Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare till Skärsätra skola
I din roll som mellanstadielärare hos oss på Skärsätra skola ansvarar du för att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever lyckas. Detta genom att leda och stimulera elevernas lärande där du utgår ifrån elevernas behov och intressen när du involverar dem i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Du arbetar gärna ämnesövergripande och planerar och följer upp din undervisning tillsammans med kollegor i arbetslaget. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter på olika vis. Som ny på skolan eller som nyexaminerad ...
2022-05-16 2022-05-30
Lidingö Stad, Gymnasium och Vux Studie- och yrkesvägledare, vikariat 75%
Du kommer att arbeta med studie- och yrkesvägledning på det Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet. Du ingår i skolans SYV-grupp som består av tre studie- och yrkesvägledare. Arbetet bedrivs både på individ- och gruppnivå och din främsta uppgift är att stödja, vägleda och informera inför olika studieval under och efter gymnasietiden. Du är en del av skolans elevhälsoteam och samarbetar med såväl rektorer, lärare och skolsköterska som med specialpedagog.
2022-05-16 2022-05-30
Lidingö Stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vikarierande kommunekolog till Lidingö stad
Som vikarierande kommunekolog hos oss får du ansvar för tillsyn av reservatsföreskrifterna, att de åtgärder som är beslutade i Blåplan genomförs och samarbetar med vår tekniska förvaltning kring stadens Grönplan. Du är sakkunnig i planarbete, i reservats- och strandskyddsdispenser och svarar på remisser och enkäter. Utöver detta driver du natur- och vattenvårdsåtgärder, har dialoger med naturvårdsföreningar, deltar i regional samverkan och omvärldsbevakar området. Du kan, utifrån kunskap och erfarenhet, få delta i stadens projekt, som utökning ...
2022-05-13 2022-06-01
Lidingö Stad, Utvecklingsstaben Utvecklingsstrateg för hälso- och sjukvårdsfrågor
Som hälso- och sjukvårdsstrateg ska du bidra till att patienterna inom både den egna regin och privata leverantörer får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Hälso- och sjukvårdsstrategen har både ett uppföljnings- och ett utvecklingsansvar i verksamheten genom att planera och följa upp kvalitet och de krav som finns i avtal eller uppdrag inom ansvarsområdet. Du kommer arbeta i ett team och ska vara nyckelperson vid arbete med strategisk planering och bidra till utvecklingen av verksamheter så att förvaltningen kan m...
2022-05-13 2022-06-02
Lidingö Stad, Utvecklingsstaben Utvecklingsstrateg, vikariat
Du kommer att leda arbetet med kvalitetsledningssystemet samt arbeta med löpande uppföljning tillsammans med verksamhetsutvecklarna avseende hela kvalitetsledningssystemet genom att fånga upp behov, samordna och facilitera utveckling och implementering. Vidare har kvalitetsledaren ansvar att stötta och leda arbetet med implementering av arbetet i Stratsys modul för kvalitetsarbete genom att ta fram förvaltningens kvalitetsberättelse. I din roll är du processledare för förvaltningsövergripande processer såsom: lex sarah, avvikelseprocess, lex ma...
2022-05-13 2022-06-03
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Din uppgift kommer vara att planera, utföra och följa upp verksamheten i fritidshemmet. Du formar och bygger verksamheten tillsammans med dina kollegor där läroplanen och övriga styrdokument vägleder er. Tjänsten är delad och du jobbar både på fritidshemmet med rastaktiviteter samt i klassrummet. Du har ett nära samarbete med ditt arbetslag och ni samverkar och fördelar arbetet tillsammans utifrån uppdrag, kompetens och aktuella behov. Sticklinge skolas fritidsverksamhet ska präglas av glädje och delaktighet där eleverna tillsammans med pedagog...
2022-05-12 2022-05-26
Lidingö Stad, Grundskola​ Grundlärare mot fritidshem
I rollen ingår att tillsammans med ditt arbetslag driva den pedagogiska utvecklingen framåt. Vi anpassar undervisningen och tillgängligheten utefter elevernas behov där varje elev har en egen digital enhet. Till hjälp använder vi digitala verktyg och designar lärmiljöerna så att de ska fungera för alla. Vi planerar våra lärmiljöer utifrån tillgänglighet och använder ramverket Universal Design for Learning för vår gemensamma planering. Samarbete och samverkan mellan skola och fritidshem är en naturlig del för oss, där det är viktigt att allas ...
2022-05-12 2022-05-26
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Arbets- och studiecoach
Som arbete- och studiecoach jobbar du med att stötta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa mot arbete, praktik, studier eller annan sysselsättning. Ditt arbete innebär att samordna olika aktörer i samhället som exempelvis kunder, myndigheter, psykiatrin och arbetsgivare. För att upprätthålla en hög kvalité utifrån kundens önskemål arbetar vi med hjälp av stödsamtal, nätverkande, kartläggning och uppföljning. Vi använder oss av motiverande samtal (MI), Pictogram, VAS, ritprat och andra pedagogiska verktyg och ev...
