Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Avdelning Äldreomsorg och funktionsnedsättning Boendesamordnare till Myndighet äldre
Som boendesamordnare har du, tillsammans med din kollega, huvudansvar för all handläggning för personer som bor på vård-och omsorgsboende. Till arbetsuppgifterna hör bland annat förmedling av äldreboendeplatser och individuppföljning av pågående placeringar. Du kommer ha täta kontakter med såväl handläggare och enhetschefer på enheten samt chefer på vård- och omsorgsboendena. Som boendesamordnare har du även kontakt med brukare och deras anhöriga. I rollen som boendesamordnare är du länken mellan beslut och verkställighet.
2021-10-20 2021-11-07
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Speciallärare vid Järfälla gymnasium
Hösten 2020 utvidgade vi organisationen inom Individuellt alternativ med en inriktning anpassad för elever i särskilt behov av stöd. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar med synnerliga svåra hinder som innebär att de inte förmår sig att komma till skolan, stannat hemma, är eller riskerar att bli hemma-sittare. Ungdomarna har alltid olika former av hinder så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvångssyndrom, trauman och fobier som framkallat ångest, rädsla och oro för exempelvis vistelser i sociala sammanh...
2021-10-20 2021-11-07
Järfälla kommun, Avdelning Lednings- och verksamhetsstöd Vikarierande Registrator / Handläggare
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och innehåller bland annat posthantering, registrering, diarieföring samt arkivering. Du ansvara även för hantering av GDPR frågor. Som registrator är du också en viktig del av nämndflödet och har ett nära samarbete med nämndsekreterare. Exempel på löpande arbetsuppgifter är: • registrering och bevakning av ärenden, • uppdrag som förvaltningens GDPR-kontakt med en samordnande funktion. • utlämning av allmänna handlingar samt service till politiker, medborgare och tjänstemän • viss tjänstgörin...
2021-10-19 2021-10-25
Järfälla kommun, Kallhälls förskolor Förskollärare till Kallhälls förskolor
Som förskollärare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Arbetet med barnen sker med ett projektinriktat arbetssätt. Trygghet är grunden för verksamheten och arbetet med likabehandling genomsyrar vårt förhållningssätt. Du får ett tydligt ansvar att leda undervisningen och organisera arbetet i samarbete med övriga i arbetslaget. Till din hjälp i det pedagogiska arbetet finns bland annat ett kommunövergripande resursteam bestående av bland an...
2021-10-19 2021-11-02
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Förskollärare Ulvsättra förskola
• Vi söker en trygg, drivande och flexibel förskollärare som ser möjligheter och har barnens lärande och utveckling i fokus. • Du har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera reflektera och analysera den pedagogiska undervisningen enligt förskolans styrdokument tillsammans med arbetslaget. • Du har ansvar för att skapa och utveckla trygga och utvecklande lärmiljöer som lockar barnen till lärande och ansvarstagande. • Du har kunskap i pedagogisk dokumentation och arbetar aktivt med förskolans värdegrund och har nolltolerans mot all fo...
2021-10-18 2021-11-08
Järfälla kommun, Ekens äldreboende Sjuksköterska till Ekens Äldreboende
Som sjuksköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje brukare får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor och undersköterskor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Du har i rollen som sjuksköterska omvårdnadsansvar för nio boenden. Andra arbetsuppgifter är planering, utförande och dokumentation av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån varje brukares enskilda behov och förutsättningar. All dokumentation och journalföring sker i Procapita. Arbe...
2021-10-18 2021-11-07
Järfälla kommun, Vård och omsorg Stödpedagog till LSS-bostad
I vår verksamhet är ditt uppdrag som stödpedagog att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. Du ger stöd/hjälp i skötsel av hem, med vardagliga sysslor och med personlig hygien. Du kommer vara en hjälpande hand vid matlagning, städning och i brukarnas morgon- och kvällsrutiner. I arbetet ingår att handleda/stödja/följa med på och planera olika förekommande aktiviteter. Som stödpedagog arbetar du aktivt för ...
2021-10-18 2021-10-31
Järfälla kommun, Vård och omsorg Boendestödjare till LSS-bostad
I vår verksamhet är ditt uppdrag som boendestödjare att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. Du ger stöd/hjälp i skötsel av hem, med vardagliga sysslor och med personlig hygien. Du kommer vara en hjälpande hand vid matlagning, städning och i brukarnas morgon- och kvällsrutiner. I arbetet ingår att handleda/stödja/följa med på och planera olika förekommande aktiviteter. I våra verksamheter arbetar vi med ...
2021-10-18 2021-10-31
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Enhetschef sökes till Järfälla kommun/Stöd i ordinärt boende
Det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Tillsammans med de andra enhetscheferna arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för enheten och de medarbetare som är direkt underställda dig. Du säkerställer att brukarna får det stöd de har rätt till, samtidigt som du verkar för att de ekonomiska ramarna hålls och att vi arbetar resurseffektivt. Du arbetar målfokuserat utifrån de politiskt uppsatta målen och en del av arbetet är att leda, följ...
