Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Orrefors skola Lärare i grundskolan åk 4-6
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Orrefors skola F-6. Du kommer att vara en av två mentorer i åk 5 som tillsammans ansvarar för undervisningen. Du tillhör åk 4-6 arbetslag, där ni gemensamt ansvarar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl. a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor förväntas du planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten utifrån styrdokumenten. Du kan organisera och strukturera arbetet utifrån angivna mål och kan med tydligh...
2021-07-27 2021-09-01
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare inom SOL
Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer du att handlägga ärenden för personer bosatta i ordinärt och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Vi handlägger enligt IBIC. I arbetet ingår det att ha många kontakter med vårdtagare och deras närstående samt att samarbeta internt och externt med många samarbetspartners. Vi arbetar teambaserat tillsammans med sjuksköterskor, rehabpersonal, enhetschefer samt omvårdnadspersonal.
2021-07-27 2021-09-01
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Blå pojken
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2021-07-27 2021-08-17
Oskarshamns kommun Undersköterska till Pilgränden/Pildalen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen och du verkställer beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Både Pildalen och Pilgränden är boenden med demensinriktning där du tillsammans med övrig personal verkställer beviljade insatser gällande omsorg, vård och service till personer bosatta i sin lägenhet. Konkret kan dina arbetsuppgifter innebära personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, matlagning och sociala aktiviteter. Du utför även medicinska ar...
2021-07-27 2021-08-17
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet Rörläggare (två tjänster)
Vi söker nu två personer till rörgruppen för att arbeta med drift- och underhållsarbete på ledningsnäten. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat läckor på vattenledningar, avloppsstopp, ventilbyten på vattenledningsnätet och vattenmätarbyten hos abonnenter. Verksamheten bedrivs i en liten grupp och ibland arbetar du ensam vilket ställer krav på ansvarskänsla, engagemang, flexibilitet och samarbetsförmåga. Du möter många människor i arbetet så det är viktigt att du är serviceinriktad och positiv. Arbetet är på heltid och bered...
2021-07-26 2021-08-27
Mörbylånga kommun, Social omsorg Familjebehandlare till Familjeteamet
Familjeteamet är en enhet med 7 medarbetare. Teamet består av två socionomer, en budget- och skuldrådgivare, fyra stödpersonal i öppenvårdsinsatser samt enhetschef. I vårt team har vi olika arbetslivserfarenheter och utbildningar som kompletterar varandra. Vårt uppdrag består av stöttning till de som är i behov av det och vi vänder oss till de som bor och vistas i Mörbylånga kommun med ett mål om att främja en bra livssituation. Främsta fokus i vårt arbete är arbete med öppenvårdsinsatser. Vi arbetar både med beviljade insatser av socialsek...
2021-07-26 2021-08-08
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Fysioterapeut
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljön samt i vård och omsorgsboende med anpassning till faktorer i omsorgstagarens omgivning. Som fysioterapeut gör du bedömningar av fysisk funktion och utformar funktionell träning i hemmiljön. Du arbetar med handledning och instruktion till omsorgstagare, närstående och undersköterskor. I arbetsuppgifterna ingår även hjälpmedelsförskrivning. Som fysioterapeut arbetar du i team tillsammans med arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer och biståndshandlägga...
2021-07-26 2021-08-22
Kalmar kommun, Rinkabyholmsskolan Rinkabyholmsskolan söker skolsekreterare
Du arbetar som skolsekreterare mot två enheter, Rinkabyholmsskolan och Utbildningsförvaltningen. Du kommer ha en viktig roll som Rinkabyholmsskolans ansikte och röst utåt, då arbetet innebär många interna och externa kontakter. Dina arbetsuppgifter är mycket varierande och innefattar ansvar för enhetens elevadministration. Arbetet utgörs också av personaladministration samt uppgifter knutna till ekonomi och självservice. Andra ansvarsområden är dokumenthantering, diarieföring, arkivering, vikarieanskaffning samt busskortshantering. Arbetet ä...
