Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Preventionsenheten Koordinator för projektet Tidigt stöd – SSPF (Vik.)
Koordinatorn arbetsleds av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO, där tjänsten är organiserad. Koordinatorn leder arbetet i projektteamet som består av tre lotsar från elevhälsan/skolan, fritid, syv/ung vägledning. Polisen deltar inom ramen för befintliga resurser. Projektägare är den förvaltningsövergripande samverkansorganisationen SAMBU som består att representanter från kommunens olika förvaltningsledningar. I rollen som koordinator är ditt främsta uppdrag att koordinerar arbetet i arbetsgruppen so...
2022-06-23 2022-08-23
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Enhetschef sökes till Demensteamet
Din roll som enhetschef är viktigt och det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Du ingår i ett härligt gäng med andra enhetschefer och tillsammans arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för enheten och de medarbetare som är direkt underställda dig. Du säkerställer att brukarna får det stöd de har rätt till, samtidigt som du verkar för att de ekonomiska ramarna hålls och att vi arbetar resurseffektivt. Du arbetar målfokuserat utifrån ...
2022-06-23 2022-07-31
Järfälla kommun, Vård och omsorg Kvalitetsutvecklare med fokus på IBIC/dokumentation
I rollen som kvalitetsutvecklare ansvarar du för att vara ett strategiskt och operativt stöd till egen regi verksamhet inom Avdelning för äldre och funktionshinder. Inom egen regin arbetar ca 900 medarbetare. Du kommer bl.a. att arbeta i projektform inom ledningssystematiskt kvalitetsarbete, social dokumentation med huvuduppdrag att utbilda organisationen i IBIC. Kvalitetsutvecklare har också i uppdrag att kontinuerligt utveckla, digitalisera och systematisera våra arbetssätt för att möta våra brukares behov och öka kvalitet i den vård och oms...
2022-06-22 2022-07-22
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningsledare IT till Järfälla Kommun
Du kommer att tillhöra IT avdelningen och rapportera direkt till IT chefen. Tillsammans med ditt team, som består av seniora Förvaltningsledare inom IT stödjer och styr ni kommunernas förvaltningar att utveckla de IT-lösningar som behövs för att skapa en effektiv verksamhet där våra kunder ska få en optimal service. Vi drivs av att skapa verksamhetsnytta genom att vara länken mellan verksamheten och IT utifrån ett taktiskt och operativt perspektiv. I rollen som Förvaltningsledare IT: • Fångar du upp och koordinerar verksamhetens önskemål och...
2022-06-21 2022-08-17
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare MAKEDONSKA
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pl...
2022-06-21 2022-08-10
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Elevassistent
Arbete med elever i grupper för grundsärskola och elever inom autismspektrat. Omvårdnad och kunskapsuppdrag.
2022-06-21 2022-07-07
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Lärare årskurs 4-6
Undervisning i årskurs 4-6.
2022-06-21 2022-07-07
Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola Barnskötare till fritidshem
Till Skälby Förskola och Skola söker vi en engagerad och lyhörd barnskötare med en positiv grundsyn till våra fritidshem. Du ska ha kunskap om barns behov, utveckling och lärande. Kunskap om Läroplanen och kunna omsätta den i den praktiska verksamheten. Du ska kunna kommunicera i tal och skrift. Du skall kunna använda dator i det dagliga arbetet och du skall ha kännedom om de lagar som styr och berör fritidshemmens verksamhet. Vi kan erbjuda: En trevlig arbetsmiljö och bra arbetskamrater. Vi har diskussionsforum och ett tänk från förskola ti...
2022-06-21 2022-06-30
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Specialpedagog vid Järfälla gymnasium
Specialpedagog vid Järfälla gymnasium bidrar med specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du kommer att arbeta tillsammans med både personal och ledning och bidra till utveckling av det inre pedagogiska arbetet, så att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd och hjälp åt de elever som är i särskilt behov av det. I arbetsuppgifterna ingår att: • tillföra specialpedagogisk kompetens hos elever och skolans personal när det gäller inlärning och inlärn...
2022-06-21 2022-07-06
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Lärare till Sandviks särskilda undervisningsgrupp
En av våra skickliga pedagoger kommer studera till hösten och vi söker nu därför en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull speciallärare eller lärare som vill vara med och utveckla vår AST-verksamhet. Du kommer undervisa i vår särskilda undervisningsgrupp. Du kommer att stötta eleverna i deras lärande, utveckling och sociala interaktion. Utifrån styrdokumenten och genom nyfikenhet och lyhördhet för elevernas behov och intressen planerar, genomför och utvärderar du undervisningen och det pedagogiska arbetet. Det görs både e...
