Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Orrefors skola Lärare i grundskolan åk 4-6
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Orrefors skola F-6. Du kommer att vara en av två mentorer i åk 5 som tillsammans ansvarar för undervisningen. Du tillhör åk 4-6 arbetslag, där ni gemensamt ansvarar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl. a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor förväntas du planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten utifrån styrdokumenten. Du kan organisera och strukturera arbetet utifrån angivna mål och kan med tydligh...
2021-07-27 2021-09-01
Nybro kommun, IT enheten IT-tekniker
Som vår framtida medarbetare kommer du att ingå i ett team om tio engagerade medarbetare. Tillsammans med dina kollegor är du drivande i arbetet att säkerställa att våra kunder, vid varje kontakt med oss, får en snabb och effektiv support för ökad kundnöjdhet. Dagliga arbetsuppgifter är bland annat att felsökning, support, installation, tekniska utredningar, ärendehantering, fjärrstyrning, kunddialog, dokumentation och rådgivning. I arbetet ingår även service och supportuppdrag på plats ute hos våra kunder. I rollen som It-tekniker hos Nybro k...
2021-07-21 2021-08-22
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen Nämndsekreterare
Som nämndsekreterare arbetar du bland annat med att: - förbereda ärenden och handlingar inför sammanträden - ansvara för det praktiska kring sammanträden - publicera kallelser och ärenden digitalt - sammanställer och skriver kallelser och protokoll - ansvarar för kontakt med handläggare och ledningsfunktioner inom och utom socialtjänsten vad gäller ärenden till nämnd och utskott - utifrån behov göra egna utredningar och viss del administrativa uppgifter kopplade till nämnden eller på förvaltningens uppdrag - ansvara för eller delta i utvec...
2021-07-21 2021-08-22
Nybro kommun, OF Enhetschef OF
Den främsta arbetsuppgiften är att tillsammans med din personal (skapa förutsättningar för) att ge kvalificerad omsorg och boendestöd så att de individer som enheterna ansvarar för, får ett individanpassat stöd. Ytterligare arbetsuppgifter är arbetsmiljö, bemanning, kompetensförsörjning. Du bör veta hur du ska arbeta för en god ekonomisk hushållning med tilldelade budgetmedel. Under tiden du gör detta samverkar du med dina kollegor och ingår tillsammans med verksamhetschef i OF:s ledning för gemensamma utvecklingsarbeten både inom OF och på IFF...
2021-07-15 2021-08-08
Nybro kommun, Räddningstjänsten Brandman deltid
Som deltidsbrandman i Orrefors kommer du arbeta med att; Förbered dig själv och dina kollegor genom utbildning, övning och egen kompetensutveckling. Avhjälpa tillbud och olyckor genom att delta i den operativa verksamheten, t ex, medicinskt omhändertagande vid traumafall, losstagning vid trafikolyckor, rökdykare vid bränder mm. Vi söker dig som har godkänt rullbandstest vilket görs hos räddningstjänsten. Om du går vidare i rekryteringsprocessen skall du delta på preparandutbildning som Räddningstjänsten i Nybro tillhandahåller. Efter senas...
2021-07-13 2021-08-10
Nybro kommun, Räddningstjänsten Brandman
Arbetet som brandman i skifttjänst är omväxlande och utmanande. Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att bland annat hantera trafikolyckor, bränder, drunkningstillbud, utsläpp av farligt ämne och andra olyckor. Vi bistår även ambulanssjukvården med SAMS larm. Vid larm så agerar du rökdykare eller chaufför och då är styrkeledaren din närmsta chef under dygnet. Arbetet består av övning och materialvård och du kommer även att arbeta med information och utbildning till allmänheten samt övrigt förekommande arbete inom organisationen. Brandmannay...
2021-07-13 2021-08-10
Nybro kommun, Räddningstjänsten Brandman deltid
Som pool deltidsbrandman i Nybro kommer du att arbeta med att; Förbereda dig själv och dina kollegor genom utbildning, övning och egen kompetensutveckling. Avhjälpa tillbud och olyckor genom att delta i den operativa verksamheten t ex, medicinskt omhändertagande vid traumafall, losstagning vid trafikolyckor, rökdykare vid bränder mm. Vi söker dig som har godkänd rullbandstest vilket görs hos räddningstjänsten. Om du går vidare i rekryteringsprocessen skall du delta på preparandutbildning som Räddningstjänsten i Nybro tillhandahåller. Efter...
