Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalts och Häktesavdelningen Handläggare till de klientadministrativa systemen
Tjänsten är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping inom den nationella avdelningen för verksamhetsinnehåll. Kriminalvårdens klientadministrativa system är sammankopplade med flera andra myndigheter och har omkring 9 000 användare. Uppdraget till Sektionen för verksamhetsstöd och analys är att utifrån myndighetens verksamhetsprocesser ta fram underlag för att utveckla och förvalta systemstödet. Sektionen fungerar som beställarfunktion gentemot IT avdelningen och uppdraget består i att definiera behov, ställa funktionella krav och ...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Enheten för IT-leverans Expert till enheten för IT-leverans
Som expert inom IT-leverans arbetar du med att driva och leda utredningarbeten kopplat till några av enhetens utvecklingsområden så som t.ex. behörighet- och korthantering och avdelningens koninuitetsarbete. Andra utredningar och analyser inom dessa områden eller flera kan bli aktuella beroende på uppdrag och erfarenhet. I din roll som expert skall du även agera rådgivande till enhetschef och aktivt delta i och vara stöttande i uppbyggnaden av myndighetens SOC, såväl strategiskt som operativt. Som expert deltar du också i relevanta forum p...
2023-02-03 2023-02-24
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kansliadministratör till anstalten Skenäs - Vikariat
Kriminalvården Region Öst söker nu en kansli administratör till anstalten Skenäs. Som kansliadministratör på anstalten Skenäs ansvarar du för intagnas medel, fakturahantering, beställning och distribution av telefonkort, arkivering, beställning av kontorsmaterial samt posthantering. Även ekonomiska processer så som månadsavstämning, samordningsroll för inventering och inköp samt lönehantering för klienter. Dagliga arbetsuppgifter för kansliadministrationen utgörs av strafftidsberäkning, domsprocess, in och utskrivningar, all akt hantering med...
2023-02-02 2023-02-23
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kansliadministratör till anstalten Skenäs
Kriminalvården Region Öst söker nu en kansli administratör till anstalten Skenäs. Som kansliadministratör på anstalten Skenäs ansvarar du för intagnas medel, fakturahantering, beställning och distribution av telefonkort, arkivering, beställning av kontorsmaterial samt posthantering. Även ekonomiska processer så som månadsavstämning, samordningsroll för inventering och inköp samt lönehantering för klienter. Dagliga arbetsuppgifter för kansliadministrationen utgörs av strafftidsberäkning, domsprocess, in och utskrivningar, all akt hantering med...
2023-02-02 2023-02-23
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Sakkunnig inom informationssäkerhet och dataskydd (GDPR)
Då detta är en nyinrättad tjänst för enheten ser vi positivt på förmågan och viljan att lära sig inom området dataskydd. Du kommer att delta i förvaltningen och i utvecklingen av myndighetensledningssystem för informationssäkerhet (LIS) där dataskyddet har en central roll. Till arbetet hör även att svara för förvaltning, utveckling av myndighetens registerförteckning, ändamålsbeskrivningar, konsekvensanalyser och normering inom området samt utbildning. Du kommer att arbeta med uppföljning av att personuppgiftsbehandling följer gällande regelver...
2023-01-31 2023-02-21
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter Sommarjobba i Kriminalvårdens IT-support
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera och utveckla IT-avdelningens supportverksamhet till Kriminalvårdens 14 000 anställda. Du drivs av att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel och har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och förväntningar. Som Supporttekniker i gruppen för IT-support arbetar du i ett större team, där ni tillsammans tar emot och löser tekniska ärenden och frågor via telefon eller ärendehanteringssystem. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stötta användare ...
2023-01-31 2023-02-21
Kriminalvården, Enheten för redovisning, planering och uppföljning Controller
Ditt uppdrag är att stödja och utmana chefer i processerna för budget- och verksamhetsplanering, projekt- och verksamhetsuppföljning samt prognos. Du deltar också i arbetet med myndighetens årsredovisning och budgetunderlag. I arbetet ingår bla att • Stödja cheferna med ekonomiska analyser, planering och uppföljning. • Delta vid ledningsgruppsmöten • Leda arbetet med budget/prognos/uppföljning enligt fastställda riktlinjer. • Stödja avdelningarna i investeringsprocessen. • Analysera och ta fram relevanta nyckeltal. • Vara rådgivande till chef...