2021-07-23 2021-08-08
Kalmarsunds gymnasieförbund, Lars Kaggskolan Speciallärare
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet vid Kalmarsunds gymnasieförbund med placering på Lars Kaggskolan. Du kommer arbeta i ett elevhälsateam bestående av skolsköterskor, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, samt studie- och yrkesvägledare. I teamet arbetar vi för att eleverna ska utvecklas, lära och nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Speciallärare är tillsammans med specialpedagog sakkunniga inom skolan gällande specialpedagogiska frågor kopplade till tillgänglig lärmiljo, extra anpassningar och sars...
2021-07-23 2021-08-23
Kriminalvården, Anstalten Västervik Sjuksköterska till Anstalten Västervik
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-07-23 2021-08-13
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Byggledare
Som byggledare på projektavdelningen kommer du jobba väldigt tätt med projektledare och ingenjörer inom hela avdelningen men mest mot verksamhetsområdena gata, park, broar och belysning. Du kommer också jobba väldigt tätt med de entreprenörer som vi upphandlar i större entreprenader och de som vi jobbar återkommande med via ramavtal. Du kommer att delta i olika grad i planeringen av kommande entreprenader genom din praktiska erfarenhet men även utifrån hur entreprenaderna ska genomföras på bästa sätt, oavsett om det sker i egen regi, separa...
2021-07-23 2021-08-29
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Beteendevetare till Arbetsmiljöenheten
Beteendevetaren bidrar som stöd till chefer, anställda och HR inom organisations- och psykosociala arbetsmiljöfrågor samt samarbetar med övriga professioner på enheten. Exempel på arbetsuppgifter: • Chefshandledning/ledarutveckling/lagutveckling • Kompetensutveckling för medarbetare inom området arbetsmiljö och hälsa • Arbetsmiljökartläggningar • Delta i projekt och utvecklingsarbete • Stress- och konflikthantering • Krishanterande samtal på både individ och gruppnivå • Reflekterande individuella samtal kopplade till arbetsrelaterade ...
2021-07-23 2021-08-08
Mörbylånga kommun, Utbildning Skolkurator till Skansenskolan
På Skansenskolan är elevhälsan navet som allt snurrar omkring. Som kurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt deltar aktivt tillsammans med skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Med din kompetens bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande o...
2021-07-23 2021-08-15
Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan Slöjdlärare Kalmarsundsskolan
Bedriva undervisning i slöjd (trä och metall) på Kalmarsundsskolan åk 3-6 Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp din undervisning i ämnet slöjd. Du ingår i ett arbetslag och driver där skolutvecklingsfrågor tillsammans med dina kollegor. Kvalifikationer
2021-07-23 2021-08-02
Högsby kommun Städare
Vi söker dig som har energi och engagemang. Hos oss kommer dina arbetsuppgifter att vara lokalvård inom Högsby kommun. Variationen och omväxlingen i arbetet kommer vara stor eftersom du som städare utför lokalvård på olika platser inom skola, förskola, gymnastikhall och kontor. Ensamarbete förekommer.
2021-07-22 2021-08-05
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltning Supporttekniker till Oskarshamns kommun
Som Supporttekniker ingår du i vår Servicedesks första linje där utmaningen är balansgången mellan hög servicegrad via telefon samt hög lösningsgrad för enklare ärenden. Du är också ärendekoordinator mot andra och tredje linjen i supportorganisationen för de ärenden som måste slussas vidare. I rollen ingår också att ta emot besök till IT-avdelningen kopplat till ärenden. Andra administrativa uppgifter kan bli aktuella som t.ex. behörighetsadministration och beställningshantering. Periodvis agerar du också Supporttekniker ute i verksamheten ti...
2021-07-22 2021-08-29
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i tyska och engelska åk 7-9 till Rödsleskolan
I tjänsten ingår undervisning i tyska och engelska eventuellt annat ämne samt mentorskap. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets p...
2021-07-22 2021-08-06
Oskarshamns kommun Förskollärare till Stångeborgs/Kristineängs förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i hela den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Du använder pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och är delaktig i att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisningen. I din profession som förskollärare i Oskarshamns kom...
