Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Växjö Frivårdsinspektör
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat...
2021-10-18 2021-11-08
Kriminalvården, IT-avdelningen IT- Tekniker med inriktning mot nätverk och brandväggar
Du kommer att tillhöra en grupp med ca 17 tekniker inom områdena Nätverk, Server och Citrix. Vi jobbar i tät dialog med grupperna Arbetsplats, Applikationsdrift, första och andra linje support. Som teknisk specialist inom nätverk och brandväggar ingår du i en driftgrupp som ansvarar för att verksamhetens kärn- och stödsystem fungerar för Kriminalvårdens över 13.000 anställda. Du kommer arbeta med drift och förvaltning av Kriminalvårdens nätverk men även andra arbetsuppgifter kommer ingå i rollen. Arbetet är mycket varierande och det finns möjli...
2021-10-15 2021-11-05
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Supporttekniker IT-Support
Vårt grunduppdrag är att se till att Kriminalvårdens 12 000 anställda har fungerande IT-arbetsplatser med alla dess funktioner. Arbetet är mycket varierande. I din roll som Supporttekniker inom It-support etablerar du god förståelse för verksamhetens behov och månar om att skapa användarvänliga och stabila IT-miljöer inom ditt område. Som Supporttekniker i gruppen IT-support arbetar du i ett team av 10 personer, där man jobbar med att ta emot tekniska ärenden och frågor via telefon, besök eller via ärendehanteringssystem. Din huvudsakliga arbe...
2021-10-14 2021-11-04
Kriminalvården, Frivård Öst Chef (kriminalvårdsinspektör) till Frivården Västervik
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 10 ...
2021-10-12 2021-11-02
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Scrum Master
Som Scrum Master inom Kriminalvården kommer du arbeta i en objektorienterad miljö innehållande systemutveckling av våra kärn- och stödsystem. Systemen stödjer arbetsprocesser inom bl.a. Kommunikation, HR och Säkerhet. Vår utveckling sker agilt där arbetet utförs i team som har ett tätt samarbete med vår verksamhet och dess kravställare, både i nyutveckling och förvaltning. I arbetet med digitaliseringen av Kriminalvården arbetar vi med ständiga förbättringar i både arbetssätt och utveckling för att på så sätt vara med att bidra till en utökad s...
2021-10-11 2021-11-03
Kriminalvården, Pressektionen Proaktiv pressekreterare till Kriminalvården
I ditt arbete som pressekreterare kommer du att ta fram underlag och stötta talespersoner inför intervjuer, skriva pressmeddelanden, artiklar och arbeta med olika utåtriktade aktiviteter som pressträffar och medieträningar, samt inte minst det så strategiskt viktiga proaktiva pressarbetet. Du ingår även i presstjänstens beredskap och kommer att ha pressjour samt jobba med sociala medier på regelbunden basis. Du kommer också att vara delaktig i arbetet kring kriskommunikation. Du kommer att samarbeta både med kollegor på Kommunikationsavdelning...
2021-10-07 2021-10-28
Kriminalvården, HR-avdelningen Handläggare till Enheten för planering och arbetsgivarutveckling
Som handläggare inom Enheten för planering och arbetsgivarutveckling växlar du mellan strategisk och operativt perspektiv i handläggning av olika frågor och ärenden. Du kommer att arbeta med att upprätta beslutsunderlag, bereda ärenden samt följa upp fattade beslut i förhållande till gällande rutiner och kalendarium. Du kan även komma att föredra rutinmässiga ärenden i olika forum både inom och utom HR-avdelningen. En viktig del av arbetet är att bistå med kvalificerad administration samt sammanställa data och rapporter. Till det mer strategis...
2021-10-07 2021-10-28
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur IT-Supporttekniker Ärendesupport
Vårt grunduppdrag är att säkerställa att Kriminalvården har en funktionell, anpassad och stabil IT-miljö för våra 12000 interna användare på ca. 145 verksamhetsställen. Arbetet är mycket varierande och ger stora möjligheter att utvecklas inom området. Som Supporttekniker inom Ärendesupport/2:a linjens IT-support arbetar du i ett team och utför felahjälpande åtgärder och förbättringar i IT-miljön samt ger support och användarstöd till Kriminalvårdens interna användare via ärendesystem, telefon och instruktioner. Denna tjänst avser främst support...
