Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Omsorg SoL och LSS Socialsekreterare inriktning färdtjänst
Som socialsekreterare i omsorg SoL med inriktning färdtjänst utreder och fattar du beslut om enskilda personers rätt till kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning, praxis och regelverk. Gruppen du arbetar i består av 13 socialsekreterare som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, två färdtjänsthandläggare, en placeringsansvarig, två avgiftshandläggare, en 1:e socialsekreterare, enhetschef samt verksamhetschef.
2023-05-25 2023-06-07
Motala kommun, Förskoleenhet Sagosländan 2 st Förskollärare
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag och i det arbetar du i ett pedagogiskt par. Du arbetar ifrån förskolan styrdokument och de ställningstagande förskolan gjort utifrån ett projekterande förhållningsätt. Du ansvarar för undervisningen i din barn grupp och leder barnens projekt. Du dokumenterar varje barns utveckling och lärande som ligger till grund för att skapa goda förutsättningar för att barnen ska utveckla sina förmågor. Du ska tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, följa upp, analyser och utvärdera förskolan utbildning o...
2023-05-25 2023-06-07
Motala kommun, Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterska, Nattjänst
Motala kommuns nattsjuksköterskor består av kvalificerade sjuksköterskor som tillsammans arbetar i hela kommunen. På varje arbetspass tjänstgör två-tre sjuksköterskor. Arbetet består både av planerade och akuta insatser. Som sjuksköterska på natten bedömer och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. I arbetet ingår att handleda och delegera övrig omvårdnadspersonal som är anställda i verksamheterna och som behöver stöd under natten.
2023-05-25 2023-06-20
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Arkivassistent
Vi söker nu en arkivassistent till socialkontoret. Du kommer att ingå i en administrativ grupp. Dina arbetsuppgifter består främst av skötsel av socialnämndens arkiv, med hantering av personakter och slutarkivering. Du bidrar till att upprätthålla en struktur och ordning på socialnämndens handlingar. Registreringen av handlingarna sker till stor del digitalt, men hantering av pappersdokument är fortfarande en stor del av arbetet. I tjänsten ingår även att ha kontakter med och lämna ut information till myndigheter, allmänhet och media samt stött...
2023-05-25 2023-06-07
Motala kommun, Enhet Skolgårda 7-9 Svensk- och engelsklärare 40 %
Planera, genomföra samt följa upp undervisning i främst M2Sv/En. Undervisning i liten grupp där elever i behov av särskilt stöd ingår. Där kommer du ha tät kontakt med elever och vårdnadshavare. I tjänsten kommer även vikariesamordning ingå.
2023-05-25 2023-06-30
Motala kommun, Carlsund Svetslärare Industritekniska programmet 25-75%
Yrkeslärare i svetskurser Mentorskap Arbetslag
2023-05-24 2023-06-09
Motala kommun, SFI Lärare till SFI
Tjänsten avser undervisning i SFI. Vi erbjuder dig en arbetsplats i utveckling med stimulerande arbetsuppgifter och engagerade kollegor. Hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Arbetet innebär planering och genomförandet av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. SFI är individanpassat, elevens förutsättningar och behov ser olika ut, vilket du som lärare tar hänsyn till i planerandet av undervisningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag och arbeta systematiskt med v...
2023-05-23 2023-06-07
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Skolläkare till centrala elevhälsan
Skolläkarens uppdrag är att i samarbete med skolsköterskorna arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Skolläkaren träffar elever vid behov för bedömning och ställningstagande bl.a. avseende behov av remiss för utredning av medicinska och psykiatriska tillstånd samt utvecklingsavvikelser/ funktionsvariationer. Arbetet är rörligt och som skolläkare har du ansvar för skolorna i ...
2023-05-23 2023-06-09
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Skolkurator till centrala elevhälsan
Vi söker en skolkurator på heltid till centrala elevhälsan. Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar med skolledning, pedagoger och övrig elevhälsa för att stödja elevernas utveckling i riktning mot skolans mål. Tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan och skolledningen driver du utvecklingen av skolans elevhälsoarbete. Du deltar vid behov i möten med vårdnadshavare. Rollen som skolkurator innebär främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå utifrån ett psykosocialt och salutogent ...
