Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Rektor/biträdande rektor för grundskola
Rektor 50% och biträdande rektor 50% på Häsängsskolan och Ståningstorpsskolan . I din roll som rektor har du ansvar för arbetsmiljö, personal, systematiskt kvalitetsarbete och alla elever på Häsängsskolan. Du har också ansvar för fritidshemsverksamheten och dess personal på båda enheterna. Som biträdande rektor på Stråningstorpsskolan arbetar du i nära samarbete med rektor på Stråningstorpsskolan i syfte att skapa en stark samarbetskultur mellan enheterna. Rektorerna har gemensamt ekonomiansvar samt ansvar för elevhälsans arbete och förväntas...
2021-10-20 2021-11-03
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Skolbibliotekarie till gymnasieskolan
• Ansvara för skolans bibliotek med sedvanliga bibliotekarieuppgifter. • Katalogisering ingår i arbetsuppgifterna och därför är det önskvärt med erfarenhet av bibliotekssystemet book-it. • I tjänsten ingår elevkontakter t.ex. i form av informationssökning, bokprat, bokcirklar m.m. • Samarbete med lärarna t.ex. i form av att ta fram litteratur till ett visst område eller annat informationsutbyte. • Bibliotekarien ansvarar också för att tillsammans med förvaltningens kommunikatör uppdatera skolan hemsida.
2021-10-19 2021-11-07
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Fritidsledare till kommunens fritidsgårdar
I arbetet ingår sedvanliga fritidsledaruppgifter, att möta ungdomar på sin fritid och tillsammans med ungdomar och kollegor skapa en sund, attraktiv och meningsfull fritid. Samverkan med skolverksamheten ingår. Arbetet är förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger. Vid skolsamverkan även dagtid.
2021-10-18 2021-10-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan 1-3 lärare till Bråtenskolan
• Undervisa elever i 1-3 • Arbeta för att skapa en god lärmiljö • Nära samarbete med lärarkollegor • Kunna arbeta självständigt • Driva skolutveckling I uppdraget ingår att ha huvudansvar för planering och undervisning av skolverksamheten i nära samverkan med arbetslaget. Du har ett klassläraransvar och ansvarar tillsammans med arbetslaget för att utveckla såväl pedagogiska arbetsformer som ämnesmässigt innehåll. Du undervisar i de ämnen du har behörighet i. Om du är intresserad av att arbeta i arbetslag och ser lärande som en ständig process...
2021-10-15 2021-10-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialarbetare ekonomiskt bistånd till kompetensförsörjningsenheten
Ditt arbete innebär att hjälpa brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är inom Genomförande gruppen. Inom genomförandegruppen syftar arbetet till att föra personen till rätt bistånd och rätt åtgärd. Gruppen arbetar med att få personer till egen försörjning genom arbete, försäkringskassan, skyddad arbete, A-kassa och CSN, etc. Gruppen arbetar också med att placera personer i kompet...
2021-10-15 2021-10-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i hemkunskap till Österledsskolan
Du kommer att undervisa hemkunskap i åk 6-9. Hemkunskapstjänsten är deltid 80% och i årets schema är det lediga fredagar. I tjänsten ingår även att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning samt bedöma och betygssätta elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang, tydliga ledaregenskaper och goda kunskaper inom ämnet skapar du en kreativ och motiverande miljö där eleverna utvecklas på bästa sätt. Du delar mentorsskapet för en klass i åk 8 tillsammans med en annan mentor.
2021-10-15 2021-10-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i matematik och no-ämnen till Bregårdsskolan 7-9
Du kommer undervisa i matematik och no ämnen i årskurserna 7 till 9. I tjänsten ingår att vara mentor för en grupp av elever och du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera våra elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper. Du har också ansvar för att planera, individanpassa, genomföra och betygsätta kurser i ditt ämne. Du ingår i en ämnesgrupp där ni tillsammans utvecklar arbetsmetoder som leder till att eleverna trivs.
2021-10-13 2021-10-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan 1-3 lärare till Sandviksskolan
Du kommer att undervisa elever i åk 2. Du kommer att var en av tre lärare i åk 2. I tjänsten ingår mentorskap vilket innebär att samarbete och kommunikation är viktigt. Du kommer att arbeta i arbetslag där du tillsammans med andra förväntas driva skolutveckling på vår enhet.
2021-10-13 2021-10-26
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska/distriktsköterska, natt
Som sjuksköterska/distriktssköterska på natten, jobbar du mot alla patienter inom både hemvård, vårdboende, korttidsvård och inom LSS runt om i Karlskoga kommun. Du ansvarar för bedömningar, dokumentation och arbetar förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande I ditt dagliga arbete handleder du studenter och omvårdnadspersonal. Du inspirerar och motiverar omvårdnadspersonalen att ta ansvar för omvårdnadsarbetet och delegerade arbetsuppgifter och följer upp planerade och utförda insatser. Som distriktssköterska/sjukskötersk...
2021-10-12 2021-11-21
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i fritidshem till grundsärskolan, inriktning ämnesområden
Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du är förtrogen med läroplanen och låter elevernas intressen och behov ta plats i undervisningen. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, anpassa, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Du kommer även att fungera som en resurs till eleverna under skoltiden.
