Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, FUNK barnverksamhet 3:1 Stödpedagog
Vi söker dig som vill arbete inom korttidstillsyn och kortidsvistelsen enlig LSS. Vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar med autism, intellektuella funktionsnedsättning. Du arbetar med kollegor inom båda insatser vilket innebär att du jobbar oregelbundna tider och helger . Du arbetar med att implementera och utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och rutiner i det vardagsnära arbetet. Du är ett stöd i arbetet med att utforma det individuella, pedagogiska förhållnings- och arbetssättet som stödjer kundens delaktighet, självbestäm...
2021-05-12 2021-05-26
Kristianstad kommun, Gy/Vux Gymnasielärare i fysik och matematik, Christian 4:s gymnasiet
I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö, planerar din väl samt bidrar till en god arbetsmiljö. Du använder dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt vetenskaplig grund när du planerar och individanpassar din undervisning. Du reflekterar enskilt och tills...
2021-05-12 2021-05-26
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Överläkare/specialistläkare inom ÖNH till öronmottagning i Kristianstad
Som specialistläkare hos oss har du ett omväxlande arbete på vår mottagning, vårdavdelning, jourverksamhet, centraloperation och polikliniska operationer. Du har goda möjligheter att delvis ingående i team, utveckla och upprätthålla en bred kompetens inom allmän ÖNH men också att profilera dig och ta ansvar inom någon av specialitetens olika subinriktningar.
2021-05-12 2021-06-06
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Studievägledare, Nosabyskolan
Du kommer att ansvara för elevernas studie- och yrkesvägledning. Detta innebär bland annat att informera och stötta eleverna vid prao och inför gymnasievalet. Vi söker dig som är aktiv och samarbetar med lärarna och därigenom för in vägledning som en naturlig del av undervisningen. Tillsammans med skolområdets två andra studievägledare ansvarar du också för att stödja vägledningsarbetet på skolområdets F-6 skolor.
2021-05-12 2021-05-26
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till mag- och tarmmottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu dig som är sjuksköterska och som vill bli en del av vårt team! I rollen som sjuksköterska på endoskopimottagningen tar du hand om patienten, assisterar skopisten, ger läkemedel samt övervakar och dokumenterar vårdförloppet. Vi använder oss av en hel del medicinsk-teknisk utrustning. Du kan även komma att ansvara för expeditionen och planera dagens program, inklusive akuta patienter, samt ansvara för bokning av patienter och telefonrådgivning. Till mottagningen kommer patienter med sjukdomar i mage, tarm och lever för provtagni...
2021-05-12 2021-05-31
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare i Fritidshem
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet, samt kombinerar med undervisning i skolan inom musik. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor...
2021-05-12 2021-05-21
Kristianstad kommun, Gy/Vux Gymnasielärare i matematik och ett annat ämne, Söderportgymnasiet
I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö, planerar din väl samt bidrar till en god arbetsmiljö. Du använder dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt vetenskaplig grund när du planerar och individanpassar din undervisning. Du reflekterar enskilt och tills...
2021-05-12 2021-05-26
Kristianstad kommun, Central förvaltning Barnskötare, bemanningsenheten
I arbetet som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet. Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med ...
2021-05-12 2021-06-27
Kristianstad kommun, Gy/Vux Gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska
I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Även mentorskap ingår. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö, planerar din väl samt bidrar till en god arbetsmiljö. Du använder dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt vetenskaplig grund när du planerar och individanpassar din undervisning. Du reflek...
2021-05-12 2021-05-26
Länsstyrelsen Skåne, Handläggningsenheten Handläggare EU:s jordbrukarstöd
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att handlägga och besluta EU:s jordbrukarstöd till lantbrukare i Skåne och Blekinge. Varje år handlägger enheten mer än 30 000 ärenden. Arbetet är självständigt, men eftersom vi hanterar ett flertal olika stödformer kommer du ofta att behöva jobba nära dina kollegor. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att utgå från arbetslistor för att följa upp kontrollpunkter efter fastställda rutiner. Förutom handläggning i datasystemen kommer du att ha kontakt med lantbrukare och konsulter, främst via telefon oc...
2021-05-12 2021-05-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare senior, Kristianstad
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2021-05-12 2021-06-01
Kristianstad kommun, Central förvaltning Specialpedagog, Resursskolan
Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs. Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ...
2021-05-12 2021-05-30
Kristianstad kommun, GS Lokalvård Lokalvårdare, Gemensam Service
Som lokalvårdare ansvarar du självständigt för daglig städning, storstädning och specialstädning enligt kommunens städinstruktion. Arbetet genomför du under dagtid, ofta med start kl.06.00. Du arbetar på förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen, för att täcka upp under ordinarie personals frånvaro. Du kan arbeta ensam eller i ett arbetslag beroende på hur verksamheten ser ut. Du har daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som du städar.
2021-05-12 2021-06-24
Kristianstad kommun, Gy/Vux Yrkeslärare på Fordons- och transportprogrammet
Som lärare på Fordons- och transportprogrammet är ditt uppdrag att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att skaffa sig kunskaper inom arbetet som fordonsmekaniker i allmänhet samt inom inriktningarna Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner eller Personbil, såväl teoretiskt som praktiskt. I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Vid plane...
