Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Enheten för operativ samordning Handläggare till sektionen för Samordnad bemanning, vikariat
I gruppen Support och utbildning arbetar idag 12 personer. Gruppen arbetar med support och utbildning för regionala bemanningsplanerare samt handläggare som arbetar inom Kriminalvårdens transportenhet. I arbetsuppgifterna ingår även uppdatering av lathundar och manualer samt att utveckla sektionens processer. Du kommer att arbeta både med strategiska och operativa frågor som rör personalplanering och schema. Vi söker en handläggare med inriktning mot NTE (Nationella transportenheten). Nationella tjänsteresor kan ingå i ditt arbete.
2024-05-20 2024-06-06
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser A/H Expert, Kriminalvårdens huvudkontor, Norrköping
Som expert vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på att utveckla verksamhetsinnehållet i anstalter och häkten i linje med myndighetens långsiktiga prioriteringar. Sektionen stödjer implementering av strategiska beslut samt initierar och driver utvecklingsprojekt ägnade att stärka verksamhetens förmåga till måluppfyllelse. I uppdraget ligger även att identifiera och omhänderta kärnverksamhetens kommunicerade behov av stöd och nationell vägledning. Parallellt med kv...
2024-05-17 2024-06-09
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser A/H Expert, Kriminalvårdens huvudkontor, Norrköping
Som expert vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på att utveckla verksamhetsinnehållet i anstalter och häkten i linje med myndighetens långsiktiga prioriteringar. Sektionen stödjer implementering av strategiska beslut samt initierar och driver utvecklingsprojekt ägnade att stärka verksamhetens förmåga till måluppfyllelse. I uppdraget ligger även att identifiera och omhänderta kärnverksamhetens kommunicerade behov av stöd och nationell vägledning. Parallellt med kv...
2024-05-17 2024-06-09
Kriminalvården, Sektionen för informationsförvaltning Arkivarie till kriminalvårdens huvudkontor
Som arkivarie inom Kriminalvården så deltar du i framtagandet av styrande dokument för arkiv- och informationshanteringen samt tar fram och genomför utbildningar inom området. Arbetet består också av att ordna och förteckna arkiv, leverera arkiv och administrera inkommande och utgående arkivleveranser. Du kommer hantera såväl fysiskt som digitalt arkivmaterial. Du svarar på frågor och stöttar verksamheten i deras hantering av verksamhetsinformation.
2024-05-16 2024-06-06
Kriminalvården, Sektionen för informationsförvaltning Administratör till Kriminalvårdens journalarkiv
Som administratör vid journalarkivet kommer du att hantera beställningar av klientjournaler från Kriminalvårdens journalarkiv samt sortera in och gallra i arkivet. Du kommer att hantera vidarebefordran av post och lösa andra administrativa arbetsuppgifter i ett led att stödja kärnverksamheten och andra myndigheter med klientinformation. Det handlar bland annat om att svara på frågor från andra myndigheter via telefon och mail. Du kommer att få lära dig dina arbetsuppgifter under arbetets gång med bra stöd och support av dina kollegor. För att...
2024-05-14 2024-05-31
Kriminalvården, Sektionen för informationsförvaltning Registrator
Som registrator bedömer och hanterar du allmänna handlingar i enlighet med gällande bestämmelser. I rollen förväntas du att tillsammans med övriga medarbetare ständigt kvalitetssäkra och förbättra diarieföringen av allmänna handlingar. En del av de dagliga arbetsuppgifterna är att hantera inkommen post till huvudkontoret och säkerställa att det som ska diarieföras hanteras skyndsamt. Du arbetar också med att värdera e-post som inkommer till myndighetens huvudbrevlåda och vidarebefordrar till rätt instanser eller diarieför. Det kan inkomma för...
