Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Grundskola Biträdande rektorer till grundskolan
Ditt ansvar som biträdande rektor kan innebära ansvar för skolans fritidshem, men andra ansvarsområden kan tillkomma utifrån grundskolans uppdrag. Arbetet som biträdande rektor är att ge våra rektorer bra förutsättningar att kunna utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap ute på våra skolor. I din roll som biträdande rektor ska du vara ett kvalificerat stöd för din rektor och även arbeta avlastande, då du kommer att få personal-, elevhälso-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar delegerat till dig. Du kommer ingå i skolområdets ledningsgrupp och til...
2024-05-17 2024-06-07
Kristinehamns kommun, Avdelningen offentlig miljö Projektledare inom mark
Som projektledare med inriktning mark kommer du att få möjligheten att arbeta med varierande projekt som genomförs i nära samarbete med berörda parter. Det innebär att du kommer att jobba gränsöverskridande med flera olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen. Arbeten utförs dels av kommunens utförarorganisation dels via entreprenad. Förmåga att etablera och vidmakthålla goda relationer är viktigt i arbetet som projektledare. I din roll som projektledare leder du projekt, stora som små, genom hela processen från upphandling till slutbe...
2024-05-16 2024-06-09
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare årskurs 4-6 till Björneborg skola
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen för årskurs 4-6 utifrån gällande läroplan och kursplan. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget och du skall tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.
2024-05-16 2024-06-02
Kristinehamns kommun, Grundskola Skolkurator, vikariat
Som skolkurator ansvarar du för det psykosociala perspektivet i elevhälsoteamet. Du deltar och driver olika typer av hälsofrämjande och förebyggande arbete både ensam och tillsammans med övriga i ditt team, detta innebär att driva insatser i klassrum kring till exempel Stopp min kropp och säkerhet på nätet. Arbetet som skolkurator innebär att arbeta både på organisation, grupp och individnivå. Du
2024-05-15 2024-05-28
Kristinehamns kommun, Grundskola Förstelärare/speciallärare och Förstelärare/lärare till Björneborgs skola
Ena tjänsten är fördelad 50% som förstelärare och 50% som speciallärare till låg- och mellanstadiet. Den andra tjänsten är fördelad 50% som förstelärare och 50% som grundskollärare. Ditt huvudsakliga uppdrag som förstelärare är att bedriva formativ undervisning och att i samarbete med skolans övriga lärarkollegium, skolans elevhälsoteam och skolförvaltningens utvecklingsavdelning utveckla skolans undervisning. Som speciallärare förväntas du stå för ett relationellt perspektiv med stort fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet när ...
2024-05-10 2024-05-24
Kristinehamns kommun, Avdelningen offentlig miljö Anläggningsarbetare
Gata och parks huvuduppdrag är drift och underhåll av allmän platsmark i hela kommunen. Exempel på några av våra ansvarsområden är snöröjning och halkbekämpning, barmarksrenhållning och skyltning av trafikmiljöer. Vi utför även i viss omfattning om- och nybyggnation av exempelvis gång- och cykelvägar, övergångsställen, lekplatser, parker med mera. Arbetet ställer stora krav på samarbete och kvalitetsmedvetenhet samt ett flexibelt arbetssätt och helhetssyn. Du kommer att arbeta både ensam på vissa uppdrag och tillsammans med kollegor i vissa f...
2024-05-08 2024-05-27
Kristinehamns kommun, Trygga barn i trygga familjer Biträdande enhetschef till trygga barn i trygga familjer
Som biträdande enhetschef är du direkt underställd enhetschefen och har ansvar för enhetens dagliga drift. Du leder och fördelar det vardagliga arbetet och ger ett nära stöd till socialsekreterarna på enheten. Du ansvarar för ärendegenomgångar och ärendesamråd med ditt team. Teamet består av socialsekreterare som genomför barnavårdsutredningar och följer upp öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar samt barnhandläggare som följer upp familjehemsplacerade barn. Du kommer fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Du ansvarar för u...
2024-05-08 2024-05-27
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Undersköterskor Sörgården
På Sörgården korttid arbetar du med brukare som har biståndsbeslut på korttidsvård, växelvård eller avlastning. Du behöver kunna arbeta personcentrerat och ha ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt. Individens resurser, behov och målsättning ligger till grund för alla insatser. Det förutsätts att du utför delegerade och ordinerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi söker dig som har förmåga att tillsammans med arbetsgruppen skapa ett klimat där du och dina kollegor arbetar mot gemensamma m...
2024-05-07 2024-05-21
Kristinehamns kommun, Serviceavdelningen Kockar till Serviceavdelningen, vikariat
Matlagning är en stor del av arbetet och som kock på en av våra två skolor kommer du att förbereda, tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål till våra gäster. Förutom det ingår arbetsuppgifter som disk, städ och egenkontroll. Viss varubeställning kan även förekomma. Du kommer att ingå i ett team om fyra personer där ni samarbetar och hjälps åt med det dagliga arbetet. Arbetstiden är förlagd dagtid.
2024-05-02 2024-05-26
Kristinehamns kommun, Avdelningen offentlig miljö Enhetschef till Planeringsenheten offentlig miljö
I rollen som enhetschef för planeringsenheten kommer du att ha det övergripande ansvaret för enhetens budget-, arbetsmiljö- samt personalansvar. Du ingår i avdelnings ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschefen. Enheten planering offentlig miljö ansvarar för kommunens gatu- och vägnät, cykelvägnät, trafik- och parkeringsfrågor, stadmiljöutveckling, parker och skog- och naturområden, gatubelysning, industrispår, kommunens byggnader, idrott och fritidsanläggningar, föreningsstöd etc. Dina huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att l...
2024-04-19 2024-05-24
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Sommarjobb inom stöd, vård och omsorg 2024
I alla våra verksamheter är din huvuduppgift att hjälpa personer som behöver stöd och vård i sin vardag. Jobbet är socialt och omväxlande och du kommer få massa träning på att jobba flexibelt och lösningsinriktat. Det krävs att du är en person som kan ta ansvar och bemöta människor. Drivs du av att göra gott för andra så är det ett stort plus. Du arbetar tillsammans med engagerande och kunniga kollegor som vill bidra till livskvalitet för våra brukare och stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. Du har möjlighet att jobba inom: • ...
2024-01-11 2024-06-30