Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Stensjöns förskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare till Stensjöns förskola. Förskollärare arbetar med barns lärande och utveckling med läroplanen som bas, och har ansvaret för det pedagogiska arbetet i arbetslaget. Arbetet innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn. Du kommer att vara med och arbeta fram lärmiljöer och arbetssätt med fokus på hållbar utveckling och återbruk. Förutom styrdokumenten har vi förskolans vision "Allas lika värde" som ett självklart stöd i vårt förhållningssätt. Här kommer du att tillhöra e...
2021-07-26 2021-08-09
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Handläggare bostadsanpassning, Nässjö kommun
Som handläggare av bostadsanpassningsärenden arbetar du i dialog med sökande för att finna optimala lösningar för anpassning av miljön i hemmet. Du utreder ärenden och fattar beslut utifrån arbetsterapeuters bedömning och med stöd av gällande lagstiftning inom området. Arbetet är till stor del självständigt och beslutsfattande sker på delegation. Arbetet är utåtriktat och innebär kontakter med sökanden och andra kommunala förvaltningar, politiker, konsulter, entreprenörer och myndigheter. Då vi är en organisation som utvecklas/förändras kan äve...
2021-07-23 2021-08-16
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Är du en bra Sjuksköterska -specialistsjuksköterska? Då är du antagligen den vi söker!
I nära samarbete med övriga sjuksköterskor/ specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter och undersköterskor tillgodoser du de behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som finns inom hemsjukvården. Du arbetar hemma hos patienten och i nära samverkan med särskilda boenden inom äldre och funktionshinderomsorg.
2021-07-21 2021-08-22
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Specialistundersköterska vikariat hemsjukvården
I ett nära samarbete med övriga i teamet ansvarar du genom din utökade delegering för olika hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser. Arbetsuppgifterna kan vara provtagning, såromläggningar, hantering av KAD, träning och viss hantering av hjälpmedel. Mycket av arbetet utförs självständigt och även i samverkan med teamet. Du har ett gott bemötande och förmåga att samarbeta med fokus på patient och närstående.
2021-07-21 2021-08-22
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Familjehemssekreterare, Familjehemsgruppen, Enhet barn och unga
Som familjehemssekreterare ansvarar du för utredning av familjehem och att matcha familjehem utifrån barnens behov. Du handleder och stöder familjehemmen för att ge dem förutsättningar att klara sina uppdrag. Du arbetar nära barnets socialsekreterare för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra familjehemsplacerade barn. Du rekryterar och utreder också kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
2021-07-19 2021-08-08
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Poolmedarbetare till funktionshinderomsorgen
Vi söker medarbetare till poolen för intellektuella-, fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar, vilket i denna ansökan riktas till gruppbostäder samt servicebostäder. Vid behov sker arbete över hela funktionshinderomsorgen vilket även inkluderar stöd i vardagen till personer med psykiska- och fysiska funktionsvariationer, personlig assistans samt daglig verksamhet.
2021-07-19 2021-08-15
Nässjö kommun, Äldreomsorg Vårdbiträde till äldreomsorgen
Uppdraget som vårdbiträde är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Vårdbiträdet ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna ...
2021-07-19 2021-08-09
Nässjö kommun Utredare till kommunledningskontoret i Nässjö
I uppdraget som utredare ingår att skriva tjänsteskrivelser inför politiska beslut, författa remissvar och genomföra utredningar och analyser. Du är en part i den centrala registraturen och du är sekreterare i kommunfullmäktige samt ytterligare någon annan nämnd. Vi bedriver ett demokratiarbete och du är ansvarig för de aktiviteter inom detta som vänder sig till ungdomar. Du är också en del i teamet som arbetar med valen.
