Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Specialistsocionom
Din viktiga roll: • Ge kvalificerat expertstöd och ärendehandledning till chef och medarbetare för att säkerställa att myndighetsutövningen efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och beslut inom Socialtjänstens område. • Ansvara för evidensbaserad praktik, bevaka lagförändringar och forskning samt informera och stödja verksamheten när åtgärder behöver vidtas. • Sammanställa kunskapsunderlag, statistik, utveckla utredningsmetodik, samordna och stödja utvecklingsarbete samt utveckla rutiner och riktlinjer. • Säkerställa kvaliteten i myndi...
2023-12-08 2023-12-26
Luleå kommun, Socialförvaltningen Samordnare brottsförebyggande arbete
För ett tryggare Luleå ska du tillsammans med externa och interna samverkansparter arbeta för att ge stöd och hjälp till kommunens medborgare i ett tidigare skede. Du ska som samordnare komplettera befintliga roller inom området genom att arbeta systematiskt med brottsförebyggande arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Arbeta med aktuell kartläggning av trygghet och brottslighet • Sammankalla och leda samverkansgruppen • Verkställa och följa upp samverkansöverenskommelsen med polisen • Leda kommunens arbete med EST (effektiv sam...
2023-12-08 2024-01-03
Luleå kommun, Socialförvaltningen Specialistundersköterska till Kronans vård- och omsorgsboende
Arbetet som specialistundersköterska innebär att du aktivt deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet samt ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och ansvarar för kontakt med demensteamet, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Du ska arbeta kvalitetshöjande i vård och omsorgsinsatser för personer med demenssju...
2023-12-08 2023-12-22
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef försörjningsenheten
Du kommer vara en av två enhetschefer som tillsammans har delat ledarskap över ca 40 medarbetare. Du arbetar med ett nära tillitsbaserat ledarskap där du inspirerar och motiverar dina medarbetare till att vara delaktiga i verksamheten samt tar vara på deras engagemang och kompetens. I uppdraget ingår bland annat: • Ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • Uppföljning och utvärdering av verksamheten • Att leda, styra och utveckla verksamheten utifrån gällande avtal, lagar och policys • Att nå måluppfylle...
2023-12-07 2023-12-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Vuxenenheten
Som socialsekreterare kommer du att handlägga ärenden inom missbruk och våld i nära relation. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för individen. Det gör vi genom att ta tillvara på den enskildes egna resurser samt ett aktivt utåtriktat samarbete med myndigheter, hälso-och sjukvården, frivilliga organisationer, behandlingshem samt skyddat boende. Som ny hos oss får du tid att växa in i rollen. Du får en mentor, utbildning och handledning i de metoder som vi använder oss av. Vi ha...
2023-12-07 2023-12-21
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem
Du ska tillsammans med övriga lärare och fritidspedagoger arbeta med grupper av och/eller enskilda elever under dagarna och med grupper på fritids under eftermiddagarna. Vi erbjuder ett tryggt arbetslag där det läggs stor vikt vid det kollegiala lärandet. Vi har ett mycket nära samarbete kring elevernas utveckling och lärande och du står inte själv med eleverna. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och själv-ständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i s...
2023-12-07 2023-12-14
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta kliniskt likväl som med planering, uppföljning och administration/dokumentation. Du startar din arbetsdag tillsammans med dina kollegor i vårt gemensamma kontor där man fördelar arbetet för dagen. Hos oss är ingen dag den andra lik. Du erbjuds ett självständigt, flexibelt och varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar vården utifrån en god hälso-och sjukvård utifrån patientens behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner internt men även med andra vårdgi...
2023-12-07 2023-12-21
Luleå kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Ditt dynamiska arbete, inriktat på service, vård och omsorg, innebär att du blir en central figur i ett engagerat team där varje individ är viktig. Vi arbetar gemensamt för att skapa skräddarsydda lösningar utifrån varje persons unika behov, möjligheter och önskemål. Hos oss är positivitet kärnan, och vi strävar efter att främja självbestämmande och integritet hos våra brukare. Vårt arbete prägl...
2023-12-07 2023-12-21
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker en speciallärare i svenska/ engelska till Råneskolan åk 7-9
Som speciallärare arbetar du praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du har vid sidan av detta en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan i stort för att bidra till elevers utveckling mot målen. Tillsammans med lärare och elevhälsan bidrar du till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver ...