2021-10-15 2021-10-31
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Vikariat som gymnasielärare i matematik
Tjänsten har sin tillhörighet i gymnasieskolans ekonomiprogram. Tjänsten är ett vikarierat med undervisning i matematik. I tjänsten ingår undervisning i kurserna matematik 1b och matematik 2b. Tillsammans med övriga lärare i ditt programlag samt ämneslag utvecklar du undervisning och arbetar gärna ämnesövergripande och skolutvecklande. Du gillar att arbeta med människor, är en god relationsbyggare som gärna bidrar till att skapa god laganda.
2021-10-15 2021-10-25
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Exploateringsstrateg
I rollen som exploateringsstrateg arbetar du med strategiska frågor på exploateringsenheten. Det kan handla om att representera kommunen som markägare och säkerställa genomförandet i framtagandet av översiktsplanen, tidiga dialoger med möjliga exploatörer och utvärdering av nya projektidéer. Som exploateringsstrateg arbetar du nära projekten och projektledarna och stöttar dessa i projektfrågor av olika slag samt stöttar i implementering av samhällsbyggnadsprocessen i projekten. Rollen kan även innebära en del projektledning av egna projekt. Som...
2021-10-15 2021-10-21
Järfälla kommun, Äldreenheten Biståndshandläggare till Myndighet äldre
Vi kan erbjuda dig en viktig, inspirerande och utvecklande tjänst där du tillsammans med dina kollegor kommer att utreda och bedöma behov om insatser enligt Socialtjänstlagen. I uppdraget ingår även att utreda ansökningar enligt Lagen om riksfärdtjänst. Arbetsuppgifterna innebär också att du följer upp och nyprövar beviljade insatser. Du samarbetar med den enskilde, dennes närstående, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Vi erbjuder dig en individuellt utformat introduktionsplan som du och vår mentor gör tillsamma...
2021-10-14 2021-11-04
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Verksamhetsledare Järfälla bibliotek - Bas Barkarby
Som verksamhetsledare för detta nya bibliotek får du chans att bygga upp verksamheten från grunden. Biblioteket i Herresta och delvis Barkarby kommer att flyttas in i Bas-biblioteket. Eftersom personalstyrkan behöver utökas finns stora möjligheter att genom nyrekrytering skapa en arbetsgrupp med kompetenser som korresponderar väl med uppdrag och mål. Verksamhetsledaren arbetar nära bibliotekschefen och ingår i ledningsgruppen för Järfälla biliotek tillsammans med övriga verksamhetsledare. Det övergripande målet för ledningsgruppen är att hela...
2021-10-14 2021-11-05
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Undersköterskor till Demensteamet
Syftet med projektet är att med gedigen kunskap och praktiska färdigheter vårda personer med demens och demensliknande sjukdom i ordinärt boende. Detta för att öka förutsättningarna för brukaren att acceptera mer stöd i hemmet och möjliggöra för brukaren att bo kvar i sin bostad längre. Arbetet består av att hjälpa brukarna i deras vardag med allt från personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Arbetsuppgifter innefattar också handling, tvätt,...
2021-10-13 2021-10-31
Järfälla kommun, Familjerättsenhet Familjerättssekreterare till familjerätten för Järfälla och Upplands-Bro
Som familjerättssekreterare arbetar du på uppdrag av tingsrätten med olika typer av familjerättsliga utredningar som vårdnads-, boende- och umgängesutredningar samt upplysningar enligt föräldrabalken. Familjerätten handlägger också föräldraskap/faderskap och adoptioner. En viktig uppgift är att ge råd och information till medborgarna samt att vara sakkunnig inom familjerättsliga frågor i förhållande till övrig socialtjänst.
2021-10-13 2021-10-31
Järfälla kommun, Herresta för- och grundskola Herrestaskolan med förskolor söker vikarierande förskollärare
Vi söker en vikarierande förskollärare som vill vara med att bygga upp och utveckla våra förskolor i den expansiva Barkarbystaden. Som förskollärare ansvarar du för att verksamheten är rolig, trygg och lärorik och att den skapar förutsättningar för barns nyfikenhet att utforska omvärlden. Tillsammans med ditt arbetslag och övriga förskollärare på förskolan driver du det pedagogiska arbetet som innebär planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I uppdraget ingår att arbeta aktivt med verksamhetens värdegrund och främja allas li...
2021-10-12 2021-10-31
Järfälla kommun, Kvalitet och verksamhetsstöd Nämndsekreterare och jurist
Nämndsekreteraren ansvarar för processen avseende miljö- och bygglovsnämnden. Det innefattar bland annat beredning av ärenden, utskick, sekreterarskap vid nämndsammanträden, protokollskrivning och expediering av beslut. Som jurist kommer du att genomföra juridiska utredningar och vara ett rådgivande stöd till bägge nämnderna och förvaltningen i ärenden som kräver juridisk kompetens. Du kommer också att arbeta med utvecklingen av den kommunala ärendeprocessen, samordning och genomförande av diverse utredningar. Du medverkar aktivt i olika utv...
