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Utbildning Samordningschef för Nyköpings Gymnasium
Som samordningschef kommer du att leda och samordna arbetet med att utveckla en effektiv administration och samordning av stödfunktioner för de olika skolenheterna på Nyköpings gymnasium. Du kommer att arbeta på uppdrag av Nyköpings gymnasium skolchef/rektor. Uppdraget som samordningschef innebär ett chefsansvar för administratörer, bibliotekarier, IT-personal och vaktmästare. Ett ansvarområde är att ansvara för skyddsronder, olika former av miljöinspektioner, lokalansvar, administrativa uppdrag och att hjälpa skolledarna med övergripande admin...
2023-09-26 2023-10-11
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschef till Dagverksamhet för äldre
Som ansvarig enhetschef för dagverksamheten har du uppdraget att tillsammans med medarbetarna skapa en ny gemensam dagverksamhet för äldre oavsett diagnos och att leda enheten in i framtiden utifrån de behov som finns hos kund. Det handlar då om gemensam lokal, schemaplanering, vi ser att det finns ett behov av dagverksamhet även kväll och helg även om omfattning är oklar, men också innehållet. Vidare är du beredd på att anta de utmaningar vi ställs inför i en tid av omställning och förändring och där arbetet kring friskfaktorer och frisknärva...
2023-09-25 2023-10-16
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Anhörigkonsulent till division social omsorg
Du kommer ingå i ett team där fokus i ditt arbete kommer att vara att ge stöd till anhöriga. Du erbjuder stöd till anhöriga genom samtal, information och rådgivning enskilt eller i grupp. Du håller i tematräffar och deltar vid föreläsningar som Anhörigstödet arrangerar. Att arbeta som anhörigkonsulent innebär ett psykosocialt arbete med syfte att stödja anhöriga att hantera och bearbeta praktiska och känslomässiga utmaningar, mobilisera den anhöriges egna resurser för att hantera sin livssituation samt förebygga ohälsa. Vi erbjuder konsultat...
2023-09-25 2023-10-16
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Nämndsekreterare till enheten för politisk beredning och samordning
Vi söker en nämndsekreterare som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning. Uppdraget som nämndsekreterare är brett och du bidrar till att de förtroendevalda politikerna i Nyköpings kommun får det stöd som behövs för att fatta korrekta och välgrundade beslut. Du medverkar i beslutsprocessen för ett antal politiska instanser såsom nämnder och utskott, och samverkar främst med andra sekreterare, sakkunniga och förtroendevalda. I rollen har du i uppdrag att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga ...
2023-09-25 2023-10-08
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolsköterska till Bryngelstorpskolan och Sjösa skola
I arbetet ingår att genomföra vaccinationer, hälsobesök samt ha öppen mottagning. Du deltar i hälsofrämjande arbete på individ/grupp och organisationsnivå. Du samarbetar med skolläkaren som har mottagning på skolorna. Dokumentationen sker i journalsystemet PMO. Arbetet sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer samt den Metodboken för elevhälsans medicinska insats som Nyköpings kommun beslutat om. Du deltar regelbundet i nätverksträffar för skolsköterskor och skolläkare. Arbetet på Bryngelstorp och Sjösa skola innebär att du tillsammans med s...
2023-09-22 2023-10-13
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolledare till Nyköpings Gymnasium på Barn- och Fritidsprogrammet
Vi söker en resultatenhetschef (att jämställa med biträdande rektor/programrektor) som på allra bästa sätt vill vara med och driva skolutveckling på Barn- och Fritidsprogrammet. Att vara skolledare är ett spännande och utmanande jobb. Det absolut viktigaste är att du brinner för våra elever och deras utbildning, utveckling och progression i resan mot vuxenvärlden. Tjänsten innebär att du tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor, säkerställer elevernas måluppfyllelse genom kreativitet, gott ledarskap och trygghetsskapande. Som resultat...
2023-09-22 2023-10-07
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Infrastruktur- och Systemtekniker
Det dagliga arbetet innefattar bland annat underhåll, felsökning, livscykelhantering, tredje linjens support samt dokumentation. I ett mer långsiktigt perspektiv jobbar vi med att förbättra driftmiljön, ge tekniskt stöd vid upphandlingar, driva och delta i utvecklingsarbeten, ta fram driftrutiner samt ha en överblick över hela vår servermiljö. Det löpande arbetet innefattar bland annat administration av hypervisor, lagringssystem, backup, serverhallar samt övervakning av miljön. Som anställd hos oss kommer du att få möta olika miljöer, människ...
