Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Planeringsenheten för säkerhet Handläggare med inriktning Isap till Kriminalvårdens säkerhetsavdelning
Som handläggare kommer du att utveckla och skapa en strukturerad process för uttag ur incidentrapporteringssystemet Isap. I arbetet ingår ta fram underlag ur Isap och sammanställa dessa i leveranser internt till myndigheten samt vid externt vid förfrågningar. Du tar fram underlag för verksamhetsplanering, uppföljning och nationella lägesbilder samt deltar i framtagande av underlag till strategiska och tematiska lägesbilder. Du kommer även att utveckla och implementera styrdokument för myndighetens rapporteringssystem Isap. Vidare kommer du att...
2022-05-13 2022-06-03
Kriminalvården, Planeringsenheten för säkerhet Förvaltningsledare - Säkerhetsavdelningen
Kriminalvården tillämpar portföljstyrning och använder en förvaltningsmodell som baseras på samverkan mellan verksamhet och IT där du som förvaltningsledare för säkerhet ansvarar för att verkställa förvaltningsuppdragets mål på ett kostnadseffektivt sätt inom givna ramar. Som förvaltningsledare inom verksamhetsområde säkerhet är den primära arbetsuppgiften att säkerställa fungerande verksamhetsprocesser. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med övriga förvaltningsobjekts förvaltningsledare och för att leda den verksamhetsnära förvaltningen f...
2022-05-13 2022-06-03
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Utvecklingsverktygsansvarig expert
I ansvarsområdet ingår att skapa förutsättningar för våra utvecklingsteam att arbeta effektivt. Det innebär att hantera alla de verktyg som krävs i en utvecklares vardag, installationer, uppgraderingar, stöd, sköta licenser och förvaltning samt att omvärldsbevaka nya och bättre verktyg. Allt som effektiviserar utvecklarens vardag inom de ramar vi har att förhålla oss till och det är främst säkerhet, kvalitet och automatisering. Vi är även utvecklarteamens förlängda arm in mot infrastruktur och de tekniska förutsättningar som krävs. Vi söker di...
2022-05-13 2022-06-03
Polismyndigheten, IT-avdelningen Systemutvecklare med placering i Norrköping
Du kommer att jobba i ett positivt och engagerat team fördelat på systemutvecklare, testare, uppdragsledare, scrum master kravanalytiker och tekniska produktspecialister. Vi jobbar med att utveckla och förvalta system för inre- och yttre gränskontroll och just nu pågår bland annat arbete med att utveckla ett system för att förbättra den yttre gränskontrollen av Schengenområdet för att säkerställa att de personer som befinner sig inom Schengenterritoriet har laglig rätt att vistas där samt att förebygga och motverka terrorbrott. Vi söker dig so...
2022-05-13 2022-05-29
Kriminalvården, Sektionen för kvalitet och IT-arkitektur Expert Inköp och Leverantörsstyrning IT
Som expert på inköp inom IT-/digitaliseringsområdet kommer du ingå i vår funktion kring leverantörsstyrning på IT-avdelningen. En funktion i utveckling till att arbeta på övergripande nivå. Här kommer du vara en viktig del av såväl funktionens som avdelningens vidare utveckling i syfte att stötta och driva myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Du kommer arbeta i en miljö med höga ambitioner där du tillsammans med specialist-/ samt expertkollegor sätter praxis kring frågor som berör leverantörsstyrning och inköp på avdelningen. Du ...
2022-05-12 2022-06-02
Kriminalvården, Sektionen för kvalitet och IT-arkitektur Specialist Inköp och Leverantörsstyrning IT
Som specialist på inköp inom IT-/digitaliseringsområdet kommer du ingå i vår funktion kring leverantörsstyrning på IT-avdelningen. En funktion i utveckling till att uteslutande arbeta på taktisk och strategisk nivå. Här kommer du vara en viktig del av såväl funktionens som avdelningens vidare utveckling i syfte att stötta och driva myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Du kommer arbeta i en miljö med höga ambitioner där du tillsammans med specialist-/ samt expertkollegor sätter praxis kring frågor som berör leverantörsstyrning och...
2022-05-12 2022-06-02
Kriminalvården, Internationella enheten Analytiker till Myndighetsledningens kansli, enh för omvärld och analys resp internationella enheten
Som analytiker vid Myndighetsledningens kansli kommer du att delta i arbetet med att utveckla Kriminalvårdens strategiska omvärldsanalys samt ta fram olika analysrapporter som har bäring på Kriminalvårdens samlade uppdrag. Den strategiska omvärldsanalysen betraktar både inre och yttre faktorer som påverkar myndighetens förutsättningar och förmåga att lösa sitt uppdrag. Analysrapporterna kommer att utgöra viktig dokumentation som generaldirektören och den nationella ledningsgruppen behöver för att leda och styra verksamheten i rätt riktning. Ana...
