Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i idrott på Brinells Högstadium
Undervisa i idrott och vara mentor för en grupp elever.
2021-05-11 2021-06-01
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i svenska och engelska på Brinells Högstadium
Undervisa i svenska och engelska samt vara mentor för en grupp elever.
2021-05-11 2021-06-01
Nässjö kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till hemtjänsten
Uppdraget som undersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Som undersköterska ska du värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter o...
2021-05-11 2021-05-30
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Speciallärare till Brinells Högstadium
Du kommer att arbeta aktivt med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer även att fungera som en aktiv samtalspartner till pedagogerna genom att ge förslag på extra anpassningar som material metoder osv.
2021-05-11 2021-06-01
Nässjö kommun, Äldreomsorg Specialistundersköterska ordinärt boende Äldreomsorg
Uppdraget som specialistundersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Specialistundersköterskan ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som specialistundersköterska driver du kvalitets- och utvecklingsarbete. Du handleder undersköterskor samt utbildar annan vårdpersonal inom di...
2021-05-11 2021-05-30
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i matematik och fysik på Brinells Högstadium
Du undervisar i matematik och fysik. Samplanera och sambedöma tillsammans med flera ämneskollegor.
2021-05-11 2021-06-01
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Huvuduppgiften inom ekonomiskt bistånd är att bedriva ett aktivt arbete med stöd till egenförsörjning parallellt med handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Du ingår i en arbetsgrupp med 14 socialsekreterare, gruppledare och administratör. Inom enheten finns även en arbetsgrupp om tre socialsekreterare som hanterar ärenden inom våld i nära relationer. Vi använder oss av verksamhetssystemet Pulsen Combine.
2021-05-11 2021-05-30
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Sandsjöfors förskola
Du kommer att leda och utveckla undervisning på förskolan och kommer även ingå i förskoleområdets utvecklingsgrupp. Du kommer att vara med och arbeta fram lärmiljöer och arbetssätt med fokus på hållbar utveckling. Här kommer du att tillhöra en utbildning där du får möjlighet att prova dina idéer tillsammans med dina kollegor. Sånt gillar vi!
2021-05-06 2021-05-20
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i matematik, biologi och kemi på Brinells högstadium
• Undervisa i matte, biologi och kemi • Mentor för ca 10-12 elever
2021-05-05 2021-05-26
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Vikariat Engelska och Svenska på Brinellgymnasiet
Du ska jobba med Engelska och svenska undervisning med anknytning till El arbetslaget.
2021-05-05 2021-05-26
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödpedagog till gruppbostad inom LSS, med eftergymnasialutbildning
Var med från början och starta upp en ny gruppbostad LSS som riktar sig till personkrets 1. I huvudsak mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism Som stödpedagog skall du stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet, i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Initiativtagande och motivationsarbete utgör en viktig grund i ditt förhållningssätt, tillsammans med nyfikenhet och analytisk förmåga. Arbetsuppgifterna är flexibla och omfattar exempelvis omvårdnad, rehabiliterande insatser, sociala a...
2021-05-05 2021-05-24
Nässjö kommun, Åkerskolan Lärare i fritidshem, Åkerskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare i fritidshem till Åkerskolan. Som lärare i fritidshem arbetar du med att stödja barns utveckling och att på ett praktiskt sätt arbeta med skolans läroplan. Arbetet innebär undervisning och organisation av aktiviteter för skolelever inom grundskola och fritidshem. Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att andelen män som arbetar inom barnomsorgen ska öka. Vi ser därför gärna manliga sökanden.
2021-05-04 2021-06-06
Nässjö kommun, Norråsaskolan Norråsaskolan 7-9 söker idrottslärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare i idrott till Norråsaskolan. Skolan arbetar sedan ett par år tillbaka med ett tvålärarsystem i idrott, där ni är 2 pedagoger som planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans. Vi gör det i ca hälften av ämnena i skolan. I ämneslaget för idrott kommer ni vara 3 stycken totalt som arbetar och driver utvecklingen tillsammans. Du kommer även tillhöra ett arbetslag och vara klf. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrå...
2021-05-04 2021-05-25
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret söker utredare
I uppdraget som utredare ingår att skriva tjänsteskrivelser inför politiska beslut, författa remissvar och genomföra utredningar och analyser. Du är en part i den centrala registraturen och du är sekreterare i kommunfullmäktige samt ytterligare någon annan nämnd. Vi bedriver ett demokratiarbete och du är ansvarig för de aktiviteter inom detta som vänder sig till ungdomar. Du är också en del i teamet som arbetar med valen.
2021-05-04 2021-05-23
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till gruppbostad LSS inom funktionshinderomsorgen
Var med och starta upp en ny gruppbostad i Alsberg, Nässjö! Vi söker nu stödassistenter till ny gruppbostad enligt LSS, personkrets 1. På gruppbostaden kommer det flytta in unga vuxna med Intellektuella funktionsnedsättningar och autism. I gruppbostaden arbetar vi med att ge stöd inom de livsområden som de boende har behov av ex omvårdnad, medicinskt stöd och andra hälso- och sjukvårdsrelaterade insatser. Vi arbetar huvudsak stödjande med delaktighet i fokus. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter utifrån varje boendes unika behov. Uppdrage...
