Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Gy/Vux Skolsköterska, Österänggymnasiet
Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I skolsköterskans dagliga arbete ingår hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan genom elevhälsoteamets möten. Som skolsköterska deltar du också i kvalitetssäkring och utveckling på skolan.
2021-07-01 2021-08-09
Kristianstad kommun, FUNK E 1:4 Stödpedagog, Forsakarsvägen/Saxamöllevägen
Att arbeta som stödpedagog betyder att du aktivt ska arbeta för och säkra en hög kvalitet i omsorgen till den som behöver stöd enligt LSS eller SoL. Som stödpedagog ska du bidra med en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet och därmed kunna ta extra ansvar för frågor som handlar om det pedagogiska förhållnings- och arbetssättet med kunden i fokus och metodutveckling enligt evidens. Med dina specialistkunskaper ska du kunna använda och omvandla teoretiska kunskaper till ett professionellt yrkeskunnande där du utgår från ett sal...
2021-07-27 2021-08-22
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Socialsekreterare
Som socialsekreterare i något av de utredande teamen handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn/ungdomar i åldern 0-20 år. Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vidare krävs det att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners som skola, sjukvård, polis m.fl. Du har även ansvar för att följa upp de insatser som bevi...
2021-07-27 2021-08-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Kristianstad
Som psykolog på öppenvården har du en viktig roll med stort inflytande över arbetet med den psykiatriska ohälsan. Du tar emot nya patienter och dina arbetsuppgifter är huvudsakligen att utreda, diagnostisera och behandla psykiatriska problem och sjukdomar hos barn och ungdomar. Detta arbete sker individuellt, i familj eller i grupp med barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare. Du kommer att samarbeta kring patienten i team med olika professioner, men även arbeta en hel del självständigt. Vidare kommer du att samverka med externa aktörer såso...
2021-07-27 2021-08-26
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till LARO-mottagning i Kristianstad
Vi söker nu en ny sjuksköterskekollega som vill utvecklas tillsammans med oss! Mottagningen erbjuder möjlighet att arbeta i ett kompetent team med lång erfarenhet. Som sjuksköterska är du en del i teamet och tillsammans med specialistläkare ansvarar du för dina patienters vård och behandling. Förutom den farmakologiska behandlingen arbetar vi bland annat med motiverande samtal, återfallsprevention, kognitiv beteendeterapi (KBT) och gruppbehandlingar utefter patienternas behov. Vi samverkar med flera olika aktörer inom psykiatrisk och somatisk ...
2021-07-26 2021-08-31
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Lärare åk 3, Rinkaby skola
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2021-07-26 2021-08-11
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Lärare i grundsärskolan, inriktning ämnesområde, Ängsskolan
Du skapar en pedagogisk miljö som stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Vidare arbetar du för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utvecklar stimulerande och utmanande lärmiljöer samt erbjuder eleverna alternativa lärverktyg. Frågor rörande inkludering och tydliggörande pedagogik ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med grundsärskolans läroplan. Du är en tydlig och entusiasmerande leda...
2021-07-26 2021-08-13
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Lärare i grundsärskolan, inriktning ämne, Ängsskolan
Du skapar en pedagogisk miljö som stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Vidare arbetar du för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utvecklar stimulerande och utmanande lärmiljöer samt erbjuder eleverna alternativa lärverktyg. Frågor rörande inkludering och tydliggörande pedagogik ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med grundsärskolans läroplan. Du är en tydlig och entusiasmerande leda...
2021-07-26 2021-08-13
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Kristianstad
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalten och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare, liksom med personalen på anstalterna. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör ...
2021-07-26 2021-08-22
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till resursteam i Kristianstad
Som sjuksköterska i resursteamet får du en unik möjlighet att vårda patienter inom flera olika vårdnivåer och specialiteter i den somatiska vården. Du erbjuds ett omväxlande, stimulerande och utvecklande arbete, där du får möjlighet att bredda din kompetens och växa i din roll som sjuksköterska. För att du ska kunna känna dig trygg i din roll erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion grundad i de erfarenheter du har med dig. Du kommer även att delta i löpande utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Anställningen innebär tjäns...