2021-07-13 2021-08-10
Nybro kommun, Räddningstjänsten Styrkeledare heltid
Arbetet som styrkeledare är omväxlande och utmanande. Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att bland annat hantera trafikolyckor, bränder, drunkningstillbud, utsläpp av farligt ämne och andra olyckor. Vi bistår även ambulanssjukvården med SAMS larm. Vid larm så agerar du rökdykarledare eller säkerhetsman då Yttre befäl för befäl som också är din närmste chef under dygnet. Som styrkeledare leder och fördelar du arbetet på stationen för skiftet under dygnet. Arbetet består av övning och materialvård och du kommer även att arbeta med informat...
2021-07-13 2021-08-10
Nybro kommun, Ekonomienheten Ekonomiadministratör vik
Ekonomiavdelningen är en stödfunktion med uppgift att bistå förvaltningar, nämnder, förvaltningsledningar och chefer i resursplanering och resursstyrning. I rollen som ekonomiadministratör arbetar du med löpande ekonomiuppgifter, som till exempel bokföring, avstämningar, utbetalningar, inbetalningar och inläsning och bokföringsfiler. Du är även ett stöd i arbetet med kund- och leverantörsreskontra på ekonomienheten. En viktig uppgift för dig blir delta i arbetet med stödja, utveckla och dokumentera rutiner för ekonomiprocesser. En anställ...
2021-07-12 2021-08-08
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuingenjör
Vill du arbeta med kommunens enskilda vägnät och industrispår - vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Nybro! I arbetsuppgifterna ingår planering, beställning och upphandling av drift och underhåll samt investeringar på kommunens enskilda vägnät, t. ex. vinter- och barmarksunderhåll som plogning, sandning, hyvling, saltning, busk- och högröjning och potthålslagning. Du kommer i rollen även vara infrastrukturförvaltare och arbeta med drift och underhåll samt investeringar på kommunens industrispår varav en kombiterminal. Även arb...
2021-07-12 2021-08-15
Nybro kommun, HSL Sjuksköterska/Distriktssköterska
Som distriktssköterska/sjuksköterska i Omsorgsförvaltningen, möter du våra patienter och närstående i både ordinärt och särskilt boende, korttidsplatser demensboede, LSS och socialpsykiatri. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom bland annat katetervård, hemdialys, trach, sonder, sårvård, läkemedelsöverlämnande, injektioner/infusioner, telefonrådgivning, vård i livets slut. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser. Vidare följer du upp och dokumenterar enligt gällande lagstif...
2021-07-09 2021-08-08
Nybro kommun, Paradisområdet Lärare SVA och engelska
Vi söker dig med behörighet i svenska som andra språk och engelska. Som lärare på Fagerslättsskolan kommer du att arbeta i ett team kring årskursen. Där ingår mentorer, speciallärare och studiehandledare. Du behöver ha en lärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Tillsammans med övriga pedagoger på skolan deltar du genom att bedriva skolutveckling. Vi arbetar aktivt med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). På Fagerslättsskolan har vi bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer. Vi s...
2021-07-07 2021-08-15
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Informationssäkerhetssamordnare
Som informationssäkerhetssamordnare kommer du att ansvara för den övergripande samordningen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i hela kommunkoncernen. Samordningsansvaret innebär till stor del att stötta implementeringen och efterlevnaden av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete motsvarande ISO 27000 serien. Du förväntas driva ett aktivt förändringsarbete och utarbeta strategier och handlingsplaner inom ansvarsområdet och arbetar för en balanserad säkerhetsnivå inom koncernen. En viktig del är att stödja och följa upp tjän...
2021-07-07 2021-08-31
Nybro kommun, Biblioteket Bibliotekarie
Tjänsten delas mellan skolbiblioteket på Hanemålaskolan och huvudbiblioteket. Hanemålaskolan har ca 350 elever och är en F-6 skola med grundsärskola och träningsskola. Skolbiblioteket ingår i den pedagogiska verksamheten på skolan. Du håller biblioteket öppet två dagar i veckan, du ansvarar för mediainköp och bibliotekets skötsel. Tillsammans med skolpersonalen arbetar du med att öka elevernas läslust, läsförmåga och informationsfärdigheter. Du ingår i folkbibliotekets skolbibliotekariegrupp där ni tillsammans planerar och lägger upp arbetet. E...