2022-05-11 2022-06-12
Lidingö Stad, Grundskola​ Högsätra skola söker biträdande rektor till F-6 & fritids
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp och blir en av fem skolledare varav ditt huvudansvar som skolledare kommer vara F-6 (två klasser per årskurs) samt fritidsverksamhet F-3. En viktig del i arbetet kommer vara att bygga vidare på den röda tråden mellan fritidshem och skola. Tillsammans med rektor och övriga skolledare har ni personalansvar för skolans alla personalkategorier. Skolledarna delar på ansvaret för bland annat det systematiska kvalitetsarbetet, tjänstefördelning, organisation och elevhälsa. I rollen ingår att insp...
2022-05-11 2022-05-25
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Lidingö LSS-boenden söker dig!
I arbetet som stödassistent/boendehandledare ska du ge kunden stöd i vardagen med serviceinsatser såsom personlig omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviteter. Det innebär pedagogiskt arbete med kund utifrån dennes individuella behov av rutiner och hjälpmedel, men även att ge omsorg utifrån kunden behov. Du bör vara redo att gå på disko och åka på en kryssning till Finland, men även att ta hand om våra kunders behov av hygienstöd och att dela medicin. Ett klart varierande yrke, där varje gruppbostad skiljer sig på samma vis som respektive kunds...
2022-05-10 2022-05-24
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i spanska till Källängens skola
Som lärare hos oss undervisar du våra studiemotiverade elever i ett stimulerande klimat. Ditt uppdrag som lärare är att ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar. Vi jobbar bland annat i skolplattformen SchoolSoft, Google workspace for education och Classroom. I tjänsten ingår mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. På vår skola arbetar du tillsammans med kunniga, erfarna och trevliga kollegor i en välfungerande verksamhet med tydliga mål. På ...
2022-05-10 2022-05-24
Lidingö Stad, Förskola​ Kock till Vasavägens förskola
Vi söker en positiv och engagerad kock till Vasavägens förskola. Förskolan har 4 till 5 avdelningar och cirka 80 dagliga matgäster, de flesta mellan 1 och 5 år. I denna tjänst har du helhetsansvaret för den dagliga verksamheten vilket innefattar beställningar, egenkontroll, planering och tillagning av maten på förskolan samt givetvis alla andra förekommande uppgifter.
2022-05-10 2022-05-24
Lidingö Stad, Grundskola​ Modersmålslärare i engelska
I dina arbetsuppgifter ingår planering av lektioner samt undervisning, uppföljning, utvärdering, kontakt med vårdnadshavare och betygsättning. Du ger eleverna den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Som modersmålslärare ansvarar du för varje elevs utbildning i modersmål i de undervisningsgrupper du blir tilldelad. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor samt lärare och övrig personal på skolan. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och ar...
2022-05-10 2022-05-29
Lidingö Stad, Grundskola​ Fritidspersonal till Käppala skola
På vår skola arbetar du tillsammans med kunniga, erfarna och trevliga kollegor samt elevhälsa i en välfungerande lagverksamhet med tydliga mål. Du tillhör mellanstadiets arbetslag (lågstadiet kan även vara aktuellt) och samarbetar med lärare och fritidskollegor. Som fritidspersonal stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du planerar och leder aktiviteter utomhus på rasterna, är med eleverna under skoldagen samt leder fritidsverksamheten tillsammans med kollegor på Klubben, vårt fritidshem för mellanstad...
2022-05-09 2022-05-23
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare till Käppala skola
Vi ser att teamwork, samarbete och samverkan och i kombination med systematiskt kvalitetsarbete är viktiga framgångsfaktorer som leder till goda resultat. I din roll som mentor är du elevens närmaste chef och ansvarar för att elevens behov av till exempel extra stöd eller extra utmaningar uppmärksammas och följs upp i undervisningen, årskursteamet, arbetslaget samt i skolans elevhälsoteam. Till din hjälp har du kompetenta och erfarna kollegor samt representanter från elevhälsoteamet i arbetslaget liksom tydliga rutiner och stödstrukturer i arbe...
2022-05-09 2022-05-23
Lidingö Stad, Förskola​ Förskollärare till Stockby förskola
Som förskollärare på Stockby förskola arbetar du med övriga pedagoger för att se till att barnen får en trygg, lärorik och rolig vistelse på förskolan. Dina uppgifter är att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera samt utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du är en uppdragsmedveten förskollärare som bidrar till ett gott förhållningssätt, skapar goda lärmiljöer och utvecklar pedagogiska processer. Förskolan har en fantastisk utemiljö och vi förlägger vår undervisning till stor del på vår gård samt i vå...
2022-05-06 2022-05-20
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare i matematik och NO
Nu flyttar en av våra duktiga förstelärare till en annan stad och vi behöver därför en skicklig mellanstadielärare med inriktning MA/NO. Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega som undervisar i SV/SO. Du blir mentor för en klass och ni undervisar i era ämnen i två parallellklasser i årskurs 5. Under nästa läsår kommer Rudboda skola bland annat fortsätta utvecklingen av matematikundervisningen genom matematiklyftet, differentiering och digitalisering i samtliga årskurser. Är du en skicklig och erfaren pedagog inom matematik kan det därfö...