2021-07-26 2021-08-29
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Teamledare Barn och ungdom
Som teamledare ansvarar du för den operativa arbetsledningen för ca 10 socialsekreterare som handlägger orosanmälningar och utredningar gällande barn och unga som misstänkts fara illa. Vidare har de även ett uppföljningsansvar för beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn/ungdomar i åldern 0-20 år. Du ansvarar för att fördela arbetsuppgifter till socialsekreterarna i teamet samt för att fatta beslut i enskilda ärenden enligt gällande delegationsordning. Rollen s...
2021-07-26 2021-08-16
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till ortopediavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu tre sjuksköterskor till vår avdelning. Tjänsterna innebär rotationsarbete dag och natt, med möjlighet att arbeta stor del eller enbart natt om så önskas. På avdelningen tillämpas bokningsschema. Du kommer att arbeta i team tillsammans med flera olika yrkeskategorier och ha ansvar för de förekommande sjuksköterskeuppgifterna på en opererande akutvårdsavdelning. Det innebär bland annat att du arbetar med pre- och postoperativ vård. Många patienter som vårdas hos oss har även internmedicinska åkommor vilket gör att du kommer att ...
2021-07-23 2021-09-03
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till rättspsykiatriskt resursteam
Är du flexibel och kan tänka dig jobba med olika personalgrupper på olika orter är detta ett jobb för dig! För fyra år sedan startade rättspsykiatrin upp ett resursteam för sjuksköterskor. Idag är vi sex sjuksköterskor i teamet som arbetar på samtliga slutenvårdsenheter inom rättspsykiatri Skåne. Vi kommer nu att utöka vårt team med en nattjänst och en dagtjänst. I din roll som resurssjuksköterska hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykiatrisk vård. Dina arbetsuppgifter innefattar ...
2021-07-22 2021-08-19
Kristianstad kommun, Kultur/Fritidskansli Fritidsstrateg
Vi söker dig som vill utveckla fritids- och idrottsområdet i kommunen, genom ett brett samarbete internt och externt. Tjänsten har huvudansvar för, och sköter bokning av idrottsanläggningar. Införande av ett nytt boknings- och bidragssystem, Rbok, pågår och fritidsstrategen ansvarar för utvecklingsfrågor kring systemet utifrån kultur- och fritidsverksamhetens behov. Övriga arbetsuppgifter är bland annat handläggning av bidrag och lotterier samt ansvar för utveckling av Fritidsbanken. Fritidsstrategen har mycket kontakt med det lokala förenings...
2021-07-21 2021-08-16
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Familjehusets BVC i Kristianstad
Brinner du för barn och att förebygga framtida ohälsa genom strukturerat BVC-arbete? Då är du varmt välkommen till vårt härliga gäng! Vi tycker att samverkan med övriga professioner i vårt familjehus är ovärderligt och även samverkan med den närbelägna vårdcentralen Näsby är viktigt för oss. Just nu arbetar tre distriktssköterskor på vårt Familjehus som ligger centralt beläget på Näsby. Du har läkarmottagning med kunnig allmänspecialist enligt schema. I din roll som barnsjuksköterska/distriktsköterska arbetar du förebyggande med barn och fa...
2021-07-21 2021-08-04
Kristianstad kommun, FUNK barnverksamhet 3:1 Stödpedagog
Vi söker dig som vill arbete inom korttidstillsyn och kortidsvistelsen enlig LSS. Vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar med autism, intellektuella funktionsnedsättning. Du arbetar med kollegor inom båda insatser vilket innebär att du jobbar oregelbundna tider och helger. Du arbetar med att implementera och utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och rutiner i det vardagsnära arbetet. Du är ett stöd i arbetet med att utforma det individuella, pedagogiska förhållnings- och arbetssättet som stödjer kundens delaktighet, självbestämm...
2021-07-20 2021-08-15
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Legitimerad läkare, vikariat, till VO öron, näsa och hals i Kristianstad
Nu söker vi en kollega som vill bli en del av vår spännande verksamhet! Som läkare hos oss har du ett omväxlande arbete på vår mottagning, vårdavdelning, jourverksamhet, centraloperation och polikliniska operationer. Du har goda möjligheter att utvecklas och få en bred kompetens inom allmän ÖNH.
