Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Värmland Beredskapsdirektör, tillika enhetschef Risk och säkerhet
Som beredskapsdirektör, tillika enhetschef, är du verksamhetsansvarig vilket innebär att du leder och samordnar det dagliga arbetet inom enheten. Du ansvarar för planering, budgetering, resultat och uppföljning av verksamheten och rapporterar i vissa frågor även direkt till Länsledningen. Du har personalansvar för enhetens medarbetare och driver aktivt arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Du rapporterar till avdelningschefen och tillsammans med denna och övriga enhetschefer inom avdelningen utgör ni avdelningens ledningsgrupp. En betydande del av...
2021-07-21 2021-08-15
Länsstyrelsen Värmland Avdelningschef samhälle
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller. Avdelningschefen har övergripa...
2021-07-16 2021-08-29
Länsstyrelsen Värmland Avdelningschef natur och miljö
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller. Avdelningschefen har övergripa...
2021-07-16 2021-08-29
Länsstyrelsen Värmland Avdelningschef landsbygd
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller. Avdelningschefen har övergripa...
2021-07-16 2021-08-29
Länsstyrelsen Värmland Handläggare inom biologisk mångfald och naturvård
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biostrategi som jobbar med regional miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, invasiva främmande arter, uppföljning av skyddade områden, vilda pollinatörer samt LONA (Lokala Naturvårdssatsningar). Arbetet fokuserar framförallt på terrestra miljöer. Arbetsgruppen omfattar idag sju personer. I tjänsten ingår handläggning av bidragsansökningar inom LONA, arbete för att gynna hotade arter men också hantering av invasiva främmande arter. Arbetsuppgifter inom fler av gruppens verksamheter kan bli aktuella...
2021-07-15 2021-08-16
Länsstyrelsen Värmland Projektkoordinator
Länsstyrelsen arbetar med internationella projekt, mer specifikt gränsöverskridande, transnationella och interregionala EU-projekt. Projekten knyter samman regionala parter i Värmland med parter i våra EU-länder och syftet är att samverka och öka kunskapen inom utvalda områden. Pågående projekt är inriktade på klimatanpassning, miljöåtgärder, bredbandslösningar i gränsbygder och att utveckla kultur och kulturmiljöer i glesbygdsområden. I vissa fall leder Länsstyrelsen hela projektet, i andra fall medverkar man som partner. Nu söker vi under hö...
2021-07-02 2021-08-08
Länsstyrelsen Värmland Två handläggare inom vattentillsyn
Vi har nu behov av att förstärka enhetens resurser främst för att arbeta med dammsäkerhet och med miljöanpassning av vattenkraften inom ramen för den nationella planen (NAP). Även andra uppgifter inom prövning och tillsyn av vattenverksamheter kommer att vara aktuellt. Tillsynsarbetet innebär bland annat att kontrollera att verksamhetsutövarna har rutiner för egenkontroll, att tillstånd följs och att man lever upp till övriga krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken. Arbetet innebär kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fas...
2021-07-02 2021-08-22
Länsstyrelsen Värmland Handläggare Naturtillsyn
Du kommer att ingå i funktionen Naturtillsyn som består av 6 medarbetare. Gruppen arbetar i huvudsak med handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt miljöbalken vilket innebär samrådsärenden rörande naturmiljö och tillstånd och dispenser inom bland annat artskydd, biotop- och områdesskydd. Naturtillsynsgruppen medverkar även i länsstyrelsens granskning av kommunala detalj- och översiktsplaner samt vindkraft- och infrastrukturprojekt. Du bidrar även med din kompetens i ärenden och projekt som drivs av andra funktioner på enheten eller ...
2021-07-02 2021-08-15
Länsstyrelsen Värmland Fältkontrollant
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller inom jordbrukarstöden samt att dokumentera och bearbeta data. Även andra uppgifter kopplade till lantbruk och odlingslandskapet ingår i arbetsuppgifterna, till exempel handläggning av stöd och planering av aktiviteter. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt med lantbrukare.
2021-07-02 2021-08-20
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom samverkansplattformar med fokus på Skype och Microsoft Exchange
Är du en erfaren specialist inom samverkansplattformar med kompetens inom Skype och Microsoft Exchange? Ser du förbättringspotential i det mesta? Vill du jobba med en verksamhetsnära plattform? Just nu är Länsstyrelsernas IT-avdelning inne i en period av intensiv utveckling och tillväxt därför vi söker nu ytterligare en kollega till samverkansplattformar. I rollen som Systemspecialist arbetar du med tekniska frågor i det dagliga arbetet, men också med strategiska och långsiktiga lösningar. Du kommer delta i hela kedjan, från analys, design, ut...
2021-07-01 2021-08-08
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Lösningsarkitekt till Länsstyrelsernas IT-avdelning
Hos oss värderas din kompetens högt och du erbjuds ett stort eget ansvar och stora möjligheter att ta egna initiativ. Här erbjuds du vara en del av en organisation som förespråkar samarbete och prestigelöshet. Du får en hög tilltro i din yrkesroll och en möjlighet att kunna påverka beslut och processer. Vi erbjuder dig: • En arbetsgivare med ett väl integrerat hållbarhetstänk. IT-avdelning är medvetna om vilken påverkan vi och Länsstyrelsen har på samhället i stort. Att agera långsiktigt och ansvarsfullt har länge varit en viktig del i vår...
2021-06-30 2021-08-16
Länsstyrelsen Värmland HR-handläggare
Under en arbetsdag har du en tät dialog med ledning, chefer, medarbetare samt arbetstagarorganisationer. I den operativa delen av ditt uppdrag ger du stöd och rådgivning inom hela HR-området, till exempel rekrytering, anställning, lönefrågor, ledigheter, samverkan, arbetsmiljö, rehabilitering, personaladministration och lönehantering. Rollen innebär att identifiera och tillgodose verksamhetens behov med utgångspunkt i lagar, avtal och våra interna riktlinjer och rutiner. I närtid innebär din roll mycket stöd till chefer i handläggning av rekryt...
2021-06-28 2021-08-08