Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kungälvs kommun, Enhet Familjehem/Familjerätt Barnsekreterare till Kungälvs kommun
Vi söker dig som vill bli särskilt utsedd socialsekreterare för barn och ungdomar som bor i familjehem och är mellan 0-18 år. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att följa vården av familjehemsplacerade barn och ungdomar. Du blir handläggare i ärendet med ansvar för att på alla sätt verka för att utvecklingen för barnet/ungdomen blir så gynnsam som möjligt. Det innebär ett nära samarbete med barnet/ungdomen, föräldrarna, familjehemssekreterarna, familjehemmet samt övriga runt barnet/ungdomen. Det är barnsekreterarens uppgift att sköta löpande d...
2021-07-26 2021-08-29
Kungälvs kommun, Skola Thorildskolan Speciallärare till Thorildskolan
Speciallärare i årskurs 7-9. Du arbetar tillsammans med skolans speciallärare och specialpedagoger och har även ett nära samarbete med övriga i elevhälsan och vår härliga personal på skolan.
2021-07-23 2021-08-11
Kungälvs kommun, VO Myndighet Enhetschef Barn, Unga och Familj till Kungälvs kommun
Du ingår i ledningsgruppen för myndighet och är direktunderställd verksamhetschef. Ledningsgruppen för myndighet består av sex enhetschefer och en verksamhetsutvecklare för myndighet som stödjer ledningsgruppens utvecklingsprocesser. Enheten ansvarar för myndighetsutövningen och du leder arbetet inom barn, unga och familjer. Som enhetschef har du helhetsansvar för ekonomi, medarbetare, arbetsmiljö, verksamhets- och resultatansvaret för enheten. Arbetet utgår från delegationsordning där du föredrar ärenden i sociala myndighetsnämnden. I Kungä...
2021-07-22 2021-08-29
Kungälvs kommun, LSS Boende Stödassistent till boende och daglig verksamhet inom LSS
Som stödassistent kommer du att ingå i en personalgrupp som arbetar brukarnära och skall tillsammans med övriga kollegor verkställa insatser enligt LSS. Genom ett professionellt arbete och ett pedagogiskt förhållningssätt ge stöd och omsorg i alla vardagliga situationer. Målet är att ha brukaren i centrum dygnet runt. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Som stödassistent arbetar du med att stödja och motivera individen till ökad självständighet, som bygger på individens resurser och förmågor. En viktig del i a...
2021-07-22 2021-08-30
Kungälvs kommun, Mimers Hus EK HA RL. Lärare i handelsämnen till Mimers Hus Gymnasium
Undervisning i kurserna Entreprenörskap, Plocklagerhantering, APL besök samt mentorskap i HA 21. Tjänsten är ett vikariat för en lärare som sökt tjänstledigt för att studera. Läraren har planerat att vara tjänstledig i två år men vikariatet kommer till en början sträcka sig över ett år.
2021-07-19 2021-08-08
Kungälvs kommun, Skola Ytterbyskolan Lärare i tyska och engelska till Ytterbyskolan
Alla elevers lärande och allsidiga utveckling mot mål och kunskapskrav utgör kärnan i uppdraget. Tjänsten omfattar i huvudsak planering, genomförande och utvärdering av undervisning i NO samt teknik. Tillsammans med kollegor i arbetslaget förväntas du ansvara för att alla elever genom stöd och med anpassningar får bästa möjliga förutsättningar. Särskilt ansvar har du för den klass där du har klassansvar och de elever du har mentorskap för. Vidare förväntas du ta aktiv del i utvecklingen av verksamheten i arbetslaget och skolan som helhet.
2021-07-14 2021-08-02
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingspedagog vikariat
Arbetsrollen som behandlingspedagog på avdelning Lycke syftar till att ge våra placerade pojkar god omvårdnad, omsorg samt motivera till hållbar förändring över tid. Vård och behandling bedrivs under alla dygnets timmar, året runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med ungdomarna och kollegorna när du är på jobbet. Behandlingsplaneringen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till avdelningen. Arbetet skall vila på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende där man tillsamm...
