Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Paradisskolan Speciallärare åk 7-9
Som pedagogisk personal på Paradisskolan åk 7-9 kommer du att vara en viktig medspelare för skolans utveckling och måluppfyllelse. Huvudfokus i rollen som speciallärare är att tillsammans med arbetslagets ämneslärare och skolans övriga speciallärare/specialpedagoger behovsanpassa vilket stöd som ska ges till elever i olika undervisningssituationer. Ditt arbete som speciallärare innebär att du undervisar elever både i helklass och i mindre grupper eller enskilt. Vi förväntar oss också att du intar en aktiv roll i skolans utvecklingsarbete, och ...
2021-05-14 2021-05-24
Nybro kommun, Madesjöskolan Specialpedagog
Som specialpedagog arbetar du såväl operativt som konsultativt och handledande gentemot både medarbetare och ledning. Du ska kunna analysera lärmiljöer och stimulera till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassar och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyl...
2021-05-14 2021-05-30
Nybro kommun, Madesjöskolan Bildlärare
Du kommer att arbeta på Madesjöskolans högstadium där du planerar, genomför och utvärderar bildundervisningen. Du kommer också ingå i ett arbetslag på högstadiet där du är med och deltar i lagets utveckling. Klassföreståndarskap kan komma att ingå i tjänsten.
2021-05-14 2021-05-30
Nybro kommun, Madesjöskolan Textilslöjdlärare
Du kommer att arbeta på Madesjöskolan i samarbete med dina ämneskollegor där du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Du kommer också ingå i ett arbetslag på högstadiet där du är med och deltar i lagets utveckling. Klassföreståndarskap kan komma att ingå i tjänsten.
2021-05-14 2021-05-30
Nybro kommun, Madesjöskolan Specialpedagog alt speciallärare
Vi behöver en ny medarbetare till Madesjöskolan som tillsammans med rektor, sitt arbetslag, elevhälsan och övriga kollegor på högstadiet driver vår utveckling framåt. Denna tjänst kan kombineras utifrån utbildning och kompetens. Du kommer ha ett övergripande ansvar för arbetet med elever i behov av särskilt stöd i ett av arbetslagen som har drygt 100 elever. Du genomför också pedagogiska utredningar och medverkar vid upprättande och utvärdering av pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram individuellt och tillsammans med lärararbetslagen o...
2021-05-14 2021-05-30
Nybro kommun, Paradisområdet Klasslärare åk 4 Paradisskolan
Vi söker dig som vill vara med och utveckla eleverna i åk 4-6 och känner att du har möjligheten att driva pedagogiken framåt. Du kommer att vara klasslärare i blivande åk 4 och ingå i ett arbetslag på skolan, där du tillsammans med övrig personal ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån skolans läroplan och kommunens mål. Jag ser gärna att du har behörighet i musik för åk 4-6, då du även kommer att ansvara för den undervis...
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Paradisområdet Klasslärare åk 5 Paradisskolan
Vi söker dig som vill vara med och utveckla eleverna i åk 4-6 och känner att du har möjligheten att driva pedagogiken framåt. Du kommer att vara klasslärare i blivande åk 5 och ingå i ett arbetslag på skolan, där du tillsammans med övrig personal ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån skolans läroplan och kommunens mål. Du är engagerad, strukturerad och tar till vara elevernas tankar och idéer och ger dem undervisning ...
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Lärare SV/SO
Vi söker dig med behörighet i svenska och so-ämnena. Som lärare på Fagerslättsskolan kommer du att arbeta i ett team kring årskursen. Där ingår klasslärare, speciallärare och studiehandledare. Du behöver ha en lärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Tillsammans med övriga pedagoger på skolan deltar du genom att bedriva skolutveckling. Vi arbetar aktivt med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). På Fagerslättsskolan har vi bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer. Vi ser att du ha...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Hanemålaskolan Legitimerad lärare åk F-3
Du kommer att följa eleverna från förskoleklass till åk 3. Arbetsuppgifter som är vanligt förekommande för lärare ingår samt rasttillsyn och mentorskap.
