Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för naturskydd och tillsyn Naturvårdshandläggare
Din arbetsuppgift är att arbeta med skydd samt prövning och tillsyn av värdefulla naturmiljöer. En av tjänsterna kommer att ha huvudfokus på att ta fram olika besluts- och underlagsdokument inom skyddsprocessen, samt översyn av äldre beslut och skötselplaner. Den andra tjänsten kommer att ha huvudfokus på att hantera anmälningar om samråd kring natur- och kulturvärden samt att följa upp villkor och förbud i tidigare dispenser inom skyddade områden. Arbetet innebär externa kontakter med markägare, andra myndigheter, kommuner, konsulter, ideell ...
2021-02-24 2021-03-17
Länsstyrelsen Jönköpings län, Landenheten Naturvårdsekolog
Som naturvårdsekolog arbetar du i huvudsak med att få till stånd åtgärder som ska förbättra livsvillkoren för hotade arter och biologisk mångfald som skapar viktiga ekosystemtjänster, i första hand pollinering. Arbetet kommer primärt vara knutet till biologisk mångfald i odlingslandskapet. Åtgärderna kan vara såväl fysiska insatser i miljön som kommunikationsinsatser, rådgivning eller uppföljning. Åtgärderna genomförs antingen av länsstyrelsen, genom avtal med berörd markägare eller upphandlad konsult. Då enheten har en bred verksamhet kan det...
2021-02-24 2021-03-15
Länsstyrelsen Jönköpings län Utvecklingsledare inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026. Uppdraget innebär bland annat att vi ska samordna och leda regionala aktörers insatser, ta fram regionala strategier och handlingsplaner, främja samverkan mellan kommuner, myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt verka för att utveckla kommungemensamma insatser. Länsstyrelserna har också i uppdrag att utveckla det våldförebyggande arbetet samt ge kompetensst...
2021-02-24 2021-03-19
Länsstyrelsen Jönköpings län Kravanalytiker/Systemförvaltare
Målet är renare vatten! Vill du med din systemkompetens bidra till en hållbar miljö? Du kommer som förvaltare av databaserna bl.a. ge support och service till användarna. Du genomför systemunderhåll som att ändra inställningar i systemen och ger behörigheter. I dina arbetsuppgifter ingår att vara med och vidareutveckla systemen, du undersöker behoven, kravställer mot utvecklare och testar. Arbetet innebär många kontakter och projektledning kan förekomma. Du samverkar med kollegor inom länsstyrelserna, men även med andra myndigheter, organisati...
2021-02-23 2021-03-14
Länsstyrelsen Jönköpings län HR-konsult
Som HR-konsult får du en varierad vardag där du både stöttar våra chefer direkt samt självständigt driver och utvecklar processer eller frågor inom HR-området. Några frågor vi i första hand tänker att du kommer få jobba med är stöd till chefer i löpande rekrytering, skapa processer och rutiner för verksamhetsnära introduktion, men också HR´s introduktion av nya chefer. En annan uppgift är att fortsätta förbättringen av informationen på vårt intranät och att omvärldsbevaka i flera områden.
2021-02-23 2021-03-11
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för ärendestöd och service Ärendecontroller
Du ingår i ett team med registratorer, arkivarie samt arkiv- och registratorsassistent som tillsammans arbetar med och utvecklar myndighetens ärendestöd och informationsförvaltning. Arbetet utförs i tätt samarbete med dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare samt verksamhetsutvecklare. Du har ett särskilt ansvar för att utbilda myndighetens medarbetare i vårt ärendehanteringssystem Platina och är sakkunnig i frågor som rör hantering av allmänna handlingar. En annan viktig arbetsuppgift är att kvalitetssäkra vårt ärendehanteringssystem. D...
2021-02-22 2021-03-14
Länsstyrelsen Jönköpings län Samordnare för statsbidragshanteringen inom integration
Inom integrationsområdet har Länsstyrelsen regeringens uppdrag att bland annat: - verka för att det finns god beredskap och kapacitet i länet för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn, - samordna tidiga insatser för asylsökande, - besluta om hur många nyanlända som ska anvisas till kommunerna, - utveckla och stödja samverkan mellan kommuner, myndigheter och organisationer i länet avseende boende, samhällsorientering med mera som bidrar till nyanländas etablering i arbetslivet och samhället, - följa upp organisering och genom...