2023-12-07 2023-12-29
Polismyndigheten, Polisregion Nord Gruppchefer till PKC, Boden och Luleå
Som gruppchef rapporterar du till Sektionschefen samt ingår i PKC Region Nords ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Du förväntas tillsammans med övriga gruppchefer och sektionschefen representera PKC Region Nords ledning och rollen som arbetsgivare. Som gruppchef förväntas du samverka med en rad intressenter både internt och externt. Exempelvis stations-, vakthavande och RLC-befäl samt...
2023-12-06 2023-12-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i hem och konsumentkunskap till Stadsöskolan - vikariat
Du kommer att undervisa elever i år 8-9 i hem- och konsumentkunskap. Du är en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Som hkk-lärare hos oss så har du en rutinerad ämneskollega som du arbetar och planerar tillsammans med. På Stadsöskolan är samarbete och samsyn ledstjärnor och vi arbetar tätt tillsammans med varandra och med hemmen för bästa resultat. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp elevernas studieresultat. I din undervisning skapar du struktur och ...
2023-12-05 2023-12-31
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Boskataskolan
Vi söker dig som tillsammans med skolans elevhälsa och rektor vill vara med och säkerställa kvalitén samt utveckla vår skola för att öka tillgängligheten för skolans alla elever. Som speciallärare kommer du främst att arbeta i en av skolans lärstudios, främst med elever i åk 4-6 som är i behov av stöd, såväl med sitt lärande som coachning kring planering och studieteknik. Du arbetar nära lärarkollegiet i åk 4-6, vi värdesätter vår samarbetskultur där kommunikation, flexibilitet och intresse för samarbete är ledande. Du samarbetar också med sko...
2023-12-05 2023-12-21
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik till Benzeliusskolan
Du kommer att undervisa elever i åk f-6 i musik 40%, resterande tid kommer du att vara resurs i klass. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet musik. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare. För att lyckas skapa de bästa förutsättningarna för eleverna ser vi ett kontinuerligt samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan.
2023-12-05 2023-12-19
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolhandläggare till Råneskolan
Skolhandläggaren ska vara ett kvalificerat administrativt stöd till rektor och hjälp för linjeorganisationen. Du kommer arbeta resursinriktat och flexibelt i första hand i nära dialog med rektor men även med övrig personal på skolan. Variationen i arbetsuppgifterna är mycket stor och du måste vara beredd att kunna kasta om de planer du gjort upp för dagen i de fall detta krävs. Du ska tillgodose de krav som ställs enligt skollagen angående protokoll/dokumentation, arkiv och diarium av elevärenden, elevskador/tillbud, skydds- och allergirond, ...
2023-12-05 2023-12-17
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen HR-konsult
I din roll som HR-konsult kommer du arbeta verksamhetsnära med att stödja förvaltningens chefer i HR frågor med tyngdpunkt inom rekrytering där du självständigt driver, genomför och koordinerar rekryteringsprocessen från början till slut. Vidare stöttar och hjälper du cheferna med arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar med ett konsultativt förhållningssätt och grunden är att var och en tar ett tydligt ansvar för sitt eget verksamhetsområde samtidigt som vi ständigt ser till helheten och hjälper varandra vid behov. I rollen...
2023-12-04 2023-12-21
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Klippans förskola
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har kunskaper i estetiska lärprocesser och är intresserad av genusfrågor, utemiljön/utepedagogik och rörelse samt teknik. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning. Tillträde 2024-01-02 e...
2023-12-04 2023-12-11
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bergstadens förskola
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning utifrån SPSM:s tillgänglighetsmodell och läroplanens mål och intentioner.
2023-12-04 2023-12-11
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott F-6 Mandaskolan
Du kommer att undervisa elever i år F-6 i idrott. Genom ditt goda ledarskap, din varierade undervisning och din personlighet skapar du struktur och sammanhang för eleverna och du har lätt för att skapa goda relationer till både elever, kollegor och vårdnadshavare. •Upprättar och uppehåller goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor, ledning och elevhälsa genom att du är trygg i din profession och kommunicerar på ett positivt och förtroendefullt sätt. •Planerar, leder och följer upp undervisningen i åk f-6 utifrån läroplanen. ...
