Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Förskolan Oxhagen-Malmen Öppna förskolan Kalmar
På öppna förskolan bedrivs pedagogiskt arbete tillsammans med barn 0-6 år och deras vårdnadshavare. Som pedagog på öppna förskolan arbetar du med att skapa förutsättningar för barns och familjers positiva utveckling. Att vara en förebild och att stödja och stärka föräldrar i föräldraskapet är en viktig arbetsuppgift, liksom att stimulera samspel, anknytning och språkutveckling. Du arbetar för en integration för att stärka det sociala nätverket som främjar gemenskap oavsett bakgrund. Arbetssättet på familjecentralen förutsätter att verksamhetern...
2023-01-27 2023-03-03
Kalmar kommun, Pårydsskolan Lärare årskurs 4-6 till Pårysskolan
Du bedriver undervisning i årskurserna 4-7 i Sv/SO och har klassföreståndarskap för en årskurs x. Som lärare hos oss bedriver du undervisning som har sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen. I ditt arbete ingår det att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare som undervisar i årskurs 4-6 och du kommer att samarbeta med övrig skolpersonal och elever för en god lär- och arbetsmiljö.
2023-01-27 2023-02-19
Kriminalvården, Kalmar Kock till anstalt och häkte i Kalmar - sommarvikariat
Som kock i verksamhetsområde Kalmar lagar du mat till i första hand de intagna på anstalt och häktet men även till personal och besökare. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner. Det ingår även att kunna kommunicera och handleda de intagn...
2023-01-26 2023-02-16
Kalmar kommun, Tallhagsskolan No- och Matematiklärare åk 7-9 Tallhagsskolan
Undervisning i No-ämnen och Matematik för elever i åk 7-9
2023-01-26 2023-03-01
Kriminalvården, Kalmar Sjuksköterska till anstalt och häkte Kalmar - sommarvikariat
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2023-01-25 2023-02-15
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Lindsdalsskolorna
Som rektor för Lindsdalsskolorna ansvarar du för att leda den pedagogiska utvecklingen på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i ditt uppdrag. Du kommer arbeta i en starkt decentraliserad organisation med stort ansvar att med befintliga resurser utveckla verksamheten till ökad måluppfyllelse. Ansvarsområdet inkluderar även personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du har ett stort handlingsutrymme vilket bland annat innebär att du själv utformar ditt lokala ...
2023-01-25 2023-02-12
Kalmar kommun, Åbyskolan Kurator Åbyskolan och Falkenbergsskolan
Du är en viktig pusselbit! Vi ser fram emot att samarbeta med dig. Uppdraget som skolkurator hos oss innebär att du är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Du kommer att arbeta med våra elever i nära samarbete med personal, vårdnadshavare och skolledning. Du bidrar med ett socialt perspektiv och arbetar hälsofrämjande och förebyggande på både individ-, grupp- och organisationsnivå. I arbetet ingår bl a samtal med enskild elev och/eller vårdnadshavare, handledning och konsultation till skolpersonal samt att vara en del av skolans krisg...
2023-01-25 2023-02-19
Kalmar Vatten AB, Avdelning Avlopp Drifttekniker avd. Avlopp
Som drifttekniker på avdelning Avlopp är du delaktig och behjälplig i den dagliga driften av Kalmar Vattens pumpstationer. Det är en varierad tjänst där du arbetar ute vid pumpstationerna och hos kunder, men även inne på kontoret till viss del. I arbetet ingår service, reparation och felsökning av pumpstationer. Du ingår som en del i pumpstationsgruppen, och tillsammans ansvarar ni för att pumpstationerna fungerar som de ska. Inom Kalmar Vatten har vi höjt kravnivån på hur våra pumpstationer ska utformas vilket lett till utbyggnad och nybyggn...
2023-01-24 2023-02-27
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Nu söker vi en verksamhetschef till verksamhetsområde Funktionsstöd vuxen. Din närmaste chef är socialchefen och du ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Genom ditt engagerande ledarskap arbetar du med processorienterad utveckling av verksamheten och följer upp resultat utifrån verksamhetsområdets uppdrag och mål. Utifrån ett teambaserat arbetssätt tillsammans med dina enhetschefer skapar ni förutsättningar att nå verksamhetsområdets och förvaltningens mål. Du arbetar med strategiska frå...