2021-07-16 2021-08-08
Nässjö kommun, Malmbäck och Resursenheten Runnerydsgården Elevassistent, Malmbäcks skola
Ditt uppdrag som elevassistent är att följa och guida en elev genom dagen mot skolans mål. Det innebär att du stödjer eleven med målsättningen att skapa så bra förutsättningar som möjligt att klara skoldagen och att nå goda resultat. Du kommer att följa eleven under hela skoldagen vilket inkludera elevens tid i fritidshemmet. I uppdraget ingår det även att du stöttar eleven under raster, lektioner och andra skolrelaterade kontexter. I uppdraget ligger att göra övriga kollegor i arbetslaget insatt i elevens behov av stöd i samband behandling av...
2021-07-08 2021-08-08
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Planarkitekt
Som planarkitekt kommer du att ansvara för att ta fram och handlägga detaljplaner, allt från idé till antagande. Du kommer även få arbeta med översiktlig planering samt med olika utvecklingsprojekt och utredningar. Du blir en del av ett team på fyra planarkitekter. Arbetsuppgifterna varierar över tid och innebär bland annat att leda olika planprojekt och ha särskilda ansvarsområden. Förutom ett nära samarbete med övriga medarbetare på kontoret jobbar du aktivt tillsammans med andra förvaltningar och kommunens bolag kring samhällsbyggnads-fråg...
2021-07-07 2021-08-15
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör
Du kommer i din roll som mark och exploateringsingenjör i huvudsak att handlägga olika frågor i egenskap som markägare av kommunal mark. Du kommer att i samarbete med vår nuvarande mark- och exploateringsingenjör ansvara för avtals- och genomförandefrågor, ekonomiska kalkyler samt utredningar inom vår exploateringsverksamhet där fokus är att tillhandahålla byggbar mark för bostäder och verksamheter. Du kommer delta i lantmäteriförrättningar, upprätta arrendeavtal och upplåtelseavtal, samt delta i olika typer av samhällsutbyggnadsprojekt ofta i ...
2021-07-05 2021-09-03
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Landskapsarkitekt
Du kommer i din roll som landskapsarkitekt arbeta med gestaltningsfrågor och projektering i våra utvecklingsprojekt. Du kommer att i samarbete med våra projektörer och projektledare utforma såväl mindre anläggningar i gaturummet och parkområden där ditt fokus i huvudsak kommer vara gestaltning, hållbarhet och grönplanering. Tjänsten innehåller även att själv driva mindre projekt kopplat till utveckling och gestaltning av främst allmän plats, där samarbete ofta sker med andra förvaltningar och vår grupp för centrumutveckling. I flera projekt ino...
2021-07-05 2021-09-03
Höglandets räddningstjänstförbund Vi söker två ledningsbefäl
Trivs du med problemlösning under högt tempo? Är du en god kommunikatör som anstränger dig för att möta varje individ på ett personligt sätt? Gillar du att jobba i ett team? Om ditt svar är JA på frågorna, då kan du vara ett av våra kommande ledningsbefäl. För att trivas i rollen som ledningsbefäl behöver du vara empatisk, snabbtänkt, ha förmåga att fatta beslut samt ha teknisk fallenhet. Har du också en förmåga att strukturera och planera ditt arbete samt en god datorvana, så kommer dina förutsättningar vara goda för att lyckas med uppdraget ...
2021-07-02 2021-08-16
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Kock pooltjänst till kost och städ
Som poolanställd arbetar du där vakanser uppstår i verksamheten vilket innebär att du kommer att arbeta över hela kommunen inom verksamhetsområdet kost och städ. Som kock bokas man i första hand in i våra tillagningskök. Det kan förekomma arbetspass med enbart måltidsberedning men också så kallade kombinationstjänster där både måltidsberedning och lokalvård ingår under samma arbetspass. Detta arbetssätt passar dig som lockas av variation och att skapa ett stort kontaktnät. Arbetet som kock innebär sedvanliga sysslor i kök så som matlagning, ...