2021-07-02 2021-08-15
Nybro kommun, Paradisområdet Lärare åk 4-6
Som Lärare i åk 4-6 på Kristvallabrunn skola kommer du att arbeta med en åldersblandad klass åk 4-6. Där ingår undervisning samt mentorsskap för 12 st elever. Med tanke på att undervisningen sker i Ma/No/Sv/Eng/So inom klassens ram ser vi att du har så bred kompetens som möjligt. Skolans arbete präglas av ett nära samarbete mellan personal samt elever i F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt Fritids. Tillsammans med övriga pedagoger i Kristvallabrunn skola skall du bedriva skolutveckling och undervisning för åren 1-6. Du kommer att ingå i arbetslaget f...
2021-06-30 2021-08-01
Nybro kommun, Paradisområdet Språkutvecklare
Fagerslättsskolan har ett elevunderlag med flertalet elever med annat modersmål än svenska och skolans uppdrag är därför kompensatoriskt med avseende på bl.a. språkutvecklingen i svenska. Forskning visar på att ett utökat ord- och begreppsförråd är en viktig nyckel till framgång och särskilt för denna målgrupp. För att ge elever i störst behov förutsättningar att nå målen så långt som möjligt i alla ämnen behöver elever ges riktade och intensifierade insatser för att utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga i svenska. Utifrån det kartläggning...
2021-06-21 2021-08-15
Nybro kommun, Paradisskolan Fritidspedagog
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Paradisskolan F-6 och känner att du har möjligheten att driva pedagogiken framåt. Du kommer att ingå i ett arbetslag, där du tillsammans med övrig personal ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Ni ger barnen det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån fritidshemmets läroplan, skolans och kommunens mål. Du är engagerad, strukturerad och tar till vara barnens tankar och idéer i alla situationer. En viktig egenskap är att du är en positi...
2021-06-17 2021-07-31
Nybro kommun, Orrefors skola Lärare i grundskolan åk 4-6
Du kommer att vara en av två mentorer i åk 5 där ni ansvarar för undervisningen. Du tillhör åk 4-6 arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl. a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor förväntas du såväl planera, genomföra, som att analysera och utvärdera verksamheten utifrån skolans styrdokument.
2021-06-17 2021-08-08
Nybro kommun, OF Semestervikarie omsorgsassistent/personlig assistent, funktionshinderomsorg
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som semestervikarie inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vi behöver dig för att klara omsorgen under sommaren 2021. Som omsorgsassistent eller personlig assistent arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer som har olika former av funktionsvariationer och unika livssituationer. Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter. Vi har behov av semestervikarier inom gruppbostad, socialpsykiatri, bar...
2021-06-01 2021-07-31
Nybro kommun, Elevhälsan Vikarierande skolsköterska
Vi söker dig som vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande i elevhälsovården i Nybro. Tillsammans med övrig elevhälsopersonal, rektor och lärarlagen hjälper du elever i centralorten från F-klass till åk 6 att nå kunskapsmålen. Arbetet följer nationellt basprogram, innefattande hälsobesök/hälsosamtal, vaccinationer och mottagningsarbete. Rådgivning, stöd och enklare sjukvårdsinsatser ingår. Utöver ovanstående så deltar du i ett centralt barn- och elevhälsoteam där vi arbetar med utvecklingsfrågor en dryg halvdag i månaden utifrån ett salut...
2021-05-31 2021-08-15
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Slöjdlärare träslöjd
Vi söker dig med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Du kommer att undervisa i årskurs 3-6. Tillsammans med textilslöjdlärare kommer du skriva omdömen och sätta betyg i årskurs 6. Det är ett nära samarbete med lärare och övrig personal som arbetar tillsammans med eleverna. Vi stöttar och hjälper varandra över årskurserna vid behov. Vi har på ett par av skolorna en bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer som berikar vardagen. Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Det förutsätts att du deltar i våra olika...
2021-05-10 2021-08-15
Nybro kommun, Rekryterings- och bemanningsenheten Spontanansökan äldreomsorg
Har du god människosyn, högt kundfokus och kunskap i omvårdnad av äldre är du välkommen till oss. Omsorgsförvaltningen i Nybro kommun startar nu upp en rekryterings- och bemanningsenhet som ska fyllas med medarbetare som vill bidra med livskvalité. Det handlar om att få våra kunder i hemtjänsten och på äldreboende att få leva ett värdigt liv. Du kommer att arbeta på en enhet som stödjer vår ordinarie verksamhet, och arbetsuppgifterna och placeringen varierar och ingen dag är den andra lik. Vår verksamhet pågår under veckans alla dagar och dygn...
2020-10-13 2021-08-13