Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Handskerydsskolan Förskollärare/grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling. Du kommer att undervisa i vår förskoleklass.
2022-05-16 2022-06-06
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag för Handskeryds Östra & Norra förskolor
Är du en trygg och yrkesskicklig förskollärare som vill komma vidare i din yrkesroll? Har du en stark vilja att driva utveckling? I arbetet som förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag får du arbeta som förskollärare och samtidigt ha ett utvidgat ansvar att driva och hålla i utvecklingsprocesser på förskoleområdet. Arbetet sker genom ett kollegialt lärande med förskolans personal i syfte med att utveckla en lärande organisation. Tillsammans med arbetslaget tillser du att undervisningen utvecklas på vetenskaplig grund och med beprövad ...
2022-05-13 2022-06-03
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Evenemangsutvecklare
Som evenemangsutvecklare i Nässjö kommun kommer du att ha ett utvecklande och varierat arbete där du samarbetar med många olika aktörer. Du har en nyckelroll i arbetet som innebär att: • Ta fram en långsiktig plan för evenemang och programverksamhet på Kulturhuset Pigalle. • Planera, strukturera och genomföra evenemang från ax till limpa. • Kontakta och boka in föreläsare, artister m.m. till Kulturhuset Pigalles programverksamhet. • Vara huvudansvarig för att koordinera konferensbokningen på Kulturhuset Pigalle. • Omvärldsbevaka och hålla si...
2022-05-13 2022-05-29
Nässjö kommun, Äldreomsorg Undersköterska till äldreomsorgen
Uppdraget som undersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Som undersköterska ska du värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter oc...
2022-05-13 2022-05-29
Nässjö kommun, Äldreomsorg Vårdbiträde till äldreomsorgen
Uppdraget som vårdbiträde är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Vårdbiträdet ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna ...
2022-05-13 2022-05-29
Nässjö kommun, Äldreomsorg Specialistundersköterska till äldreomsorgen
Uppdraget som specialistundersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Specialistundersköterskan ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som specialistundersköterska driver du kvalitets- och utvecklingsarbete. Du handleder undersköterskor samt utbildar annan vårdpersonal inom di...
2022-05-13 2022-05-29
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Högskoleutbildad stödpedagog till gruppbostad
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och servi...
2022-05-13 2022-06-03
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Eftergymnasial stödpedagog till gruppbostad
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och servi...
2022-05-13 2022-06-03
Nässjö kommun, Parkskolan Fritidslärare till Emåskolans fritidshem
Vi söker från höstterminsstart fritidslärare med huvuduppdrag på fritidshemmet på Emåskolan. Under elevens samlade skoldag ingår i ditt uppdrag både arbete på fritidshemmet och i skolan. Uppdraget innebär att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. Under raster är du med och aktiverar eleverna och arbetar utifrån en trygg skolmiljö för alla.
2022-05-13 2022-06-03
Nässjö kommun, Rosenholmsskolan Lärare spanska årskurs 6-9 Rosenholmsskolan
Vi söker dig som vill undervisa eleverna i åk 6 - 9 i spanska samt eventuellt annat ämne. Vi söker dig som är utbildad lärare i moderna språk, spanska och har erfarenhet av undervisning från grundskolan. Undervisningen i spanska täcker cirka 50 - 60% av en tjänst, och vill du arbeta mer än det, finns möjlighet att undervisa i annat ämne - gärna SVA. I SVA undervisar du elever i små grupper eller enskilt från åk 1 - 9. Men vilket ämne, förutom spanska, är något vi diskuterar oss fram tillsammans. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med både...
2022-05-12 2022-06-01
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Skolkurator till Brinellgymnasiet
Som skolkurator verkar du för att eleverna ska få en så god kunskaps- och social utveckling som möjligt genom att initiera främjande och förebyggande insatser samt bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas närvaro, lärande, utveckling och hälsa. Du har ett särskilt ansvar att med din kompetens bidra med lämpliga insatser för elever i behov av stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv, samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och u...