2021-07-20 2021-08-03
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Samordnare Barnahus
Som samordnare på Barnahus Nordöstra Skåne arbetar du bland annat med att: •Ge konsultationer och stöd till medverkande kommuner, vilket bland annat innebär råd kring polisanmälan och barnets bästa, konsekvenser av våld och övergrepp samt risk och skyddsfaktorer •Kalla till och leda styr- och arbetsgruppsmöten •Utbilda och ge information till medarbetare i deltagande organisationer •Följa utvecklingen inom området, genomföra omvärldsanalyser och driva utvecklingsarbete utifrån barnahus uppdrag •Delta i nationellt nätverk och samverka med andra ...
2021-07-19 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Systemadministratörer till VO hjälpmedel i Kristianstad
Vi på Stöd och Support är idag 28 positiva och samarbetsinriktade administratörer och kundtjänstmedarbetare där vi tillsammans skapar mervärde för våra patienter genom god service. Stöd och Support arbetar bland annat med inköps- ekonomi- och systemadministration samt beställnings- och leveransärenden i vår ordermottagning. Vi hjälps åt för att utveckla processer och arbetssätt, där du har möjlighet att påverka verksamheten genom att vara delaktig och drivande i våra olika förbättringsarbeten. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att ge suppo...
2021-07-19 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kundtjänstmedarbetare till VO hjälpmedels ordermottagning i Kristianstad
Vår ordermottagning vänder sig till patienter och förskrivare gällande förbrukningsprodukter inom inkontinens, speciallivsmedel och diabetes. Som kundtjänstmedarbetare kommer du att ingå i ett team med tio medarbetare plus timanställda. Vår huvudsakliga uppgift är att hantera beställningar från patient, anhörig eller vårdgivare via främst telefon men också mejl i vårt IT-system Sesam LMN. Utöver ovanstående arbetsuppgifter innebär tjänsten bland annat att hantera leveransförfrågningar, register- och artikelvård samt kontakter med exempelvis l...
2021-07-19 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska, vikariat, till Vårdcentralen Åhus
Vi välkomnar nu en sjuksköterska som vill arbeta med oss på Vårdcentralen Åhus för ett vikariat på cirka sex månader. I din roll som sjuksköterska kommer du bland annat att arbeta med triagering, mottagningsarbete samt telefonrådgivning. Du kommer vara delaktigt i att utveckla och driva både gruppen och vårdcentralen i ditt dagliga arbete. Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete, där vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare känner sig delaktiga i verksamhetens arbete och är nyfikna på att ta del av dina idéer och tankar kr...
2021-07-19 2021-08-22
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare Mu åk 4-9 Tollarps skola
Du kommer att undervisa samtliga elever i musik i årskurserna 4-9. Du kommer att samarbeta med övriga ämneslärare och övrig personal. Samarbetet med kollegorna är väldigt viktigt och vi lägger stor vikt på att detta samarbete ska fungera. Ett delat mentorskap för en klass på högstadiet kan komma att ingå i tjänsten. Viss del av tjänsten kan också komma att förläggas på en annan skola inom skolområde Södra. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö ...
2021-07-15 2021-07-29
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till smärtmottagning i Kristianstad
Som medicinsk sekreterare på smärtmottagningen kommer du fungera som en servicefunktion till såväl patienter som personal på mottagningen, med fokus på att ansvara för de administrativa stödfunktionerna. Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, posthantering, diagnosregistrering och uppföljning i olika register, kontakt med vårdavdelningar, telefonservice samt andra vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter. Vi arbetar aktivt med rätt använd kompetens, det vill säga att i så stor utsträckning som möjligt avlasta vårdpersonal ...
2021-07-15 2021-08-12
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Specialpedagog Hammar skola
Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs. Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ...
2021-07-15 2021-08-06
Kristianstad kommun, Tillväxt och hållbar utvecklingsavd Projektledare Näsby Stadsutveckling
Tjänsten som projektledare för Näsby stadsutveckling kommer till stor del bestå av en samordnande och ledande funktion för att, tillsammans med olika aktörer, uppnå målet med att delområde Näsby ska bli ett modellområde för hållbar stadsutveckling. Till din hjälp finns en samverkansgrupp, bestående av representanter från kommunkoncernen. Arbetet som projektledare ger dig möjlighet att få arbeta brett med förvaltningsövergripande frågor ur såväl socialt, ekonomiska, ekologiskt perspektiv. Där innovationer, tekniska frågor i kombination med so...
2021-07-15 2021-08-16
1 2 3 4 >