2021-10-05 2021-10-26
Kriminalvården, Underrättelseenheten Processledare till Kriminalvårdens underrättelsetjänst
Som processledare driver du på uppdrag av underrättelseenhetens ledningsgrupp utveckling och effektivisering av underrättelseprocessen med fokus på delprocessen bearbetning. I uppdraget ingår att processleda den nyinrättade bearbetningsfunktionen, ansvara för att identifiera utvecklingsområden, initiera och planera utvecklingsarbetet och utvärdera resultatet. Du har ledningsgruppens mandat att planera, utveckla och implementera utbildningsinsatser på området. Du ingår också i enhetsledningens utökade ledningsgrupp där du tillsammans med övriga ...
2021-10-05 2021-10-26
Kriminalvården, Sektionen för klientsystem Verksamhetsarkitekt till de klientadministrativa systemen
Som verksamhetsarkitekt kommer du att ansvara för att skapa insikter samt ge stöd till ledning och strategiska produktägare genom att beskriva verksamheten i hanterbara delar. Du kommer att beskriva men framför allt analysera verksamhetsprocesser i sitt sammanhang med målsättningen att förbättra arbetsflöden, beskriva hur information hanteras och analysera informationskvalitet. Verksamhetsarkitekten har även en viktig roll i att utmana teknikstödet så att det stöttar verksamheten på rätt sätt. Du kommer att ansvara för att utvecklingsinitiati...
2021-10-05 2021-10-26
Kriminalvården, Statistiksektionen Statistiker/Analytiker till statistiksektionen
Som analytiker på statistiksektionen kommer du framförallt att arbeta med att förvalta och utveckla statistiska underlag. Detta innebär i huvudsak att kravställa och kvalitetssäkra uppföljningsunderlag i samarbete med verksamhetsexperter och utvecklare på IT. Myndigheten jobbar idag enligt förvaltningsmodellen pm3 där ett av förvaltningsobjekten stöttar verksamheten med kvantitativ uppföljning. En stor del av arbetet kommer att ske gentemot detta förvaltningsobjekt. I arbetet ingår också att bidra till sektionens uppdrag med att svara på frågor...
2021-10-01 2021-10-22
Kriminalvården, Statistiksektionen Statistiker till Statistiksektionen
Som statistiker på Statistiksektionen kommer du att arbeta med att ta fram statistiska underlag och förmedla statistiska resultat. Andra uppgifter som ingår är att bidra till sektionens uppdrag med att kvalitetssäkra dataunderlag och svara på frågor från interna och externa aktörer. På sikt kommer även uppgifter som att utveckla uppföljningsunderlag, delta i uppdrag och projekt samt analysera data att ingå.
2021-10-01 2021-10-22
Kriminalvården, Beredningsenheten Tillsynsledare
Som tillsynsledare ska du planera och leda inspektionerna i samråd och samverkan med medarbetare med kompetens från övriga delar av Kriminalvårdens verksamhet. Vidare ska du kunna sätta resultatet av granskningen i ett helhetsperspektiv och ta fram åtgärdsförslag som förbättrar och stärker verksamheten. Du ska kunna generera olika infallsvinklar i resultatet av tillsynen och använda dessa på ett ändamålsenligt sätt. Resultatet av tillsynerna kommunicerar du såväl muntligt som skriftligt.
2021-09-30 2021-10-21
Kriminalvården, Planeringsenheten för anstalt och häkte Utredare till kriminalvården
Som utredare kommer du i första hand att ha arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde i frågor gällande planering och uppföljning av verksamhet och budget för anstalts- och häktesverksamheten, vilket innebär att arbeta med myndighetens processer för verksamhetsplanering och uppföljning på ett systematiskt sätt. Det innebär att arbeta med såväl kvalitativ som kvantitativ analys och att kunna följa upp verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. I viss utsträckning kan du också komma att involveras i frågor gällande övriga ansvarsområden för p...
2021-09-29 2021-10-20