Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun. Fritidsledare
Tillsammans med dina kollegor, ungdomar och olika samarbetspartners driver du en öppen ungdomsverksamhet i Klippans kommun. I tjänsten ingår att planera och genomföra lovaktiviteter på samtliga lov samt planera och genomföra värdegrundande arbete i kommunen högstadieskolor. Kommunen består av tre centralorter som har olika behov, vilket kräver att du kan arbeta flexibelt och med uppfinningsrikedom. En viktig del i verksamheten är att vara en resurs för andra som möter unga i sina verksamheter såsom föreningsliv, skola och socialtjänst.
2022-05-16 2022-05-30
Klippans kommun. Stödpedagog
I ditt uppdrag som stödpedagog ansvarar du för att: • Ett pedagogiskt förhållningssätt ska användas i nära samarbete med kollegorna, samt att det pedagogiska arbetet genomsyrar den sociala dokumentationen så som genomförandeplaner och bemötandeplaner. • Uppföljning och utvärdering av genomförandeplaner och bemötandeplaner utförs. • Kartlägga brukarnas behov samt vid behov initiera kontakt med andra professioner. • Presentera arbetssätt och metoder för övriga berörda personalgrupper och ha en vägledande roll utifrån din kompetens. • Stödja bruka...
2022-05-16 2022-05-30
Klippans kommun, Socialförvaltningen LSS-handläggare
Som LSS-handläggare utreder och bedömer du behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och individuellt stöd i vardagen enligt Socialtjänstlagen (SoL) för de som bedömts tillhöra personkrets enligt LSS samt utför uppföljningar av de beviljade insatserna. För oss i gänget är det viktigt att du deltar i verksamhetsutveckling och samarbetar med kollegor och chefer för att bidra till en välfungerande och kvalitativ verksamhet som bygger på vår värdegrund "Vi i Klippan". Du arbetar på ett rättssäkert sätt utifrån rådand...
2022-05-12 2022-05-31
Klippans kommun, Kundtjänst Kundtjänstmedarbetare- Timvikarie
Hos oss får du ett spännande och varierande arbete och ingen dag är den andra lik. Som kundtjänstmedarbetare är du kommunens ansikte utåt och stärker vårt varumärke i varje möte. Du guidar, vägleder, informerar och svarar på frågor om kommunens alla verksamheter. Du har ett stort kontaktnät och under din arbetsdag kan du kommunicera med allt från kommuninvånare och företagare till kollegor och myndigheter via telefon, e-post, webb, olika verksamhetssystem och sociala medier. Du träffar även de som besöker kundtjänst i kommunhuset. Du varvar ar...
2022-05-11 2022-05-25
Klippans kommun, Verksamhetsområde Elevhälsa Case Manager
Teamets utgångspunkt ska vara hjälp till självhjälp, empowerment samt undanröja hinder. Insatsen ska vara en icke biståndsbedömd insats. Teamet ska ha en person som är mer kopplad till barnet och en föräldrakontakt. Teamet ska kartlägga och underlätta för familjerna att använda och fullfölja eventuella råd och anpassningar från habilitering och BUP samt möjliggöra att strategierna används både i skola och hem. Teamet är tänkt att både samordna befintligt stöd och insatser samt utföra tillfälligt kompensatoriskt stöd när behov uppstår. Teamet sk...
2022-05-11 2022-05-25
Klippans kommun, Verksamhetsområde Elevhälsa Möjliggörare
Teamets utgångspunkt ska vara hjälp till självhjälp, empowerment samt undanröja hinder. Insatsen ska vara en icke biståndsbedömd insats. Teamet ska ha en person som är mer kopplad till barnet och en föräldrakontakt. Teamet ska kartlägga och underlätta för familjerna att använda och fullfölja eventuella råd och anpassningar från habilitering och BUP samt möjliggöra att strategierna används både i skola och hem. Teamet är tänkt att både samordna befintligt stöd och insatser samt utföra tillfälligt kompensatoriskt stöd när behov uppstår. Teamet sk...
2022-05-11 2022-05-25
Klippans kommun, Verksamhetsområde Elevhälsa Arbetsterapeut
Teamets utgångspunkt ska vara hjälp till självhjälp, empowerment samt undanröja hinder. Insatsen ska vara en icke biståndsbedömd insats. Teamet ska ha en person som är mer kopplad till barnet och en föräldrakontakt. Teamet ska kartlägga och underlätta för familjerna att använda och fullfölja eventuella råd och anpassningar från habilitering och BUP samt möjliggöra att strategierna används både i skola och hem. Teamet är tänkt att både samordna befintligt stöd och insatser samt utföra tillfälligt kompensatoriskt stöd när behov uppstår. Teamet sk...
