Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Yrkeslärare Gymnasiet inom Larm- och säkerhetsteknik (EE-programmet)
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning och handledning av elever i åk 1-3 på el- och energiprogrammet med fokus på yrkesutgång mot larm-och säkerhetstekniker, inriktning dator- och kommunikationsteknik. Du lyfter fram kurserna genom kreativ och praktisk undervisning där du använder digitala verktyg. Du ansvarar för elevernas lärande och utveckling via undervisning och stöd. Det gör du genom att utgå från varje elevs specifika kunskaper och förutsättningar. I din roll som lärare ingår också sedvanliga läraruppgifter såsom mentorsk...
2023-02-08 2023-02-22
Katrineholms kommun. Socialsekreterare till enheten barn och unga
Som barnutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till barn och deras föräldrar. Genom samtal och möten i olika konstellationer gör du utredningar och bedömningar kring enskildas situation och eventuellt behov av stöd. Vi har licens från socialstyrelsen att utreda enligt BBIC, Barns behov i centrum, och vi arbetar aktivt utifrån Signs of Safety. Som barnutredare har du ett nära samarbete med ungdomsutredare, familjehemssekreterare och placeringshandläggare.
2023-02-07 2023-02-21
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Nyhemsskolan
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidshemsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna och har ett "hela dagen perspektiv". Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som medarbetare i fritidshemmet arbetar du: - situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat, - ut...
2023-02-07 2023-02-17
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Stadsträdgårdsmästare
Som stadsträdgårdsmästare kommer du att ha en central och betydande roll för utvecklingen och gestaltningen av Katrineholms offentliga miljö. I din roll värnar du om och arbetar för allas möjlighet att ta del av det offentliga rummet. Det handlar exempelvis om att tillgängliggöra och utforma grönområden, parker och planteringar, lek- och aktivitetsparker, gator och torg. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för rekreation, upplevelser, kreativitet, fysisk aktivitet och rörelse både i staden och i kransorterna. Vi arbetar aktivt för att ...
2023-02-06 2023-02-26
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen LSS-handläggare inom Medborgarfunktionen
Vi utökar handläggargruppen med en tjänst och behöver dig som har intresse för handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Målgruppen för SoL är socialpsykiatrins målgrupp. Då tjänsten är ny kommer vi tillsammans arbeta fram en ny organisation inom handläggargruppen. Som LSS-handläggare ansvarar du för att sätta individens behov i centrum. I ditt arbete som LSS handläggare i Katrineholms kommun arbetar du med barn, ungdom och vuxna. Servicen du ger ska vara ansvarsful...
2023-02-06 2023-02-20
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikarier biståndshandläggare till Medborgarfunktionen
Som handläggare ansvarar du för att sätta individens behov i centrum. Du ska som handläggare representera kommunen och ska vara ansvarsfull och kunna bemöta brukare och anhöriga på ett bra och positivt sätt som skapar förtroende. I tjänsten som handläggare ingår att utreda, bedöma och fatta beslut om stöd och insatser enligt Socialtjänstlagen främst till äldre personer. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera och lämna uppdrag till utförare samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Du ska samverka med den enskilde och anhöriga, andra b...
2023-02-06 2023-03-31
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Gatuingenjör
Rollen som gatuingenjör innebär att du är sakkunnig i drift- och underhållsfrågor inom våra ansvarsområden. Du är delaktig i projekt, vid framtagande av detaljplaner och infrastrukturplanering. Där är din kunskap och dina inspel viktiga för att det vi bygger i kommunen ska bli både driftsanpassat och funktionellt men även leda till en bra och långsiktig förvaltning. Vi arbetar aktivt för att bidra till ett mer hållbart samhällssystem. Ett viktigt verktyg för oss är FN:s globala mål i Agenda2030. Du kommer som ett led i det arbetet verka för at...
2023-02-06 2023-02-26
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringschef (MEX-chef)
I rollen som MEX-chef har du ett övergripande ansvar för mark och exploateringsfrågor. Du har budgetansvar och leder och utvecklar enheten och dina medarbetare. Du kommer ha en viktig roll i Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Du och dina medarbetare ansvarar för större stadsbyggnadsprojekt från tidiga skeden till genomförande i nära samarbete med planavdelningen, näringslivsenheten med flera. Ni projektleder mot uppställda mål och tidplaner, upprättar underlag för politiska beslut och medverkar i framtagandet av avtal, utredningar,...
2023-02-03 2023-02-19
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Elevkoordinator till projekt Ungas Framtid
Ungas Framtid är ett regionövergripande projekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF och pågår fram till sista december 2025. Projektet ska stötta och motivera ungdomar i åldern 13-19 år att slutföra sina studier. Ungas Framtid ägs av Region Sörmland och Katrineholm är ett av fem delprojekt. I Katrineholm har vi genom tidigare ESF-projekt #KlarFramtid byggt upp ett stort samverkansteam där flera verksamheter och förvaltningar samverkar. Nu kommer vi att bygga vidare på tidigare erfarenheter för att stödja ungdomar som riskerar ut...
2023-02-02 2023-02-19
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare till brott i nära relation, Region Öst
Som utredare inom brott i nära relation arbetar du i nära samverkan med såväl andra myndigheter/organisationer i samhället, som med sektionens grova brottsgrupp och Södermanlands övriga utredningsgrupper. Under ledning av åklagare kommer du att självständigt eller i grupp handlägga brottsutredningar med frihetsberövade. Gruppen ansvarar för utredningar av brott i nära relation, inklusive brott där motivet kan vara hedersrelaterat, samt brott mot barn. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare, men samtliga utreda...
2023-01-30 2023-02-13
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Ekonom till bildningsförvaltningen
En av våra ekonomer ska vara föräldraledig och vi söker dig som vill bli en del av vårt team under ledigheten. Tjänsten innefattar kvalificerat ekonomiarbete och omfattar bland annat stöd till gymnasieskolans rektorer i budget- och uppföljningsarbete. Du kommer också att delta i arbetet med intern och extern resursfördelning samt i arbetet med framtagandet av nästa års skolpeng.
2023-01-25 2023-02-08
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Panterns Äldreboende
Tjänsten som sjuksköterska innebär ett ansvar för ett område på Panterns äldreboende/servicehus. Du arbetar i team med andra sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut och en undersköterska. Målet är en god och säker vård. Arbetet innebär till stor del att handleda och delegera vårdpersonalen i hälso- och sjukvårdsuppgifter.
2023-01-17 2023-02-28
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb och timvikariat inom vård och omsorg 2023: inriktning LSS, funkis och äldreomsorg
Som sommar- och timvikarie är du en viktig del av kommunens omsorgsarbete. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Du utvecklar din kompetens hos oss varje dag. Tillsammans är vi ett team som ser till att hålla god service till våra medborgare i kommunen. Inom Äldreomsorg arbetar du med att stötta och vårda äldre individer. Du fungerar som en hjälp för den enskilde i vardagen där syftet är att stödja personens individuella förmågor. Du arbetar på något av våra vårdboenden, inom hemtjänsten eller på våra dagverksamheter. Inom LSS Funkis ...
2022-12-23 2023-03-31
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska till hemsjukvården
Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att bedöma och behandla patienter, läkemedelshantering, sårvård, provtagningar, dokumentation mm. Teamarbete med övriga professioner är viktiga delar där du är spindeln i nätet. Som sjuksköterska ansvarar du också för handledning och delegering av omvårdnadspersonal samt handledning av studenter. En viktig del är också att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete. Jourtid ansvarar du för kommunens samlade behov av hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med en kollega. Viss kvälls och helgtjän...
2022-11-18 2023-02-12