2023-09-22 2023-11-06
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Gatuingenjör
Enheten Planering och utredning vid Gata/Park/Hamn inom Tekniska divisionen söker nu en Gatuingenjörer för spännande uppdrag. Som Gatuingenjör kommer du bland annat att driva och bevaka olika typer av projekt kopplat till Nyköpings offentliga miljöer. I samband med detta ansvarar du för utredning och projektering, inklusive teknisk och ekonomisk uppföljning. Tjänsten innebär stort eget ansvar att bevaka och besluta i frågor rörande verksamheten. Du kommer även att bidra till det löpande utvecklingsarbetet inom Gatuområdet och vara sakkunnig i s...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Nyköping Personal till arbetsdriften, verksamhetsområde Nyköping
Vi söker nu produktionsledare till vår montering/förpackningsindustri och verkstad. Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i sysselsättning. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar och handleder klienterna i det dagliga arbetet. Du är även med själv och deltar i produktionsarbet...
2023-09-20 2023-10-11
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare till Nyköpings kommun
Vi förväntar oss att du: - Är mycket väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument samt tar det ansvar som beskrivs i dessa. - Ansvarar för att leda utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. - Ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. Planeringen av undervisningen utgår från målen i läroplanen och från de erfarenheter och det kunnande som barnen tidigare har tillägnat sig. - Planerar och analyserar hur ...
2023-09-19 2023-10-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare med uppdrag som utvecklingspedagog till Nyköpings förskolor
Som utvecklingspedagog arbetar du i grunden som förskollärare, 80%, men har på en del av din tjänst, 20% ett uppdrag som utvecklingspedagog. Du kommer att arbeta med utvecklingsprocesser i syfte att höja kvaliteten på någon av kommunens förskolor. Uppdraget grundar sig i enhetens specifika utvecklingsbehov och arbetet sker i nära samarbete med enhetens arbetslagsledare, förskollärare och barnskötare, där alla har en viktig roll. Utvecklingspedagogerna har ingen fast placering på någon enhet utan växlar enheter över tid utifrån kvalitetsbedömn...
2023-09-19 2023-10-15
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Telefonsjuksköterskor till Hemsjukvården
Vi söker sjuksköterskor med intresse att arbeta med vår telefonrådgivning: Ditt uppdrag som telefonsjuksköterska är att med hög medicinsk kompetens, servicenivå och vägledande förmåga vara en medicinsk rådgivare för våra patienter, anhöriga och hemtjänst mfl. Dina arbetsuppgifter som telefonsjuksköterska omfattar bla följande arbetsuppgifter: - Bedöma vårdbehov genom telefonintervju, hänvisning till rätt vårdinstans. - Egenvårdsrådgivning, sjukvårdsrådgivning. Hos oss får du ett arbetsklimat som präglas av: - förtroende och frihet under ansv...
2023-09-18 2023-10-31
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Enhetschef till Måltidsservice
Som Enhetschef axlar du rollen som personalansvarig för ca 30 medarbetare över ett stort geografiskt område, vilket innebär att du behöver leda på distans. Du kommer att ha ansvar över bland annat verksamheternas ekonomi, kvalité och utveckling. Du har ett stort ansvar att säkerställa att dina medarbetare arbetar i en hälsofrämjande arbetsmiljö och du ska följa arbetsgivarens riktlinjer om APT och systematiskt arbetsmiljöarbete Som enhetschef ingår du i ledningslaget för Måltidsservice där vi tillsammans arbetar för de bästa lösningarna och dä...
2023-09-18 2023-10-15
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Måltidsplanerare till Måltidsservice
Som måltidsplanerare ingår du i ledningsgruppen för Måltidsservice där vi tillsammans arbetar för de bästa lösningarna och där du får stora möjligheter att vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Du jobbar främst med menyutveckling inom skola och äldreomsorg och tar tillsammans med kockarna fram matsedlar som följer riktlinjerna för kostnad, klimatpåverkan och näringsrika måltider. Du får även chans att samarbeta med utvecklingsgrupper för att kontinuerligt förbättra måltiderna som serveras. Du ansvarar för handläggning av specialkoster...
2023-09-18 2023-10-15
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Spontanansökan - Sjuksköterska till hälso- och sjukvården
Som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård är ingen dag den andra lik. Här varierar tempot och dagarna är fyllda av lärorika människomöten. Hos oss får du stor frihet att planera din egen dag. Oavsett om du jobbar inom ordinärt- eller särskilt boende har du stöd av erfarna och kompetenta kollegor där vi tar hjälp av och stöttar varandra. Vi strävar efter att med jämna mellanrum lyfta blicken från vårt dagliga arbete och även tänka på vad vill uppnå på lite längre sikt. Till stor del består ditt arbete av att genomföra bedömningar av p...
2023-09-18 2023-12-31
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Vikarier till vård och omsorg
Oavsett om du kan börja hos oss inom kort eller till sommaren så kommer du ha en betydelsefull roll där du sprider värme och trygghet. Här får du uppleva glädjen i att möta världen tillsammans med andra människor och ge dem möjlighet att fortsätta ha ett aktivt och innehållsrikt liv. Vi söker vikarier till flera av våra verksamheter, inom äldreomsorgen får du chansen att arbeta i hemtjänsten eller på ett äldreboende. Du har också har möjlighet att jobba på samordningscentralen och nattpatrullen. Inom verksamheten för funktionsnedsättningar fin...
