Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Specialpedagog till Tallkronanskolan
Vi söker dig som vill ingå i vårt flexteam och tillsammans med skolledning, elevhälsa samt pedagoger på skolan driva utveckling. Som specialpedagog kommer du att arbeta främjande och förebyggande på både individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö som förutsättning för elevernas måluppfyllelse.
2022-06-24 2022-08-07
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mark och vattenskydd Handläggare prövning och tillsyn av vattenverksamhet
2022-06-23 2022-08-14
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mark och vattenskydd Handläggare prövning och tillsyn av vattenverksamhet - vikariat
Blickarna vänds norrut - det är här det händer mycket kopplat till den gröna omställningen. Vi söker nu två nya kollegor som tillsammans med oss vill vara med och arbeta för en hållbar utveckling för vattenverksamheter i Norrbotten. Du kommer utifrån miljöbalken att göra bedömningar av hur vattenverksamheter runt om i länet uppfyller kraven i lagen. Konkret innebär det att du bereder, utreder och hanterar anmälan om vattenverksamheter. Du kommer även att göra tillsyn av vattenverksamheter, i vissa fall via besök på plats. Även arbete med t...
2022-06-23 2022-08-14
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mark och vattenskydd Miljöhandläggare - förorenade områden
Vill du bidra till en hållbar utveckling i Norrbotten? Vi söker dig som vill arbeta med länets prioriterade förorenade områden och tillsammans med dina kollegor se till att dessa inte längre utgör en risk för människors hälsa och miljön. Du kommer att jobba med att genomföra tillsyn och tillsynsvägledning till kommunernas miljöinspektörer, initiera och bedöma undersökningar och saneringar av förorenade områden, samt delta i olika efterbehandlingsprojekt. Arbetet innebär många kontakter, skriftlig och muntlig kommunikation både inom Länsstyr...
2022-06-23 2022-08-14
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare i Luleå kommun kommer du få arbeta med prövning av ansökan om lov och förhandsbesked samt anmälningsärenden utifrån plan- och bygglagen. Det innebär en bedömning av åtgärdens lämplighet men också en bedömning av gestaltning och utformning. I arbetet ingår även att handlägga och besluta i strandskyddsärenden enligt miljöbalken. I en del av ärendena har du som handläggare beslutsrätt på delegation från miljö- och byggnadsnämnden medan vissa av ärendena beslutas av nämnden. Handläggningen är till stor del självständig, me...
2022-06-23 2022-08-21
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Specialpedagog, 100% till Tunaskolan
Tjänsten är en projektanställning på en termin med syfte att stärka den pedagogiska kompetensen runt synsvaghet/CVI. Du kommer att arbeta tillsammans med skolans elevhälsa och verka både mot enskilda elever men även ha en stor roll i det pedagogiska arbetet med undervisande lärare för att utveckla nya metoder, material och arbetssätt för eleverna. Tjänsten är på heltid, 100 % och sträcker sig över ht 22.
2022-06-23 2022-07-07
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb inom stöd och service samt vård och omsorg
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Socialförvaltningen söker sommarvikarier till flera av våra verksamheter. Gemensamt för alla är att du kommer ha ett stort ansvar för att skapa värde och livskvalitet för människor i olika åldrar. Du väljer om du vill arbeta med barn, unga, vuxna eller äldre. Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar främst med att ge service, stöd och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation ...
2022-06-23 2022-07-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samv...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tek...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Nord
De operativa analytikerna arbetar i ärenden med både känd och okänd gärningsman som handläggs på utredningssektionen och i lokalpolisområdena. Du kommer att jobba med både grova brott och så kallade mängdbrott. I syfte att styrka brott kommer du i tjänsten som operativ analytiker att arbeta med att samla in, sammanställa, analysera data och hitta spår och mönster i dessa. Du kommer att göra sammanställningar utav materialet och presentera dem såväl skriftligt som muntligt för förundersökningsledare och för rätten. Som operativ analytiker b...