2021-02-22 2021-03-14
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Utredare inom fiske- och jordbrukspolitik
Nu söker vi en ny medarbetare till Livsmedelskedjan och exportenheten som kommer vara med och stödja utformningen av jordbruks- och fiskeripolitiken! Vårt uppdrag på Livsmedelskedjan och exportenheten är att verka för en lönsam, hållbar och ökande livsmedelsproduktion. Vi är ca 16 personer på enheten. Du kommer tillhöra enhetens marknadsteam som består av fem medarbetare. I teamet arbetar ni både självständigt, tillsammans inom teamet och tillsammans med de andra teamen på enheten, hållbarhetsteamet och handel- och exportteamet. Rollen inneb...
2021-02-17 2021-03-15
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Handläggare till kundtjänst
Jordbruksverket kundtjänst finns i Jönköping och Söderhamn med uppdrag att ge våra kunder snabb, effektiv och kvalificerad service. Vi söker nu fler kundtjänsthandläggare som vill vara med och arbeta på en spännande myndighet i ständig utveckling. Arbetet går främst ut på att ge information till våra kunder via telefon, mejl och sociala forum samt handlägga enklare ärenden direkt i kontakt med kund. Jordbruksverket har ett brett ansvarsområde vilket ställer stora krav på att kunna hantera många olika frågor i ett snabbt tempo. Du behöver ha f...
2021-02-17 2021-03-07
Kriminalvården Utbildad kriminalvårdare nationella transportenheten Jönköping
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare vid transportenheten består dina arbetsuppgifter i huvudsak av att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och...
2021-02-16 2021-03-09
Kriminalvården Kriminalvårdare nationella transportenheten Jönköping
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare vid transportenheten består dina arbetsuppgifter i huvudsak av att transportera fri...
2021-02-16 2021-03-09
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för ärendestöd och service Verksamhetsutvecklare med processfokus
I rollen som verksamhetsutvecklare jobbar du både operativt och strategiskt med utvecklingsfrågor. Du identifierar, analyserar och kartlägger myndighetens processer i nära samarbete med myndighetens chefer och medarbetare. Som verksamhetsutvecklare ansvarar du också för att ta fram processbeskrivningar och rita upp processer. Du visualiserar nyttan i digitala lösningar och förändrade arbetssätt och hjälper organisationen att jobba med ständiga förbättringar. Det innebär att du agerar lika mycket förändringsledare och inspiratör som problemlösar...
2021-02-16 2021-03-09
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för vattenmiljö Handläggare Vattenmiljöenheten
Vi söker dig som vill ha ett varierat arbete i vårt nya uppdrag med invasiva främmande akvatiska arter i Västra Götalands län. Länsstyrelserna har en central roll i arbetet mot invasiva arter och ansvarar bland annat för utrotningsåtgärder och samordning av arbetet för att minimera påverkan av dessa arter som hotar den biologiska mångfalden. Vi har även ett tillsynsansvar. Du kommer att arbeta i vår arbetsgrupp för invasiva främmande arter och samverka med kommuner, andra myndigheter samt forskare med fokus på invasiva sötvattensarter. Du k...
2021-02-15 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker sjuksköterska.
Vårt hälso- och sjukvårdsteam som består av läkare, psykiater, psykolog och två sjuksköterskor. Vård- och behandlingsarbetet utgår från ungdomens individuella behov där dina arbetsuppgifter bland annat innebär omvårdnad, läkemedelshantering utifrån läkarordination och akuta insatser som till exempel sårvård. Alla som får en placering på SiS ungdomshem Stigby erbjuds ett ankomstsamtal med sjuksköterska. Andra arbetsuppgifter är dokumentation, samordning av vårdinsatser, hälsosamtal samt bedömning av fysiskt och psykiskt mående. Konsultation oc...
2021-02-15 2021-03-15
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Landsbygdsnätverket söker samordnare till MATtanken
Har du precis som vi en vilja att bidra till utveckling av måltiderna i vård, skola och omsorg så att de tas tillvara för en positiv samhällsutveckling? Nu söker vi en samordnare till projektet MATtanken som drivs av landsbygdsnätverkets kansli! Landsbygdsnätverket har sitt samordnande kansli på Jordbruksverket. Nätverket samlar och engagerar nationella organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av verksamheter och företag som finns i landsbygder och i kustsamhällen. Mer information hittar du på nätverkets...
2021-02-15 2021-03-10
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings-och kartingenjör, Jönköping
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2021-02-15 2021-03-14
Kriminalvården Kriminalvårdare nationella transportenheten Jönköping, sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet ...