2022-05-12 2022-06-02
Kriminalvården Strateg till Myndighetsledningens kansli, enheten för omvärld och analys
Som strateg vid Myndighetsledningens kansli kommer du att ha en viktig roll att tillsammans med övriga funktioner arbeta med uppdrag och uppgifter som hjälper myndighetsledningen att tänka långsiktigt, vara proaktiv och understödja beslutsfattande. Du kommer att ha ett särskilt ansvar att arbeta med att identifiera och utveckla myndighetens övergripande strategier och långsiktiga inriktning utifrån Kriminalvårdens målbild. Du arbetar strategiskt, långsiktigt och med fokus på myndighetens utveckling i en tid där komplexiteten och förändringstakt...
2022-05-12 2022-06-02
Kriminalvården, Anstalten Kolmården Produktionsledare snickeri till anstalten Kolmården, sommarvikariat
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området för klienternas sysselsättning. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Du ska skapa dialog internt och externt, exempel kan vara att hantera felanmälan, skapa goda förutsättningar för ...
2022-05-11 2022-05-25
Kriminalvården, Norrköping Kriminalvårdare till anstalt och häkte Norrköping, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering o...
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter
Du arbetar med leverantörsreskontra med ansvar för kontroll, kontering, distribution och uppföljning av fakturor. Du arbetar i team, du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag och bidrar till måluppfyllelse. Tjänsten omfattas även av stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde samt att hålla i utbildningar. Du arbetar aktivt med förbättringar av rutiner, arbetssätt och att effektivisera myndighetens fakturaflöden. Det ingår i rollen att vara med och bidra till utveckling. Rollen kan även omfatta andra...
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvården, Beredningsenheten Tillsynsledare vid tillsynssektionen
Som tillsynsledare ska du planera och leda inspektionerna i samråd och samverkan med medarbetare med kompetens från övriga delar av Kriminalvårdens verksamhet. Vidare ska du kunna sätta resultatet av granskningen i ett helhetsperspektiv och ta fram åtgärdsförslag som förbättrar och stärker verksamheten. Du ska kunna generera olika infallsvinklar i resultatet av tillsynen och använda dessa på ett ändamålsenligt sätt. Resultatet av tillsynerna kommunicerar du såväl muntligt som skriftligt.
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvården, Sektionen för kvalitet och IT-arkitektur Lösningsarkitekt
Som lösningsarkitekt inom Kriminalvården IT: s arkitektfunktion kommer du att arbeta i ett trevligt och erfaret gäng. Arkitektfunktionen har till uppgift att utifrån verksamhetsbehov ta fram en myndighetsövergripande mål- och referensarkitektur. Lösningsarkitektur tar vi fram tillsammans med teknik- och systemarkitekter. Kriminalvårdens myndighetsansvar gör att säkerhet är en central arkitektonisk egenskap att hantera. Kriminalvården är inne i en digitaliseringsresa den utmanar oss i att hitta arkitekturmönster som håller samman teknik-, arbe...
2022-05-10 2022-05-31
Kriminalvården, Sektionen för kvalitet och IT-arkitektur IT-säkerhetsexpert Teknik
Som IT-säkerhetsexpert teknik inom Kriminalvården kommer du att vara rådgivare inom teknisk IT-säkerhet och tillsammans med andra utveckla den tekniska IT-säkerheten. Vår digitaliseringsresa utmanar oss att ta fram säkra och samverkande lösningar både ur ett tekniskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Du kommer bland annat arbeta med: - Planering och genomförande av penetrationstester tillsammans med externa resurser - Genomföra incidentanalyser och IT-tekniska analyser ur ett säkerhetsperspektiv. Utifrån analyserna bidrar du med förslag på...
2022-05-10 2022-05-31
Kriminalvården, Sektionen för kvalitet och IT-arkitektur IT-säkerhetsexpert
Som IT-säkerhetsexpert inom Kriminalvården kommer du att ha en central roll inom myndigheten när det gäller IT-säkerhetsrelaterade frågor. I dina arbetsuppgifter ingår det att utveckla IT-säkerhetsarbetet i takt med myndighetens behov. I arbetsuppgifterna ingår det även att följa upp att IT-säkerhetsarbetet ger de förväntade resultaten. Det konkreta IT-säkerhetsarbetet görs tillsammans med andra experter, exempelvis inom juridik, informationssäkerhet och arkitektur. Du kommer bland annat arbeta med följande: - Ansvara för att Handbok för IT-sä...
2022-05-10 2022-05-31
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Specialist säkerhetssystem till Kriminalvården
Kriminalvården står inför en stor utmaning att standardisera IT-infrastrukturen och säkerhetstekniken. Det ger dig stora utmaningar men också stora möjligheter att vara delaktig i utformningen av Kriminalvårdens säkerhetstekniska system. I din roll som specialist inom säkerhetssystem kommer du att arbeta med löpande förvaltning av framför allt säkerhetsnätverk men även inom andra ansvarsområden inom sektionen. Arbetet består huvudsakligen av förvaltning av de centraliserade överordnade larm- och CCTV systemen till övervakning, support och kon...