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Hanemålaskolan Lärare textilslöjd
Undervisning i ämnet textilslöjd för årskurs 3-6 samt grundsärskolan.
2021-05-12 2021-05-23
Nybro kommun, Hanemålaskolan Lärare åk 3
Vikariat som klasslärare i årskurs 3.
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Alsterbro-Bäckebo Speciallärare 1-9 alt.1-6 lärare
Som speciallärare i Alsterbro skola arbetar du med det specialpedagogiska arbetet i årskurserna 1-9. Med tanke på att arbetet är från årskurs 1, så är det till fördel att du har läs-, skriv- och matematik-inlärning i din utbildning eller erfarenhet. I tjänsten ingår även Kristvallabrunn skola F-6 Vi prioriterar arbetet med speciallärare för våra elever mycket högt. Den största delen av din tjänst ligger i åk F-6 men ditt uppdrag innefattar även åk 7-9 Tillsammans med övriga pedagoger i Alsterbro skola/Kristvallabrunn skola skall du bedriva s...
2021-05-12 2021-06-11
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Språkutvecklare alt Förstelärare
Fagerslättsskolan har ett elevunderlag med flertalet elever med annat modersmål än svenska och skolans uppdrag är därför kompensatoriskt med avseende på bl.a. språkutvecklingen i svenska. Forskning visar på att ett utökat ord- och begreppsförråd är en viktig nyckel till framgång och särskilt för denna målgrupp. För att ge elever i störst behov förutsättningar att nå målen så långt som möjligt i alla ämnen behöver elever ges riktade och intensifierade insatser för att utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga i svenska. Utifrån det kartläggning...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog
På Fagerslättsskolan har vi tre fritidshem; Asien och Afrika för elever i åk F-2 samt Europa för elever i åk 3 och uppåt. Som fritidspedagog på Fagerslättsskolan kommer du att arbeta tillsammans med flera kollegor där ni delar på ansvaret. Du kommer att ansvara för aktiviteter under fritidstid samt rastaktiviteter och idrottslektioner under skoltid. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du deltar och tillsammans med dina kollegor driver skolutveckling. På Fagerslättsskolan har vi bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer. Vi s...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Madesjöskolan Fritidspedagog, lärare i fritidshem
Som fritidspedagog ska du planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. Du erbjuder barnen en variation av arbetssätt och uttrycksformer i varierande lärmiljöer. Fritiden hos oss ska kännas meningsfull och utgå från barnens intressen och behov. Du ska vara en trygg och samarbetsvillig person som kan kombinera de värdegrundande målen med utveckling och lärande. Vårt fritidshem brinner för utepedagogik och stimulerande rastaktiviteter.
2021-05-12 2021-05-27
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Speciallärare
Vi söker dig med behörighet till speciallärare. Den här tjänsten kommer att vara förlagd i särskild undervisningsgrupp för elever från olika årskurser. Du behöver ha en speciallärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Tillsammans med övriga pedagoger på skolan deltar du genom att bedriva skolutveckling. Vi arbetar aktivt med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). På Fagerslättsskolan har vi bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, kan skapa g...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Hanemålaskolan Skoladministratör
De skoladministrativa arbetsuppgifterna är varierande och innehåller exempelvis: - Elevregistrering - Fakturor, utanordning, avstämning av konto, stöd till avropare - Arkivering, gallring, diarieföring, registrator, posthantering - Personalredogörelse, anställningsavtal, frånvaro, AD-konto, avstämning, sekretess och utdrag ut belastningsregister m.m - Betygshantering - SCB- statistik Nationella prov, personalstatistik - Mobiltelefoni - Uthyrning och bokning av lokaler - Servicefunktion mot allmänhet, elever och vårdnadshavare - m.m. De ledning...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Nybro Energi Nybro Energi söker elnätsmontör
Nybro Elnät distribuerar el inom en femkilometersradie kring Nybro tätort, och även i Alsterbro-området som är beläget i kommunens norra del, samt ett mindre område beläget i Kalmar kommun. Totalt har vi ungefär 8 400 elnätskunder. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av drift och underhåll samt ny- och ombyggnadsarbeten av jordkabel och luftledning på bolagets eldistributionsnät 04 20 kV. Även arbete med gatubelysning och mätutrustning förekommer. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå. Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställ...
