Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Enheten för produktion och strategi Webbredaktör
Som webbredaktör för Kriminalvårdens externa webbplats ingår du i den webbgrupp som ansvarar för förvaltning och utveckling av både extern- och internwebben. Du kommer att skriva egna texter, men även bearbeta andras för att passa syfte och målgrupp. Inom webbgruppen stöttar ni varandra vid tillfälliga arbetstoppar, semestrar och liknande, vilket innebär att du periodvis även kommer att arbeta med den interna webbplatsen. Du blir en viktig del i bryggan mellan IT och verksamheten i Kriminalvårdens portföljstyrningsmodell, som baserar sig på för...
2022-10-06 2022-10-23
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter
I rollen som administratör kommer du arbeta med administration av leverantörsreskontra med ansvar för kontroll, kontering, distribution och uppföljning av fakturor. Du arbetar i team där ni tillsammans tar ansvar för gemensamma uppdrag och bidrar till måluppfyllelse. I dina arbetsuppgifter ingår också att ge stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde. Rollen innefattar även att hålla i utbildningar inom ditt ansvarsområde samt att stötta upp supporten i telefon. Vidare arbetar du aktivt med att ständigt förbättra rutin...
2022-10-06 2022-10-27
Kriminalvården, Rättsenheten Administratör till rättsavdelningen vid Kriminalvårdens huvudkontor
Som administratör stödjer du rättschefen och övriga chefer på avdelningen i administrativa frågor. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. följande. - Ansvara för att bevaka och administrera ärenden som kommer in till avdelningsbrevlådan. - Remisshantering och diarieföring, expediering av beslut och omfördelningar av ärenden. - Hantera bokningar och förberedelser av möten, ta fram mötesunderlag samt skriva protokoll. - Hantera behörigheter i IT-system, delegationer, fakturor i ekonomisystem, beställningar i inköpssystem, posthantering etc. - Administ...
2022-10-05 2022-10-26
Kriminalvårdens servicecenter Systemspecialist
Kriminalvården arbetar enligt förvaltningsmodellen Pm3 som arbetar mot uppsatta mål i förvaltningsplanen samt deltar i arbetet med framtida utvecklingsplaner. Du kommer att vara en del i att driva förfining och förbättring av Kriminalvårdens ekonomisystem. Du kommer att ha ett nära samarbete med systemadministration samt vara ett stöd till ledningen i arbetet kring att utveckla vårt arbetssätt på vår sektion. Som specialist ingår även att utbilda objektverksamheten, omvärldsbevaka ändringar och implementera nya arbetssätt. I denna roll ingår äv...
2022-10-04 2022-10-25
Kriminalvården Enhetschef verksamhetsprocesser vid avdelningen för verksamhetsinnehåll
Enhetens ansvar omfattar att utveckla och förbättra ett kvalitativt verksamhetsinnehåll för häkte, anstalt och frivård, anpassat till olika klientgruppers behov och möjligheter. Insatser ska erbjudas som är baserade på bästa tillgängliga kunskap, evidens och som visat sig effektiva för att hjälpa personer bryta en kriminell livsstil. Utveckling av verksamhetsinnehållet liksom att stödja implementering i klientnära verksamheter ingår i enhetens uppdrag. Som enhetschef kommer du ha en central roll för att myndigheten ska lyckas att nå sina mål....
2022-10-03 2022-10-23
Polismyndigheten, IT-avdelningen Kravanalytiker till efterlysningssystem
Du kommer att jobba i ett positivt och engagerat agilt utvecklingsteam fördelat på systemutvecklare, testare, uppdragsledare, scrum-master och kravanalytiker. Vi arbetar med att utveckla och förvalta system för nationella och internationella efterlysningssystem. Under närmsta åren kommer vi vidareutveckla våra efterlysningssystem med syfte att stärka förmågorna för att säkerställa att de personer som befinner sig inom Schengenterritoriet har laglig rätt att vistas där samt att förebygga och motverka terrorbrott. Teamet har flera systerteam som ...
2022-09-30 2022-10-28
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Handläggare med inriktning strafftidsberäkning
Sektionens huvudsakliga uppgift är att handlägga och fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig om ärenden om överförande av verkställighet till och från andra länder, ärenden om internationell efterlysning samt ärenden om strafftidsberäkning. Sektionen lämnar råd och stöd till övrig verksamhet inom de aktuella rättsområdena samt deltar i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet som handläggare innefattar fortlöpande externa kontakter med exempelvis Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Du kommer huvudsakligen a...
2022-09-29 2022-10-20
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Rättsvårdsexpert med inriktning internationella ärenden och strafftidsberäkning
Som rättsvårdsexpert är din huvudsakliga uppgift är att handlägga och fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig om ärenden om överförande av verkställighet till och från andra länder, ärenden om internationell efterlysning samt ärenden om strafftidsberäkning. Du kommer även att lämna råd och stöd till övrig verksamhet inom de aktuella rättsområdena samt delta i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet innefattar fortlöpande externa kontakter med exempelvis Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten och Polismyndigh...
2022-09-29 2022-10-20
Kriminalvården, Frivård Östergötland Chef (kriminalvårdsinspektör) till frivården Östergötland
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter tillit, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20 medarbetare. Du ä...
2022-09-28 2022-10-19
Kriminalvården, Enheten för IT-planering Administratörer till Enheten för IT-planering
Som administratör stöttar du IT-avdelningens chefer och ledningsgrupper med planering, koordinering och förberedelser inför möten, protokollföring och framtagande av presentationsmaterial. Du kommer att omhänderta inkommande ärenden och remisser och säkerställa en god ärendehantering. Inom ditt ansvarsområde ser du effektiviseringar och kan komma med förbättringsförslag för att underlätta administrationen för avdelningens chefer och medarbetare för att höja kvaliteten och skapa goda resultat.