2021-06-30 2021-08-15
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Måltidspersonal/kombitjänst till poolen
Som poolanställd arbetar du där vakanser uppstår i verksamheten vilket innebär att du kommer att arbeta över hela kommunen inom verksamhetsområdet kost och städ. Det kan förekomma arbetspass med enbart måltidsberedning eller lokalvård men också så kallade kombinationstjänster där både måltidsberedning och lokalvård ingår under samma arbetspass. Detta arbetssätt passar dig som lockas av variation och att skapa ett stort kontaktnät. Som måltidspersonal är ditt huvudsakliga arbetsområde att tillreda måltider i våra kommunala verksamheter. Måltide...
2021-06-30 2021-08-15
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Vaktmästarvikarie till Lövhult
I Lövhult arbetar du både inomhus och utomhus. Du kommer arbeta med bokningar av boendeanläggningen och visst receptionsbetonat arbete, lokalvård av gemensamma ytor och vid behov städ av stugor och vandrarhem. Vidare kommer du arbeta utomhus med skötsel av grönytor och aktivitetsytor samt hålla allmän service till besökare och kunder. Arbetet kräver att du kan hantera en bredd av arbetsmoment och ha många bollar i luften samt att du har en god förmåga att prioritera. Framförallt gillar du att ge god service och bemöta besökare och kunder på e...
2021-06-30 2021-08-08
Nässjö kommun, Ledning Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara föredöme inom socialnämndens verksamheter. Du engagerar dig i medarbetarna, bedriver och utvecklar vården utifrån Esters behov samt arbetar med ständiga förbättringar. Du har din drivkraft i hälso- och sjukvårdsfrågor med tillhörande rehabilitering. Vi vill att du kompletterar oss, och förstärker vår gemensamma ledning med planering och genomförande, kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården, patientsäkerhets- och kvalitetsarbete så att Ester får den vård och omsorg hon behöver, när hon behöve...
2021-06-28 2021-08-10
Nässjö kommun, Äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg
Äldreomsorgen söker enhetschef. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvarsområde som enhetschef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom ditt ansvarsområde. Till din hjälp finns kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av äldreomsorg. Du har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar inom ditt chefsområde och du kommer att leda mål- och uppföljningsarbete enligt gällande styrdokument och fastställda beslut.
2021-06-28 2021-08-03
Nässjö kommun, Rosenholmsskolan Lärare i Ma/No (7-9) på Rosenholmsskolan, Forserum
Du kommer arbeta i arbetslag 7 - 9, och i huvudsak bedriva undervisning i MA/NO. I tjänsten ingår klassföreståndarskap. Som person ser vi att du är driven och flexibel. Du har en förmåga att anpassa dig efter situation och individ, och ser samarbete som en förutsättning för utveckling. Vi söker dig som har adekvat lärarutbildning. Har du ännu inte fått din legitimation, är du ändå välkommen att söka.
2021-06-28 2021-07-31
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Hälsocoach
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp och vara den drivande kraften på Hälsocenter i Nässjö kommun. Som hälsocoach på kommer du att coacha och inspirera i huvudsak den vuxna befolkningen till förbättrad eller bibehållen hälsa. Till Hälsocenter kommer invånare efter rekommendation från vårdcentral eller via direktkontakt med Hälsocentret. Din huvuduppgift är att motivera invånare till en beteendeförändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och livskvalitet. Du arbetar med hälsopedagogiska metoder på individ- och grupp...
2021-06-24 2021-08-15
Nässjö kommun, Åkerskolan Lärare årskurs 1-3 Åkerskolan
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i blivande åk 1. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett arbetslag med övriga lärare i årskurs 1. Naturligtvis utgår du ifrån sko...
2021-05-31 2021-09-30
Nässjö kommun, Malmbäck och Resursenheten Runnerydsgården Lärare Fritidshem i kombination med musikundervisning, Malmbäcks skola
Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Under den obligatoriska delen av skoldagen ansvarar du för den timplanebundna ämnesundervisningen i musik för elever i åk 2-6. Du kommer tillsammans med kollegor i fritidshemmet planera, genomföra och följa upp undervisningen för våra elever. För att möjliggöra att du lyckas i ditt uppdrag har du väl avsatt tid för planering, utvärdering och r...
2021-04-16 2021-08-01