2023-12-04 2023-12-19
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten Huvudregistrator
Som huvudregistrator inom Länsstyrelsen har du ett samordningsansvar för arbetet inom registraturen. Det innebär som exempel interna utbildningar, underhåll och utveckling av registreringsrutiner, utlämnande av handlingar samt upprätthållande av kompetenskrav hos medarbetare. Du leder det dagliga arbetet med registrering av myndighetens administrativa handlingar. Du är ansvarig för myndighetens epostbrevlåda med registrering, diarieföring och expediering av ärenden. Du kommer även att delta i nationella nätverk där du företräder gruppen i s...
2023-12-01 2023-12-29
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten Handläggare inom CAP och Hav
• Handläggning av ansökningar om utbetalningar inom CAP • Handläggning av ansökningar om stöd och utbetalningar inom havs- fiskeri- och vattenbruksfonden Du ansvarar för att ditt arbete håller en hög kvalitet och uppfyller de krav som våra uppdragsgivare ställer. Vårt mål är att hålla en god servicenivå gentemot våra kunder. Arbetet håller ett högt tempo och vi jobbar mot tydliga mål och deadlines och utförs delvis på kontoret. Resor inom tjänsten förekommer, främst inom länet. Inriktningen av tjänsten kan komma att förändras över ti...
2023-12-01 2023-12-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i tyska och svenska
Du kommer att undervisa i tyska i årskurserna 6-9 och även i svenska i några grupper i årskurserna 7-9. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp elevernas studieresultat. Mentorskap ingår i tjänsten. Vi söker dig som ser det som en självklarhet med inkludering och differentierad undervisning och som är bra på anpassningar i klassrummet. Du bidrar med att utveckla Råneskolan via de tre utvecklingsområdena tillgänglig lärmiljö, kvalitet i det undervisande uppdraget och styrning och ledning. Du har lätt för att skapa och bi...
2023-11-30 2023-12-17
Luleå kommun, Kommunstaben IT- och Digitaliseringsstrateg / Koncernarkitekt
Rollen som IT- och digitaliseringsstrateg är en övergripande och strategisk roll där du bland annat agerar projektledare för vissa strategiska projekt, samtidigt som du kommer arbeta med att stötta och delta även operativt i IT- och digitaliseringsarbete. Arbetet bedrivs till stor del i en faciliterande roll, dvs du arbetar tillsammans med verksamhetsutvecklare, IT-personal och intressenter och stöttar dessa i utvecklingen inom deras respektive specialistområden.En del av rollen handlar även om att agera Koncernarkitekt inom Luleå kommun, där d...
2023-11-29 2023-12-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kock & måltidsinspiratör
Vår verksamhet är inne i en spännande resa där vi utvecklar lustfyllda, vällagde, näringsbalanserade och hållbara vardagsmåltider. Genom barn- och elevinflytande och i nära samarbete med den pedagogiska verksamheten har vi ambitionen att sätta Luleås skolmåltider på kartan. I det här uppdraget delar du din tid mellan att täcka upp i verksamheten vid frånvaro och att fungera som ett kompetensstöd för dina kollegor i köken. Det innebär att du kommer att förflytta dig mellan olika kök dag för dag och ibland arbeta ensam, ibland tillsammans med an...
2023-11-29 2023-12-15
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Klimatsmart poolkock med stort driv till Resurscentrum måltider
Som Poolkock kommer du arbeta på alla våra enheter inom förskole-, grundskole- & gymnasiekök med alla förekommande arbetsuppgifter inom kök, disk och matsal. Vi producerar ca 12000 måltider dagligen i kommunen som inkluderar frukost, lunch och mellanmål utifrån kökens egna planerade menyer. I matlagningen innefattas även anpassad kost, specialkost samt salladsberedning. Utöver detta ingår att vi alltid arbetar för kommunens och verksamhetens uppsatta mål, köksekonomi, inköp, egenkontroll, svinnmätning, dokumentation samt att alltid ha en medv...
2023-11-28 2023-12-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Munkebergs förskola
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning. Vi söker en tillsvidareanställning och ett vikariat med möjlig tillsvidareanställning.
2023-11-28 2023-12-10
1 2 >