2022-06-22 2022-08-17
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Administrativa Arkivassistent / Registrator
Du kommer framför allt att arbeta med utlämnanden av allmänna handlingar och hantera lån ur arkivet. Göra sekretessbedömningar, ta fram och återställa arkivhandlingar och ha många kontakter både inom och utom myndigheten. I nära samarbete med vår arkivarie inventerar, ordnar och förtecknar du arkiv och gallrar handlingar. Du sköter beställningar av arkivvårdsmaterial och destruktion av utgallrade arkivhandlingar. Viss diarieföring ingår i tjänsten, det innebär att bedöma, registrera och hantera allmänna handlingar. Du ska bistå med service o...
2022-06-22 2022-08-07
Luleå kommun, Service & support Budget- och skuldrådgivare/konsumentvägledare
Som Budget- och skuldrådgivare hjälper du medborgare med deras ekonomi, samt erbjuder rådgivning till skuldsatta personer inför, under och efter skuldsanering. Som Konsumentvägledare ger du råd och stöd i konsumentfrågor, informerar vilka lagar som gäller, hjälper till med reklamationer samt medlar i tvister mellan privatpersoner och näringsidkare. Uppdraget innefattar att samverka både internt och extern samt att föreläsa för grupper vid behov. Tjänsten omfattar budget- och skuldrådgivning på 75 % och konsumentvägledning på 25 %.
2022-06-22 2022-08-07
Luleå kommun, Buf Resurscentra Kock till Munkbergs förskola
Du medverkar i alla förekommande arbetsuppgifter i köket som servering, salladsberedning, disk och städning av kök. Ditt ansvar blir att tillhandahålla god, näringsriktig och säker mat. Specialkost vid allergi/överkänslighet förekommer och den mikrobiologiska säkerheten är priori...
2022-06-22 2022-07-08
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Lärare i Hem- och konsumentkunskap åk 6-9 till Råneskolan
Du kommer att undervisa elever i åk 6-9 i Hem-och konsumentkunskap. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet, med fokus på lärande för hållbar utveckling. Du har nära samarbete med de övriga lärarna. Du kommer att ingå i ett lärarlag (7-9:an) som har regelbundna träffar där samarbete och samsyn är ledstjärnor och där vi arbetar tätt med hemmen för bästa resultat. Mentorskap kan ingå i tjänsten. På Råneskolan sätter vi elevens och dennes kunskap i centrum, i vilket vi ser relationsskapandet som en gru...
2022-06-22 2022-07-25
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Resurslärare i engelska till Luleå gymnasieskola
Vi söker en resurslärare i engelska i kombination med samhällskunskap, religion eller historia till Kvarteret Lärkan i Luleå Gymnasieskola. Andra ämneskombinationer med engelska som huvudämne kan komma i fråga. Du kommer huvudsakligen att bistå skolenhetens ordinarie lärare genom att exempelvis dubbelbemanna lektioner, omhänderta stödundervisning i mindre grupper/enskild undervisning samt finnas som lärare i vår lärstudio. Du kommer också gå in som vikarie vid kortare sjukskrivningar samt eventuellt omhänderta de elever som har förlängd kurs i...
2022-06-22 2022-07-07
Luleå kommun, Buf Resurscentra Skolkuratorer till Resurscentrum
Skolkurator bidrar med psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på individ- grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorns uppdrag innebär att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen samt att undanröja hinder för elevers lärande. Skolkuratorn arbetar med skolrelaterade frågor i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare/övrig skolpersonal samt skolledning. Dina arbetsuppgifter består främst av rådgivning och vägledning i kontakter med elever och deras föräldrar samt berörd skolpersonal. Du kommer att ingå i skolans lokala elevhälso...
