Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Folkhälsoförvaltningen Ungdomar som vill vara med och utveckla Karlskoga
I uppdraget finns två kommunutvecklare som arbetar tillsammans. Jobbet innebär att vara en del i arbetet med att utveckla Karlskoga utifrån ett ungdomsperspektiv. Ni har tillsammans ett nära samarbete med kommunens Ungdomsfullmäktige*. Ert uppdrag är att hjälpa Ungdomsfullmäktige med exempelvis undersökningsunderlag, skrivning med mera. Ni deltar kontinuerligt på Ungdomsfullmäktiges möten för att få information om vad de har på gång, samt om ni hittat områden som ni vill lyfta med Ungdomsfullmäktige. Övriga uppdrag är att vara med och planera...
2021-04-12 2021-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor till sjuksköterskeenheten
Du kommer att jobba inom hemvården, vård och omsorgsboende eller LSS. Som sjuksköterska och/eller distriktssköterska arbetar du förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Du ansvarar för bedömningar, dokumentation och registrering i olika kvalitetsregister. I ditt dagliga arbete handleder du omvårdnadspersonal och studenter. Du inspirerar och motiverar omvårdnadspersonalen att ta ansvar för omvårdnadsarbetet och delegerar arbetsuppgifter samt följer upp planerade och utförda insatser. Som sjuksköterska eller distriktssköte...
2021-04-07 2021-04-21
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till öppenvårdsgrupp
Barn och unga har förstärkt i öppenvårdsgruppen. Syftet är att kunna åstadkomma varaktig förändring för de barn och ungdomar samt deras familjer som beviljats bistånd. Arbetet innebär samtal, familjearbete, stöd i att komma till skolan etc. Arbetet är uppdelat på så sätt att det för varje ärende finns en handläggare samt en utförare. Denna tjänst avser utförare. Öppenvårdsgruppen har genom denna förstärkning även att fått ansvar för viss uppsökande verksamhet, kompetensstöd till skola, utåtriktat arbete vid särskilda händelser i samarbete med t...
2021-04-07 2021-04-21
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i textilslöjd till Aggerudsskolan
Vi söker en engagerad lärare i textilslöjd. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga pedagoger på skolan.
2021-04-07 2021-04-25
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i trä- och metallslöjd till Sandviksskolan
I din roll som slöjdlärare på Sandviksskolan skapar du goda förutsättningar för att undervisa och leda eleverna i deras kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med undervisning som sätter eleverna i centrum, driver du och utvecklar undervisningen tillsammans med dina elever. Ditt arbete som lärare utgår från att skapa tillgängliga lärmiljöer utifrån fysiska, pedagogisk och social miljö. Du har ett nära samarbete med lärarkollegor, arbetar självständigt och driver skolutveckling.
2021-04-06 2021-04-20
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Studie- och yrkesvägledare till Möckelngymnasiet
• som studie - och yrkesvägledare som på gymnasieskolan ansvarar du för vägledning, individuell såväl som i grupp, till elever på ett antal nationella utbildningsprogram • i vägledningsarbetet ingår att informera eleverna klassvis inför individuella val och inriktningsval samt individuella samtal i åk 3 inför fortsatta studier efter gymnasiet och/eller inför yrkeslivet • uppföljningsansvar av elevernas studieplaner inför åk 3 för att säkra att de kommer att ha tillräckligt med poäng för att erhålla en gymnasieexamen • du har en viktig funktion ...
2021-04-03 2021-04-18
Karlskoga kommun, Tillväxt- och tillsynsförvaltningen Miljöinspektör
Vi söker nu en kollega med erfarenhet av myndighetsutövning. Du kommer ingå i vårt miljöteam där sex miljöinspektörer idag arbetar med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. För att på bästa sätt täcka våra behov inom gruppen kommer dina arbetsuppgifter att anpassas efter dina kunskaper, tidigare erfarenheter och intressen. Du kommer att utifrån ditt ansvarsområde arbeta med tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter. Du kommer även att ha ett delat ansvar för handläggning av inkommande anmälningar och klagomål samt remisser från andr...