2022-05-09 2022-05-30
Kriminalvården Administrativ handläggare till Myndighetsledningens kansli
Rollen som administrativ handläggare på myndighetsledningens kansli utgör ett viktigt stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Uppdraget omfattar att ansvara för den administrativa processen kring föredragningarna för generaldirektören och kriminalvårdsdirektören, att registrera, expediera och arkivera nya och pågående ärenden och beslut, att ansvara för övergripande förvaltning och samordning av myndighetens regeringsuppdrag samt att administrera en myndighetsgemensam ärendeberedning. Den administrativa handläggaren koordinerar myndighet...
2022-05-06 2022-05-27
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Rekryteringsspecialist till rekrytering och bemanningsenheten, Norrköping
Med Region Öst som huvuduppdragsgivare kommer du som rekryterare både självständigt och i team driva rekryteringsprocesser från start till mål. Då vår rekryteringsorganisation är nationell kan även rekryteringsuppdrag för Kriminalvårdens övriga regioner bli aktuellt. En viktig del av rollen innebär att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare - Kriminalvårdens kärnverksamhet. Du kommer att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Ber...
2022-05-06 2022-05-27
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Rekryteringsspecialist till kriminalvårdens huvudkontor
Tjänsten är placerad på Rekrytering- och bemanningsenheten. Enheten har i uppgift att stödja verksamheten genom kvalitetssäkrade och effektiva volymrekryteringar som expert-, specialist- och chefsrekrytering. Du kommer att tillhöra sektionen för HK där du fungerar som ett stöd vid huvudkontorets rekryteringar. En viktig del av rollen innebär att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare. I rollen kommer du att stötta chefer genom hela rekryteringsprocessen med bland annat att publicera annonser, göra urval, planera och h...
2022-05-05 2022-05-26
Kriminalvårdens servicecenter Lönehandläggare till Kriminalvårdens Servicecenter
I rollen som lönehandläggare arbetar du med våra stora processer såsom t.ex. anställningsavtal, intyg, reseräkningar, tillägg och avdrag. Du arbetar också med det löpande arbetet kopplat till vår lönecykel som t.ex. bevakningslistor, fel- och signallistor, frånvaroadministration och skulder Du är ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten både via vårt ärendehanteringssystem och via telefon. Gillar du att arbeta för att ge den bästa servicen och stötta vår kärnverksamhet så hoppas vi att du söker till oss. Vi ser gärna till att ...
2022-05-05 2022-05-26
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Vikarierande lärare till Lärcentrum Anstalt Skenäs
Som vikarierande lärare inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning och påverkas av anstal...
2022-05-04 2022-05-24
Kriminalvården, Sektionen för arbetsdrift Handläggare till Kriminalvårdens köksverksamhet
Som handläggare vid sektionen för arbetsdrift, ASV och service har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på att utveckla verksamhetsinnehållet i anstalter och häkten i linje med myndighetens långsiktiga prioriteringar. Som handläggare arbetar du i ett team med uppgift att utveckla och kvalitetssäkra centrala processer inom sektionens ansvarsområde. Tillsammans med kollegor stationerade på huvudkontoret respektive regionkontoren verkar du aktivt med att utveckla processer för stöd oc...
2022-05-04 2022-05-25
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Specialist med inriktning handläggning säkerhetsskyddad upphandling SUA
Säkerhetsskyddsspecialist SUA är en tjänst som är underställd chefen för enheten för verksamhetsskydd men arbetsleds i SUA-uppdraget av biträdande säkerhetsskyddschefen. Rollen innebär att du kommer rapportera i sakfrågor om SUA till biträdande säkerhetsskyddschef. Du kommer vara en av Kriminalvårdens specialister i SUA vilket innebär att du kommer vara med i handläggningen, bedöma risknivåer och ta fram revisionsplaner. Som specialist med inriktning på handläggning kommer du att bistå beställare i arbeten med frågor och svar vid SUA, kravkata...
2022-05-04 2022-05-25
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Sakkunnig säkerhetsskyddad upphandling
Kriminalvårdens arbete med säkerhetsskydd regleras bland annat i säkerhetsskyddslagen och innebär att myndighetens säkerhetsskydd avseende information, personal och fysiska lokaler måste leva upp till lagstiftningens krav. I arbetet kommer du att överblicka, planera, genomföra förändringar och förbättringar av arbetsområdet utifrån gällande lagstiftning. Tjänsten innebär även att du rapporterar i sakfrågor om SUA till biträdande säkerhetsskyddschefen. Du är en av Kriminalvårdens sakkunniga gällande SUA samt att du är biträdande säkerhetsskyddsc...
2022-05-04 2022-05-25
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur IT-tekniker 2:a Linjens Support
Som Supporttekniker inom 2:a linjens IT-support arbetar du i ett team och utför felahjälpande åtgärder och förbättringar i IT-miljön samt ger support och användarstöd till Kriminalvårdens interna användare via ärendesystem, telefon och instruktioner. Denna tjänst avser support främst inom IT-infrastrukturområdet vilket innefattar djupare felsökning av hård och mjukvara. Ärenden som ej kunnat lösas av 1:a linjens support distribueras till vårt team och hanteras via ärendesystemet Krimson. Din huvudsakliga uppgift är då att tillsammans med tea...
2022-05-03 2022-05-24
1 2 >