2022-05-11 2022-05-25
Klippans kommun. Textilslöjdslärare
Som slöjdlärare kommer du att undervisa från åk 3-9 i ditt ämne. I arbetsuppgifterna kommer du att bedöma, betygsätta samt planera dina lektioner utifrån läroplanen. Mentorskap kommer att ingå i rollen för rätt kandidat. Tjänsten är på 80 %, men om du har fler ämne kan detta ev. kombineras med textilslöjdens tjänst.
2022-05-11 2022-05-31
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan F-6 Speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
Vårt utvecklingsarbete riktas bl.a. mot språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ditt uppdrag blir att stötta verksamhetens olika nivåer att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i syfte att öka skolans måluppfyllelse. Vi söker någon som kan bidra med nya sätt att se, förstå och förhålla sig till den mångfald och variation i lärandeförutsättningar som finns i varje klassrum, och att möta den med erbjudanden om varierade verktyg och former av lärande, undervisning och bedömning. Du kommer att ingå i skolans Elevhälsa tillsammans med rekt...
2022-05-11 2022-05-31
Klippans kommun, Tegelbruksskolan Lärare engelska Tegelbruksskolan Klippan
Du undervisar i engelska plus ett ämne på våra nationella yrkesprogram samt i engelska på våra yrkesintroduktionsprogram. Mentorskap för en grupp elever kan förekomma. Du är intresserad av skolutveckling och arbetar kollegialt och kollaborativt med dina kollegor. Du ingår i arbetslag och samarbetar över ämnesgränserna för att tydliggöra hur yrkesämnen och engelska hör samman. Eftersom alla våra utbildningar riktar sig mot yrkesbranscher och eleverna efter genomgången utbildning ska vara anställningsbara, är du intresserad av att utveckla dina ä...
2022-05-09 2022-05-22
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Ma/No Tegelbruksskolan
Du undervisar i matematik och naturkunskap på våra nationella yrkesprogram samt i ma/no på våra yrkesintroduktionsprogram. Mentorskap för en grupp elever kan förekomma. Du är intresserad av skolutveckling och arbetar kollegialt och kollaborativt med dina kollegor. Du ingår i arbetslag och samarbetar över ämnesgränserna för att tydliggöra hur yrkesämnen och ma/no hör samman. Eftersom alla våra utbildningar riktar sig mot yrkesbranscher och eleverna efter genomgången utbildning ska vara anställningsbara, är du intresserad av att utveckla dina ämn...
2022-05-09 2022-05-20
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Klippan
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling samt administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighe...
2022-05-09 2022-05-23
Klippans kommun, Socialförvaltningen Enhet Socialpsykiatri Boendestöd Stödassistent
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: -Erbjuda ett individuellt, socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personens egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till självständighet. -Arbeta med att planera, utföra, dokumentera, följa upp och utvärdera enskilt och tillsammans med andra. -Medicin hantering -Samverka med anhöriga, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra aktörer inom och utom kommunen. Schemalagd arbetstid som inkludera kvälls och helgtjänstgöring.
2022-05-06 2022-05-22
Klippans kommun, Tekniska förvaltningen - Serviceavdelningen - Lokalvård Lokalvårdschef
Lokalvårdsenheten hanterar lokalvården i kommunens lokaler. Ditt uppdrag som chef är att leda din enhet utifrån de politiskt satta målen och du har direkt personalansvar för ca 40 medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar. Du bedriver också ett övergripande utvecklingsarbete på både strategisk och operativ nivå med syfte att förbättra och vidareutveckla lokalvårdstjänsterna för Klippans kommun. Som enhetschef för lokalvård ingår du i Serviceavdelningens ledningsgrupp och är direkt underställd servicechefen...
2022-05-06 2022-05-29
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde IFO/FS Barnsekreterare med hjärtat på rätt plats
Vi har förutsättningar att arbeta med kvalitet istället för kvantitet och det innebär att vi har en arbetsbelastning som ryms inom ramen för vår arbetstid. Vårt arbete och arbetssätt har uppmärksammats på ett positivt sätt av IVO. Hos oss får du skugga enhetschef och 1: e socialsekreterare första veckan och därefter får du en introduktionsplan. I dina ärenden finns tydlig arbetsplan framåt, all dokumentation är uppdaterad och alla beslut är korrekt fattade. Kollegor och chef är väl insatta i dina ärenden. Det finns tydliga uppdaterade process...