2023-09-18 2023-12-31
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Rörläggare
Nyköping är en expansiv kommun vilket ställer krav på ett väl utbyggt och fungerande ledningsnät för kommunens invånare. Vi söker nu två Rörläggare till enheten för underhåll på Nyköping Vatten. Som rörläggare kommer du bland annat att arbeta med nyanläggning av ledningar samt drift, underhåll och service av befintligt ledningsnät. Du kommer även att hantera akuta problem så som läckor på vattenledningar och avloppsstopp. I arbetet ingår beredskapstjänstgöring enligt schema.
2023-09-15 2023-10-01
Nyköpings kommun - Näringsliv, kultur och fritid Turistchef till Nyköpings kommun
Som turistchef i Nyköpings kommun har du en stor variation av arbetsuppgifter. Du har en strategisk roll samt driver utvecklingen av Nyköping som turistdestination. Du ansvarar för enheten Turism med just nu fyra medarbetare. Du är en del av Division Näringsliv, kultur och fritids ledningsgrupp med tillhörande ansvar för hela divisionens utveckling och samarbete. Långsiktiga frågeställningar kring hållbar tillväxt och utveckling, kombineras med snabba förfrågningar från företag, nätverksaktiviteter och kommunikativa insatser. Din vardag består...
2023-09-14 2023-10-08
Nyköpings kommun - Näringsliv, kultur och fritid Näringslivschef till Nyköpings kommun
Som Näringslivschef i Nyköpings kommun har du en stor variation av arbetsuppgifter. Du ansvarar för att leda och utveckla Näringslivsenheten med förnärvarande 6 antal medarbetare. Du är en del av Division Näringsliv, kultur och fritids ledningsgrupp med tillhörande ansvar för hela divisionens utveckling och samarbete. Din roll innebär framförallt taktiskt operativt arbete i syfte att realisera dom strategier som ligger. Din vardag består av följande ansvarsområden och arbetsuppgifter; - Leda Näringslivsenheten mot att uppnå uppsatta mål. - Ver...
2023-09-13 2023-10-08
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Stödassistenter till Boendestöd
Är du en engagerad stödassistent med erfarenheter från psykiatrin? Boendestöd med inriktning socialpsykiatri i Nyköpings kommun söker nu stödassistenter med kompetens inom psykiatri. I din roll ger du stöd till personer med psykisk ohälsa och ditt arbete utgår alltid från genomförandeplan vilken grundas i beslut från biståndshandläggare. I arbetsuppgifterna ingår motivationsarbete, stöd vid myndighetskontakter, omvårdnad, dagliga mervärdesskapande aktiviteter, dokumentation och löpande uppföljning av individens genomförandeplan, närvara och s...
2023-09-13 2023-10-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning 1 st grundskollärare F-3 till Gruvans skola Långberg
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Just nu söker vi på Gruvans skola Långberg lärare till F-3, närmare bestämt åk 3. Ditt huvuduppdrag är att undervisa i den årskurs du tillhör och tillsammans med ditt n...
2023-09-12 2023-09-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Studie- och yrkesvägledare Nyköpings Högstadium
Skolans studie- och yrkesvägledare ingår i skolans elevhälsoteam vars övergripande uppdrag enligt skollagen är att bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I uppdragen ingår att tillsammans med skolledning utveckla rutiner och mål för skolan som helhet samt utarbeta rutiner för planering, uppföljning och utveckling av vägledning, i enighet med nationella och lokala mål. Som studie- och yrkesvägledare arbetar du för att eleverna skall kunna genomföra väl underbyggda val av framtida gymnasiestudier, yrk...
2023-09-11 2023-10-02
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Nyköping
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-09-08 2023-10-16
Nyköpings kommun - Division Utbildning Speciallärare på Nyköpings Högstadium
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sin hemvistelse där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium.
2023-09-08 2023-09-30
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gränsbefäl till Skavsta, Gränspolissektionen i Region Öst
Du leder det dagliga operativa arbetet i gränskontrollen på Skavsta flygplats samt i region öst. Du tjänstgör tillsammans med ytterligare ett gränsbefäl och en grupp civila gränskontrollanter. Som gränsbefäl för den yttre gränskontrollen arbetar du bland annat för att upptäcka och förhindra irreguljär migration och internationell brottslighet, samt för att bidra till ett smidigt flöde i resandeströmmar. I egenskap av gränsbefäl kommer du att vara regionens kontaktpunkt för gränsrelaterade frågor från övriga polisverksamheten. Som gränsbefäl på...
2023-09-04 2023-10-02
1 2 >