2021-07-14 2021-08-01
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingspersonal (Allmän visstidsanställning med tidsbegränsning)
Arbetsrollen som behandlare på avdelning Lycke syftar till att ge våra placerade pojkar god omvårdnad, omsorg samt motivera till hållbar förändring över tid. Vård och behandling bedrivs under alla dygnets timmar, året runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med ungdomarna och kollegorna när du är på jobbet. Målgrupp? Behandlingsplaneringen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till institutionen. Arbetet skall vila på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende där man till...
2021-07-14 2021-08-01
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingspedagog Tillsvidareanställning
Arbetsrollen som behandlingspedagog på avdelning Lycke syftar till att ge våra placerade pojkar god omvårdnad, omsorg samt motivera till hållbar förändring över tid. Vård och behandling bedrivs under alla dygnets timmar, året runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med ungdomarna och kollegorna när du är på jobbet. Behandlingsplaneringen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till avdelningen. Arbetet skall vila på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende där man tillsamm...
2021-07-14 2021-08-01
Kungälvs kommun, Båtmansgärde Undersköterska till vård- och omsorgsboende i Kungälvs kommun
Vi arbetar salutogent med det friska i fokus och är måna om den enskildes rätt till delaktighet. Just nu gör vi en extra satsning på detta genom att införa den nya metoden Individens Behov I Centrum. (Länk till IBIC hittar du nedan). Hos oss kommer du arbeta som kontaktpersonal och kommer i de fallen ha den enskilda i ett särskilt fokus. För att skapa teamkänsla månar vi om ett tätt samarbete med hemsjukvårdens rehab- och sjukvårdsenhet. Praktiskt innebär det kontinuerliga teamträffar och att du utför arbetsuppgifter efter delegering från legi...
2021-07-12 2021-08-08
Kungälvs kommun, Vård- och omsorgsboende Omsorgshandledare till vård- och omsorgsboende
• Bevaka uppstartandet av nya ärenden inom enheterna enligt socialtjänstprocessen. Samordna insatser mellan olika professioner inledningsvis samt ansvarar för att en genomförandeplan upprättas. • Ansvara för att utveckla samordning och koordination för att hantera samverkan mellan funktioner/professioner såväl inom som mellan organisationer löpande. • Vid komplexa ärenden/situationer ge praktiskt stöd i behovsinriktat och systematiskt arbetssätt tillsammans med hyresgästen och kontaktpersonalen. Utifrån detta ingår det i uppdraget att enski...
2021-07-09 2021-08-29
Kungälvs kommun Fritidspedagog/ Förskollärare till Sandbackaskolan
Ditt uppdrag består av tre delar. Det pedagogiska uppdraget, grundkraven och ditt individuella uppdrag. Allt vi gör syftar till att varje elev ska utvecklas positivt och får så mycket kunskaper, insikter och gott självförtroende som det är möjligt. Detta innebär att du och alla andra ska: • försöka fånga varje tillfälle att utveckla elevernas förmågor • skapa goda relationer för att ge bästa förutsättningarna för lärande • alltid uppmärksamma och direkt åtgärda kränkningar för att skapa trygghet • alltid agera god förebild för eleverna i alla ...
2021-07-09 2021-08-04
Kungälvs kommun, Enhet Personlig assistans/Ledsagarservice vuxna Personlig assistent
Som personlig assistent ger du den assistentberättigade stöd i allt ifrån fritidsaktiviteter till personlig omvårdnad. Med lyhördhet och omsorg stödjer du brukaren i vardagen och medverkar till goda levnadsvillkor och en meningsfull fritid utifrån brukarens behov och önskemål. Rollen som personlig assistent ställer höga krav på ansvarstagande och förmågan att skapa goda relationer. Resor till brukarens fritidsbostad på annan ort kan förekomma.
2021-07-09 2021-08-01
Kungälvs kommun, LSS Boende Sommarvikarierande stödassistenter inom LSS
I arbetet ingår omvårdnad, sysselsättning/aktivering, städ, tvätt, matlagning, inköp, fritidsaktiviteter, dokumentation etc. Kärnan i arbetet är att se till brukarens trygghet och möta de individuella behoven med engagemang och arbetsglädje med ett professionellt bemötande. Vi arbetare utifrån metoden lågaffektivt bemötande och utgår från de resurser samt förmågor varje enskild individ har. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap av att arbeta med tydliggörande pedagogik, problemskapande beteende, alternativ kommunikation (AKK) ...