2023-01-30 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Chef (kriminalvårdsinspektör) till VO Norrköping (A-Skenäs)
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i l...
2023-01-30 2023-02-20
Kriminalvården Chef till sektionen för informationssäkerhet och SUA
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt skapa förutsättningar i verksamheten som i förlängningen syftar till att klienter ska klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Sektionen för informationssäkerhet och SUA har drygt 10 medarbetare, varav samtliga är placerade vid myndighetens huvudkontor i...
2023-01-30 2023-02-19
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter Incident Manager
I den här rollen kommer du att: bidra till att det operativa och strategiska arbetet inom Incident Management på Kriminalvården. Detta gör du genom att: - Leda och styra arbetet inom ditt processansvarsområde. - Stödja Gruppcheferna med att leda olika typer att uppdrag. - Samverka med andra processledare inom teamet som ansvarar för ITIL-processerna. - Samverka med Applikationsutveckling och IT-support för att öka förståelsen mellan drift, support och infrastrukturutveckling. - Utmana och utveckla arbetssätt inom IT-avdelningen. - Fokuse...
2023-01-30 2023-02-20
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Sakkunnig inom informationssäkerhet med fokus identitets- och behörighetsstyrning
Säkerhetsavdelningen har genom arbetet med myndighetens behörighetsprojekt fått ett utökat ansvar för normering av tjänstekortsutgivningen och myndighetens identitets- och behörighetshantering. Det innebär att du som medarbetare tillsammans med sektionschefen, förvaltningsorganisationen och en särskild grupp som bildats för omhändertagande av myndighetens behörighetssystem ska förvalta och vidareutveckla riktlinjer och handböcker för identitets- och behörighetshantering. Gruppen kommer att samordna och driva arbetet med vilka system som ska ans...
2023-01-27 2023-02-15
Kriminalvården Handläggare till Utbildningscenter Norrköping
I rollen som handläggare kommer du i en koordinerande roll bland annat att arbeta med utbildningsplanering och ärendehantering inom utbildningsområdet. Du upprättar beslutsunderlag, bereder ärenden samt följer upp fattade beslut i förhållande till gällande rutiner och kalendarium inom utbildningsenheten och HR-avdelningen. Du tar även fram och sammanställer data och rapporter inom utbildningsområdet samt bistår i planering, förberedelser, genomförande och uppföljning av längre eller kortare utbildnings- och utvecklingsuppdrag. Vidare medverkar ...
2023-01-27 2023-02-17
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Administratör till sektionen för uppskjuten villkorlig frigivning
Som administratör på sektionen ansvarar du för posthantering, arkiv och diarieföring. Du medverkar i arbetet med registrering, bevakning och expediering av beslut. I arbetsuppgifterna ingår även att ge sektionernas medarbetare stöd såväl administrativt som praktiskt. En del av ditt arbete innebär att ta fram statistik och jobba med uppföljning av framförallt våra internationella ärenden. I det dagliga arbetet sker samverkan i hög utsträckning med olika delar av Kriminalvården samt med andra aktörer i rättskedjan.
2023-01-26 2023-02-16
Kriminalvården Sektionschef verksamhetsstöd och analys vid avdelningen för verksamhetsinnehåll
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag och som chef för sektionen har du verksamhets-, budget- och personalansvar för 38 medarbetare. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp som består av fyra sektionschefer. I ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Tillsammans tar ni ett gemensamt ansvar för enhetens utveckling och för att säkerställa en rättssäker och e...
2023-01-25 2023-02-15
Kriminalvården Sektionschef planering och utveckling vid avdelningen för verksamhetsinnehåll
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag och som chef för sektionen har du verksamhets-, budget- och personalansvar Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp som består av fyra sektionschefer. I ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Tillsammans tar ni ett gemensamt ansvar för enhetens utveckling och för att säkerställa en rättssäker och enhetlig rättstillämpn...