2022-05-11 2022-06-01
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Bibliotekarie på Brinellgymnasiet, Nässjö
Utöver traditionellt biblioteksarbete med bemanning av biblioteket, skötsel av samlingarna och liknande ingår det även att: - arbeta för att utveckla elevernas digitala kompetens, både själv och i samarbete med skolans IT-pedagoger - utveckla bibliotekets digitala resurser på skolans lärplattform - hålla i undervisning i informationssökning, källvärdering och referenshantering som komplement till pedagogerna i klassrummet - hjälpa till i organisationen kring skolans läromedel, vilket i förlängningen även kan innefatta de digitala läromedlen...
2022-05-11 2022-05-27
Nässjö kommun, Parkskolan Lärare till Sandsjöfors skola med inriktning mellanstadie
Vi söker en lärare till mellanstadiet 4-6 med start höstterminen 2022. På skolan arbetar vi mycket tillsammans och är flexibla. Uppdraget som lärare innefattar att planera och genomföra och utvärdera undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Du ska dokumentera och följa upp elevens lärande och utveckling samt kommunicera detta med eleven och vårdnadshavare. Uppdraget styrs av skollag, läroplan, kursplaner och kommunala styrdokument. Som lärare ska du se varje elev, stärka elevens ti...
2022-05-10 2022-05-31
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du jobba med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Tjänsten innebär att du kommer att handlägga ärenden kopplat till förorenade områden samt bedriva tillsyn på miljöfarliga verksamheter. Exempel på arbetsuppgifter är att • göra inspektioner • utreda miljöstörningar eller olägenheter • granska och handlägga ansökningar och anmälningar • skriva beslut • besvara remisser, samt • ge råd och information till företagare och allmänhet. Förutom ett nära samarbete med kollegorna på kontoret kommer du att...
2022-05-09 2022-05-29
Nässjö kommun, BU centrala verksamheter Skolsköterska
Som skolsköterska har du stora möjligheter att själv lägga upp ditt arbete tillsammans med övriga professioner på skolan. Du arbetar tvärprofessionellt och i team, tillsammans med kurator, specialpedagog, lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor. Tillsammans utgör ni elevhälsoteamet på skolan som har till uppgift att undanröja hinder och skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Skolsköterskans uppdrag utgår från de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och vägledning för elevhälsan Arb...
2022-05-09 2022-06-03
Nässjö kommun, BU centrala verksamheter Skolsköterska
Som skolsköterska har du stora möjligheter att själv lägga upp ditt arbete tillsammans med övriga professioner på skolan. Du arbetar tvärprofessionellt och i team, tillsammans med kurator, specialpedagog, lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor. Tillsammans utgör ni elevhälsoteamet på skolan som har till uppgift att undanröja hinder och skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Skolsköterskans uppdrag utgår från de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och vägledning för elevhälsan Arb...
2022-05-09 2022-06-03
Nässjö kommun, Handskerydsskolan Lärare fritidshem till Handskerydsskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen söker en lärare fritidshem till Handskerydsskolan. Som lärare fritidshem arbetar du med att stödja barns utveckling och att på ett praktiskt sätt arbeta med skolans läroplan. Arbetet innebär undervisning och organisation av aktiviteter för skolelever vid fritidshem. Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att andelen män som arbetar inom barnomsorgen ska öka. Vi ser därför gärna manliga sökanden. Du kommer att arbeta på Jupiter/Kometen och vara kn...
2022-05-06 2022-05-27
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Runneryds Norra förskola
Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål och läroplan. Du tar ansvar för hela förskolan och förstår att du tillsammans med övriga förskollärare på förskolan är pedagogiskt ansvariga för alla barn. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och eftersträvar ständigt att utveckla dig själv i ditt yrke som förskollärare. Du är dukt...
