Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kungälvs kommun, Enhet Plan Erfaren planarkitekt till Kungälvs kommun
Som planarkitekt hos oss kommer du arbeta med kommunens fysiska planering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att upprätta och driva detaljplaner, planprogram och andra utredningar. Utöver det kan deltagande i översiktligt planeringsarbete tillkomma. Du kommer i nära samarbete med dina kollegor att arbeta med olika typer av uppdrag inom stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt. Planärenden sker antingen i samarbete med exploatörer, i större utvecklingsprojekt på kommunal mark eller mindre detaljplaner för privata fastighetsägare.
2021-10-14 2021-11-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingspedagog LVU missbruksavdelning Kornhall tillsvidareanställning
Arbetsrollen som behandlingspedagog på avdelning Kornhall syftar till att ge våra placerade ungdomar (pojkar 16-21 år med indexplaceringsorsak missbruk) god omvårdnad, omsorg samt motivera till hållbar förändring över tid. Behandlingsplaneringen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till avdelningen. Arbetet vilar på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende där man tillsammans med ungdomen arbetar med tydliga mål och syften för att ge ungdomen verktyg och strategier kring de aktuella omr...
2021-10-12 2021-11-09
Kungälvs kommun, Vård- och omsorgsboende Undersköterska till vård- och omsorgsboende
Vi arbetar salutogent med det friska i fokus och är måna om den enskildes rätt till delaktighet. Hos oss kommer du att arbeta som undersköterska och kontaktpersonal, vilket innebär att du kommer ha enskilda omsorgstagare i ett särskilt fokus. För att skapa teamkänsla månar vi om ett tätt samarbete med hemsjukvårdens rehab- och sjukvårdsenhet. Praktiskt innebär det kontinuerliga teamträffar och att du utför arbetsuppgifter efter delegering från legitimerad personal. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i arbetet genom att arbeta med...
2021-10-12 2021-10-31
Kungälvs kommun, Kansli och Juridik Valsamordnare till Kungälvs kommun
Som valsamordnare i Kungälvs kommun ansvarar du för att tillsammans med övriga medarbetare planera, förbereda, genomföra samt utvärdera det allmänna valet 2022. Du har en samordnande roll att genomföra och koordinera kommunens valförberedelser. Du leder det strategiska liksom det praktiska arbetet och du måste även kunna hugga i där det behövs. Det innebär bland annat att skriva fram ärenden till valnämnden, informera, rekrytera och utbilda röstmottagare, planera och samordna arbetet inför och under valdagen med mera. Din arbetstid är i normalf...
2021-10-11 2021-10-31
Kungälvs kommun, Mimers Hus SA BF ES. Lärare i naturkunskap till Mimers Hus Gymnasium
Du kommer att undervisa i naturkunskap (NAKNAK01b) på det samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen är schemalagd varannan onsdag och varje torsdag och fredag. I tjänsten ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning på ett eller flera av ovanstående program. I ditt läraruppdrag skapar du med ditt engagemang och nyfikenhet en trygg och utvecklande lärandemiljö. Du har ett tydligt men lyhört ledarskap i klassrummet och skapar genom relation och dialog en lärandesituation som utgår från elevernas individuella förutsättnin...
2021-10-08 2021-10-28
Kungälvs kommun, Daglig verksamhet Stödassistent till Kungälvs mest individanpassade specialboende
Vi vill att du som stödassistent ska få rätt förutsättningar för att trivas och lyckas med ditt uppdrag hos oss. Vi bygger verksamhetens arbetssätt och metodik utifrån kunskap om aktuell forskning, personalens kompetens samt brukarna och dess nätverk. Genom detta sätt att arbeta skapar vi tydliga rutiner och strukturer för att uppnå en trygg och säker miljö för alla. Inom området satsar vi på kompetensutveckling och pedagogiskt stöd där du får kontinuerlig vägledning av stödpedagoger, metodutvecklare, sjuksköterskor och vid behov andra profes...
2021-10-06 2021-10-24
Kungälvs kommun, Mimers Hus SA BF ES. Lärare i teater till Mimers Hus Gymnasium och Trekungagymnasiet
Undervisning i teaterkurser på estetprogrammet, årskurs 2 och 3, samt i teater, estetisk kommunikation och drama på särskolan Trekungagymnasiet. Det kan även komma att innefatta delat mentorskap för en klass på Mimers Hus Gymnasium.
2021-10-06 2021-11-01
Kungälvs kommun, Enhet Administration Administratör med ansvar för dataskyddsfrågor inom sektor Trygghet och stöd
Du kommer att ansvara för att svara på sektorns frågor vid begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen tillsammans med kommunens dataskyddsombud. Du ansvarar självständigt för sektor Trygghet och stöds registerförteckning och leder detta arbete inom sektorns samtliga verksamhetsområden. I ditt uppdrag ingår att vara sekreterare i samverkansforum och råd. Du ingår i en arbetsgrupp och ansvarar tillsammans med dina kollegor för avgiftshandläggning, fakturahantering, arkivering samt vanligen förkommande administrativa arbetsuppgifter....