2024-05-14 2024-06-04
Kriminalvården, Sektionen för kundcenter CX-specialist till Kriminalvårdens servicecenter
Ditt arbete är varierande och som specialist kommer du att arbeta tätt både med övriga specialister gruppen samt experter andra medarbetare på hela servicecentret. Som Customer Experience specialist får du vara med och utforma och bygga upp en ny roll. Med det krävs att du är självgående och en genomförare samtidigt som du ska få med dig hela organisationen. Du fungerar som en operativ resurs med service och kundupplevelse i fokus. Du stöttar hela servicecentret i att öka mognadsgraden kring ett kundorienterat arbetssätt med fokus på att skapa...
2024-05-13 2024-06-03
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser A/H Handläggare med huvudsaklig inriktning mot sjukvård.
Tjänsten är en delad tjänst, då den huvudsakliga inriktningen är sjukvård men tjänsten omfattar även handläggartjänster som rör den löpande verksamheten avseende kriminalvårdsverksamhet. Enligt den så kallade normaliseringsprincipen har intagna inom Kriminalvården samma rätt till sjukvård som övriga invånare som bor i landet. Till följd av detta bedriver Kriminalvården viss öppen hälso- och sjukvård vid samtliga anstalter och häkten. Den vård som Kriminalvården tillhandahåller är på primärvårdsnivå och viss psykiatrisk öppenvård. Den ena de...
2024-05-10 2024-05-31
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Pedagogisk handledare till Häktet Norrköping
Klienter som har behov av utbildning kan söka eller anvisas att söka till vuxenutbildningen. Undervisningen är individbaserad och sker på häktet Norrköping. Du kommer att stötta studerande, både praktiskt och pedagogiskt i rollen som pedagogisk handledare. Den undervisande läraren finns på distans från ett annat häkte eller anstalt. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare och andra kollegor över hela landet. Barn och unga i häkte, vilka är inskrivna vid en grund- eller gymnasieskola i samhället kan...
2024-05-10 2024-05-31
Kriminalvården, Sektionen för ekonomiadministration Gruppchef till ekonomiadministration, vikariat
Sektionen består av tre grupper, du kommer att leda den gruppen som arbetar operativt med leverantörsfakturahantering. Som gruppchef leder och fördelar du det dagliga arbetet samt inspirerar och coachar medarbetarna. Du har personalansvar för din grupp samt ger stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde. Du arbetar i team där du tillsammans med dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag, inkommande ärenden och bidrar till måluppfyllelse. I rollen som gruppchef arbetar du aktivt med effektivisering och automat...
2024-05-10 2024-05-29
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser i frivård Expert till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
Som expert på sektionen kommer du att få bidra till utvecklingen av verksamhetsinnehållet i frivården genom att både enskilt och i samarbete med andra ta fram underlag, göra analyser, utforma förslag till utveckling samt stödja implementeringen av strategiska beslut. Du kommer bland annat att arbeta med frågor som rör övervakning vid skyddstillsyn och villkorlig frigivning samt vara delaktig i förvaltning och revidering av styrande dokument på området. I dina arbetsuppgifter kan det även komma att ingå utbildning av personal som handlägger öv...
2024-05-10 2024-05-31
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser i frivård Expert till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
Som expert på sektionen kommer du att få bidra till utvecklingen av verksamhetsinnehållet i frivården genom att både enskilt och i samarbete med andra ta fram underlag, göra analyser, utforma förslag till utveckling samt stödja implementeringen av strategiska beslut. Du kommer bland annat att arbeta med frågor som rör övervakning vid skyddstillsyn och villkorlig frigivning men kan även bli involverad i förvaltning och utveckling av andra frivårdsprocesser. I dina arbetsuppgifter kommer det även att ingå utbildning av personal som handlägger ö...
2024-05-10 2024-05-31
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser i frivård Expert till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
Som expert på sektionen kommer du att få bidra till utvecklingen av verksamhetsinnehållet genom att både enskilt och i samarbete med andra ta fram underlag, göra analyser, utforma förslag till utveckling samt stödja implementeringen av strategiska beslut. Du kommer inom ramen för din tjänst att arbeta med utredning, utveckling och normering av myndighetens arbetssätt och metoder för risk- och behovsbedömningar på fördjupad nivå och samordna ett förändringsuppdrag inom området. Du som söker tjänsten har god erfarenhet av förändringsledning och...