2021-05-12 2021-05-26
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Socialsekreterare, Barn och ungdomsverksamheten
Som socialsekreterare i något av de utredande teamen handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn/ungdomar i åldern 0-20 år. Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vidare krävs det att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners som skola, sjukvård, polis m.fl. Du har även ansvar för att följa upp de insatser som bevi...
2021-05-11 2021-06-01
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Förstelärare i fritidshem, Centralskolan
Ditt grunduppdrag är undervisning i fritidshem. I ditt försteläraruppdrag ska du arbeta för hela skolan. Du ska aktivt delta i skolans utvecklingsgrupp med rörelse, fritidshem och hela skolans utveckling i centrum. Du har fokus på: • Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet planera och driva utvecklingsarbete i samråd med rektor. • Fånga upp och formulera viktiga didaktiska frågeställningar i verksamheten och aktivt driva dessa i samråd med rektor. • Arbeta konsultativt gentemot kollegor. • Planera, leda och utveckla det kollegiala lärandet. ...
2021-05-11 2021-05-25
Region Skåne, Regionservice Rekryterare till Gemensam servicefunktion HR
Vill du, tillsammans med oss, vara med och bygga vår nya organisation? Vi kan erbjuda dig en positiv och stimulerande arbetsplats där vi har nära till skratt, vi utvecklas tillsammans och har alltid det bästa för kunden i åtanke. Vår verksamhet är starkt utvecklingsorienterad och arbetsuppgifterna är varierande. Här har du möjlighet att göra skillnad. Varje dag. Vårt stöd och vår service bidrar till att Region Skåne levererar livskvalitet i världsklass! Nya spännande uppdrag gör att vi söker fler kollegor till arbetsplatsen, vi har nu både...
2021-05-11 2021-05-25
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare i trä- och metallslöjd
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2021-05-11 2021-05-25
Kristianstad kommun, Gy/Vux Yrkeslärare på Fordons- och transportprogrammet inriktning Transport
Som lärare på Fordons- och transportprogrammet är ditt uppdrag att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att skaffa sig kunskaper inom arbetet som lastbilschaufför, såväl teoretiskt som praktiskt. I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Vid planering och individanpassning av undervisningen använder du dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa l...
2021-05-10 2021-05-24
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Knislinge
Vi välkomnar nu en distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vårt team på Vårdcentralen Knislinge! Hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med utbildning utifrån dina intressen och verksamhetens behov. Vidare förväntar vi oss att du är delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. På vårdcentralen ingår förekommande arbetsuppgifter såsom distriktssköterskemottagning, telefonrådgivning och triage. Vi ser gärna att du som söker dig till oss vill vara med och utveckla våra specialistmottagningar.
2021-05-10 2021-05-31
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Knislinge
Vi välkomnar nu en distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vårt team på Vårdcentralen Knislinge! Hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med utbildning utifrån dina intressen och verksamhetens behov. Vidare förväntar vi oss att du är delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. På vårdcentralen ingår förekommande arbetsuppgifter såsom distriktssköterskemottagning, telefonrådgivning och triage. Vi ser gärna att du som söker dig till oss vill vara med och utveckla våra specialistmottagningar.
2021-05-10 2021-05-31
Kristianstad kommun, Gy/Vux Yrkeslärare på VVS- och fastighetsprogrammet
Som lärare på VVS- och fastighetsprogrammet är ditt uppdrag att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att skaffa sig kunskaper inom arbetet som kyl- och värmepumpsinstallatör, såväl teoretiskt som praktiskt. I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Vid planering och individanpassning av undervisningen använder du dig av ungdomars vardag och kultur, al...
2021-05-10 2021-05-24
Kristianstad kommun, VA Utredningsingenjör
Som utredningsingenjör ingår du i projektenheten på VA-avdelningen som har till uppgift att driva och genomföra investeringsprojekt. Din uppgift är att utreda VA-avdelningens framtida behov inom både ledningsnät och verk. Du ansvarar för förstudiearbetet inför exempelvis utbyggnad av VA-nätet och andra utvecklingsprojekt som VA-avdelningen medverkar i. I förstudierna tas underlag fram för projektets förutsättningar (behovsbedömning, befintliga anläggningar och ledningar, tillståndsfrågor, markförhållanden och andra tekniska lösningar.) Utredni...
2021-05-10 2021-05-23
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Dietist till dietistmottagning i Kristianstad
Som dietist hos oss kommer du att arbeta med kostbehandling/rådgivning för patienter både enskilt och i grupp men också med att utbilda övrig vårdpersonal genom så kallad nutritionsutveckling på sjukhuset. Du arbetar självständigt och kan påverka din planering, men ingår alltid i multidisciplinära team där alla har varsitt ansvarsområde. Arbetet utgår från mottagningen men sker även ute på avdelningar. Du som blir anställd har möjlighet att i samråd med dietistkollegorna själv till viss del kunna påverka dina ansvarsområden efter intresse och e...
2021-05-10 2021-05-31
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare i engelska och Idrott och hälsa, Öllsjöskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2021-05-10 2021-05-27
1 2 3 4 >