2023-01-23 2023-02-12
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till dagverksamheten
Kalmar kommun bedriver dagverksamhet för personer som har en demenssjukdom och som är i behov av stimulans och gemenskap. I trivsamma miljöer på Engelska vägen och Vänskapens väg bedrivs verksamheten i små grupper. Aktiviteter utformas efter individens och gruppens behov och önskemål, till exempel trädgårdsskötsel, promenader, sång, tidningsläsning, gymnastik, sport och spel. Syftet är att erbjuda en stimulerande miljö samt ge stöd till anhöriga. Målsättning med dagverksamheten är att: • tillvarata de resurser som finns hos var och en • stär...
2023-01-23 2023-02-12
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
Välkommen att söka jobb hos oss i kommunal primärvård, HSL 5 (SOC). Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska till vårt team. Vår målgrupp är vuxna med olika funktionsvariationer inom LSS och socialpsykiatri. I teamet arbetar vi med patienten i fokus och möter dem där de bor. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är läkemedelsansvar som innefattar bland annat injektioner, blodprovstagningar och läkemedelsuppföljningar. Vi gör även medicinska bedömningar och psykiatriska bedömningar. Vi samarbetar med olika vårdgrannar, bland annat habilit...
2023-01-23 2023-02-05
Kalmar kommun, Central skolresurs Specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU) inriktning hörsel och syn
Som specialpedagog MSU med inriktning hörsel och syn är du en del av vår centrala elevhälsa. Vi arbetar tvärprofessionellt, dina kollegor är bl.a. specialpedagoger med olika spetskompetens, psykologer, skolläkare, samordnande skolsköterska och kuratorer. I teamet finns ytterligare en speciallärare med inriktning hörsel. Du kommer att ge hörsel och synpedagogiskt stöd vilket innebär information och utbildningsinsatser till skolledning, pedagoger, arbetslag och elever i så väl grundskola som förskola. Det kan innebära stöd gällande läromedel, nat...
2023-01-22 2023-02-19
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Handläggare till Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten är organiserad under verksamhetsområde Arbete och välfärd, där även enheterna Kunskapsnavet och enheten för flyktingmottagning ingår. Verksamheten bildar en ledningsgrupp för att tillsammans driva och utveckla enheternas arbete framåt. Arbetsmarknadsenheten söker nu en handläggare som kommer att jobba med Prova På Praktiken (PPP) och varierande administrativa arbetsuppgifter. Målgruppen är ungdomar som gått ut åk. 1 på gymnasiet. Det kan också bli aktuellt med en utökning av målgruppen utifrån vilka satsningar regeringen ...
2023-01-20 2023-02-02
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Behandlare
Familjehuset barn och ungdom är en del av socialförvaltningens verksamhetsområde barn och unga. Enheten arbetar med biståndsbedömda insatser utifrån barnets och familjens behov av stöd. På Familjehuset barn har vi barnets bästa i fokus och vårt uppdrag är att ge behandlande öppenvårdsinsatser till familjer med barn i åldrarna 012 år. Vi arbetar nära vår enhet Familjehuset ungdom som arbetar med målgruppen ungdomar 1318 år och deras familjer. Den gemensamma grunden för arbetet på Familjehuset är att stärka relationen mellan barn och deras föräld...
2023-01-20 2023-02-12
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Larmsamordnare
Som larmsamordnare kommer du främst att jobba med omsorgsförvaltningens välfärdstekniska lösningar i ordinärt boende. Den stora delen av arbetet kommer att vara digitala lås och trygghetslarm. Vidare kommer du även arbeta med digitala medicinskåp, digital tillsyn, och gps-teknik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara, installation, viss reparation, felsökning av ovan system och hårdvara. Att planera och administrera arbetet är en viktig del och ingår i dina uppgifter. Du kommer fungera som första linjens support mot verksamheten och o...
2023-01-20 2023-02-05
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Verksamhetssamordnare Räddningstjänsten
Som verksamhetssamordnare har du varierade arbetsuppgifter kring den dagliga driften av verksamheten. Du samordnar planeringen för Oskarshamns samtliga enheter. Du är sammanhållande för skiftpersonalens olika arbetsområden och hjälper styrkeledaren med samordning av arbetsuppgifter som inte kan slutföras under ett arbetspass. Operativ teknik som navigation, RAKEL, personsökare och larmsystem är ett växande område inom räddningstjänsten. Du kommer sköta lås- och passersystemet och se till att rätt personer har tillträde till avdelningarna i Os...
2023-01-20 2023-02-12
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Brandingenjör/Brandinspektör
Som brandingenjör/brandinspektör på Räddningstjänsten Sydost så kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för en tryggare och säkrare verklighet för invånare och besökare i förbundets kommuner. Räddningstjänsten Sydost strävar efter att stärka den enskildes förmåga genom hembesök, brandutbildningar, informationstillfällen med mera. Genom rättssäker myndighetsutövning vid tillsyn enligt LSO och LBE samt genom aktivt deltagande i ex. plan- och byggprocessen så arbetar vi för att öka brandsäkerheten och minska riskerna i medlemskommunerna. ...
