Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Vård och omsorg- semestervikariat
Verksamhet Vård och omsorg söker dig som vill arbeta som semestervikarierande enhetschef inom Vård och omsorgsboende, Stöd i hemmet eller Personlig assistans under sommaren. Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete i en verksamhet som utvecklar tillitsbaserad styrning och ledning i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Ditt uppdrag som enhetschef handlar om att både självständigt och i delat ledarskap leda, styra och utveckla verksamheten så att kraven i gällande avtal, lagar och policys följ...
2022-01-22 2022-02-13
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska natt
Du kommer ingå i en arbetsgrupp om 10 medarbetare som alla arbetar natt. Utöver det samverkar ni med övriga sjuksköterskor inom socialförvaltningen i ert arbete kring våra patienter. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde. Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet ingår förutom planerade och oplanerade hembesök även delegering, läkemedelshantering, utbildning och handledning av personal och patienter. Du har ett nära samarbete me...
2022-01-21 2022-01-31
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Antnäs förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2022-01-21 2022-02-13
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare till Tunaskolan 4-6, 100% vik
Som lärare i på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i årskurs 4-6. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 10 personer. I tjänsten ingår mentorskap.
2022-01-21 2022-02-04
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Gymnasielärare i specialidrott-Basket
Du ska undervisa i ämnet specialidrott basket inom Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU vid Luleå Gymnasieskola. Förutom undervisning förutsätts arbete och samverkan med programlag och elevhälsa.
2022-01-20 2022-02-02
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Speciallärare/SO-lärare till Örnässkolan 7-9
Du kommer undervisa elever i årskurserna 7-9. Merparten av undervisningen sker i dagsläget i ett mindre sammanhang i vår studio. En Viss del av undervisningen sker inom SO-ämnena i en traditionell klassrumsmiljö. Samverkan sker med den lokala elevhälsan samt med kollegor i såväl ...
2022-01-20 2022-02-04
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Centrum hemtjänst
Vi söker ny medarbetare till Centrum 2 hemtjänstgrupp. Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i hemmet. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva ...
2022-01-19 2022-02-02
Polismyndigheten, Polisregion Nord Bedrägerigruppen söker utredare med ekonomisk kompetens, placering Luleå
Som utredare för bedrägerigruppen arbetar du med utredning av ekonomisk brottslighet i såväl polisledda som åklagarledda brottsutredningar. Du har nära samarbete med utredningssektionens andra grupper, lokalpolisområden inom polisområdet, det regionala bedrägericentret samt Åklagarmyndigheten. Du planerar och genomför förhör samt andra förekommande utredningsåtgärder utifrån förundersökningsledarens direktiv och inriktning. Ärenden kan vara både omfattande och komplexa och du förväntas analysera och sammanställa olika typer av information tydli...
2022-01-19 2022-02-02
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturmiljö Rovdjurshandläggare
Tjänsten är placerad på Länsstyrelsens naturmiljöenhet där vi för närvarande är 13 medarbetare, varav tre personer som arbetar med rovdjursförvaltning. Inom enheten arbetar vi även med att handlägga ärenden om prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet, bekämpa invasiva främmande arter samt med friluftslivsuppdraget och fördelning av medel till lokala naturvårdsprojekt (LONA). I Norrbotten finns samtliga av Sveriges fem stora rovdjursarter; björn, lo, järv, varg och kungsörn. Du kommer att delta i vårt arbete med att förvalta dessa rovdjur f...
2022-01-19 2022-02-07
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare i matematik till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i matematik till Idrottsgymnasiet, kvarteret Örnen vid Luleå gymnasieskola. Du kommer att undervisa i matematik på idrottsgymnasiets studieförberedande program. I arbetet ingår aven mentorskap, och programlagsarbete.
2022-01-19 2022-02-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Hjälpmedelstekniker
Som hjälpmedelstekniker kommer du att ha ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt omsorgspersonal. Du kommer att ge stöd och service till personer inom särskilda boenden. Vi är ett arbetslag på totalt tre personer som självständigt planerar arbetet utifrån uppdrag, rutiner eller riktlinjer. Arbetet som hjälpmedelstekniker består i huvudsak av besiktning, underhåll, montering, rekonditionering samt transport av kommunägda hjälpmedel, exempelvis sängar och taklyftar. Du registrerar och dokumenterar hjälpmedel i databasen. I ...
2022-01-18 2022-01-30
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare/Äventyrspedagog till Bergsprängarens förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska tillsammans med kollegor arbeta med att implementera och utveckla Äventyrspedagogik. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl a pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du skapar trygghet i din omgivning m...
2022-01-18 2022-02-07
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska med TES-planeringsuppdrag till Hertsöns hemtjänst
Hertsöns hemtjänstgrupp söker en undersköterska som vill kombinera vård- och omsorgsarbete med ett planeraruppdrag. Del av din arbetstid avsätts till planeringsuppdraget. Övrig tid arbetar du tillsammans med dina kollegor i hemtjänstgruppen för att ge stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i hemmet. Som planerare arbetar du i planeringsverktyget TES där du utifrån beviljade insatser och genomförandeplaner samt befintliga personalresurser gör besöksplaner/resrutter som på ett op...
2022-01-18 2022-02-06
Luleå kommun, Demokrati & samhälle Strateg Infrastruktr
Stora infrastruktursatsningar inom järnväg, väg och andra transportsätt planeras i Luleå. Norrbotniabanans fortsatta dragning från Skellefteå till Luleå skall möjliggöras och din roll blir att samordna och koordinera det kommunala arbetet. Kommunen behöver samverka med flertalet myndigheter och aktörer för att ge förutsättningar till en ny kustjärnväg till vår kommun. Ditt ansvar blir också övergripande trafik- och infrastrukturfrågor, att driva kommunens kollektivtrafikfrågor både regionalt och lokalt samt delta i arbete med översiktlig plane...