2022-06-21 2022-08-02
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola SvA-lärare tillika FBK-lärare till Sandvikskolan
Under våren startade vi en förberedelseklass för nyanlända från Ukraina i åk 4-6. Till denna grupp söker vi nu en lärare som kan undervisa dessa elever och stötta dem i skolarbetet, men också att integreras i den övriga verksamheten. Eleverna kommer ha stöd i form av studiehandledning på modersmålet några timmar per vecka, och ska även successivt delta i undervisningen i ordinarie klasser så mycket det är möjligt utifrån elevernas förkunskaper och möjligheter. Utöver att utgöra en spindel i nätet för våra nyanlända elever kombineras tjänsten ...
2022-06-21 2022-07-05
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Vattenhandläggare med inriktning Limnologi till Järfälla Kommun
Du kommer att arbeta med vattenfrågor kopplade till ytvatten (sjöar, vattendrag och våtmarker) i nära samarbete med kommunens vattenstrateg. Det handlar om restaureringsprojekt för sjöar, vattendrag och våtmarker inom kommunen, samt vara delaktig i kommunens vattenprovtagning. I arbetet ingår även fältarbete, framtagande av GIS-underlag, sammanställa och hantera data/information, samt granska GIS och data i olika vattenutredningar och sammanställa synpunkter.
2022-06-20 2022-07-31
Järfälla kommun, Vård och omsorg Boendestödjare till LSS-bostad
I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som boendestödjare innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. Du ger stöd/hjälp i skötsel av hem, med vardagliga sysslor och med personlig hygien. Du kommer vara en hjälpande hand vid matlagning, städning och i brukarnas morgon- och kvällsrutiner. I arbete...
2022-06-20 2022-07-11
Järfälla kommun, Vuxenenheten Kunnig inom missbruk – gruppledare sökes!
Som gruppledare är du ansvarig för det operativa arbetet. Du ansvarar för stöd till socialsekreteraren i myndighetsutövningen för personer med missbruk/ beroendeproblematik eller som vill lämna en kriminell livsstil. Du leder och fördelar det dagliga arbetet genom hög tillgänglig...
2022-06-20 2022-06-26
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Projektledare byggnadsautomation till Järfälla kommun
Som projektledare byggnadsautomation kommer du att jobba som delprojektledare och stötta projektledare i byggprojekt. I byggprojekten kommer du att delta med din spetskompetens i projektering, genomförande fram till överlämnande till avdelningens driftenhet. Du besitter stor teknisk kunskap och yrkesmässig skicklighet ute på fältet och fungerar som ett bollplank till kollegorna genom din kompetens. Du kommer att ansvara för all byggnadsautomation i byggprojekten med kravställning enligt kommunens riktlinjer, inköp, beslut i tekniska frågor, ek...
2022-06-20 2022-08-22
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Projektledare säkerhet till Järfälla kommun
Som projektledare för säkerhet har du spetskompetens inom ditt verksamhetsområde och ansvarar för larm och säkerhet i byggprojekt. Du fungerar som ett bollplank till kollegorna genom din kompetens. Tjänsten innebär att du som delprojektledare ansvarar för att kommunens alla krav på larm- och säkerhetssystem tillgodoses i alla byggprojekt. Det gäller alla fastighetsrelaterade säkerhetssystem såsom (brand, inbrotts- och trygghetslarm), allanropssystem, kamerasystem, sprinkler samt lås och passagesystem i kommunens fastigheter och inhyrda lokaler...
2022-06-20 2022-08-22
Järfälla kommun, Källtorpskolan Lärare i SV/EN Källtorpskolan
På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 11. Du kommer att arbeta i en organisation som innebär att du får en tillhörighet i ett arbetslag samt ett ämneslag som består av kollegialt lärande kring utvec...
2022-06-20 2022-08-15
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Fritidspedagog 100% till Fjällenskolan
Nu söker vi dig som är utbildad lärare mot fritidshem/fritidspedagog. Vi kan erbjuda ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla fritidsverksamheten utifrån styrdokumenten. Vi vill att du ska vara med och utveckla fritidshemmet så att eleverna får en chans till både rekreation och kunskapsinhämtning tillsammans med dina kollegor, eleverna ska ha en meningsfull, aktiv och trygg vardag. Det här är jobbet för dig som är intresserad av att utvecklas vidare. Du vill tillsammans med dina kollegor skapa en grupp, där klimatet ...