2023-01-20 2023-02-12
Centralt Kalmar Vatten AB Avdelningschef avd. Avlopp
Vi söker en driven och engagerad person med intresse för både miljöfrågor och ledarskap. Avdelning Avlopp ansvarar för drift, underhåll och utsläppskontroll vid reningsverket och dess pumpstationer. Inom avdelningen finns även det bolagsövergripande funktionsansvaret kring hållbarhet och miljö samt ett laboratorium. Som avdelningschef har du övergripande ansvar för att driva, utveckla och leda avdelningen som består av cirka 25 medarbetare, tillsammans med avdelningens gruppchefer inom drift och lab. Du har övergripande budgetansvar och ett d...
2023-01-20 2023-02-26
Kalmar kommun, Åbyskolan Åbyskolan söker fritidspedagog inriktning idrott
Arbete i fritidshem och idrottsundervisning.
2023-01-18 2023-02-05
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Processledare med huvudinriktning hemtjänst
I Omsorgsförvaltningen arbetar vi med den tydliga visionen Tillsammans gör vi ett Kalmar ännu bättre för alla. Äldre i Kalmar kommun ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha inflytande och vara delaktiga i samhället och i sin vardag. Var och en ska kunna åldras i trygghet och med bibehållen integritet bemötas med respekt och värdighet. Vårt uppdrag är att bidra till en social omsorg och kommunal hälso- och sjukvård av bra kvalitet. Förvaltningen arbetar systematiskt med processutveckling och befinner sig i övergången till att bli en...
2023-01-18 2023-03-08
Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare
I din roll som nämndsekreterare ansvarar du för samhällsbyggnadsnämndens ärendehantering vilket innebär registrering, arkivering och sammanträdesrutiner. Du har fullt ansvar för det administrativa arbetet inför, under och efter sammanträdena. Du kommer även ansvara för planering och genomförande av presidiemöten och övriga aktiviteter med nämnden. Som nämndsekreterare har du kontakt med såväl förtroendevalda som tjänstepersoner och kommunens invånare. I tjänsten ingår att aktivt delta i Kalmar kommuns nätverk för förvaltningarnas nämndsekretera...
2023-01-16 2023-02-12
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten i Kalmar, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Som kriminalvårdare vid transportenheten består dina arbetsuppgifter i huvudsak av att transportera frihetsberövade personer, för Kriminal...
2023-01-16 2023-02-06
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschefer till omsorg och kommunal primärvård
Kommunal primärvård Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare samt undersköterskor träffas regelbundet tillsammans med enhetschef för att samordna insatserna med omsorgstagaren i fokus. Det är viktigt att du fortsätter utveckla samarbetet mellan dessa verksamheter tillsammans med berörda professioner inom omsorgsförvaltningen. Förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med Nära vård är viktiga hörnstenar och kommer vara ett arbetssätt som prioriteras. Vi samarbetar med Region Kalmar dagligen och ser fortsatt god...
2023-01-14 2023-01-31
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Biträdande verksamhetschefer till omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen har sedan årsskiftet en ny organisation där det i Vård-och omsorgsboendes verksamhetsområde ingår samtliga boenden, interna träffpunkter och växelvistelse. I hemtjänstens verksamhetsområde ingår samtliga hemtjänstenheter samt dagverksamhet och närståendeanställningar. Vi söker nu två biträdande verksamhetschef en som kommer arbeta med vård och omsorgsboende och en med hemtjänst. I rollen som biträdande verksamhetschef ingår du i en ledningsgrupp vars uppdrag är att utveckla verksamheten mot framtidens äldreomsorgsbehov. Vi...
2023-01-13 2023-02-17
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kurator
Vi söker nu två kuratorer till ungdomsmottagningen som sedan 1 januari 2023 hör till socialförvaltningen i Kalmar kommun. Som kurator hos oss ger du råd och vägleder ungdomar mellan 13 och 23 år. Det gör du framför allt genom individuella samtal men även i samtal med par och föräldrar/ungdom. Som ung kan man få hjälp på en ungdomsmottagning om man till exempel har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Man kan också få stöd om man mår dåligt och behöver någon att prata med. Målet med en ungdomsmottagning är att främja barn och ungas fysi...
2023-01-13 2023-02-05
1 2 >