2021-05-11 2021-05-31
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Slöjdlärare träslöjd
Vi söker dig med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Du kommer att undervisa i årskurs 3-6. Tillsammans med textilslöjdlärare kommer du skriva omdömen och sätta betyg i årskurs 6. Det är ett nära samarbete med lärare och övrig personal som arbetar tillsammans med eleverna. Vi stöttar och hjälper varandra över årskurserna vid behov. Vi har på ett par av skolorna en bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer som berikar vardagen. Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Det förutsätts att du deltar i våra olika...
2021-05-10 2021-05-30
Nybro kommun, Fastighetsdrift Fastighetstekniker
Du kommer att arbeta självständigt och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Framför allt kommer följande arbetsuppgifter att utföras av dig: Daglig tillsyn och skötsel av framför allt omsorgens olika verksamheter, men även i andra verksamheter. Det är viktigt att du har god kännedom om ventilation, värme, passagesystem/lås, brandlarm etc. Då det ingår beredskap i tjänsten är det också viktigt med kunskaper om skötsel av simbassänger. Många arbetsuppgifter kommer idag in via E-tjänst, detta ska admin...
2021-05-06 2021-05-20
Nybro kommun, Madesjöområdet Skoladministratör
Arbetsuppgifterna som skoladministratör är varierande och innehåller såväl enklare rutinmässiga arbetsuppgifter men också mer kvalificerade uppdrag. Dina arbetsuppgifter kan exempelvis handla om: - Elevregistrering - Fakturor, utanordning, avstämning av konto, stöd till avropare - Arkivering, gallring, EDP-vision, registrator, posthantering - Personalredogörelse, anställningsavtal, frånvaro, AD konto, nycklar, avstämning, sekretess och utdrag ut belastningsregister m.m - Betygshantering - Skolskjutshantering förvaltningsövergripande - SCB- st...
2021-05-05 2021-05-23
Nybro kommun, Madesjöområdet Fritidspedagog
I ditt uppdrag som fritidspedagog kommer du bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet utifrån läroplanen. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån en pedagogisk, social, och fysiskt tillgänglig lärmiljö där du har förmåga att skapa aktiviteter utifrån elevens behov och intressen. Du kommer att ingå i ett arbetslag med fritidspedagoger och arbeta tillsammans med lärare i klass under skoldagen varför du förväntas ha en hög samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Viss ämnesundervisning i...
2021-05-05 2021-05-31
Nybro kommun, Madesjöområdet Förstelärare/lärare
I förstelärartjänsten ingår främst undervisning och klassföreståndarskap. Du kommer att ansvara för de uppgifter som ingår i ett klassföreståndarskap samt pedagogisk utveckling av undervisning på skolan genom till exempel att driva och aktivt delta i konferenser, kollegialt lärande och samverkan med vår elevhälsa. Vi söker dig som är särskilt yrkesskicklig, erfaren och väl insatt i skolans läroplan och uppdrag. Du har ett tydligt ledarskap och gillar utmaningar. Du har förmåga att skapa en tydlig struktur i din undervisning och du har hjärta...
2021-05-05 2021-05-31
Nybro kommun, Paradisområdet Socialpedagog
Vi söker dig som har god förmåga att skapa goda professionella relationer med olika målgrupper såsom elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Du har ett lågaffektivt bemötande och har erfarenhet av att arbeta med barn som behöver strategier för att kunna tillgodose sig kunskap och sociala relationer i en skolmiljö. Vi tror att just du värdesätter samarbete och som relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera, är konstruktiv, tydlig och lösningsfokuserad. Du har förmågan att se skill...
2021-05-03 2021-06-11
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Informationssäkerhetssamordnare
Som informationssäkerhetssamordnare kommer du att ansvara för den övergripande samordningen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i hela kommunkoncernen. Samordningsansvaret innebär till stor del att stötta implementeringen och efterlevnaden av ett systematiskt informa...
2021-04-29 2021-05-21
1 2 >