Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Fältassistenter till ungdomsteamet
Som fältassistent kommer du och din kollega att bidra i utvecklingen av fältgruppen på ungdomsteamet inom socialförvaltningens öppna insatser. Med stort engagemang och med relationsbyggande arbete i fokus identifierar, motiverar och lotsar du unga i riskzon genom att slussa vidare till rätt stödinsatser. Fältgruppen identifierar tidigt behoven av våldspreventiva åtgärder och arbetar strategiskt för att motverka utanförskap i syfte att skapa trygga miljöer för unga under dagtid, kvällar och helger. Som fältassistent förväntas du samverka intern...
2022-10-06 2022-10-19
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Systemförvaltare till bildningsförvaltningen
Nu utökar vi vår systemförvaltarorganisation och vi söker dig som vill bli en del av vårt team. Du kommer att vara en av två centrala systemförvaltare för bildningsförvaltningens olika verksamhetssystem. Vi står inför en stor förändring då förvaltningen under våren 2023 byter ut sitt största verksamhetssystem och under de kommande åren kommer fler system införas eller bytas ut. Detta innebär att du tillsammans med dina närmaste kollegor kommer att vara med och utforma den nya systemförvaltningsorganisationen. Du kommer också vara en av huvudper...
2022-10-05 2022-10-19
Katrineholms kommun. Stödpedagog Vård och Omsorgsförvaltningen
Som stödpedagog kommer du ingå i ett nätverk som till hösten avser bestå av 7 stödpedagoger som arbetar i olika enheter. I gruppen finns goda förutsättningar för lärande och kunskapsutbyte, men du kommer främst arbeta självständigt ute i verksamheten. Som stödpedagog har du en nyckelroll för utveckling av kvalitén gällande bland annat verksamhetsmål, struktur, tydliggörande, bemötande och dokumentation. Du har en central pedagogisk roll i kvalitetsarbetet riktat mot brukare, främst genom handledning av personal. Du samverkar med övriga profe...
2022-10-05 2022-10-19
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Järvenskolan
Eftersom Järvenskolan omorganiserar och delvis ökar sin volym under höstterminen 2022 så behöver vi nyrekrytera. Därför söker vi nu dig som vill arbeta som biträdande rektor. Tjänsten omfattar personalansvar och direktansvar för en elevgrupp på skolan. Den lyder under skolans rektor med denne som chef och du ingår därmed i ledningsgruppen på skolan. I tjänsten ingår att leda arbetet kring årskurs 7 på Järvenskolan med elevkonferenser, elevvård, uppföljning ihop med skolmentorer och personal. Det ingår dessutom att organisera studiehandledning s...
2022-10-04 2022-10-21
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Järvenskolan
Eftersom Järvenskolan omorganiserar och delvis ökar sin volym under höstterminen 2022 så behöver vi nyrekrytera. Därför söker vi nu dig som vill arbeta som biträdande rektor. Tjänsten omfattar personalansvar och direktansvar för en elevgrupp på skolan. Den lyder under skolans rektor med denne som chef och du ingår därmed i ledningsgruppen på skolan. I tjänsten ingår att leda arbetet på den enhet som idag benämns Järven City, en enhet för elever med funktionsvariationer. Du ska kunna leda och delvis fördela arbetet på enheten Järven CIty med ele...
2022-10-04 2022-10-21
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Verksamhetsledare inom enhet ekonomiskt bistånd
I din roll som verksamhetsledare kommer du att leda och fördela det dagliga arbetet på enheten för ekonomiskt bistånd. Du kommer att leda gruppmöten, ärendegenomgångar samt introduktion av nyanställda. Din funktion innebär även att du stödjer och coachar medarbetarna i komplicerade frågor. Vidare ingår det även att bidra till utveckling av verksamheten och att följa upp det dagliga arbetet för att säkerställa enhetlighet och rättssäkerhet i handläggning och beslutsfattande. Att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens är en viktig del f...
2022-10-04 2022-10-17
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till Nyhemsskolan årskurs F-3
Till vårterminen 2023 behöver Nyhemsskolan rekrytera en lärare med placering i årskurs 1-3. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med olika uppdrag arbetar; till exempel ämneslärare, elevhandledare och speciallärare. Du kommer att arbeta som klasslärare på lågstadiet med sedvanliga arbetsuppgifter som undervisning, planering, mentorskap med mera.
2022-09-30 2022-10-16
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Vaktmästare, simlärare och badvärd till Sportcentrum
Vi söker timvikarier till Sportcentrum som ansvarar för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens främsta besöksmål. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen och Duveholmshallens sport- och simhall. Som timvikarie hos oss finns stora möjligheter till en varierande arbetsdag med olika arbetsuppgifter beroende på i vilken del av Sportcentrum du arbetar i. Arbetet omfattar bland annat service till föreninga...
