Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker vikarie i Sv/En åk 7-9
En av våra lärare i svenska och engelska ska vara föräldraledig i höst och vi söker därför en vikarie. I tjänsten ingår också mentorsskap för en klass tillsammans med en medmentor. All personal deltar också i skolans utvecklingsarbete i vårt arbete mot vår vision och målbild.
2021-07-26 2021-08-06
Järfälla kommun, Ungdomsenheten Socialsekreterare till ungdomsenheten
Ungdomsenheten ansvarar för utredningar och insatser rörande familjer med barn/unga i åldern 13-20 år. Som socialsekreterare hos oss arbetar du nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning och administrativt stöd. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på resurser, styrkor och risker som finns i familj och nätverk. Många av våra möten sker i nätverksform. Vi har tillgång till externa nätverksledare som finns inom vår stora öppenvård. Viktigt är att lyssna till och ta hänsyn till familjens egna lösninga...
2021-07-19 2021-08-08
Järfälla kommun, Björkebyskolan Lärare i bild
Lärare i bild. Mentorskap.
2021-07-16 2021-08-22
Järfälla kommun, Ung och Vux vägledning Ungdomscoach till SSPF-inspirerad samverkansmodell på individnivå
Anställningen som ungdomscoach ligger inom ramen för Ung väglednings verksamhet, Kompetensförvaltningen. Dock arbetsleds individen av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO. Projektägare är den förvaltningsövergripande samverkansorganisationen SAMBU som består att representanter från kommunens olika förvaltningsledningar. Ungdomscoachen identifierar behov hos målgruppen och arbetar i nära samarbete med med andra på enheten Ung vägledning, andra i samverkansmodellen men även med externa aktörer, som t.ex...
2021-07-15 2021-08-09
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Speciallärare, särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå (Lärvux)
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad speciallärare/specialpedagog. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer planera, organisera och utföra ett lärande som kräver tålamod och uthållighet för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling. Tillsammans med rektor och kollegor utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling. Undervisningen är behovsanpas...
2021-07-13 2021-08-08
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timavlönade kockar och köksbiträden till Järfälla kommun
Du ska ersätta ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som kökspersonal arbetar du inom kostverksamheten inom förskola och skola. Enheternas behov styr hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Du bör bo inom rimligt avstånd för att kunna ta dig till arbetsplatsen inom en skälig tid. Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in din tid som du vill arbeta som sedan matchas mot verksamheternas behov. Detta innebär att du måste ha tillgång till internet och en mobiltelefon för att v...
2021-07-13 2021-08-09
Järfälla kommun, Bedömningsenheten Socialsekreterare till bedömningsenheten
Som socialsekreterare på Bedömningsenheten är din huvudsakliga uppgift att hantera anmälningar rörande barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år samt vuxna. De flesta muntliga anmälningar kommer in till enheten via kommunens servicecenter. Tillsammans med våra kollegor på servicecenter har du en viktig funktion som den första kontakten inom socialtjänsten för medborgaren och för våra samarbetspartners. Arbetet är varierat och omväxlande och innebär många men kortvariga kontakter med både individer och familjer. Vi lägger stor vikt vid att möta och...
2021-07-12 2021-08-01
Järfälla kommun, Lundskolan Lundskolan - intendent
Inom intendentens arbetsuppgifter ryms bl a: - ekonomi - budget-, uppföljning- & prognosarbete samt kontering - fastighetsfrågor, felanmälningar, kontakter med entreprenörer och underleverantörer - systematiskt arbetsmiljöarbete - fysisk-/social miljö & brandskyddsarbete - IKT - inköp - att vara "spindeln i nätet" i pågående processer på skolan rörande ovanstående och liknande arbetsuppgifter.
2021-07-12 2021-08-04
Järfälla kommun, Ekens äldreboende Undersköterska till Ekens Äldreboende
Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. I rollen som undersköterska ger du boenden en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. HSL- delegerade uppgifter ingår i ditt arbete. Du kommer att vara kontaktman till boende. I det dagliga arbetet ingår Social dokumentation för att säkerställa god kvalité o...
2021-07-07 2021-08-08
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i franska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-07-02 2021-08-13
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Resurspedagog till AST-verksamheten Fjällenskolan
Skolans AST-verksamhet är i ett snabbt utvecklingsskede och har för kommande läsår utökats till 16 elevplatser. AST-verksamheten inkluderar och riktar sig till elever i behov av särskilt stöd inom Autism-spektrumet. Genom individuell anpassning av skolarbetet och stöttning i den pedagogiska och sociala utvecklingen hjälper vi eleven att kunna nå god måluppfyllelse. Arbetet som resurspedagog sker i samarbete med olika professioner och på olika nivåer. Främst kommer du att samarbeta med lärare i klass eller inom ramen för särskild undervisningsgr...
2021-07-01 2021-08-06
Järfälla kommun, Bemanning vård och omsorg Timvikarier till Bemanning vård och omsorg i Järfälla Kommun
Vi söker dig som vill arbeta som timvikare hos oss. Detta innebär att du vid behov arbetar på vård och omsorgs olika enheter. Arbetstiderna varierar, mestadels är det dock dag- och kvällstider under vardagar och helger. Arbetspassens längd varierar också. Som timvikarie vid behov kan vi inte garantera några timmar, oftast hör vi av oss dagen innan eller samma dag som passet ska påbörjas. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt mellan de olika verksamheterna men vanligt förekommande uppgifter är att ge kunden/den boende en meningsfull vardag genom...