2024-05-10 2024-05-31
Kriminalvården, Enheten för myndighetsjuridik Chef till rättsavdelningens planeringssektion
Som chef vid rättsavdelningens planeringssektion har du en viktig roll i att vara med och skapa struktur och kvalitet i rättsavdelningens interna och externa arbete. Sektionen ansvarar för samordning av avdelningens arbete med föreskrifter och allmänna råd (FARK), myndighetens arbetsordning och arbete med andra interna styrande dokument. Vid sektionen finns också kansliet för myndighetens personalansvarsnämnd. Sektionen ansvarar därutöver för arbetsuppgifter som har att göra med avdelningens utveckling, verksamhetsplanering och styrning, uppföl...
2024-05-09 2024-05-30
Kriminalvården, Enheten för myndighetsjuridik Chef till sektionen för verksjuridik: verkställighet, straffrätt mm.
Som chef vid sektionen för verksjuridik verkställighet, straffrätt mm har du en viktig roll i att vara med och skapa struktur och kvalitet i myndighetens rättsliga styrning och stöd. Sektionen ansvarar för att ge rättslig rådgivning och stöd vad gäller rättsliga frågor kring verkställighet av påföljder, straffrätt och andra relevanta rättsområden, samt att kontinuerligt utveckla formerna för detta. Sektionen ansvarar också för arbete med föreskrifter och allmänna råd (FARK) och med interna styrande dokument samt för framtagande av rättsliga an...
2024-05-09 2024-05-30
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur IT tekniker Applikationsdrift
Som IT Tekniker inom applikationsdrift ingår du i en driftgrupp som ansvarar för att verksamhetens kärn- och stödsystem fungerar för Kriminalvårdens över 16.000 anställda. Du kommer jobba med drift och förvaltning av flera av Kriminalvårdens applikationer. Arbetet är mycket varierande och det finns möjligheter att utvecklas inom rollen. I din roll som applikationsdriftstekniker kommer du jobba bland annat med att säkerställa driften av system, avhjälpa fel vid incidenter och larm från övervakning, dokumentera system och rutiner och som represe...
2024-05-08 2024-05-29
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Handläggare inom HR till anstalten Skenäs
Som HR handläggare på anstalten Skenäs kommer du arbeta både självständigt och i team i syfte att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av lokal samordning, handläggning, administration och uppföljning inom personalområdet. Du kommer att arbeta på lokal nivå med b.la hantering av arbetsmiljöfrågor, personalfrågor, anställningsavtal, registerkontroller och akthantering. Vidare kommer du tillsammans med lokal HIA-samordnare att ansvara för operativt ...
2024-05-08 2024-05-29
Kriminalvården, Norrköping Fastighetstekniker till anstalten Skenäs
Som fastighetstekniker är du en ansvarsfull och positiv person med vilja, kreativitet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du ansvarar för verksamhetsanknuten fastighetsdrift såsom fastighetsskötsel samt andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter som åligger kriminalvården, utifrån en uppgjord gränsdragningslista mellan fastighetsägaren och kriminalvården. Tjänsten förutsätter nära samverkan med kollegor på anstalten främst serviceteknikerna samt hyresvärdens drifttekniker och andra externa entreprenörer. Andra viktiga arbets...
2024-05-07 2024-05-28
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser A/H Expert med inriktning sjukvård
Som expert med inriktning sjukvård kommer du ingå i det team som arbetar med vårdutveckling inom Kriminalvården på nationell nivå. Tjänsten ska utgöra ett stöd i de hälso- och sjukvårdsfrågor som hanteras centralt inom Kriminalvården. Med olika arbetssätt och metoder kommer du att arbeta med nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Det innebär att utreda och analysera, bereda ärenden för beslut samt nationellt implementera nya arbetssätt och ställningstagen inom främst sjukvårdsfrågor. Du kommer även bistå med ett sjukvård...
