Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Herresta för- och grundskola Lärare 4-6
Vi söker nu en engagerad och lyhörd legitimerad lärare med en positiv grundsyn! Dina arbetsuppgifter kommer vara undervisande lärare på skolans mellanstadium samt mentorsansvar för en åk 5. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen ...
2023-02-08 2023-02-26
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Vi erbjuder dig en viktig, inspirerande och utvecklande tjänst. I dina arbetsuppgifter ingår att utreda och bedöma vilka behov av stöd våra äldre har rätt till. Det mesta utgår från Socialtjänstlagen men det kan också gälla Lagen om riksfärdtjänst. Du kommer också att följa upp och ompröva beviljade insatser som redan finns. I allt det här är dina samarbetspartner kollegor, anhöriga, utförare, externa och interna professioner men framförallt den enskilde. När du börjar hos oss får du en individuellt utformad introduktionsplan. Den kommer du oc...
2023-02-06 2023-02-20
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Försörjningsstöd Uppföljning
Men vad gör vi då? Jo, vårt uppdrag är att tillsammans med den sökande arbeta för att hitta lösningar som stärker hens resurser och möjligheter till att bli självförsörjande. Förstå vilket viktigt jobb vi gör! Att kunna försörja sig själv är en stor del i känslan av sammanhang och det ger bra effekter på livet i övrigt. Det vet vi, och det är det vi kämpar för. Vi gör det genom att utreda rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och sedan upprätta individuella arbetsplaner och ansvara för att följa upp dessa regelbundet. V...
2023-02-06 2023-02-28
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timavlönad barnskötare till Bemanningstjänst i Järfälla Kommun
Som timanställd barnskötare på Järfälla kommun ersätter du ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna. Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid. Vi använder oss...
2023-02-06 2023-02-27
Järfälla kommun, Vård och omsorg Hälso- och Sjukvårdenheten söker sjuksköterskor för timanställning!
Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som läkemedelshantering, hembesök, rådgivning till omsorgspersonal m.m. Du har kontakt med läkare och andra vårdgivare. Du dokumenterar i kommunens datajournalsystem f.n. Procapita och du följer de lagar och styrdokument som finns i verksamheten. Du ska kunna organisera och prioritera arbetet på ett självständigt och effektivt sätt. Du skapar goda relationer samt har ett professionellt bemötande då arbetet innebär många kontakter. Du har drivkraft och förmåga att fatta beslut samtidigt som d...
2023-02-06 2023-04-02
Järfälla kommun, Källtorpskolan Socialpedagog till AST-gruppen på Källtorpskolan
På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 11. Du kommer att ingå i ett arbetslag som nu består av tre lärare, en specialpedagog och en resurspedagog. Arbetet med eleverna kommer att ske både i litet och ...
2023-02-06 2023-03-05
Järfälla kommun, Herresta förskolor Köksbiträde till Herresta förskolor
Vi söker en köksbiträde på 100 % till Herresta förskolor tillagningskök. Enheten består av 4 stycken förskolor och där varje förskola består av sex avdelningar. Du kommer att vara en del av ett team på fem stycken kökspersonal och i tjänsten igår det att ambulera fyra dagar eller vid behov mellan våra kök. Alla köken ligger i Barkabystaden och inom gångavstånd till varandra. Förskolans mål är att servera goda och vällagade måltider som tillgodoser barnens behov av energi och näring. Måltiderna ska grundlägga och främja god hälsa samt präglas...
2023-02-06 2023-02-26
Järfälla kommun, Herresta förskolor Förskollärare med teckenspråkkompetens till Herresta förskolor, Draken
Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. För dessa tjänster krävs tvåspråkighet, goda kunskaper i svenska (i tal och skrift) samt teckenspråk (TAKK är inte tillräckligt.) Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt säkerställer att barnen erbjuds en trygg omsorg. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i e...
2023-02-06 2023-02-26
Järfälla kommun, Ungdomsenheten Socialsekreterare med fokus på ungdomskriminalitet
Ungdomsenheten ansvarar för utredningar och insatser rörande familjer med barn/unga i åldern 13-20 år. Vi ser en ökning av antalet anmälningar som handlar om kriminalitet och ungdomar som vistas i riskmiljöer. Detta är en målgrupp vi vill fokusera på och polisen är därför en viktig samverkanspartner. Som socialsekreterare hos oss arbetar du nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning och administrativt stöd. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på resurser, styrkor och risker som finns i familj och ...