2022-06-20 2022-08-12
Järfälla kommun, Ålsta för- och grundskola Förskollärare
Vem är du? Vi söker dig som är en varm, positiv, ansvarsfull, engagerad och utbildad förskollärare. Du känner lust och glädje i att arbeta med barnens lärprocesser utifrån barnens intressen och förskolans styrdokument, Lpfö 18. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du besitter en förmåga att skapa tillit och trygghet i barngruppen. Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten och barngruppen tillsammans med dina kollegor, ...
2022-06-20 2022-07-15
Järfälla kommun, Vård och omsorg Undersköterskor till Kastanjens vård och omsorgsboende och korttidsboende
Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på en demensavdelning, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varje enskilds behov. Du stödjer den boende i dennes dagliga livsför...
2022-06-20 2022-07-11
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Lärare med specialpedagogisk kompetens i matematik och biologi till introduktionsprogrammet
Tjänsten har sin tillhörighet i gymnasieskolans Introduktionsprogram där eleverna främst läser mot målen i årskurs 9. I tjänsten ingår undervisning i matematik och naturorienterande ämnen, främst biologi för elever inom Introduktionsprogrammets individuella alternativ och språkintroduktion. Många av eleverna har utredda och diagnostiserade skolsvårigheter och därmed stora behov av särskilda stödinsatser. Utöver det egna ansvarsområdena arbetar du nära tillsammans med kollegor i programlaget för att ständigt utveckla arbetet kring elevernas l...
2022-06-20 2022-06-28
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Servicehandläggare till Stöd- & omsorgsgruppen
Som servicehandläggare i svarsgruppen Stöd & omsorg är du ansiktet utåt för hela Socialförvaltningen. Vi jobbar på uppdrag av alla enheter inom både familj- och individomsorgen samt äldre och funktionsnedsättning. Vi fattar inga myndighetsbeslut men vi ger information om vad medborgaren kan förvänta sig i kontakten med socialtjänsten. Du kommer att ge information och service till medborgarna rörande alla Socialtjänstens områden. Arbetet innefattar bland annat: - frågor kring försörjningsstöd - orosanmälningar gällande barn och vuxna - fråg...
2022-06-20 2022-07-03
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Skolsköterska vid Järfälla gymnasium
En av våra två skolsköterskor flyttar till Småland och därför söker vi att stärka vår elevhälsa med en ny kollega! Du kommer främst att arbeta med elever på skolans högskoleförberedande program i den helt nya skolbyggnaden i Barkarby. Skolsköterska vid Järfälla gymnasium bidrar med elevhälsans medicinska insats. Du ingår i elevhälsan, som gemensamt har till uppgift att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du tillhör även skolans krisgrupp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • vid hälsobesök tidigt identifiera symtom ell...
2022-06-20 2022-07-04
Järfälla kommun, Lundskolan Lundskolan - grundskollärare
Du kommer att få möjlighet till att arbeta på en skola där den lösningsinriktade pedagogiken genomsyrar hela verksamheten. Enheten arbetar kontinuerligt med skolutvecklingsfrågor och att utveckla vår pedagogik utifrån forskning och beprövad erfarenhet. - Du är väl förtrogen med läroplanen och av att planera och genomföra god undervisning utifrån styrdokument för elevernas högsta måluppfyllelse. - Du har god förmåga att undervisa och stötta elever, att anpassa undervisningen utifrån elevgruppens behov samt god förmåga att skapa bärande relat...
2022-06-20 2022-07-03
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Gymnasielärare i företagsekonomi och ekonomiska kurser.
Tjänsten har sin tillhörighet på gymnasieskolans högskoleförberedande program som ligger i Barkarby. I tjänsten ingår undervisning i företagsekonomi och ekonomiska kurser exempelvis entreprenörskap och företagande, marknadsföring och privatjuridik på gymnasiets högskoleförberedande program samt mentorskap. Vi utbildar framtidens ekonomer och förtagare! Tillsammans med ditt programlag samt ämneslag är du drivande i att utveckla undervisning och samverkan inom och mellan ämnen med stort fokus på företagande och nätverkskontakter med näringslivet...
2022-06-17 2022-06-27
1 2 >