2021-10-11 2021-10-24
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare till åk 4-6, Aggerudsskolan
Till Aggerudsskolan F-6 söker vi lärare som kommer undervisa i flera ämnen i årskurs 4-6. Undervisningen på skolan sker i nära samarbete med övrig personal som arbetar i respektive klass. I tjänsten ingår det att vara mentor för elever i årskurs 5. Du förväntas även ha ett nära samarbete med övriga kollegor i årskursen och i arbetslaget.
2021-10-06 2021-10-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Biståndsbedömare inom vård och omsorg
Som biståndshandläggare inom vård och omsorg är det din uppgift att utreda och bedöma den enskildes behov samt fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Du ansvarar även för uppföljning av beviljade insatser samt planerar hemgångar från sjukhus. Förutom kontakt med brukare och anhöriga har du ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt enhetschefer.
2021-10-06 2021-11-05
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjä...
2021-10-04 2021-12-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2021-10-04 2021-12-31
Karlskoga kommun, Folkhälsoförvaltningen Timvikarier till städverksamheten
Städa förskolor, skolor, kontor och anläggningar samt inom äldreomsorg. Inom förskolan så bemannas också mottagningskök där städverksamheten tar emot, lägger upp mat och diskar. Tjänsten innebär i grunden en kombinationstjänst städ/mottagningskök. Som timvikarie inom Folkhälsoförvaltningen ska du med kort varsel kunna arbeta inom hela förvaltningens område som också innefattar Karlskoga och Degerfors med orterna Åtorp och Svartå.
2021-10-01 2021-10-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Vård och omsorg hemvård: Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med personlig omvårdnad, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand. Körkort är meriterande eftersom det ibland är långt mellan brukarna. Vård och omsorg vårdboende: På ett vårdboende är uppgifterna i princip sam...
2021-10-01 2021-12-31
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Timvikarier till kommunens servicecenter
Arbete i Karlskoga kommuns servicecenter som är placerat i Kommunstyrelsens ledningskontor. I uppdraget ingår att hantera och vidareförmedla inkommande och utgående samtal samt administration av ärenden som handläggs av kommunvägledare. I arbetet ingår att välkomna besökare till oss, det kan till exempel gälla turistinformation. På servicecenter finns också en intern servicefunktion gällande kontorsförråd, leasingbilar, kopiering, passersystem mm.
2021-09-07 2021-12-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda sjuksköterskevikarier
Att arbeta som timvikarie innebär att du täcker upp om någon kollega är frånvarande eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även natt om ni kommer överens om det. Arbetet är både på vårdboende, inom hemvården, socialpsykiatrin samt LSS. Arbetstiden är dag, natt och kväll enligt överenskommelse. Även helgtjänstgöring .
2021-08-18 2021-12-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Timanställda vikarier inom förskola
Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
2021-06-28 2021-11-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Timanställda vikarier inom skola/fritidshem
Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem. Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.
2021-06-28 2021-11-30
Karlskoga kommun, Kultur- och föreningsförvaltningen Musiklärare i brassinstrument
Karlskogas kulturskola har en lång och stolt blåsmusiktradition. Som brasslärare hos oss är du en viktig del i detta. Du arbetar med allt från rekrytering av nya deltagare till undervisning och stöd i kommunens amatörorkester. Här ingår du i ett arbetslag med andra blåslärare, vilket främjar samverkan, gemenskap och ämnesutveckling. Du kommer även samarbeta med andra arbetslag på kulturskolan. Vi möter våra deltagare främst efter skoltid. Är du ny i rollen som lärare är mentorskap en självklarhet hos oss.
2021-06-15 2021-10-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska/distriktssköterska inom vårdboende
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Du utgår från ett vårdboende och har ansvar för ett antal patienter. På vårdboendet ingår du i ett vårdlag där ni har omvårdnadsmöten. Du har rond en gång/vecka tillsammans med läkare. Arbetstiden är dagtid med helgtjänstgöring var 6:e helg. Man arbetar julafton vart 6:e år och detsamma gäller nyårsafton.
2021-05-12 2021-11-11
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Poolsjuksköterska inom hemvård, vårdboende, LSS samt socialpsykiatri
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Som poolsköterska täcker du upp om någon kollega är frånvarande eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även natt om ni kommer överens om det. Arbetet är både på vårdboende samt inom hemvården. Arbetstiden är dag och kväll. Natt efter överenskommelse. Helgtjänstgöring högst en gång/månad.
2021-05-12 2021-11-11
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/sjuksköterska inom hemvården
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Som distriktsköterska har du ett eget distrikt med ett antal patienter. Du samarbetar mycket med palliativa teamet, mobila teamet och ibland närsjukvårdsteamet som arbetar för regionen. Du har även nära samarbete med vårdcentralerna. Du har rond en gång/vecka och vid behöv följer en läkare med på hembesök, nu i coronatider har vi haft telefonronder. Du ingår även i ett vårdlag som samarbetar med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Arbetstiden är dagtid med helgtjänstgöring v...
2021-05-12 2021-11-11