Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i Samhällskunskap till Räddningsgymnasiet, Sandö
Vi söker gymnasielärare i Samhällskunskap, gärna i kombination med ämnesbehörighet inom Svenska. Undervisning sker på räddningsgymnasiet på Sandö. Vi använder ett ämnesövergripande arbetssätt i hög samverkan och stort samarbete mellan kollegor. Du kommer att undervisa på det Naturvetenskapliga programmet med en fördjupning inom räddning, krishantering och internationalisering. I ditt uppdrag ingår även mentorskap samt ett vardagligt inslag av att vara studiehandledare där stort fokus läggs på studieteknik. I undervisningen arbetar vi med aktuel...
2022-05-17 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till pooltjänst
Vi söker en ny medarbetare till vår pool inom hälso-och sjukvårdsenheten. Tjänsten som poolsjuksköterska innebär att du kommer att finnas som ett stöd till dina kollegor vid frånvaro och vid hög arbetsbelastning för att kunna avlasta och höja kvalitén. Som poolsjuksköterska arbetar du både mot särskilda boenden, funktionsstöd och i hemsjukvården. I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska, även handledning av vårdpersonal. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och pal...
2022-05-16 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till Särskilt boende
Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten. Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där land...
2022-05-16 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi söker nu en ny medarbetare till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete inom hemsjukvården. Kommunen har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem. Det är ett omväxlande arbete där du får möjlighet att följa patienten över tid. Som sjuksköterska i hemsjukvården innebär det att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose patienternas omvårdna...
2022-05-16 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektorer till Gudmundråskolan
Vi utformar just nu ett nytt skolledarteam som kommer att bestå av rektor och två biträdande rektorer, under förutsättning av erforderliga beslut. Som biträdande rektorer ansvarar ni för utveckling av undervisningen mot högre måluppfyllelse i linje med skolans och kommunens utvecklingsområden. Det innefattar att strategiskt planera för och driva elevhälso- och skolutvecklingsprocesser, systematiskt kvalitetsarbete, organisation, arbetsmiljö och personalansvar. I skapandet av ett nytt skolledarteam kommer arbetsuppgifter fördelas mellan vår rekt...
2022-05-13 2022-06-08
Kramfors kommun, Kostavdelningen Kock till Kramfors kommun
Vi söker nu två kockar med brinnande intresse för matlagning till vår kostorganisation. Som kock tillagar och serverar du mat till gäster inom förskola, skola och äldreomsorg. Arbetet omfattar även förberedelse och efterarbete. Vi arbetar ständigt med att höja kvalitetsnivån i vårt arbete, främst när det gäller vilka råvaror vi använder i vår verksamhet. Vi arbetar för att sänka klimatpåverkan och tänker på miljön. Den ena tjänsten har en placering i köket på Nybo i Nyland, som är ett särskilt boende. Detta kök tillagar även maten till Nylands...
2022-05-13 2022-06-06
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonom
Vill du vara med i en organisation som strävar efter att utveckla våra processer och system för att bidra till en god verksamhet som ger kvalitet till våra medborgare, så är det kanske dig vi söker. Ekonomienheten arbetar med att stödja kommunens chefer när det gäller verksamhetsanalyser, budget, prognos och bokslut samt arbetar med redovisningsfrågor, kommunens bokslut och årsredovisning. Utrednings- och utvecklingsprojekt inom verksamhets- och ekonomiprocesser är andra exempel på arbetsuppgifter inom enheten. Vi är inne i en spännande period...
2022-05-13 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Fritidslärare till Ullångerskolan
Du kommer att vara placerad på Ullångerskolan och tillhöra teamet F-6. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda undervisningen på fritidshemmet tillsammans med fritidshemmets personal. I fritidshemmet uppdrag ingår att skapa en meningsfull fritidsverksamhet utifrån läroplanen. Samverkan med skolan sker naturligt. Under skoltid arbetar du i klass tillsammans med lärare och elever.
2022-05-06 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Högakustenskolan söker lärare i trä- och metallslöjd
Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd till Högakustenskolan för årskurserna 3-9. I uppdraget ingår mentorskap på högstadiet. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Du kommer till en enhet i stark utveckling och framåtanda. Elevernas framgång och utveckling driver oss att vilja göra ständiga förbättringar.
2022-05-06 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Högakustenskolan söker lärare år 7-9
Vi söker en behörig, legitimerad lärare i svenska och SO till Högakustenskolans högstadium. I uppdraget ingår mentorskap. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Du kommer till en enhet i stark utveckling och framåtanda. Elevernas framgång och utveckling driver oss att vilja göra ständiga förbättringar.