2023-02-03 2023-02-19
Järfälla kommun, Vård och omsorg Biträdande verksamhetschef till Björkens vård- och omsorgsboende
I rollen som biträdande verksamhetschef hos oss förväntas du arbeta nära dina medarbetare och boende. Ditt uppdrag på Björkens vård- och omsorgsboende innebär att leda, organisera och driva verksamheten framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för verksamheten. Du kommer att arbeta målfokuserat utifrån de politiskt uppsatta målen och en del av arbetet är att leda, följa upp och utveckla din enhet. Du förväntas aktivt delta i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen, samt involvera medarbetarna i det gemensamma utvecklingsar...
2023-02-02 2023-02-19
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Musiklärare 5-9 och musikklasser till Fjällenskolan
Ditt uppdrag är att tillsammans med skolans två övriga musiklärare skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska nå målen enligt gällande styrdokument samt också bedriva musikundervisning för våra musikklasselever som kommer ha 120 minuter extra musik i veckan. Musikklasserna är en satsning i kommunen som gör att barnen kan utvecklas vidare i t,ex både körsång och instrument och få den satsningen i musik som man annars inte hinner med. Alla elever som läser i musikklasser har genomfört ett intagningsprov för att kunna genomföra dessa st...
2023-02-02 2023-02-26
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Barnhandläggare till familjehemsenheten
Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. Som barnhandläggare är ditt fokus på barnet och du ansvarar för att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa sätt med en trygg och stabil vardag. Du kommer arbeta i team kring de familjehemsplacerade barnen och du kommer att vara barnets egna socialsekreterare och ansvara för att vården fungerar...
2023-02-02 2023-02-16
Järfälla kommun, Barnenheten Familjehemssekreterare till familjehemsenheten
Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet där socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar det tredelade föräldraskapet. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. Du ska arbeta med att utreda, följa upp och stötta våra familjehem. Detta innebär ett stort fokus på individerna i ärendet men också att arbeta för en rättssäker handläggning. Det vill säga arbetet med dokumentationen i vårt verksamhetssystem och att göra detta inom rätt...
2023-02-02 2023-02-16
Järfälla kommun, IFO Budget- och skuldrådgivare
Arbetet som budget- och skuldrådgivare innebär att ge information, rådgivning och stöd till medborgare som vänder sig till oss för rådgivning med sin ekonomiska situation. En central del i uppdraget är att kartlägga skuldsituationen för klienten och skapa möjlighet för denne att komma vidare till en bättre ekonomisk situation. I detta ingår att på olika sätt medverka i skuldsaneringsansökan. Du ger stöd inför, under och efter det att en ansökan om skuldsanering lämnats in till Kronofogden. Som budget- och skuldrådgivare ingår att ge rådgivnin...
2023-02-02 2023-02-26
Järfälla kommun, IFO Bosamordnare till Vuxenstödsenheten
I rollen som bosamordnare arbetar du med socialtjänstens olika boendeformer. Vi har sociala kontrakt, träningslägenheter för vuxna och ungdomar samt olika typer av jourboenden. I arbetet ingår förvaltning av lägenheterna såsom besiktningar, felanmälningar etc. Det ingår även att vara hyresvärd för de som bor i kommunens olika boendelösningar och förekommande arbetsuppgifter där är bl.a. kontraktsskrivningar, nyckelhantering och besiktning av lägenheter. Du kommer att ha nära klientkontakt, kontakt med olika myndigheter och samverka både internt...
2023-02-02 2023-02-26
Järfälla kommun, Park och gata Bonde och jordbruksförvaltare till Järfälla kommun
Din huvuduppgift kommer vara att praktiskt driva och tillsammans med kollegorna på Park och Gata utveckla kommunens jordbruk. Under perioder när jordbruket inte kräver insatser stödjer du vår naturvårdsenhet med maskinresurser, utkörning av ris och virke samt uppgifter kopplade till skötseln av kulturlandskapet. Som kommunens bonde kommer du främst att arbeta i fält med bl.a. maskinkörning, maskinunderhåll och övriga uppgifter som ingår inom lantbruket. Du kommer även vara aktiv i framtagande av växtodlingsplanering och i utvecklingen av våra ...
2023-02-01 2023-02-14
Järfälla kommun, Berghemskolan Berghemskolan söker leg lärare F-3
Du kommer att få möjlighet till att arbeta på en skola där den lösningsinriktade pedagogiken genomsyrar hela verksamheten. Enheten arbetar kontinuerligt med skolutvecklingsfrågor och att utveckla vår pedagogik utifrån forskning och beprövad erfarenhet. - Du är väl förtrogen med styrdokument och av att planera och genomföra god undervisning för elevernas högsta måluppfyllelse. - Du har god förmåga av att skapa bärande relationer och undervisa elever. - Du kommer att vara delaktig i fortsatt skolutveckling tillsammans med kollegorna på Berghem...