2021-07-07 2021-08-07
Kungälvs kommun, Skola Ytterbyskolan Lärare i matematik och teknik med specialpedagogisk kompetens
Alla elevers lärande och allsidiga utveckling mot mål och kunskapskrav utgör kärnan i uppdraget. Tjänsten omfattar i huvudsak planering, genomförande och utvärdering av undervisning i matematik och teknik. Tillsammans med kollegor i arbetslaget förväntas du ansvara för att alla elever genom stöd och med anpassningar får bästa möjliga förutsättningar. Särskilt ansvar har du för den klass där du har klassansvar och de elever du har mentorskap för. Vidare förväntas du ta aktiv del i utvecklingen av verksamheten i arbetslaget och skolan som helhet.
2021-07-02 2021-08-15
Kungälvs kommun, Enhet Miljö Miljöskyddsinpektör till Kungälvs kommun
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inriktning främst mot förorenade områden, men även tillsyn av miljöfarliga verksamheter, klagomål, prövning m m. Arbetsuppgifterna avser handläggning både av inkommande ärenden och planerad tillsyn, samt administrativt arbete. Tjänsten kan till viss del anpassas till din erfarenhet, kompetens och intresse.
2021-07-01 2021-09-01
Kungälvs kommun, ToS ledning Socialt ansvarig samordnare (SAS) till Kungälvs kommun
Som socialt ansvarig samordnare är ditt uppdrag att tillsammans med MAS, vara samordningsansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet och genomföra egenkontroller utifrån avvikelser och allmänna IVO-rapporter. Du utreder Lex Sarah och gör risk och händelseanalyser samt analyserar klagomål och synpunkter och ger operativt stöd till verksamhetsansvariga vid bedömning och planering av förbättringsåtgärder. I arbetet stödjer du verksamhetsansvariga i det systematiska kvalitetsledningsarbetet genom planering, utvärdering och uppföljning samt är le...
2021-06-24 2021-08-08
Kungälvs kommun, Sektorledning Verksamhetschef till verksamhetsområde Kompetenscentrum
Du leder, planerar och utvecklar verksamheten utifrån uppställda mål och anpassar verksamheten efter behov och resurser. Inom vår sektor sker ständiga förändringar och det är därför viktigt att du känner dig bekväm i förändringsprocesser och har förmåga att implementera nya arbetsformer över tid. Vi söker dig som vill vara med och utveckla integration, vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna inom Bildning och lärande och tillsammans med de aktörer vi samverkar med. Du skall vara beredd att anta framtidens utmaningar och vara med och driv...
2021-06-24 2021-08-08
Kungälvs kommun, Enhet Hemtjänst/Trygghetslarm Timvikarier till Hemtjänsten
I hemtjänsten har du ett meningsfullt, socialt och omväxlande arbete. Du träffar brukarna i deras hem och vardag. Hemtjänsten arbetar med planerade besök hemma hos brukarna, i form av omsorgs- och serviceinsatser. Det handlar exempelvis om morgonhjälp, upp från sängen, frukost, dusch, toalettbesök, klädvård, städning, kvällshjälp, promenader, tillsyn och inköp. Det kan också handla om avlösning och ledsagning till och från sjukhus, rehab och vårdcentral. Hemtjänsten har arbetstider mellan klockan 07:00-22:30. Vardagar och helger. Trygghetsl...
2021-06-21 2021-08-12
Kungälvs kommun, VO Planering Mark- och exploateringschef
Vi söker en enhetschef som är beredd och har förmåga att med stor entusiasm anta framtidens utmaningar i kommunal verksamhet. Enhetschefen har ansvaret för personal, budget och verksamhet. Du förutsätts även kunna handlägga vissa ärenden på egen hand och förhandla med aktörer. Inom enheten arbetar vi med bland annat kommunens markinnehav, exploateringsverksamhet, kartsystem, kartframställning och mätuppdrag. Arbetet innefattar omfattande kontakter med exploatörer, företagare, föreningar, markägare, kommuninvånare, politiker, myndigheter och öv...
2021-06-14 2021-08-15