2023-05-23 2023-06-06
Motala kommun, Bryggan introduktionsenhet Modersmålslärare Polska (vikariat)
Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning och modersmålsundervisning i grundskolan. I uppdraget ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera din modersmålsundervisning. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag.
2023-05-23 2023-06-06
Motala kommun, Bemanning ULS Stödassistent/skötare till Bemanningsenhet
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta som stödassistent/skötare i korttidspoolen på Bemanningsenheten inom Utförare LSS och socialpsykiatri. Det innebär att du kommer ha olika arbetsplatser som vi bemannar utifrån verksamhetens behov. Arbetsplatser som förekommer är LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsverksamhet för barn och unga, psykiatriboenden samt avlösarservice i hemmet. Vi arbetar med att ge ett individanpassat stöd i vardagen, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Våra brukare är personer med...
2023-05-23 2023-06-06
Motala kommun, Carlsund Yrkeslärare, bygg- och anläggningsprogrammet
Undervisa i gymnasiekurser inom ramen för programmet. Vara mentor.
2023-05-22 2023-06-05
Motala kommun, Platengymnasiet Gymnasielärare i Franska
Arbetsuppgifter I ditt arbete ingår undervisning, planering och bedömning samt utvärdering av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till maximalt lärande. Du stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling utifrån deras individuella förutsättningar. som lärare befinner du dig i en miljö av kontinuerligt kollegialt lärande och utveckling där ni samarbetar i äm...
2023-05-22 2023-05-31
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman
Arbetet avser deltagande i räddningstjänstens operativa verksamhet såsom utryckning, övning och förberedelse inför sådant arbete. Arbetet avser även deltagande skadeförebyggande verksamhet, såsom utbildning och information med mera. Vår verksamhets kärnvärden är att vara hjälpsamma, effektiva och kompetenta. Vi ser att dina värderingar går i linje med dessa vägledande tre ord. Vi kommer att utföra en testdag på station i Motala söndag 9 juli. Detta innebär ett simtest i badhuset, ett praktiskt prov, en fysbana, intervju och höjdtest.
2023-05-22 2023-06-27
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Grundskollärare åk 4-6
I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du kommer att ingå i ett arbetslag där systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling ingår som viktiga arbetsuppgifter, du förväntas vara nyfiken på forskning och nya metoder och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du är bra på att skapa relationer då detta är grunden för att skapa motivation och engagemang hos våra elever. Du förväntas ha ett nära samarbete med arbetslaget och även med övriga pedagoger på skolan. Tjänsten innebär undervisnin...
2023-05-22 2023-06-05
Motala kommun, Förskoleenhet Bondebacka Förskollärare
Vi söker en förskollärare som vill arbeta med verksamhetsutveckling av förskolorna i enhet Bondebacka. Vi arbetar i pedagogiska par/spår, vilket innebär att barnen är indelade i mindre grupper större delen av dagen med en förskollärare som ansvarig för undervisningen i varje par/spår. Du ingår i ett arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare, där ni tillsammans kompletterar och inspirerar varandra utifrån de olika uppdragen. Som förskollärare har du ansvar för det pedagogiska arbetet enligt våra styrdokument Skollagen, Lpfö-18 och B...
2023-05-22 2023-06-05
Motala kommun, Utförare LSS och socialpsykiatri Personlig assistent
Vi söker en personlig assistent till en ung kvinna med multifunktionsnedsättning. Du som söker ska vara kunnig i total omvårdnad samt kunnig i komplexa sjukvårdsinsatser som till exempel epilepsi. Jobbet som personlig assistent innebar att vara med i alla förekommande situationer under en dag. Vi söker nu en person som arbetar med rak vecka dagtid och har tillgång till egen bil då ärendet är utanför stan.