2022-05-06 2022-05-22
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Klippan
Som kurator hos oss är du en del i ett sammansvetsat team, där alla ges möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och ha stor frihet i sitt uppdrag. Vi premierar kvalitet framför kvantitet, för att nå vårt gemensamma mål - hög patientnöjdhet och god tillgänglighet. Du arbetar självständigt, men samtidigt speciellt nära din psykologkollega. Tillsammans bidrar ni till det stolta laget som Vårdcentralen Klippan är. I arbetet ingår att göra psykosociala bedömningar, behandlingar och hålla stödjande samtal, med fokus på att människor blir synliga...
2022-05-05 2022-05-22
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor i förskolan
Du ska utveckla verksamheterna och höja kvaliteten på undervisningen med syfte att skapa utmanande lärmiljöer för barnen med pedagoger som utmanar och utvecklar barnens lärande. Du ska leda den pedagogiska verksamheten utifrån uppsatta mål och gällande lagar och förordningar. Du är resultat-, budget- och utvecklingsansvarig för verksamheten.
2022-05-04 2022-05-25
Klippans kommun, Tekniska förvaltningen - Serviceavdelningen Fordonsansvarig
Som Fordonsansvarig arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och möjligheterna att påverka arbetet är goda. Du kommer att ingå i den ganska nystartade serviceorganisationen som bland annat arbetar med kommunens fordon, transporter av olika slag samt vaktmästeri. Din uppgift är att samordna kommunens fordonsflotta på cirka 120 fordon inklusive en bilpool. Du ger service till samtliga verksamheter i deras bilbehov utan att deras huvudsyssla störs för mycket, samt att få en miljömed...
2022-05-04 2022-05-22
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde IFO/FS Kontaktperson ledsagare avlösare
Vill du göra något gott för någon annan person? Vi söker dig som vill ha ett betydelsefullt uppdrag som kontaktperson, ledsagare eller avlösare! Att vara kontaktperson för en person med funktionsnedsättning innebär att bryta social isolering som kan vara en följd av funktionsnedsättningen. Som kontaktperson träffar du den enskilde 2-4 gånger per månad. Utifrån kundens behov bestämmer ni gemensamt vad ni vill göra under tiden ni är tillsammans. Att vara ledsagare innebär ett socialt stöd och ger möjligheter för din kund att delta i olika akt...
2022-05-02 2022-07-28
Klippans kommun, Tekniska förvaltningen - Serviceavdelningen - Lokalvård Lokalvårdare (timvikarier)
Som lokalvårdare inom Klippans kommun kan man få tjänstgöra på flera olika objekt som exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden samt kontorslokaler. Golvvård och storstädning förekommer. Du kommer att arbeta utifrån arbetsbeskrivning och eftersom verksamheterna har olika behov kan arbetet variera på de olika arbetsplatserna.
2022-04-25 2022-05-31
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 7-9 i teknik i kombination med annat ämne
Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för våra elever. Du ska tillsammans med ämneslaget arbeta för att utveckla undervisningen i dina ämnen på Snyggatorpsskolan. Du ska tillsammans med ditt arbetslag verka för att en helhetssyn kring elevens lärande och skoldag.
2022-04-04 2022-05-22
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Pedagog till särskild undervisningsgrupp åk 7-9
Du tillsammans med övriga pedagoger och EHT planerar, genomför och följer upp undervisning för våra elever som har sin skolgång i särskilda undervisningsgrupp. Du tillsammans med kollegor verkar för att en helhetssyn kring elevens lärande och skoldag. Du som pedagog i en särskild undervisningsgrupp har ett utökat mentorsansvar.
2022-04-04 2022-05-29
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Leg lärare i engelska gärna i kombination med ytterligare ett ämne i åk 7-9
Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för dina elever. Du ska tillsammans med ämneslaget arbeta för att utveckla undervisningen på Snyggatorpsskolan i dina ämnen. Du ska tillsammans med ditt arbetslag verka för att en helhetssyn kring elevens lärande och skoldag.
2022-04-04 2022-05-22
Klippans kommun, Antilopenskolan Grundskollärare åk 4-6
Vi söker två lärare till vår blivande klass 4 på 25 elever - gärna två lärare som redan trivs ihop eller två lärare som gärna arbetar i ett delat ledarskap. Ni blir välkomnade av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Arbetslaget ansvarar för våra elever i åk 4-6. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är max 15 elever per lärare. Ditt uppdrag blir att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du följer elevernas utveckling och utmanar varje ensk...
2022-03-10 2022-05-31
Klippans kommun, Antilopenskolan Grundskollärare åk 4-6
Vi söker en kollega till vår lärare i blivande klass 5 på 28 elever, då hennes nuvarande kollega ska utbilda sig till specialpedagog. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Arbetslaget ansvarar för våra elever i åk 4-6. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är max 15 elever per lärare. Ditt uppdrag blir att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du följer elevernas utveckling och utmanar varje enskild elev efter dennes fö...
2022-03-10 2022-05-31
1 2 >