2022-05-06 2022-05-22
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare i bild, slöjd och teknik
Tillsammans med en lärarkollega kommer du att att ansvara för- och fortsatt utveckla en spännande, ämnesintegrerad undervisning i ämnena bild, slöjd och teknik för elever i årskurs 3-6. Rudboda skola kallar den ämnesintegrerade undervisningen i dessa ämnen för ArtLab. ArtLab-undervisningen sker i en bildsal, en textilslöjdssal samt en träslöjdssal som ligger bredvid varandra med alla tänkbara digitala och analoga verktyg och material. I träslöjdssalen finns exempelvis två 3D-skrivare och varje sal har en egen projektor för genomgångar. Eleverna...
2022-05-06 2022-05-22
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Sysselsättningshandledare till Lidingö stads Träfflokal Freja
Vi söker nu en sysselsättningshandledare till vår Träfflokal Freja centralt belägen på centrala Lidingö. I dina arbetsuppgifter ingår att ge personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa möjlighet till gemenskap, aktiviteter och stöd i kontakt med olika samhällsfunktioner. Arbetsglädje och att arbeta tillsammans med våra medborgare genomsyrar alla våra verksamheter. Arbetstiden är dagtid; måndag till fredag ca 8.00-16.00. Vi satsar på våra medarbetare i form av bland annat kompetensutveckling, föreläsningar och hälsodagar....
2022-05-05 2022-05-31
Lidingö Stad Lärare lågstadiet - Högsätra skola
På Högsätra skola har vi ett varierat elevunderlag vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi ser därför att det är viktigt att du har ett inkluderande arbetssätt och anpassar undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Du kommer att vara en av två mentorer i en årskurs och beroende på din behörighet kommer du att ansvara för undervisningen i 2-3 ämnen. Du tillhör åk F-3-arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl.a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förh...
2022-05-05 2022-05-20
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare svenska och engelska Torsviks skola
Vi söker dig som har stort engagemang för elevers lärande. Det är viktigt att du är duktig på att skapa relationer till eleverna och på att hitta kreativa lösningar som passar dem. Du kommer att jobba i nära samarbete med övriga lärare och vårdnadshavare kring dina elever. Tjänsten är på 80% och innebär undervisning i svenska och engelska i en åk 9 men du kommer också att undervisa våra elever som har valt bort moderna språk för att istället förstärka sin svenska och engelska. Där sker undervisningen i mindre grupper med fem till tio elever i ...
2022-05-05 2022-05-27
Lidingö Stad, Grundskola​ Elevresurs Torsviks skola
Torsviks skola söker nu elevresurser till åk F-6. Ditt uppdrag blir att vara personligt stöd åt en elev under hens skoldag. Du finns nära eller tillsammans med eleven och är en viktig medarbetare för att tillgodose den enskilda elevens behov. Du kommer att arbeta med eleven både i klassen, i mindre grupp och enskilt. Du är också en del av verksamheten och ingår i det arbetslag som eleven är knuten till. Att vara lyhörd för och ha en nära dialog med lärarna och vårdnadshavarna är ett måste.
2022-05-04 2022-05-18
Lidingö Stad, Grundskola​ Lågstadielärare till Bo skola
I rollen ingår att tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor skapa de bästa förutsättningarna för dina elever och driva den pedagogiska utvecklingen framåt. Som lärare bidrar du med dina spetskompetenser, intressen och kunskaper för att skapa den bästa skolan för våra barn och elever. Vi kommer endast att kalla sökande med adekvat utbildning till intervju och tar stor hänsyn till dina personliga egenskaper och styrkor för att skapa ett starkt och kompetent arbetslag där flera yrkeskategorier ingår: lärare, fritidsledare, fritidslärare ...
2022-05-03 2022-05-17
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Timvikarier/sommarvikarier till våra grupp- och servicebostäder
Vi söker timvikarier till våra olika boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta både dag, kväll, helg samt natt/jour. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Det innefattar allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet anpassas utifrån individens behov. Kort beskrivet stöttar du med allt från personlig hygien till att följa med på disco, dagsutflykt till skansen med mera. Du k...
2022-05-02 2022-05-22
Lidingö Stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen​ Senior projektledare
Rollen som projektledare innebär att du är involverad i planeringsfasen, från detaljplan och framåt, samt att du självständigt leder arbetet som beställare i projekterings- och genomförandefasen fram till slutbesiktning. Du ansvarar även för projektekonomi och är sakkunnig i upphandlingar. I rollen leder och styr du konsulter, projektörer och entreprenörer. Arbetet sker ofta i dialog med politiker, medborgare, myndigheter, fastighetsägare och företag. Arbetet som projektledare är självständigt och fritt med ett stort eget ansvar. Hos oss finn...
2022-04-13 2022-05-20