Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Östergötland, Arter, landskap och naturvägledning Sommarjobb för biolog
Du kommer att tillhöra enheten för arter, landskap och naturvägledning. Under 6-8 veckor i sommar vill vi ha hjälp av två personer att genomföra inventeringar men även med mer administrativa uppgifter. Arbetet kommer att bestå av t.ex. inventering av grova träd, mulmholkar eller raggbock men även uppgifter inom vårt arbete med invasiva arter där du får följa upp hur det ser ut efter genomförda bekämpningsåtgärder samt dokumentera hur status ser ut på olika lokaler. Du kommer även att få insyn i och vara med i vårt arbete för att gynna vilda po...
2021-05-12 2021-05-26
Länsstyrelsen Östergötland, Plan och kultur Antikvarie - inriktning mot arkeologi
Arbetet är i stor utsträckning kopplat till järnvägsprojektet Ostlänken men även till andra arkeologiska insatser i hela länet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ärendehandläggning gällande ingrepp i fornlämningar, tex bereda ansökningar om arkeologiska undersökningar och därtill bedöma arkeologiska undersökningsplaner vad gäller metod, teoribildning och ekonomi. Samordnande antikvariska uppdrag inom projektet Ostlänken kan förekomma. Du kommer att göra bedömningar av fornlämningar och kulturlandskap, internt och externt kommunicera förekoms...
2021-05-12 2021-05-30
Säkerhetspolisen Operativa handläggare till Säkerhetspolisen i Linköping
Som operativ handläggare arbetar du med att inhämta, bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga att bedriva säkerhetshotande verksamhet. Detta innefattar bland annat att du genom kontakter med olika samhällsaktörer inhämtar information och utifrån det gör bedömning om hot. Du kommer samverka med myndighetsföreträdare, uppgiftslämnare, företrädare för föreningar och församlingar, men även ha kontakt med aktörer kopplade till Säkerhetspolisens verksamhetsområden. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor medverkar du till att ...
2021-05-11 2021-06-03
Länsstyrelsen Östergötland, Skötsel av skyddad natur Sommarjobb som fältpraktiker
Du kommer att tillhöra enheten för skötsel av skyddad natur där det idag jobbar ca 15 personer med fokus på skötsel av länets drygt 600 skyddade områden. I enhetens arbete ingår även information om områdena, samt drift och underhåll av anordningar för friluftslivet. I västra delen av länet med utgångspunkt från en verkstadslokal vid Skeby, Väderstad har vi ett arbetslag som utför praktiskt fältarbete. Du kommer att ingå i arbetslaget och vara en viktig förstärkning under den intensiva period då man främst arbetar med slåtterarbeten i artrika ...
2021-05-11 2021-05-23
Länsstyrelsen Östergötland, Landsbygd Medarbetare till vårt rådgivningsteam inom Greppa Näringen i Östergötland
Du kommer att tillhöra enheten för Landsbygd på Länsstyrelsen Östergötland. Vi jobbar med landsbygdsfrågor och miljörådgivning till länets lantbrukare och markägare. Som en del av vårt team bidrar du till att öka och bevara länets möjligheter till livskraftiga företag vilket stärker vår regionala livsmedelsproduktion. Förutom en mängd olika landsbygdsstöd som handläggs inom enheten finns det ett rådgivningsteam som arbetar inom ett rikt odlingslandskap och Greppa Näringen. Nu behöver vi förstärkningen inom Greppa Näringen, ett stort nationell...
2021-05-07 2021-05-28
Länsstyrelsen Östergötland, Civil beredskap och räddningstjänst Handläggare krisberedskap och civilt försvar
Du kommer att tillhöra Enheten för civil beredskap och räddningstjänst under Avdelningen för människa och samhälle. Enheten består av 9 medarbetare och enhetschef som tillsammans arbetar med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. De olika kompetensområdena inom enheten överlappar varandra och du kommer att arbeta brett med stora och mindre uppdrag. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att handla om att du självständigt och i samarbete med kollegor arbetar med intern och extern planering av krisberedskap och återuppbyggnaden av c...
2021-05-06 2021-05-21
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöskyddstillsyn Handläggare för tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Du kommer att tillhöra Enheten för miljöskyddstillsyn och utöva tillsyn på större industriverksamheter som kan påverka miljön genom till exempel utsläpp till vatten, luft eller mark. Du kommer att arbeta självständigt och ha eget tillsynsansvar för flera verksamheter, men du kommer också att arbeta tillsammans med enhetens övriga handläggare kring miljöfrågor. I arbetet ingår även att vägleda länets kommuner i tillsynsrelaterade frågor och du kommer dessutom att ha kontakter med verksamhetsutövare, konsulter och allmänhet.
2021-05-05 2021-05-19
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Kommunikatör
Som kommunikatör på VTI ingår du i en kreativ tvärvetenskaplig forskningsmiljö och bidrar till att ny kunskap når ut till instutets olika beställare och målgrupper för att göra skillnad. I ditt arbete ingår att utveckla och förvalta vår webbplats. Du arbetar också med kommunikationsplanering och med olika kommunikationskanaler, där analys, prioritering och samordning är viktiga delar. Du bidrar till utvecklingen av vår kommunikationsstrategi och arbetar med det praktiska genomförandet. Du skriver också målgruppsanpassade texter för informati...