2022-01-18 2022-02-01
Luleå kommun, Buf Resurscentra Kock till Kyrkbyns förskola
Resurscentrum Måltider rekryterar en Kock inom Luleå kommun med placering vid Kyrkbyns förskola. Förskolan ligger på Sandåkersvägen 6A i Gammelstad, mitt i världsarvet och har tre avdelningar med plats för ca 51 barn. I köket förbereds och tillagas det dagligen frukost, lunch o...
2022-01-17 2022-01-30
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare i bild till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i bild till kurser på det individuella valet för Luleå gymnasieskola och på Estetiska programmet samt till Introduktionsprogrammet Språkintroduktion, kvarteret Lärkan. Du kommer att ingå både i programslag med lärare inom programmen och i ämneslag med kollegor inom gymnasiebyn. Vi söker dig som vill samverka, såväl inom ämnet som inom programmet. Vi ser förmåga till individuella anpassningar och flexibilitet samt ett tryggt ledarskap i klassrummet som nödvändigheter för god måluppfyllelse.
2022-01-17 2022-01-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen Legitimerad arbetsterapeut
I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och förskrivning av hjälpmedel. Arbetsterapeuter handleder, utbildar och informerar personal och anhöriga/närstående. Viktiga arbetsuppgifter ...
2022-01-15 2022-01-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vik Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare arbetar du i enlighet med Socialstyrelsens modell Individens Behov I Centrum (IBIC) du ansvarar för att utreda, bedöma och besluta i ärenden gällande insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Du följer upp och omprövar beviljade insatser. Arbetet innebär en nära dialog med personer som söker stöd och hjälp och deras anhöriga. Samverkan med andra aktörer såväl inom som utanför förvaltningen är en viktig del i uppdraget. Vi har kontinuerlig metodhandledning, regelbundna ärendegenomgångar och du ges möjlighet till reflekti...
2022-01-14 2022-01-31
Luleå kommun, Buf Resurscentra Kock sökes till Hällbackens förskola
Kock med alla förekommande arbetsuppgifter inom storhushåll/restaurang. Du leder och fördelar arbetet i köket. Hällbackens förskola är en modern förskola som har öppnat hösten 2017. Förskolan har ett av Luleå kommuns tillagningskök, där produceras och serveras ca 120 portioner/dag.
2022-01-14 2022-01-27
Luleå kommun, Socialförvaltningen vik Socialsekreterare Försörjningsenheten
Inom Försörjningsenheten pågår ett utvecklingsarbete där du kommer vara en nyckelperson för att verka för att våra brukare ska få hjälp och stöd i att bli självständiga, trygga och självförsörjande individer. Som socialsekreterare på försörjningsenheten handlägger du ärenden rörande ekonomiskt bistånd och upprättar arbetsplaner med den enskilde för att uppnå självförsörjning. Arbetet innebär mycket kontakt med brukare, myndigheter samt övriga enheter inom förvaltningen. Du tar emot brukare på bokade, obokade samt akuta besök. Vår målsättni...
2022-01-14 2022-01-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Försörjningsenheten
Verksamhet Myndighetsutövning söker enhetschef till Försörjningsenheten. Vi kan erbjuda dig ett självständigt och utvecklande arbete i en verksamhet som utvecklar tillitsbaserad styrning och ledning. Inom Försörjningsenheten pågår ett utvecklingsarbete där du kommer vara en ny...
2022-01-13 2022-01-30
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Råneskolan F-3 söker lärare
Nu söker vi två lärare med inriktning mot F-3 till Råneskolan. Som lärare på Råneskolan förväntas du tillsammans med dina kollegor forma en stimulerande och utvecklade lärmiljö för eleverna. Det innebär att du tillsammans med kollegor, arbetslag, förstelärare och skolledning lede...
2022-01-12 2022-01-26
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Biträdande rektor till Råneskolan F-åk 9
Som biträdande rektor med inriktning mot åk 7-9 arbetar du på uppdrag av rektor. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära: • Personalansvar • Planering, genomförande och uppföljning av det systematiska kvalitetetsarbetet tillsammans med rektor och personal • Att hålla i elevmöten med vårdnadshavare • Bistå med underlag till schemaläggning av elevers och lärares schema • Kvalitetssäkring av undervisning • Elevhälsoarbete • Personalplanering, rekrytering och ...
2022-01-12 2022-01-24
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Servicetekniker – sektion Gata &Transport
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av installation, service och underhåll av dagvattenpumpstationer. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp på 6 personer som sköter drift och underhåll av kommunens trafikanordningar, P-ledningssystem, vägmärken, trafiksignaler, parkeringsautomater, parkeringshus och vägavstängningar du kommer även arbeta med dessa arbetsuppgifter till en viss del. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
2022-01-12 2022-02-13
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Specialpedagog/speciallärare (förstelärare) till Tunaskolan F-3
Som specialpedagog/speciallärare på Tunaskolan kommer du att arbeta med elever åk f-3 som behöver extra stöd men vi kommer också att utforma tjänsten efter din kompetens. I tjänsten ingår utredningar, upprättande av förekommande dokument samt stöd och samverkan med övrig personalgrupp. Du kommer att ingå F-3:s arbetslag och kommer att spela en mycket viktig roll i skolans elevhälsa och systematiska kvalitetsarbete. Tjänsten kan komma att utformas som förstelärare, om du har kvalifikationer för detta. Försteläraruppdraget innebär att du exempelv...
2022-01-12 2022-01-25
1 2 3 >