2022-09-27 2022-10-16
Kriminalvården, Häktet Norrköping Chef (kriminalvårdsinspektör) till häktet Norrköping, vikariat
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i l...
2022-09-23 2022-10-14
Kriminalvårdens servicecenter Administratör
Som administratör inom sektionen för Ekonomiadministration kommer du att arbeta med support och stöd med beställningar, inköp, systembehörigheter och avtal. Bland annat innefattar det att du hjälper verksamheten med att göra inköp, hjälper till med att få korrekta fakturaunderlag, utför reklamationer, genomför direktupphandlingar m.m. I en av de två tjänsterna har vi även en inriktning mot system med hantering av daglig drift och underhåll av våra ekonomisystem och e-handelssystem. Du håller i utbildningar till kärnverksamheten och även andr...
2022-09-22 2022-10-13
Kriminalvårdens servicecenter Lönehandläggare till Kriminalvårdens Servicecenter
Vi söker tre lönehandläggare till sektionen för personal- och löneadministration. Sektionens arbete omfattar bland annat löner, personaladministration, schemaadministration, reseräkningar och utlägg. I rollen som lönehandläggare arbetar du med det löpande arbetet kopplat till vår lönecykel exempelvis bevakningslistor, fel- och signallistor, frånvaroadministration och skulder. Du arbetar också med att registrera anställningar och upprätta anställningsavtal och skapa intyg. Du är ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten både via ...
2022-09-21 2022-10-12
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Norrköping
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och a...
2022-09-20 2022-10-10
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsinnehåll Utredare till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
I dina första uppdrag som utredare på sektionen ingår arbete med att implementera säkerhetskontroller i frivård enligt lagstiftning som trädde i kraft 1 mars 2022, Lag (2021:77) om säkerhetskontroller på frivårdskontor. Du kommer att leda en projektgrupp bestående av medarbetare från olika avdelningar på myndigheten samt arbeta i nära dialog med kärnverksamheten. I tjänsten ingår även att samordna arbetet med styrande dokument som tillämpas inom frivården och att tillse att dokumenten utformas och uppdateras på ett för verksamheten ändamålsenl...
2022-09-20 2022-10-11
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsinnehåll Utredare till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
I dina första uppdrag som utredare på sektionen kommer du att arbeta med nationell operativ samordning av påföljden ungdomsövervakning som är en påföljd för unga lagöverträdare i huvudsak mellan 15 och 17 års ålder där Kriminalvården är ansvarig. Lagen, som började gälla den 1 januari 2021, tillämpas när ungdomsvård och ungdomstjänst inte utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Den nationella operativa samordningen är en del av stödstrukturen ...
2022-09-20 2022-10-11
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Gruppchef för Fastighetsteknik och andra linjens IT-support
Som gruppchef för Fastighetsteknik och andra linjen kommer du att leda och vidareutveckla en grupp it-koordinatorer samt andra linjens tekniker. IT-koordinatorerna ansvarar för att samordna och säkerställa alla IT infrastrukturleveranser i fastighetsprojekten. Andralinjens tekniker ansvarar för andra linjens IT-support för Kriminalvårdens samtliga system samt övervakning av KVs IT-infrastruktur och applikationer. Som chef på IT avdelningen ges du möjligheten att jobba i ett samhällsviktigt uppdrag och vara med i myndighetens resa mot en mer di...
2022-09-16 2022-10-07
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt Verksamhetsutvecklare/Projektledare till Sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt
Som verksamhetsutvecklare/projektledare inom sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt kommer du vara med på en spännande digitaliseringsresa. Du jobbar tätt tillsammans med Kriminalvårdens olika verksamhetsområden för att utveckla vår verksamhet med hjälp av smarta digitala lösningar. I rollen som verksamhetsutvecklare/projektledare får du möjlighet att vara med i tidigt skede från det att en idé har formulerats, analyserats till att förändringar i verksamheten implementeras. Arbetet innebär bland annat att du leder förstudier, stött...
2022-09-15 2022-10-06
Kriminalvården, Enheten för IT-planering Inköpssamordnare IT
Som inköpssamordnare inom IT-/digitaliseringsområdet kommer du ingå i vår funktion kring leverantörsstyrning på IT-avdelningen. Här kommer du vara en viktig del av såväl funktionens som avdelningens vidare utveckling i syfte att stötta och driva myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Du kommer arbeta som sakkunnig och rådgivare i inköp inom IT-/digitaliseringsområdet där du driver proaktivt förbättringsarbete inom området och hanterar inköp/avrop av hård- och mjukvara enligt gällande avtal. Du kommer i samarbete med verksamheten ä...
2022-09-15 2022-10-06
Kriminalvården, Enheten för IT-planering Licensspecialist IT
Som licensspecialist inom IT-/digitaliseringsområdet kommer du ingå i vår funktion kring leverantörsstyrning på IT-avdelningen. Här kommer du vara en viktig del av såväl funktionens som avdelningens vidare utveckling i syfte att stötta och driva myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Du kommer att arbeta som nationell specialist inom frågor som rör myndighetens mjukvarutillgångar vilket omfattar bl.a. licens- och avtalsvillkor, nyttjanderätt och införskaffande där du sätter praxis. Rollen innebär ett nära och utvecklande arbete til...
2022-09-15 2022-10-06