2023-02-01 2023-02-10
Järfälla kommun, Social hållbarhet Säkerhetssamordnare
.Som säkerhetssamordnare kommer du att arbeta med frågor inom det interna säkerhetsarbetet. Det är ett omväxlande arbete som går från det strategiska - ta fram statistik, skapa risk- och sårbarhetsanalyser och bereda beslutsunderlag, till det mer operativa utbilda, öva, informera, leda möten, samordna uppdrag och delta i samverkansnätverk. I rollen som säkerhetssamordnare förväntas du att kunna planera, utbilda, leda övningar och workshops. Det interna säkerhetsarbetet ska samordnas och struktureras, vilket betyder att du kommer vara med och b...
2023-02-01 2023-02-20
Järfälla kommun, Berghemskolan Elevassistent till Berghemskolan
Som elevassistent jobbar du nära eleven och lärare. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med eleven och att skapa strukturer och rutiner för eleven utifrån behov och intressen. Tillsammans med lärare planerar och genomför du elevens skoldag, du deltar i lärarledda lektioner. Du är med eleven i alla aktiviteter såsom raster och deltar vid pedagogisk måltid. Viktigast för arbetet med eleven är din förmåga att skapa en trygg relation. Du utmanar eleven i dess lärande och använder din egen kreativitet och pedagogiska kunskap för att ...
2023-01-27 2023-02-12
Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola Kock
Vi söker en erfaren kock till vårt tillagningskök på Orions förskola som även lagar mat till Poalris förskola, ca 200 portioner/dag. Vi serverar dagligen frukost, lunch och mellanmål. Verksamhetens mål är att servera goda och vällagade måltider som tillgodoser barnens/elevernas behov av energi och näring. Hos oss är det viktigt att barnen/eleverna får en näringsrik och hälsosam kost och vi använder oss i stor utsträckning av ekologiska matvaror och i möjligaste mån tillagas maten från grunden. Tillsammans med köksbiträdena och pedagogerna gör d...
2023-01-27 2023-02-17
Järfälla kommun, Idrott och fritid Vaktmästare idrottsplats
Skötsel av idrotts och friluftsanläggningar samt skidbacke och skidspår. Vi gör även skridskobanor på sjöis när väder och kyla tillåter. Utföra arbeten i sporthall. Service mot kommunens föreningar, skolor och medborgare. I arbetet ingår både körning av maskiner såsom gräsklippare, hjullastare och ismaskin. Vi arbetar även med handverktyg som "trimmers", motorsåg mm. Även enklare hantverksjobb kan förekomma.
2023-01-26 2023-02-14
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Utbildade förskollärare/barnskötarvikarier till Viksjö-Aspnäs förskolor
Vi söker utbildade vikarier till vår förskoleenhet. Det gäller timvikarier men även några längre SÄVA anställningar under senare delen av vårterminen när vi öppnar upp två garantiavdelningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på förskola och är utbildad barnskötare eller förskollärare. Tillsammans ska vi skapa mötesplatser där våra barn, vårdnadshavare och pedagoger utbyter erfarenheter och kunskap i interkulturell miljö där barns lärande står i fokus. Ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt ska genomsyra förskolornas hela ver...
2023-01-20 2023-03-31
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Studiehandledare PASHTO och URDU
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pl...
2023-01-17 2023-03-05
Järfälla kommun, Barnenheten Socialsekreterare till barnenheten
Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar över myndighetsutövning för målgruppen barn 0-12 år och deras föräldrar. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka resurser, styrkor och risker som finns i familjen och nätverket. Vi jobbar med Signs of Safety och ser gärna att du vill bidra med att utveckla det arbetet på enheten. Som sagt så tror vi på att lära och hjälpa varandra. Hos oss arbetar vi i tre team. Varje team består av åtta socialsekreterare och en gruppledare. Du är huvudhandläggare i dina ärenden o...
2023-01-17 2023-02-09
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Finsktalande förskollärare till Viksjö-Aspnäs förskolor, Jakobsberg
Till denna tjänst söker vi en förskollärare som talar och skriver finska obehindrat, som i sitt dagliga arbete har en djup respekt för barnen och en övertygelse om att alla barn kan och är redo att anta utmaningen på Riddarens förskola i Jakobsberg. Tillsammans ska vi skapa mötesplatser där våra barn, vårdnadshavare och pedagoger utbyter erfarenheter och kunskap i interkulturell miljö där barns lärande står i fokus. Ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt ska genomsyra förskolornas hela verksamhet. Som förskollärare har du ett helhetsan...
2023-01-16 2023-03-31
1 2 >