2021-05-04 2021-05-24
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum IT Forensiker, NFC i Linköping
Arbetsuppgifterna innebär att du utför undersökningar och analyser, med fokus på elektronik och inbyggda system som finns i mobiler, fordon och andra typer av elektronik. Du jobbar också tillsammans med andra med utveckling av metoder inom området då vi ständigt måste ligga i framkant för att kunna bistå det svenska rättsväsendet. Omvärldsbevakning, utbildning och att hålla en hög kompetens inom området är en självklarhet. Du kommer genomgå en internutbildning inom det forensiska området. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • extrahera d...
2021-05-03 2021-05-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Psykolog
Utveckla behandlingsarbetet på avdelningarna tillsammans med avdelningsföreståndaren, ärendehandleda personal, delta i behandlingsplanering, bedriva individualpsykoterapeutisk behandling samt, vid behov, kunna genomföra viss personalutbildning inom ramen för psykologens kompetensområden. Psykologutredningar på placerade ungdomar på institutionen kan vara aktuellt i viss omfattning. Psykologerna är organisatoriskt underställd bitr institutionschefen och ingår i en arbetsgrupp med två psykologer och två sjuksköterskor.
2021-04-29 2021-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad behandlingssekreterare/ utredningssekreterare
Som behandlingssekreterare med utredningsansvar ansvarar du för varje enskild utredning. Du ansvarar för att socialtjänsten preciserar ett utredningsuppdrag och att utredningens alla delar genomförs. Du leder även möten med socialtjänsten. Utredningsteamet samarbetar under arbetets gång och du utför själva nätverksdelen. Du sammanställer slutligen utredningen skriftligt och formulerar det skriftliga utredningsutlåtandet vilket mynnar ut i en rekommendation till fortsatta insatser/vård utifrån teamets bedömning samt delger socialtjänst, föräldra...
2021-04-29 2021-05-30
Polismyndigheten, Polisregion Öst Arbetar du med finansiell utredning och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som finansiell utredare arbetar du i brottsutredningar med inriktning mot finansiell brottslighet. Du förväntas utreda och kartlägga en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder bland annat i syfte att återta brottsvinster och/eller säkra medel till eventuella skadeståndsanspråk. Arbetet består av att inhämta, bearbeta, analysera och sammanställa uppgifter från banker och andra finansiella institut samt att förbereda förhör. Arbetet sker i nära samarbete med förundersökningsledare och åklagare där du som finansiell utredare förvän...
2021-04-28 2021-05-17
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen Rådgivare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen
Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du även kan ha möjlighet att påverka din egen arbetssituation. Du kommer ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området och du kommer emellanåt ha ett nära samarbete med andra rådgivare i utförandet av olika arbetsuppgifter. Avdelningen är inne i ett spännande förändringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett än mer tillgängligt och likvärdigt stöd. Du kommer befinna dig i ett sammanhang d...
2021-04-27 2021-05-16
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Projektledare inom IT-forensik, NFC Linköping
Inom sektionen för Informationsteknik kommer du att tillhöra Samordningsgruppen, vilken samlar en bredd av kompetenser som spänner över FoU-frågor, projektledning, ärendemottagning, kvalitet samt process- och kompetensutveckling. Fokus för ditt arbete kommer att ligga inom det it-forensiska området, men typen av projekt kan variera stort. Vi genomför idag projekt som omfattar allt från internationella FoU-projekt, processutvecklingsprojekt inom Polismyndigheten, tekniska metodutvecklingsprojekt, kravställning mot IT-avdelningen, utbildning e...
2021-04-27 2021-05-18
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Molekylärbiolog med inriktning mot sekvensering
Tjänsten är kopplad till ett VINNOVA-finansierat projekt, kallat Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik. I projektet deltar NFC tillsammans med bland andra RISE, Rättsmedicinalverket, Göteborgs Universitet och Lunds Universitet. Målet med projektet är att implementera en ultrakänslig DNA-metod baserad på modern sekvensering och SimSenSeq-teknologi där UMI:s (Unique Molecular Indices) används. NFC:s roll i projektet är att validera och implementera en ultrakänslig metod där STR-markörer analyseras för att användas inom forens...
2021-04-27 2021-05-17
Länsstyrelsen Östergötland, Ledningsstöd, kommunikation och GIS Kommunikatör med fokus på kriskommunikation
Arbetet som kommunikatör med inriktning mot kriskommunikation innebär till stor del att delta i Länsstyrelsens arbete med återuppbyggnaden av det civila försvaret. Du omsätter visioner och mål i konkret planering och tar fram strategier och styrdokument inom områdena krisberedskap och civilt försvar. Du producerar innehåll för webb och sociala medier, identifierar och analyserar kommunikationsbehov, planerar och genomför kommunikationsaktiviteter samt följer upp resultat. Du kommer även arbeta med omvärldsbevakning, omvärldsanalys och mediehant...
2021-04-26 2021-05-16