2023-01-25 2023-02-15
Kriminalvården, Kommunikationsavdelningen Kommunikatör inriktning rörlig media
Som kommunikatör arbetar du tillsammans med kollegor både på avdelningen, ute i verksamheten och externa samarbetspartners. Vi satsar på rörlig media i flera kanaler och använder film både som pedagogiskt hjälpmedel och som inspiration. Du är en del av ett team som arbetar med integrerad kommunikation till såväl medarbetare som arbetssökande, media och barn. Du har ansvar både för planering inför produktioner och att bearbeta manusidéer samt det praktiska arbetet med filmning, redigering och publicering. I uppdraget ingår också att arbeta med...
2023-01-24 2023-02-14
Kriminalvården, Norrköping Kriminalvårdare till anstalt och häkte i Norrköping - Sommarvikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2023-01-23 2023-02-13
Kriminalvården Sektionschef kapacitetssektionen, avdelningen anstalt, häkte och frivård
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag. Kapacitetssektionens huvuduppdrag är att leda och driva frågor gällande kriminalvårdens kapacitet kopplat till verksamhetsgrenarna anstalt och häkte. I sektionens uppdrag ingår att konkretisera klientprognoser till platsbehovsprognoser, i syfte att säkerställa att det finns ett platsbestånd inom anstalt och häkte som följer beläggnings- och klientutvecklingen, såväl på kort som på lång sikt. Sektionen ansvarar vidare för att analysera och bedöma platsbehov...
2023-01-21 2023-02-12
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter Supporttekniker IT-support
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera och utveckla IT-avdelningens supportverksamhet till Kriminalvårdens 14 000 anställda. Du drivs av att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel och har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och förväntningar. Som Supporttekniker i gruppen för IT-support arbetar du i ett större team, där ni tillsammans tar emot och löser tekniska ärenden och frågor via telefon eller ärendehanteringssystem. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stötta användare ...
2023-01-19 2023-02-09
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter Supporttekniker IT-support (visstid)
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera och utveckla IT-avdelningens supportverksamhet till Kriminalvårdens 14 000 anställda. Du drivs av att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel och har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och förväntningar. Som Supporttekniker i gruppen för IT-support arbetar du i ett större team, där ni tillsammans tar emot och löser tekniska ärenden och frågor via telefon eller ärendehanteringssystem. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stötta användare ...
2023-01-19 2023-02-09
Kriminalvården, Avdelningen för ledningsstöd Expert organisation och verksamhetsutveckling
I all verksamhet värnar Kriminalvården starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i frågan om samhällets säkerhet och trygghet. Kriminalvårdens pågående kapacitetsökning innebär att myndigheten ser över sin förmåga och utreder olika organisatoriska aspekter som påverkar möjligheterna att bedriva en bättre verksamhet som är till gagn för klienterna. Syftet är att identifiera och föreslå organisatoriska förändringar för att öka ledningens förutsättningar att upprätta en tillitsbasera...
2023-01-18 2023-02-08
Kriminalvården Sektionschef till planeringssektionen för frivård
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag och som chef för planeringssektionen för frivård har du ett verksamhets-, budget- och personalansvar för sektionens 11 medarbetare. Sektionen ansvarar för olika arbetsuppgifter som har att göra med verksamhetsplanering och styrning, budget och ekonomi, uppföljning, riskanalyser, dialog och samordning, utredning och omvärldsbevakning, kvalitetsarbete och administrativt stöd i form av framtagande av beredningsunderlag samt intern samordning. Vidare ingår ansva...
2023-01-18 2023-02-08
Kriminalvården Sektionschef till planeringssektionen för anstalt och häkte
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag och som chef för planeringssektionen för anstalt och häkte har du ett verksamhets-, budget- och personalansvar för sektionens 10 medarbetare. Sektionen ansvarar för olika arbetsuppgifter som har att göra med verksamhetsplanering och styrning, budget och ekonomi, uppföljning, riskanalyser, dialog och samordning, utredning och omvärldsbevakning, kvalitetsarbete och administrativt stöd i form av framtagande av beredningsunderlag samt intern samordning. Vidare i...
2023-01-18 2023-02-08