2024-05-07 2024-05-28
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser A/H Expert med inriktning sjukvård
Som expert med inriktning sjukvård kommer du ingå i det team som arbetar med vårdutveckling inom Kriminalvården på nationell nivå. Tjänsten ska utgöra ett stöd i de hälso- och sjukvårdsfrågor som hanteras centralt inom Kriminalvården. Med olika arbetssätt och metoder kommer du att arbeta med nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Det innebär att utreda och analysera, bereda ärenden för beslut samt nationellt implementera nya arbetssätt och ställningstagen inom främst sjukvårdsfrågor. Du kommer även bistå med ett sjukvård...
2024-05-07 2024-05-28
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser A/H Expert, Kriminalvårdens huvudkontor, Norrköping
Som expert vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på att utveckla verksamhetsinnehållet i anstalter och häkten i linje med myndighetens långsiktiga prioriteringar. Sektionen stödjer implementering av strategiska beslut samt initierar och driver utvecklingsprojekt ägnade att stärka verksamhetens förmåga till måluppfyllelse. I uppdraget ligger även att identifiera och omhänderta kärnverksamhetens kommunicerade behov av stöd och nationell vägledning. Parallellt med kva...
2024-05-07 2024-05-28
Kriminalvården, Enheten för myndighetsjuridik Verksamhetsspecialist samarbetsytor/ SharePoint
Rollen som verksamhetsspecialist samarbetsytor är en nyinrättad roll inom Kriminalvården. Samarbetsytor är under införande inom och det finns mycket kvar att utveckla för att förbättra kring användarupplevelse och funktionalitet. Du kommer att vara en viktig del i denna process. Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med utveckling och styrning inom informationshanteringsområdet för hela Kriminalvården. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utvärdera och förfina funktionalitet och användarvänlighet, bistå vid skapande och uppdatering a...
2024-05-06 2024-05-27
Kriminalvården, Enheten för myndighetsjuridik Delförvaltningsledare/verksamhetsutvecklare inom informationshantering
Tjänsten är delad mellan två huvudsakliga roller/funktioner, delförvaltningsledare och verksamhetsutvecklare. I rollen som delförvaltningsledare så har du bland annat i uppgift att i dialog med verksamheten identifiera och utreda behov av ny eller ändrad funktionalitet eller arbetssätt kopplat till våra system för dokument, ärende och arkivhantering. Du sammanställer behov och ger förslag på prioriteringar, du koordinerar förfinings- och förbättringsaktiviteter och resurser kopplade till förvaltningsobjektet. Arbetet sker i nära samarbete med ...
2024-05-06 2024-05-27
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Produktionsledare till anstalten Skogome
Till anstalten Skogome söker vi produktionsledare till produktionen. Anstalten Skogome har fyra huvudsakliga verkstadsområden: svetsverkstad, mekanisk industri, träindustri samt montering och förpackning. Produktionsledaren ska under ansvarig kriminalvårdsinspektör och tillsammans med kollegor planera och leda verksamheten. Syftet med verksamheten är dels att ge klienterna sysselsättning under anstaltstiden, dels att ge praktisk erfarenhet. Som produktionsledare har du uppgiften att handleda och instruera klienten i bland annat skapandeverkstad...
2024-05-06 2024-05-27
Kriminalvården Sektionschef till planeringssektionen för anstalt och häkte
Kriminalvården har ett komplext och intressant samhällsuppdrag, myndigheten växer nu kraftigt och allt arbete präglas av detta. Som chef för planeringssektionen för anstalt och häkte har du ett verksamhets-, budget- och personalansvar för sektionens elva medarbetare. Sektionen ansvarar för olika arbetsuppgifter som har att göra med verksamhetsplanering och styrning, budget och ekonomi, uppföljning, riskanalyser, dialog och samordning, utredning och omvärldsbevakning, kvalitetsarbete samt administrativt stöd, i form av framtagande av beredningsu...
2024-05-02 2024-05-23
1 2 >