2021-10-11 2021-10-26
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Grundskollärare åk 4-6
Vi söker en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull klasslärare med behörighet att undervisa i mellanstadiet och som vill vara med och utveckla undervisningen och vår verksamhet. Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och att utveckla ett kollegialt lärande där ni bygger på det som fungerar bra. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor över det pedagogiska görandet samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Genom...
2021-10-08 2021-10-24
Järfälla kommun, Vård och omsorg Är du en kvalitetsfokuserad gruppledare?
I rollen som gruppledare hos oss kommer du vara en viktig del i verksamhetens kvalitetsarbete. Du kommer att arbete nära verksamhetschefen och avlasta denna i arbetet med införande och bevarande av ett systematiskt kvalitetsarbete. Du kommer även ha ett nära samarbeta med kvalitetsfunktioner inom organisationen och de andra gruppledarna på våra särskilda boenden. Då rollen är ny kan arbetsuppgifterna variera och formas över tid och utifrån verksamhetens behov. Det kan också förekomma att du behöver stötta upp ute i verksamheten och arbeta kli...
2021-10-07 2021-10-31
Järfälla kommun, Redovisning Systemförvaltare E-handel
Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen består idag av 26 medarbetare som jobbar med de uppdrag som finns inom avdelningen. Inom ekonomiavdelningen arbetar vi bland annat med budget och uppföljning, redovisning samt upphandling. Du kommer att ingå redovisningsenheten som ansvarar för den samlade redovisningen, E-handel och ekonomisystemet. En viktig del är att ge stöd till chefer och medarbetare i deras arbete med redovisning och E-handel . Du är länken mellan upphandling och redovisning. Du medverkar tillsamm...
2021-10-07 2021-10-29
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Enhetschef till Serviceenheten, Bygg- och miljöförvaltningen
Du kommer att leda Serviceenheten som består av verksamheterna; Verkstadsservice, Naturservice och Byggservice. Här arbetar 20 erfarna medarbetare, varav tre arbetsledare. Vi har en hedervärd uppgift i att förädla skattemedel vilket medför ett stort ansvar. Som chef blir ditt huvuduppdrag att ge dina arbetsledare och medarbetare rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Tillsammans med två enhetschefer och avdelningschef kommer du att vara en viktig del av avdelningens ledningsgrupp. Vår avdelning har 100 medarbetare oc...
2021-10-06 2021-10-24
Järfälla kommun, Fastebols-Högby skolor Grundskollärare mellanstadiet
• Grundskollärare på mellanstadiet • Mentorskap • Möjlighet till fördjupat ansvar inom pedagogisk utveckling • Kollegialt samarbete och utveckling inom och utanför årskursen
2021-10-06 2021-11-07
Järfälla kommun, Bemanning vård och omsorg Intresseanmälan för arbete inom Vård och omsorg
Vi söker dig som vill arbeta som timvikare i bemanning Vård och omsorg. Detta innebär att du vid behov arbetar på vård och omsorgs olika enheter. Arbetstiderna varierar, mestadels är det dock dag- och kvällstider under vardagar och helger. Arbetspassens längd varierar också. Som timvikarie vid behov kan vi inte garantera några timmar, oftast hör vi av oss dagen innan eller samma dag som passet ska påbörjas. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt mellan de olika verksamheterna men vanligt förekommande uppgifter är att ge kunden/den boende en meni...
2021-10-05 2021-10-31
Järfälla kommun, Försörjning och Uppföljning Socialsekreterare till Försörjningsstöd Uppföljning
Vi söker dig som är socionom och som gillar och har ett engagemang för det sociala arbetet inom ekonomiskt bistånd. På enheten Uppföljning ingår du i ett team som ansvarar för att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, arbeta med att stötta och motivera klienter ut till självförsörjning. Upprätta individuella arbetsplaner och ansvara för att följa upp dessa regelbundet. Enheten arbetar med klienter som har behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid än 3 månader. En viktig del i arbetet inom ekonomiskt bistånd är att tillsamman...
2021-10-05 2021-10-24
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Socialpedagog till Introduktionsprogrammet IMA
Järfälla gymnasium önskar stärka verksamheten inom Individuellt alternativ med två tjänster socialpedagog. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar i särskilt behov av stöd och med synnerliga svåra hinder som ibland innebär att de inte förmår komma till skolan, är eller riskerar att bli hemma-sittare. Ungdomarna inom den aktuella verksamheten har olika former av hinder så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvångssyndrom, trauman och fobier som framkallat ångest, rädsla och oro för exempelvis vistelser i sociala...
2021-10-04 2021-10-24
1 2 >