2022-06-21 2022-07-05
Luleå kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent med teckenspråkskompetens
Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Som personlig assistent hos oss arbetar du med en person i dennes hem och utanför hemmet. Du är på ett positivt sätt ett stöd för brukarna i deras dagliga livsföring och bidrar till att skapa möjligheter för dem att leva ett aktivt liv utifrån egna förutsättningar och behov. En personlig assistent kan kompensera många olika funktionsnedsättningar ...
2022-06-20 2022-08-14
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare till Persöskolan åk 1-6
Din tjänst innebär att du: • Arbetar med planering, undervisning och bedömning i so-ämnen åk 4-6 samt bild i åk 1-6. • Arbetar med daglig elevkontakt. • Arbetar med relationsbyggande och konflikthantering i samverkan med övrig personal. • Skapar ro, trivsel och trygghet i och utanför klassrummen. • Bidrar till skolornas verksamhetsidé och profil Kultur-Natur-Hälsa. • Bidrar till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild.
2022-06-17 2022-06-30
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare till Persöskolan åk 1-3
Din tjänst innebär att du: • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom svenska, matematik, musik, teknik och so- och no-ämnen på lågstadiet. • Är mentor/klasslärare för en klass. • Arbetar med daglig elevkontakt. • Arbetar med relationsbyggande och konflikthantering i samverkan med övrig personal. • Skapar ro, trivsel och trygghet i och utanför klassrummen. • Bidrar till skolornas verksamhetsidé och profil Kultur-Natur-Hälsa. • Bidrar till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att var...
2022-06-17 2022-06-30
Luleå kommun, Särskolan Förskollärare till grundsärskolan - Tunaskolan
Vi arbetar i team som består av undervisande lärare/speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Grundsärskolans elever är fördelade i flera olika klasser under skoldagen. Tjänsten innebär en kombination av arbete under skoltid och på fritidshem med hjälp och stöd, omsorg och omvårdnad för alla förekommande elevgrupper inom grundsärskolan vilka kan läsa enligt både ämnen och ämnesområden utifrån grundsärskolans kursplaner. Du kan samverka med alla personalkategorier i verksamheten.
2022-06-17 2022-08-04
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Hertsöskolan söker musiklärare åk 4-9
Du kommer att undervisa elever i åk 4 - 9 i musik. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan. Planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt utvecklingssamtal med elever.
2022-06-17 2022-07-03
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Lärare i Ma/No till Örnässkolan 7-9
Du kommer undervisa eleverna i årskurs 7-9 i ma/no. Samverkan sker med den lokala elevhälsan samt med kollegor i såväl ämneslag som arbetslag. Mentorskap är en del i tjänsten.
2022-06-17 2022-06-30
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Specialpedagog till Örnässkolan 7-9
Du kommer att arbeta som specialpedagog riktad till årskurserna 7-9. Arbetet sker i nära samverkan med högstadiets andra specialpedagog, med det lokala elevhälsoteamet samt med skolans övriga pedagoger. Arbetet som specialpedagog innefattar bland annat att handleda kollegor i det elevnära arbetet när det kommer till anpassningar, särskilt stöd, kartläggningar, pedagogiska utredningar samt vid upprättandet av åtgärdsprogram. I arbetet ingår även att vara ett stöd i olika situationer för elever med särskilda behov.
2022-06-17 2022-06-30
Luleå kommun Förvaltningsledare IT Norrbottens E-nämnd
För att stärka den gemensamma förvaltningsorganisationen söker vi nu en förvaltningsledare IT. Förvaltningsledare IT är den mer tekniska rollen i den gemensamma förvaltningsorganisationen. I rollen som förvaltningsledare IT ansvarar du för att utarbeta och verkställa förvaltningsplaner för ekosystemet samt följa upp verksamhetsstödens gränssnitt, tjänster och funktionalitet från ett IT-perspektiv. Du stöttar utbildningar och ansvara för supportfunktionen. Du bistår styrgruppen på en strategisk nivå och har en löpande dialog med leverantören på...
2022-06-16 2022-08-01
1 2 3 >