2021-05-03 2021-05-17
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Kombitjänst till kost och städ
Som måltidspersonal är ditt huvudsakliga arbetsområde att tillreda måltider i våra kommunala verksamheter. Måltidens varma huvudkomponent levereras från ett centralt kök medan kalla och varma tillbehör förbereds på plats. Servering, uppläggning, disk och städ är tillhörande arbetsmoment. Som städpersonal ingår att du bland annat sköter dagligt städ av korridorer, klassrum och toaletter på våra skolor och förskolor. Maskinkörning ingår som en del i städningen. Kost och städavdelningen sköter även storstäd på loven. Vi använder torra metoder och...
2021-05-03 2021-05-17
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Runneryds Östra förskola
Du planerar, genomför, följer upp och utvecklar utbildningen mot förskolans mål tillsammans med dina kollegor och alltid med barnets bästa i fokus. Här är utveckling i fokus och för oss är det lika viktigt att du upplever en personlig utveckling som att utbildningen utvecklas. Du bidrar genom att vara professionell, medveten och en reflekterande pedagog. Förskolans arbete präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där vi lägger stor vikt vid goda relationer till barnen och deras familjer. För att tjänsten ska gälla tillsvidare krävs att...
2021-05-03 2021-05-21
Nässjö kommun, Anneberg Annebergs skola söker Textilslöjdslärare 40%
Tjänsten innebär att du arbetar med slöjdundervisning, textilslöjd för elever i åk 3-6 på Annebergs skola. Tjänsten är på 40%.
2021-04-30 2021-05-21
Nässjö kommun, Anneberg Annebergs skola söker trä- och metallslöjdslärare 40%
Tjänsten innebär att du arbetar med slöjdundervisning, trä- och metallslöjd för elever i åk 3-6 på Annebergs skola. Tjänsten är på 40%.
2021-04-30 2021-05-21
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning hälsoskydd
Arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning hälsoskydd innebär att du arbetar med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. I rollen ingår även kontakter med kommunens invånare, företag och kommunala verksamheter. Exempel på arbetsuppgifter är att göra inspektioner, utreda klagomål, granska och handlägga anmälningar, skriva beslut, besvara remisser, samt ge råd och information till företagare och allmänhet.
2021-04-30 2021-05-23
Nässjö kommun, Parkskolan Franskalärare på Parkskolan 4-9 Bodafors
Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare i Franska till Parkskolan i Bodafors. Franska 50%, kan ev. kombineras med annat ämne för heltid. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling. Skolan har heltidsmentorer, så att du som lärare får fokusera på ditt pedagogiska uppdrag.
2021-04-30 2021-05-21
Nässjö kommun, Norråsaskolan Förstelärare till Resurscentrum på Norråsaskolan 7-9
Är du villig att göra något spännande och utvecklande? Vi har över tid sett ett ökat behov av att kunna stötta våra elever både med struktur, anpassningar och särskilt stöd i ett mindre sammanhang. Därför söker vi dig som är driven lärare/speciallärare och vill vara med och fortsätta bygga upp vårt nya resurscentrum som startade hösten 2020. Där kommer du tillsammans med två speciallärare och flera assistenter ha ett övergripande pedagogiskt ansvar för skolans elever som har sin tillhörighet i en grundskoleklass men får delar av den dagliga und...
2021-04-30 2021-05-28
Nässjö kommun, Parkskolan Emåskolan söker lärare i åk 1
I ditt uppdrag ingår att vara klasslärare i åk 1. Uppdraget som lärare innefattar att planera och genomföra samt utvärdera undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Du ska dokumentera och följa upp elevens lärande och utveckling samt kommunicera detta med eleven och vårdnadshavare. Uppdraget styrs av skollag, läroplan, kursplaner och kommunala styrdokument. Som lärare ska du se varje elev, stärka elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulera till ett livslångt lärand...
2021-04-30 2021-05-20
Nässjö kommun, Parkskolan Emåskolan söker en förstelärare
Som förstelärare förväntas du bedriva övergripande utveckling av undervisning på Emåskolan i Bodafors och Sandsjöfors skola. Idag finns en förstelärare som du förväntas samarbeta med. Du och den befintliga försteläraren kommer tillsammans att arbeta utifrån ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Uppdraget som lärare innefattar att planera och genomföra samt utvärdera undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Du ska dokumentera och följa upp elevens lärande och utvecklin...
2021-04-30 2021-05-20
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare med utvecklingsuppdrag
I rollen som förskollärare med utvecklingsansvar är du med och driver det pedagogiska arbetet framåt. Du planerar, genomför, följer upp och utvecklar utbildningen mot förskolans mål tillsammans med dina kollegor och alltid med barnets bästa i fokus. Här är utveckling i fokus och för oss är det lika viktigt att du upplever en personlig utveckling som att utbildningen utvecklas. Du bidrar genom att vara professionell, medveten och en reflekterande pedagog. Förskolans arbete präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där vi lägger stor vikt ...
2021-04-29 2021-05-14
1 2 >