Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Säkerhetshandläggare
Som handläggare har du som uppgift att stödja avdelningens kapacitetsöknings- och lokalförsörjningsarbete. Du arbetar huvudsakligen med att administrera katalogstrukturer och behörigheter, diarieföra och bevaka handläggning och beredningar samt upprätta dokumentation, koggar och mötesanteckningar. Du kommer även att utreda, bereda och handlägga ärenden samt upprätta underlag för beslut. Till arbetsuppgifterna hör även att medverka vid utveckling av styrande dokument/normering, metoder och arbetsformer inom området samt säkerställa att arbetet f...
2023-05-26 2023-06-16
Kriminalvården, Norrköping Programledare till anstalten Skenäs
Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision Bättre ut bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. På anstalten Skenäs bedrivs program riktade mot kriminalitet, våld, relationsvåld samt missbruk. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att leda flera olik...
2023-05-25 2023-06-15
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Teknisk Arkitekt Nätverk
Gruppen Nät och server har som primär uppgift att utveckla, vidmakthålla och utföra djupare felsökning på de tjänster som ingår i området. Som teknisk arkitekt inom området nätverk ingår du i en grupp med 20 st. IT-tekniker Gruppen arbetar med mjukvara och hårdvara inom områdena Server, Citrix och Nätverk. Din primära arbetsuppgift är att bidra med domänspecifik kunskap i arkitekturfrågor, teknisk design samt vara drivande när vi har större problem och incidenter inom området nätverk. Du samverkar med lösningsarkitekter, IT-säkerhetsarkitekte...
2023-05-25 2023-06-15
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Rättsvårdsexpert med inriktning internationella ärenden och strafftidsberäkning
Som rättsvårdsexpert är din huvudsakliga uppgift att handlägga och fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig om ärenden om överförande av verkställighet till och från andra länder, ärenden om internationell efterlysning samt ärenden om strafftidsberäkning. Du kommer även att lämna råd och stöd till övrig verksamhet inom de aktuella rättsområdena samt delta i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet innefattar fortlöpande externa kontakter med exempelvis Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ...
2023-05-24 2023-06-14
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Rättsvårdsexpert med inriktning internationella ärenden och strafftidsberäkning
Som rättsvårdsexpert är din huvudsakliga uppgift att handlägga och fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig om ärenden om överförande av verkställighet till och från andra länder, ärenden om internationell efterlysning samt ärenden om strafftidsberäkning. Du kommer även att lämna råd och stöd till övrig verksamhet inom de aktuella rättsområdena samt delta i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet innefattar fortlöpande externa kontakter med exempelvis Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ...
2023-05-24 2023-06-14
Kriminalvården, Frivården Norrköping Frivårdsinspektör till Frivården Norrköping (vikariat)
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. För att trivas i rollen som frivårdsinspektör är det viktigt att du kan balansera arbetet som är både kontrollerande och stöttande gentemot klienten. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som friv...
2023-05-23 2023-06-13
Kriminalvårdens servicecenter Gruppchef till Kriminalvårdens Servicecenter
Som gruppchef för Administrativ Effektivitet arbetar du tätt tillsammans med övriga gruppchefer inom såväl sektionen som hela servicecentret. Du kommer även att ha löpande dialog med övriga chefer inom myndigheten. I rollen som gruppchef leder och fördelar du det operativa arbetet inom gruppen. Du har personalansvar för en grupp bestående av 6 handläggare och 3 specialister. Vid arbetstoppar eller vid komplexa frågor bidrar du i det löpande arbetet med stöd. Du ansvarar också för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsa...
2023-05-19 2023-06-09
Kriminalvårdens servicecenter Ekonom till Kriminalvårdens servicecenter
Som ekonom hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att arbeta med myndighetens löpande redovisning, skatt och momsredovisning, in- och utbetalningar, månatliga avstämningar och bokslut. Inom sektionen arbetar vi i team där vi tillsammans med kollegor tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag, inkommande ärenden och bidrar till måluppfyllelse. I rollen ingår också arbetsuppgifter så som verksamhetssupport gällande främst anläggningsredovisning. Du ger stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde samt arbetar akt...
2023-05-12 2023-06-02
Kriminalvårdens servicecenter Ekonom till Kriminalvårdens servicecenter
Som ekonom hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att arbeta med myndighetens löpande redovisning, skatt och momsredovisning, hantering av lager och förråd, in- och utbetalningar, månatliga avstämningar och bokslut. Inom sektionen arbetar vi i team där vi tillsammans med kollegor tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag, inkommande ärenden och bidrar till måluppfyllelse. I rollen ingår också arbetsuppgifter så som verksamhetssupport gällande främst lager och förråd. Du ger stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansva...
2023-05-11 2023-06-01
Kriminalvården, Sektionen för kvalitet och IT-arkitektur Expert Inköp och Leverantörsstyrning IT
Som expert på inköp inom IT-/digitaliseringsområdet kommer du ingå i vår funktion kring leverantörsstyrning på IT-avdelningen. Här kommer du vara en viktig del av såväl funktionens som avdelningens vidare utveckling i syfte att stötta och driva myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Du kommer arbeta i en miljö med höga ambitioner där du tillsammans med specialist-/ samt expertkollegor sätter praxis kring frågor som berör leverantörsstyrning och inköp på avdelningen. Du driver proaktivt förbättringsarbete inom området samt initierar...
2023-05-10 2023-05-30
Kriminalvårdens servicecenter Administratör
I rollen som administratör inom sektionen för ekonomiadministration arbetar du med administration av leverantörsreskontra med ansvar för kontroll, kontering, distribution och uppföljning av fakturor. Du arbetar i team och ni tar ett gemensamt ansvar för ert uppdrag och bidrar till måluppfyllelse. Du ger stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde. Rollen kan även omfatta att hålla i utbildningar inom ditt ansvarsområde samt att stötta upp supporten i telefon. Du arbetar aktivt med ständiga förbättringar av rutiner och a...
2023-05-10 2023-05-31
Kriminalvården, Sektionen för verksjuridik Utredare till rättsavdelningen
Som utredare arbetar du med planering och uppföljning av rättsavdelningens verksamhet. I arbetet ingår att analysera och ta fram underlag i såväl operativa som strategiska frågor. Du arbetar på ett strukturerat sätt med verksamhetsplanering och uppföljning enligt Kriminalvårdens fastställda processer för detta. Att vidareutveckla dessa processer på avdelningsnivå ingår också som en del i arbetet. Vidare bistår du avdelningsledningen med att analysera, följa upp och planera rättsavdelningens verksamhet. Du arbetar med att kvalitetssäkra underla...
2023-05-10 2023-05-31
Polismyndigheten, IT-avdelningen Testare till Efterlysningssystem
Du kommer att jobba i ett engagerat utvecklingsteam fördelat på systemutvecklare, testare, uppdragsledare, scrum-master och kravanalytiker. Vi arbetar med att utveckla och förvalta system för nationella och internationella efterlysningar och gruppen hör till sektionen för Internationella samverkanssystem. Under närmsta åren kommer vi vidareutveckla systemen med syfte att stärka förmågorna för att säkerställa att de personer som befinner sig inom Schengenterritoriet har laglig rätt att vistas där samt att förebygga och motverka terrorbrott. Team...
2023-05-03 2023-05-31