2021-07-01 2021-07-31
Järfälla kommun, Preventionsenheten Fältarbetare/Områdesarbetare
Vill du vara med? Tror du på att det genom områdesarbete går att påverka, att förändringsarbeta, på riktigt? Tror du också att vi tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör skillnad? Det gör vi och det är med stor politisk vilja och stort engagemang som vi satsar på att förebygga våld och främja ungas uppväxtvillkor i Järfälla. Rent konkret kommer du som områdesarbetare/fältarbetare att: • Arbeta uppsökande i de särskilt prioriterade områdena i Järfälla. Du kommer att tillsammans med en kollega ansvara för arbetet i ett avgränsat ...
2021-06-30 2021-08-13
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Skoljuridisk utredare
I din roll som Skoljuridisk utredare har du ansvar för att: • Vara sakkunnig inom den lagstiftning och övriga styrdokument som styr skolans arbete med problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildning • Handlägga ärenden som inkommer till huvudmannen med problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildning • Samordna insatser utifrån huvudmannens och hemkommunens ansvar rörande problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildning. • Stödja skolor i hantering av ärenden som rör problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till ut...
2021-06-30 2021-08-13
Järfälla kommun, Vård och omsorg Sjuksköterskor som brinner för kvalité och utveckling
I den här rollen kommer du att tillhöra området Kvalitet och hälsa, men arbetet kommer att utföras ute på våra särskilda boenden. Du kommer att få arbeta periodvis på våra olika boenden för att stötta upp och därför är det viktigt att du är flexibel och trivs i föränderliga miljöer. Här kommer du få en bra insyn hur de olika verksamheterna fungerar och kunna vara en del i processen att skapa ett jämlikt arbetssätt ute i våra verksamheter. Som sjuksköterska hos oss kommer du vara en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Dels iform av att du komme...
2021-06-29 2021-08-08
Järfälla kommun, Enheten Funktionsnedsättning Handläggare till Biståndsenheten LSS
Arbetet som handläggare på Biståndsenheten LSS är viktigt, inspirerande och utvecklande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL samt Lagen om riksfärdtjänst. I arbetet ingår det att du samarbetar med den enskilde, dennes närstående, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du kommer att ges goda möjligheter att påverka och bidra till det utvecklingsarbete som pågår i verksamheten. Du arbetar nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning o...
2021-06-29 2021-07-31
Järfälla kommun, Projekt Barkarbystaden Erfaren Projektledare exploatering till projekt Barkarbystaden
Som huvudprojektledare ansvarar du för ekonomi och framdrift av ett delprojekt inom Barkarbystaden och leder en projektgrupp bestående av olika stadsbyggnadskompetenser. Som projektledare exploatering ingår du i ett projektteam och är ansvarig för projektutveckling av ett delprojekt, beroende på kvalifikationer kan du ha ansvar som huvudprojektledare. I uppdraget ingår att samverka och förhandla med byggaktörer, entreprenörer och övriga aktörer inom området. Som huvudprincip arbetar vi med stora detaljplaneetapper om flera tusen bostäder. Utö...
2021-06-24 2021-08-17
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Förskollärare förskola
Vi söker nu en drivande och initiativtagande förskollärare som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet i samarbete med övriga kollegor dvs. förskollärare, barnskötare, resurspedagoger och ledning. Tillsammans med övriga i arbetslaget planerar, leder, utvecklar och bedriver du undervisningen samt anpassar den så att den stimulerar och utmanar barnens nyfikenhet, utveckling och lärande. Du ser barnets rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet vilket bland annat innebär att du är med och vidareutvecklar lär...
2021-06-22 2021-08-12
Järfälla kommun, Råd och Stöd enheten Behandlare till öppenvårdsteam vuxen missbruk
Vuxenbehandlarteamet erbjuder kvalificerad öppenvård och vi söker en engagerad behandlare med erfarenhet av att möta vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. I vårt uppdrag ingår gruppbehandling, enskilda behandlande samtal, motivationshöjande insatser, olika program för unga vuxna och vuxna med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika samt spel. I arbetsuppgifterna som behandlare ingår att arbeta med behandling individuellt och i grupp, motivation, eftervård samt stöd till anhöriga. Vi tillämpar årsarbetstid och har extern ha...
2021-06-21 2021-07-27
Järfälla kommun, Fastighetsavdelningen Säkerhetskoordinator
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team på sex personer och få möjlighet att arbeta med såväl nya som befintliga fastigheter och projekt. Säkerhetsgruppen samarbetar nära övriga enheter och avdelningar och ofta i projektform med andra funktioner. Exempel på konkreta arbetsuppgifter kan vara: - Drift och skötsel av larmanläggningar för brand och säkerhet - Drift och skötsel av lås, inbrottslarm och passersystem - Projektledning inom ansvarsområdet - Tillse/Utföra att regelbundna ronder utförs och att rutiner för detta följs - Samordna fe...
2021-06-15 2021-08-16