2021-07-22 2021-08-10
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen Nämndsekreterare
Som nämndsekreterare arbetar du bland annat med att: - förbereda ärenden och handlingar inför sammanträden - ansvara för det praktiska kring sammanträden - publicera kallelser och ärenden digitalt - sammanställer och skriver kallelser och protokoll - ansvarar för kontakt med handläggare och ledningsfunktioner inom och utom socialtjänsten vad gäller ärenden till nämnd och utskott - utifrån behov göra egna utredningar och viss del administrativa uppgifter kopplade till nämnden eller på förvaltningens uppdrag - ansvara för eller delta i utvec...
2021-07-21 2021-08-22
Borgholm Energi AB Kommunikatör Borgholm Energi AB
Vi söker en driven och kreativ kommunikatör som vill vara med och vässa bolagets kommunikativa förmåga och förstärka vårt varumärke. I din roll som kommunikatör jobbar du såväl strategiskt som operativt och stödjer våra verksamheter med intern och extern kommunikation. Vi vill att du kan se det kommunikativa behovet och handla därefter. Du analyserar, planerar, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser. Du är van vid att driva kommunikationsprojekt och är vass på att formulera budskap. Du är en lagspelare som vet vikten av gott samarbete
2021-07-21 2021-08-15
Nybro kommun, IT enheten IT-tekniker
Som vår framtida medarbetare kommer du att ingå i ett team om tio engagerade medarbetare. Tillsammans med dina kollegor är du drivande i arbetet att säkerställa att våra kunder, vid varje kontakt med oss, får en snabb och effektiv support för ökad kundnöjdhet. Dagliga arbetsuppgifter är bland annat att felsökning, support, installation, tekniska utredningar, ärendehantering, fjärrstyrning, kunddialog, dokumentation och rådgivning. I arbetet ingår även service och supportuppdrag på plats ute hos våra kunder. I rollen som It-tekniker hos Nybro k...
2021-07-21 2021-08-22
Borgholm Energi AB Automationstekniker till verksamheten VA Produktion och Fjärrvärme
Som automationstekniker kommer du att utföra programmering och installationer av komponenter i våra PLC system. I vårt SCADAsystem kommer du att få programmera, bygga och ändra processbilder efter att nya komponenter installerats. Du kommer även få underhålla och upprätta kommunikation mellan VA-verk och yttre pumpstationer. Vi planerar att under året påbörja ett byte av vårt befintliga SCADAsystem och du kommer att ha en stor roll i detta med hjälp av konsulter. Vi har flera vattenverk, tryckstegringsstationer, avloppsreningsverk samt avloppsp...
2021-07-21 2021-08-22
Hultsfreds kommun, HSR Sjuksköterskor till Hultsfreds kommun
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har du helhetsansvar för dina patienter, men också ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad, tillsammans med enhetschef. Vi utvecklar just nu ett utbildningshjul som sträcker sig över hela året, för att upprätthålla kunskapen hos alla inom vården. Vi ser att det är kompetenshöjande och gör arbetet mer begripligt och patientsäkert. Som sjuksköterska hos oss vill vi att du är engagerad och intresserad av preventivt arbete tillsammans med tvärprofessionella team samt önskvärt om du har kunsk...
2021-07-20 2021-08-01
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare/grundskolelärare/lärare i fritidshem - Viktoriaskolan i Borgholm
Vi söker dig som är en utbildad, legitimerad och engagerad förskollärare/grundskolelärare alternativt lärare i fritidshem. I din roll behöver man vara flexibel och ha lätt för att samarbete och ta initiativ. Våra skolor är populära. Vi vill ge barn spännande utmaningar och väcka deras lust att lära sig nya saker. Vi vill ha utforskande och delaktiva barn. Trygghet och omsorg är väldigt viktigt för att våra barn ska trivas. Vi arbetar tillsammans med barnen med digitala verktyg så vi ser gärna att du har ett intresse av detta. Runt våra skolor ...
2021-07-19 2021-08-08
Emmaboda kommun, Lindås Grundskollärare klass 3
Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare i klass 3.
2021-07-19 2021-08-05
1 2 3 4 5 6 7 >