2021-02-12 2021-03-05
Länsstyrelsen Jönköpings län Koordinator
Arbetet innebär att vara spindeln i nätet och ett kvalificerat administrativt stöd. Tyngdpunkten i arbetet är att underlätta och skapa förutsättningar för länsledningens arbete med att leda myndigheten. Dina mest centrala arbetsuppgifter är att: • organisera och planera länsledningens externa och interna möten och åtaganden med tillhörande underlag • förbereda, ta fram och samordna framtagandet av skriftliga underlag till länsledningen såsom tal och brev, både på svenska och engelska • planera, bjuda in till och förb...
2021-02-09 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2021-02-08 2021-03-31
Länsstyrelsen Jönköpings län Sötvattenekolog
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med åtgärder för att minska förekomsten av invasiva främmande arter i länets vatten- och landområden. Arbetet innebär att kartlägga förekomster, genomföra inventeringar och ta fram planeringsunderlag för att utifrån detta föreslå lämpliga åtgärder. Andra arbetsuppgifter är att informera, datalägga fynduppgifter och genomförda åtgärder i nationella register. Även andra arbetsuppgifter inom naturvårdsområdet kan bli aktuella. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med deltagare från flera olika enheter p...
2021-02-08 2021-02-28
Länsstyrelsen Jönköpings län Vilthandläggare
Som vilthandläggare arbetar du i huvudsak med att kommunicera information kring rovdjur och klövvilt samt handlägga ärenden som exempelvis skyddsjaktsansökningar, registrering av älgjaktområden och vilthägnsärenden. Det kan också bli aktuellt att ta fram underlag eller själv genomföra analyser. Du kommer att komplettera de två handläggare som är huvudansvariga för klövvilt- respektive rovdjursförvaltning. Då enheten har en bred verksamhet kan det också att finnas möjlighet att i mindre omfattning arbeta med annat än viltförvaltning, till exemp...
2021-02-05 2021-02-28
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Veterinär till Distriktsveterinärerna Huskvarna
Som veterinär hos oss blir du en del av en samhällsbyggande verksamhet med mottagning på dagtid och beredskap dygnet runt där kunden och djurens hälsa står i centrum. Vi behandlar samtliga djurslag och inledningsvis kommer du ha en viktig roll då du tillsammans med kollegor formar vår verksamhet och etablerar kundrelationer för framtiden i Huskvarna med omnejd. Arbetet är många gånger självständigt och varierande vilket innebär att du utför alltifrån enklare behandlingar till mer avancerade ingrepp och djurskyddsfall. Vid en anställning hos...
2021-02-03 2021-03-25
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Ser du en framtid som Java-utvecklare? Missa inte vårt traineeprogram!
Vill du bli Java-utvecklare men saknar erfarenheten som krävs? Vi erbjuder dig nu en unik möjlighet att bygga upp en stabil och bred erfarenhetsbas och komma in och utvecklas i rollen som systemutvecklare hos en av Jönköpingsregionens största IT-arbetsgivare. I vårt traineeprogram som vi nu kör för åttonde året i rad får du tillgång till all den kompetens som finns i verksamheten i ett väl genomarbetat program där slutmålet är att du ska få en tillsvidareanställning som systemutvecklare hos oss. I programmet varvar vi lärarledd utbildning oc...
2021-01-29 2021-04-19
Jordbruksverket, Projekt- och företagssektionen Enhetschef Fiskeri- och marknadsstödsenheten
Som enhetschef ansvarar du för att operativt och strategiskt leda och utveckla din verksamhet och dina medarbetare effektivt mot uppsatta mål. På enheten arbetar idag 22 medarbetare och eftersom enheten hanterar flera smala stöd arbetar de i framförallt två grupper, en specialiserad mot fiskeristöden och en mot marknadsstöden. I ditt personal- och arbetsmiljöansvar är en viktig del att leda och fördela arbete, samt skapa förutsättningar för dina medarbetare men också att skapa en helhetssyn kring mål och resultat. På Fiskeri- och marknadsstöd...
2021-01-25 2021-02-26
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Fullstackutvecklare C# .NET
Som utvecklare på Systemutvecklingsenheten verksamhetssystem jobbar du utifrån verksamhetens behov med både nyutveckling och förvaltning av våra standardsystem. Vi arbetar i scrum-team och du har goda möjligheter att påverka hur vi ska utföra våra uppgifter. Vi har förtroende för varandra och arbetar med egna ansvarsområden. Vi har en tät samverkan med verksamheten och övriga kollegor, där verksamheten ansvarar för vad som ska göras men du kommer ha ett stort inflytande på hur det ska göras. I din roll kommer du att ha mycket kontakt med syste...
2021-01-14 2021-03-08
1 2 >