2022-05-06 2022-05-27
Nässjö kommun, Handskerydsskolan Elevassistent till Handskerydsskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen söker elevassistent till Handskerydsskolan. Som elevassistent arbetar du i förskolan eller skolan och hjälper barn och elever som behöver stöd för att kunna följa med i verksamheten. Vi arbetar med flexibla undervisningsgrupper. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för verksamheten. Intresse av och förmåga att samarbeta med både barn, ungdomar och vuxna är viktigt. Den vi söker. • är en skicklig, kreativ och aktiv person. • kan analysera vad som sker runt eleverna och deras skolsituati...
2022-05-05 2022-05-26
Nässjö kommun, Äldreomsorg Enhetschef äldreomsorgen vikariat
Äldreomsorgen söker vikarierande enhetschef. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvarsområde som enhetschef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom ditt ansvarsområde. Till din hjälp finns kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av äldreomsorg. Du har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar inom ditt chefsområde och du kommer att leda mål- och uppföljningsarbete enligt gällande styrdokument och fastställda beslut.
2022-05-03 2022-05-19
Nässjö kommun, Rosenholmsskolan Rosenholmsskolan söker Lärare årskurs 4-6
Vi söker en driven, utbildad lärare som gillar utmaningar. Du är en lagspelare och utgår från skolans styrdokument samt visar stor lyhördhet för elevernas behov. Tillsammans med dina kollegor stimulerar du alla elevers utveckling och lärande. Du tar tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verkar för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du kommer att vara mentor på mellanstadiet samt tillhöra ett arbetslag med både rutinerade och nyutexaminerade lärare
2022-05-02 2022-05-20
Nässjö kommun, Åkerskolan Skolvaktmästare till Åkerskolan
Du kommer att vara en av två skolvaktmästare på Åkerskolan samt 4 närliggande förskolor. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar som sträcker sig över skolans huvudbyggnad, skolgård samt de fyra förskolorna. Du har bland annat det viktiga uppdraget att arbeta för en god arbetsmiljö i skolans lokaler. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: * Löpande underhåll av - samt flytt av inventarier där du demonterar/monterar. * Hantera lås, larm och nycklar i därför avsedda digitala program. * Hantera inkommande gods. * Hantera olika typer av handmas...
2022-05-02 2022-05-17
Nässjö kommun, Förskolan Vikariat som förskollärare till Åkers förskola
Vill du bli en en del av vårt positiva och härliga gäng på Åkers förskola? Du arbetar tillsammans i ditt team med undervisning och ansvarar för utbildningen i förskolan med Lpfö-18 som bas. Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn. Vi söker dig som är tydlig ledare, tar tillvara och ser barns intressen och förmågor. Tillsammans med teamet skapas en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. Arbetet fördelas inom arbetslaget utifrån Lpfö-18. Vi strävar efter att arbeta me...
2022-05-02 2022-05-23
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Högskoleutbildad Stödpedagog till Mosshaga Daglig verksamhet
Som stödpedagog skall du stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga arbetslivet, i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. En viktig grund i ditt förhållningssätt är att du är initiativtagande, duktig på att motivera andra tillsammans med nyfikenhet och analytisk förmåga. Uppdraget som stödpedagog inom daglig verksamhet innebär att du kommer: • ha en central roll i kvalitet- och utvecklingsarbete, • driva arbetet med pedagogiska metoder, • handleda i social dokumentation och genomförandeplan, • arbeta med att upprätta o...
2022-04-27 2022-05-17
Nässjö kommun, Förskolan Bodafors förskolor söker modiga förskollärare som gillar utmaningar!
Bodafors förskolor har en mångkulturell prägel och vi har många barn med olika modersmål i våra barngrupper. Detta ser vi som en stor tillgång. Vi har fokus på ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi är också trygga i vårt uppdrag vilket gör att vi kan vara modiga i allt vi gör, vi gillar att utmanas och utmana! Vår verksamhet är lekfull och lärorik, där trygghet, glädje och gemenskap är viktiga ledord och vårt arbetssätt utgår helt och hållet från, och med hjälp av, det goda, relationella förhållningssättet där vi ser varje individ...
2022-04-27 2022-05-18
1 2 >