2023-05-22 2023-06-05
Motala kommun, Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterska till särskilt boende inom Kommunal hälso-och sjukvård
Vi söker nu sjuksköterskor till särskilt boenden. Uppdraget innebär en kontinuitet, med ett helhetsperspektiv och närhet till patienterna. Det är omväxlande och spännande med goda möjligheter till egen utveckling. Som sjuksköterska på särskilt boenden utför du varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, både enklare och mer avancerade. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du samverkar regelbundet med primärvård och slutenvård. Inom särskilt boende arbetar du i nära samverkan med enhetschefen och omvår...
2023-05-17 2023-06-20
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Lärare i fritidshem (vikariat)
Klockrike skola är vackert belägen på Östgötaslätten mellan Motala och Linköping. På Klockrike skola har vi höga ambitioner och samarbetar för att hålla en hög kvalité. Som lärare i fritidshem har du ditt huvuduppdrag på fritidshemmet, men viss del under dagen kommer du att vara resurs och stötta vissa elever i behov av särskilt stöd i klassrummet men kan även arbeta med eleverna enskilt. Här planerar, genomför och utvärderar du verksamheten tillsammans med dina kollegor.
2023-05-17 2023-05-30
Motala kommun, Enhet Skolgårda F-6 Grundskollärare åk 4-6
Du kommer att ingå i arbetslag där samarbete och engagemang är viktigt. Du förväntas ha ett nära samarbete med pedagogerna inom årskursen och arbetslaget. På skolan arbetar vi tillsammans för att öka vår samsyn vad gäller likvärdig bedömning. Elevernas lärmiljö och vår undervisning är under ständig utveckling. Tjänsten innebär undervisning i åk 4-6 samt mentorskap.
2023-05-17 2023-05-30
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Lärare i fritidshem
Arbete med barn i åldern 6-12 i skola och fritidshem. Planering, genomförande, utvärdering samt dokumentation. Samarbete med lärare, elever och arbetslag på hela skolan.
2023-05-17 2023-05-31
Motala kommun, Boende LSS 4 Stödassistent till Särskilt boende med inriktning Socialpsykiatri (Vik)
Vikariatet är med placering på Särskilt boende Nya Bråstorp. Du och dina kollegor ansvarar för att tillsammans med brukaren strukturera och skapa trygghet i dennes vardag. Insatsernas innehåll och omfattning utformas utifrån varje brukares individuella behov. Det kan innebära att motivera och hjälpa brukaren i vardagssysslor såsom städning, tvätt och matlagning. I arbetsuppgifterna ingår att erbjuda och stödja de boende till aktiviteter och social gemenskap. Att föra social- och HSL-dokumentation samt arbeta aktivt med uppföljning av genomf...
2023-05-17 2023-05-28
Motala kommun, Kök 5 Köksansvarig Platengymnasiet
Som köksansvarig leder och fördelar du arbetet i köket. Du ansvarar för inköp och planering av måltiderna. Du säkerställer så att rutiner och riktlinjer följs. Du deltar aktivt i arbetet i köket och deltar i samtliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Du har förmågan att utveckla och inspirera dina kollegor i köket. Du brinner för goda och hållbara måltider där din kreativitet sätter gränserna. Vi vill utveckla restaurangen på Platengymnasiet till en levande mötesplats där gästerna kan koppla av, samla kraft och uppleva nya, spännande smakuppl...
2023-05-16 2023-05-31
Motala kommun, Enhet Norra Musiklärare 50-90%
Vi söker dig som vill arbeta som musiklärare i år 4-6. Där du kommer att arbeta nära den pedagogiska verksamheten.
2023-05-16 2023-05-30
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Centrum Administrativ assistent till hemtjänst
Nu välkomnar vi en administrativ assistent till hemtjänst Centrum. Här får du arbeta med varierande administrativa arbetsuppgifter i en stödjande funktion för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen. Den administrativa assistentrollen handlar om att tillgodose behov av administrativt stöd till chefer inom förvaltningens verksamhet i form av ekonomi-, personal- och allmän administration. Som administratör får du en central och värdefull roll hos oss! Du har daglig kontakt med medarbetare, chefer, brukare och dess anhöriga. Bland dina arbetsu...
2023-05-16 2023-06-12
1 2 >