2021-03-31 2021-04-18
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, vuxnas lärande SFI-lärare till vuxnas lärande
Du kommer initialt att undervisa på SFI men annan undervisning kan förekomma då vi är en föränderlig organisation. I vår verksamhet är det viktigt att du kan ställa om utifrån förändrade förutsättningar med målsättningen att våra elever ska få en meningsfull utbildning. Fokus är att utbildningen ska leda den studerande närmare högre studier eller en etablering på arbetsmarknaden.
2021-03-31 2021-04-18
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i fritidshem till Sandviksskolan
Som lärare i fritidshem ingår du i ett arbetslag tillsammans med andra lärare i fritidshem du ser lärandet som en ständig process. Tillsammans i arbetslaget styr ni verksamheten utifrån läroplanen och tar gemensamt ansvar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera. Du som lärare i fritidshem har ett gott bemötande och ett relationsskapande arbetssätt. Du arbetar för att stödja alla elevers utveckling socialt, fysiskt och pedagogiskt
2021-03-30 2021-04-18
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Speciallärare till Sandviksskolan
Som speciallärare hos oss kommer du att ingå i vårt elevhälsoteam och arbeta nära vår specialpedagog. Du kommer att i huvudsak arbeta med undervisning i både klass och grupp samt till viss del på individnivå. Utöver att undervisa jobbar du också med ett löpande förebyggande och främjande arbete i syfte med att identifiera och undanröja hinder i våra lärmiljöer. I arbetet som speciallärare är du med och bidrar till utveckling av skolans lärmiljöer fysiskt, socialt och pedagogiskt.
2021-03-30 2021-04-18
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Förvaltningschef till kultur- och föreningsförvaltningen
Förvaltningens verksamhet är en viktig motor för att uppnå målet "Ett gott liv". Ett gott liv i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal och är en del av förvaltningsledningen som har kommunens bästa för ögonen. Du leder arbetet genom dina medarbetare och bygger vidare på den organisation och det arbetssätt som utvecklats de senaste åren.
2021-03-30 2021-04-26
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i matematik och no till Österledskolan
Du kommer framförallt att undervisa i NO och matematik i årskurserna 7-9. I tjänsten ingår även att du på ett tydligt sätt planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt bedömer och betygsätter elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang, tydliga ledaregenskaper och goda kunskaper inom ämnet skapar du en kreativ och motiverande miljö där eleverna utvecklas på bästa sätt. Mentorskap ingår i tjänsten.
2021-03-25 2021-04-18
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till hemvården
Vi söker en enhetschef till hemvården som vill vara med och utveckla framtidens hemvård. Du är direkt underställd områdeschef inom hemvård och du ingår i områdets ledningsgrupp där du tillsammans med övriga enhetschefer initierar, stödjer och leder verksamhetens processer. Du har ansvar för budget, verksamhet och personal enligt överenskommen ansvarsfördelning. Du leder, planerar och utvecklar verksamheten utifrån uppsatta mål samt kommunens och socialförvaltningens värdegrund. Som enhetschef har du ett spännande uppdrag med underställda m...
2021-03-19 2021-04-18
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Rektor till förskola
Vi är i en spännande period med kvalitetsutveckling inom flera områden och kan därför erbjuda ett utmanande och stimulerande arbete, med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Rektor har ansvar för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att bland annat: • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säke...
2021-03-15 2021-04-25
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier, stödassistenter och personliga assistenter
Vi söker dig som under sommaren vill vikariera inom område funktionsnedsättning som stödassistent eller personlig assistent. Område funktionsnedsättning - personlig assistent Arbetet som personlig assistent innebär att stödja och hjälpa en person med funktionsnedsättning. Det kan innebära att hjälpa och stödja personen vid vardagliga sysslor, personlig hygien eller fritidsaktiviteter. Arbetet som personlig assistent innebär att du arbetar hemma hos brukaren. Mestadels förekommer ensamarbete. Område funktionsnedsättning - stödassistent Du...
2021-01-15 2021-04-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Timanställda vikarier inom förskola
Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
2020-11-30 2021-04-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Timanställda vikarier inom skola/fritidshem
Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem. Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.
2020-11-30 2021-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Vård och omsorg hemvård: Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med personlig omvårdnad, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand. Körkort är meriterande eftersom det ibland är långt mellan brukarna. Vård och omsorg vårdboende: På ett vårdboende är uppgifterna i princip samm...
2020-11-03 2021-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjä...
2020-11-03 2021-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2020-11-03 2021-04-30