2022-05-06 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Ullångerskolan
Arbetet som förskollärare i Kramfors kommun innebär att du ingår i ett arbetslag. Du är en viktig kugge i att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten, med fokus på det livslånga lärandet. Alla förskolor i vår kommun arbetar med ett ständigt kvalitetsarbete utifrån förskolans styrdokument. Du kommer att vara placerad på Ullångerskolan och tillhöra teamet F-6 där du kommer planera och leda undervisningen i förskoleklass. En del av din tid kommer att göras på fritidshemmet.
2022-05-06 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Budget- och skuldrådgivare
Du kommer att arbeta som budget- och skuldrådgivare samt som dödsbohandläggare med placering inom Individ- och familjeomsorgen. Arbetet innefattar handläggning av dödsboanmälan, budgetrådgivning samt att ge information om och hjälpa klient med ansökan om skuldsanering och stöd under en skuldsanering. Som budget- och skuldrådgivare har du ansvar för att ge råd och stöd till enskilda som har ekonomiska svårigheter. Du ger råd om hushållsbudget samt stöd till förändring av konsumtionsmönster. I arbetet ingår kontakt med berörda myndigheter och for...
2022-05-04 2022-06-06
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi söker en inspektör som ska jobba i vårt miljöarbetslag. Arbetslaget har ansvar för tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, avlopp mm enligt miljöbalken och en del tillsyn enligt annan lagstiftning. Vi har många tillsynsobjekt med varierande verksamheter och vi har också tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter. Arbetslaget planerar gemensamt hur arbetet ska fördelas och bedrivas och diskuterar också ärenden men du handlägger och fattar själv beslut. All handläggning sker digitalt i vårt ärendehanteringssystem V...
2022-05-03 2022-05-29
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare för arbete med vuxna
På IFO, Utredning och uppföljningsenheten, arbetar 18 socialsekreterare med att utreda och följa upp insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Enheten består av två LSS handläggare, 12 barnhandläggare samt fyra vuxenhandläggare. Det finns två ärendehandledare knutna till gruppen, en för barn och unga och en för vuxna. Vi söker nu en vuxenhandläggare som kommer att arbeta med utredning och uppföljning enligt SoL och LVM inom områdena socialpsykiatri, våld i nära relationer, missbruk och övriga vuxna. Vi har genomfört en organisationsförändring ino...
2022-04-28 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare för arbete med barn och unga
På IFO, utredning och uppföljningsenheten, arbetar 18 socialsekreterare med att utreda och följa upp insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Enheten består av två LSS handläggare, 12 barnhandläggare samt fyra vuxenhandläggare. Det finns även två ärendehandledare knutna till gruppen, en för barn och unga och en för vuxna. Vi söker nu en handläggare till barn och unga som kommer att arbeta med utredning och uppföljning enligt SoL och LVU. Vi har genomfört en organisationsförändring inom hela IFO där målsättningen är att få till stånd en bättre he...
2022-04-28 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare Kemi och annat ämne till Räddningsgymnasiet, Sandö
Vi söker gymnasielärare i Kemi, gärna i kombination med annat ämne. Undervisning på gymnasieskolan, på ett ämnesövergripande arbetssätt i hög samverkan och stort samarbete med kollegor, vid Naturvetenskaplig program med en fördjupning inom räddning, krishantering och internationalisering. Lärandet sker genom ett problembaserat lärande, där din insats som mentor, men inte minst som studiehandledare är ett vardagligt inslag, med stort fokus på studieteknik. All planering av lärandet sker utifrån aktuella arbetsområden och planers tillsammans med...
2022-04-25 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Nylandskolan söker grundskollärare år F-3
Vi söker en grundskollärare till vår verksamhet med arbete förlagt till Nylandskolans åk 1. I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning och att genom anpassningar kunna ge eleven möjlighet att utvecklas i olika ämnen. Du kommer i samråd med andra lärare och speciallärare ansvara för att genomföra kartläggningar, upprätta åtgärdsprogram och arbeta utifrån dem. Som klasslärare ingår även tät kontakt med vårdnadshavare och att genomföra utvecklingssamtal. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå var...
2022-04-06 2022-06-06
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Bollstaskolan söker grundskollärare år 4-6
Vi söker en grundskollärare till vår verksamhet med arbete förlagt till Bollstaskolans mellanstadium. I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning och att genom anpassningar kunna ge eleven möjlighet att utvecklas i olika ämnen. Du kommer i samråd med andra lärare och speciallärare ansvara för att genomföra kartläggningar, upprätta åtgärdsprogram och arbeta utifrån dem. Som klasslärare ingår även tät kontakt med vårdnadshavare och att genomföra utvecklingssamtal. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för ...
2022-03-25 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sommarjobb inom stöd och omsorg
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla ...
2022-01-17 2022-06-30