2021-10-05 2021-10-24
Kungälvs kommun, Projekt- och programledning Projektledare till Projektenheten i Kungälvs kommun
Som Projektledare på projektenheten i Kungälvs kommun ansvarar du för att driva övergripande samhällsbyggnadsprojekt med komplexa förutsättningar. Karakteristiskt för projekten är att de innefattar en rad olika interna intressenter och i många fall även externa parter. Risk finns för målkonflikter mellan de olika parterna. Projektledaren har en central roll i att hantera mål- och intressekonflikter samt skapa samarbete, engagemang och förståelse mot de mål som definieras i projektdirektivet. Du har övergripande ansvar för att leda ett team ge...
2021-10-05 2021-10-27
Kungälvs kommun, Trafik Gata Park. Trädgårdsingenjör till Kungälvs kommun
Vi söker dig som har djup och dokumenterad kunskap om det gröna i stadsmiljön, d v s parker, planteringar, lekplatser, dagvattenhantering och offentliga miljöer. Du är intresserad av att vidareutveckla och värna om de här miljöerna och växtligheten samt inser värdet i att tillföra attraktiva miljöer för människor. Du erbjuds möjligheten att ingå i ett motiverat team av medarbetare som delar ditt intresse och erbjuds att delta i de spännande exploateringsprojekt och planarbeten som pågår i Kungälvs kommun. Arbetet omfattar även drift av befintli...
2021-10-05 2021-10-24
Kungälvs kommun, Bohus Räddningstjänstförbund/BORF Enhetschef till Verksamhetsstöd, Bohus räddningstjänstförbund
Som Enhetschef för förbundets verksamhetsstödsenhet, leder och fördelar du arbetet samt ansvarar för att genomföra beslutade mål enligt förbundets handlingsprogram och verksamhetsplaner i enlighet med förbundsordning och lagstiftning. Du kommer tillsammans med chefskollegor och medarbetare att arbeta för att beslutade mål uppfylls. Du kommer att ha personal, - budget och arbetsmiljöansvar, ingå i ledningsgruppen och eventuellt i framtiden ha operativ ledningsberedskap. Som enhetschef för verksamhetsstöd, leder och fördelar du arbetet för medar...
2021-09-30 2021-10-24
Kungälvs kommun, Stödenheten. Specialpedagog med inriktning förskola
Vi söker en specialpedagog med inriktning förskola/pedagogisk omsorg till Barnhälsan, som är en del av stödenheten. I Barnhälsans arbetar idag två specialpedagoger och en logoped. Som specialpedagog inom Barnhälsan bidrar du till förskolornas systematiska kvalitetsarbete utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt för att kunna möta alla barns olika behov. Ett prioriterat område är lärmiljön kring barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Specialpedagogen arbetar främst på uppdrag av rektorer. Huvudsakliga a...
2021-09-29 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingsassistent timvikarie, avd. Lycke
I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och att motivera till förändring. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Det är ett tufft och utmanande men också roligt arbete. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtan...
2021-09-28 2022-06-01
Kungälvs kommun, Byggledning Väg VA Projektledare med inriktning infrastruktur
Uppdraget innebär att du ingår i och/eller leder arbete med pågående och planerade investeringsprojekt och leder arbetet med att genomföra beslutade investeringar. Du arbetar med att ta fram projektplaner, ansvarar för projektbudget, rapporterar till Styrgrupp och ansvarar för att entreprenader genomförs på ett ekonomiskt och effektivt sätt. I tjänsten ingår kontakter med såväl allmänhet, myndighetspersoner, entreprenörer och leverantörer. Kvalitet- miljö- och arbetsmiljöfrågor i samverkan med andra kollegor inom förvaltningen och med exte...
2021-09-23 2021-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingspersonal (allmänvisstids anställning med tidsbegränsning)
Arbetsrollen som behandlare på avdelning Lycke syftar till att ge våra placerade pojkar god omvårdnad, omsorg samt motivera till hållbar förändring över tid. Vård och behandling bedrivs under alla dygnets timmar, året runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med ungdomarna och kollegorna när du är på jobbet. Behandlingsplaneringen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till avdelningen. Arbetet skall vila på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende där man tillsammans med ...
2021-09-09 2022-07-09
Kungälvs kommun, Måltidservice Centrum Thorild Timvikarier till Måltidsservice och Lokalvård
Inom Måltid förskola/skola arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.30-16:00, Måltid äldreomsorg mellan 07:00-17:00, helgtjänstgöring förekommer, likaså röda dagar. I arbetsuppgifterna som måltidsbiträde ingår att medverka och biträda i berednings och tillagningsarbete, delta i servering, disk och städarbete, att följa egenkontrollprogram för säkerhet och kvalité i produktionen. Som timvikarie inom lokalvård kommer du att arbeta med miljön i kommunens lokaler. Du kommer att utföra daglig städning samt skötsel oc...
2021-09-06 2021-11-28