Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Grundskola Rektor till särskolan
I uppdraget som rektor kommer du leda utvecklingen av särskolans verksamhet i Lindesbergs kommun. All verksamhet har från höstterminen flyttats till nybyggda Lindbackaskolan. Som rektor kommer du att ha ansvaret för arbete som rör verksamhet, organisation, pedagogik, planering och elever. Du kommer även ha personal- och ekonomiansvar. Som rektor i Lindesbergs kommun förväntas du även ha en aktiv roll i kommunens rektorsgrupp där du tillsammans med andra skolledare samarbetar och driver utveckling utifrån gemensamma frågor. Rektorsgruppen i ko...
2021-10-21 2021-11-07
Lindesbergs kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du nära eleverna genom hälsobesök, vaccinationer, samt erbjuda viss öppen mottagning. Du kommer arbeta nära skolledning, och delta aktivt i skolans elevhälsoteam. Elevhälsans huvuduppdrag är att arbeta med elevernas lärmiljö i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
2021-10-18 2021-11-05
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Veterinär med intresse produktionsdjur till Distriktsveterinärerna Nerike
Vi söker dig som vill vara med och utveckla och bygga upp vår verksamhet i fält. Vi vill att du ska vara en del av ett team som utöver akutverksamhet arbetar med förebyggande djurhälsovård och planerad veterinärservice för produktionsdjuren i vårt område. Att vara gårdarnas besättningsveterinär och erbjuda villkorad läkemedelsanvändning och smittsäkrad besättning är centrala arbetsuppgifter. Vi kan erbjuda mentorskap från erfarna kollegor och en personlig utvecklingsplan med kompetensutveckling inriktad på produktionsdjur. Beredskap ingår som e...
2021-10-13 2021-11-10
Lindesbergs kommun, Förskola Förskollärare
Du kommer att arbeta på en av våra förskolor i trivsam miljö där respekt, lyhördhet och upptäckarglädje råder. Vi satsar på att skapa en god lärandemiljö både inne och ute. Vi har en utbildning där vi lägger stor vikt vid barnens lärandeprocesser och föräldrasamverkan. Vårt förhållningssätt utgår från ICDP (vägledande samspel). Arbetet innebär att tillsammans med övriga förskollärare ansvara för utbildning och undervisning utifrån läroplanen och enskilda barnets samt gruppens behov. Du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom att löpand...
2021-10-13 2021-11-10
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Klienthandläggare till anstalten Hinseberg
Som klienthandläggare ansvarar du för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning, beslutsförberedande och visst beslutsfattande enligt gällande regelverk. Tillsammans med kriminalvårdsinspektören upprätthåller du och utvecklar rättsvårdsarbetet och medverkar i rättsvårdsforum. Klienthandläggaren ansvarar även för handledning av kriminalvårdare i deras roll som kontaktperson, samt för kvalitetssäkring av klienternas verkställighetsplaner.
2021-10-13 2021-11-03
Lindesbergs kommun, Näringslivsenheten Mark- och exploateringsansvarig och två mark- och exploateringsingenjörer
Tillsammans kommer ni arbeta brett med mark- och exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Arbetsuppgifterna kommer fördelas närmare utifrån kompetens inom gruppen. Som mark- och exploateringsansvarig ingår även att ha ett övergripande ansvar för funktionen där fokus ligger på det strategiska arbetet. I det gemensamma uppdraget ingår bland annat att: • Projektleda, samordna och bidra i arbetet mellan aktörer innan och under genomförandet av detaljplaner eller större etableringar och utvecklingsprojekt • Leda arbet...
2021-10-13 2021-11-03
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Pedagogassistent
Du ska i samverkan med annan personal stödja elever i verksamheten och hjälpa dem i deras kunskapsutveckling samt sociala utveckling. Du arbetar gärna självständigt men är bekväm med att samspela med övrig personal på skolan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • arbeta utifrån ett främjande, förebyggande och relationsskapande perspektiv • vara en vuxen i elevernas skolvardag • tillsammans med pedagoger och övrig personal stötta elever och arbeta främjande för deras trygghet, kunskapsutveckling samt sociala utveckling.
2021-10-13 2021-10-27
Lindesbergs kommun, Elevhälsan Skolkurator
Som skolkurator i elevhälsoteamet är din spetskompetens det psykosociala perspektivet. Du har god kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn/elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Vid elevhälsoteamen ser du det som en självklarhet att bidra med din kunskap om hur vi i förskolan/skolan på bästa sätt kan stötta och möta de barn/ elever som är i behov av särskilt stöd för sin psykiska, sociala och emotionella utveckling. Du tycker om variationen som yrket ger, att få arbeta på så väl gruppnivå som individnivå med personal, led...
2021-10-12 2021-11-03
Lindesbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt med samordnaransvar
I Bergslagskommunerna finns en rad intressanta planuppdrag och vi söker nu en planarkitekt med känsla för stadsbyggnadsfrågor. I uppdraget ingår även ett samordnaransvar för plangruppen. Som samordnare för plangruppen innebär det att du bland annat ansvarar för att sammankalla gruppmöten, fördelar nyinkomna ärenden/frågor, deltar i uppföljning av verksamheten samt ansvarar för att driva utvecklingsarbetet framåt tillsammans med samordnare från andra arbetsgrupper och enhetschef. Samordnaransvaret utgör ca 20 procent av tjänsten. Vi jobbar ju...
2021-10-05 2021-10-24