2022-09-26 2022-10-10
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i matematik och naturkunskap till Lindengymnasiet
I ditt uppdrag ingår sedvanliga läraruppgifter så som undervisning i matematik och naturkunskap, planering, utvärdering, betygssättning samt mentorskap. Våra pedagogers kompetens, engagemang, nyfikenhet och utveckling både i sin yrkesroll och på det personliga planet är avgörande för vår skolans resultat och kvalitet. Vi arbetar tätt tillsammans i elevfrågor och skolutveckling. När det gäller skolutveckling så fokuserar vi på: Framgångsfaktorer i undervisningen (kollegialt delande och lärande genom lärgrupper och auskultationspar, ledarskap, ...
2022-09-22 2022-10-06
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Placeringshandläggare till enhet ungdom och placering
Som placeringshandläggare ansvarar du för uppföljningar av barn- och ungdom placerade i familjehem och på HVB. Du träffar barn och ungdom, familjehem och HVB-hem och de biologiska föräldrarna regelbundet. Du följer upp placeringar utifrån gällande lagstiftning och planerar fortsatta insatser utifrån barnets och ungdomens behov och föräldrarnas förmåga. Vi har licens från socialstyrelsen att utreda enligt BBIC och vi arbetar aktivt utifrån förhållningssättet Signs of Safety. Vi ingår i SkolFam. Som placeringshandläggare har du ett nära samarbet...
2022-09-22 2022-10-07
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning HR-specialist kompetensförsörjning till HR-enheten
Som HR-specialist kompetensförsörjning kommer du att samordna, driva initiativ och processer samt stödja förvaltningarna i det kommunövergripande strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Uppdragen kan vara politiskt initierade eller utifrån behov som identifierats av HR, kommunens ledningsgrupp eller förvaltningarna. Du ansvarar för att hålla den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen levande och säkerställer att aktiviteter på övergripande nivå genomförs. Du tar ansvar för att få till en helhet, så att rekrytering, kompetensutveck...
2022-09-19 2022-10-19
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Kvalificerad utredare till socialförvaltningen
I din roll som kvalificerad utredare kommer du att göra tjänsteutlåtanden, svara på remisser, utreda misstänkta välfärdsbedrägerier (sk. FUT) företrädesvis inom enheten för ekonomiskt bistånd men även utreda välfärdsbedrägerier inom vård och omsorgsförvaltningen när behov uppstår där, exempelvis Lex Sarah utredningar. Vidare så deltar du aktivt i förvaltningens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete samt är en del i flera parallella uppdrag som varierar i komplexitet och omfång där din roll är att ge ett kvalificerat och rättssäkert stöd...
2022-09-12 2022-10-10
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Dödsbohandläggare till enhet ekonomiskt bistånd
Uppdraget innebär att du arbetar med dödsboutredningar för Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun och prövar förutsättningarna för dödsboanmälan samt handlägger och administrerar dödsbon. Arbetet innefattar att du bland annat söker anhöriga, kontrollerar om det finns testamente, äktenskapsförord, bouppdelningshandlingar och försäkringar samt värderar tillgångar. Vidare så bevakar du de eventuella tillgångarna, samarbetar med andra aktörer och anhöriga samt utför handläggning av ekonomiskt bistånd vid ansökan om begravningskostnader.
2022-08-24 2022-10-06
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Familjehemssekreterare till enhet ungdom och placering
Familjehemsgruppen består av fyra familjehemssekreterare som ansvarar för att rekrytera, utreda samt kontinuerligt stödja och handleda familjehem. Du är ett viktigt stöd för familjehemmet både inför samt under pågående placering och du utbildar familjehemmen i Ett hem att växa i. Vidare ansvarar du även för rekrytering och stöd till kontaktfamiljer och kontaktpersoner och du har ett nära samarbete med placeringshandläggare och med barn-, och ungdomsutredare. Att matcha en insats mot ett barns behov utgör en viktig roll i arbetet. Vi arbetar ak...
2022-08-16 2022-10-07
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialsekreterare till enhet ekonomiskt bistånd
Ditt huvudsakliga uppdrag som socialsekreterare är att stötta, motivera och utreda individens förutsättningar för att nå egenförsörjning och under tiden handlägga rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Vi arbetar efter ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi utgår från varje enskild person och dess nätverk. I rollen ingår återkommande kontakter med individen samt interna och externa samverkansaktörer, bland annat Arbetsförmedlingen, regionen, Viadidakt (vuxenstudier och arbetsmarknad) m.fl.
2022-08-16 2022-10-13
Katrineholms kommun. Timvikarier inom Vård och Omsorg
Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenader, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ och tvätt, matlagning samt delta i fritidsaktiviteter samt arbete med tydliggörande pedagogik. För att kunna jobba hos oss kommer du att få göra en medicinsk webbutbildning och sedan ett kunskapstest hos ansvarig sjuksköterska och vi kommer även att g...
2022-07-27 2022-11-30