Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Vård- och omsorgslärare till kombinationsutbildning
Denna tjänst innebär undervisning i ämnen från undersköterskeutbildning på gymnasiala nivå samt nära samarbete med svenska som andra språks lärare. Tjänsten, som är en visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning, innehåller arbetsuppgifter såsom planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt en gedigen uppföljning av elevernas progression och arbetssätt. Kontakter med kommunens arbetsgivare för lärande i arbetet samt samverkan med olika aktörer i Stockholms län förekommer.
2022-10-05 2022-10-11
Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola Timvikarierande pedagoger till Skälbyskolan
• Följa instruktioner och lektionsplaneringar från ordinarie personal - men samtidigt vara beredd att improvisera i de fall det inte finns någon planering • Skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut • Leda och organisera arbetet i klassrummet • Samarbeta med andra lärare i arbetslaget
2022-10-05 2022-10-14
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare på heltid till Järfälla kommun
Arbetet går ut på att stödja brukarna genom att ge motivation och vägledning i bland annat stöd i hemmet, skapa en struktur i vardagen och stärka personens egna förmågor. Tjänsten är varierande och innefattar arbete som sträcker sig över hela Järfälla. Det kommer innefatta arbete som boendestödjare på boendestödsteamet och Järfälla dagliga sysselsättning samt cirka var tredje helg arbete på träningslägenheter i Vålberga. Arbetsuppgifter, som boendestödjare förväntas du: - Hjälpa, motivera och ge stöd och service i den dagliga livsföringen - B...
2022-10-05 2022-10-16
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Förskollärare till Riddarens förskola, Viksjö-Aspnäs förskolor
Vi söker dig som i ditt dagliga arbete har en djup respekt för barn och en övertygelse om att alla barn kan. En person som tillsammans med dina kollegor driver det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt. Som förskollärare har du helhetsansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar till utveckling och lärande. I ditt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för utbildningen att nå målen i styrdokumenten. Du har ansvar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten. Vi erbjuder dig en arbetsmiljö...
2022-10-05 2022-10-30
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Barnskötare till Viksjö- Aspnäs förskolor
Vi söker dig som i ditt dagliga arbete har en djup respekt för barnen och en övertygelse om att alla barn kan. En person som tillsammans med oss vill driva det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare. En viktig del i uppdraget är värdegrundsarbetet och främjandet av ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen.
2022-10-05 2022-10-30
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Driftingenjör till Järfälla kommun
Exempel på arbetsuppgifter: * Löpande analysera förvaltningsportföljens energianvändande och utifrån det ta fram/utveckla rutiner och redovisa åtgärdsförslag för ett optimalt energianvändande över tid. * Löpande ta fram och redovisa adekvat statistik för förvaltningsportföljens energianvändande. Aktiv och deltagande kontaktperson och projektledare för Drift- och säkerhetsenhetens över-gripande styrsystem. * Säkerställa att enhetens myndighetsbesiktningar görs i rätt tid och med rätt intervall. * Agera stöd och bistå med kompetensöverföring vid...
2022-10-05 2022-10-30
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timavlönad barnskötare till Järfälla kommun
Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola och ersätter ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna. Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid. Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in din t...
2022-10-05 2022-10-31
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Handläggare till Biståndsenheten LSS
Arbetet som handläggare på Biståndsenheten LSS är viktigt, inspirerande och utvecklande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL samt Lagen om riksfärdtjänst. I arbetet ingår det att du samarbetar med den enskilde, dennes närstående, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du kommer att ges goda möjligheter att påverka och bidra till det utvecklingsarbete som pågår i verksamheten. Du arbetar nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning ...
2022-10-05 2022-10-28
Järfälla kommun, Fastebols-Högby skolor Meriterad Förstelärare till Fastebol-Högby skolor
• Förstelärare med utvecklingsuppdrag • Grundskollärare på mellanstadiet • Mentorskap • Fördjupat ansvar inom pedagogisk utveckling tillsammans med övriga förstelärare på enheten • Kollegialt samarbete och utveckling inom och utanför årskursen
2022-10-04 2022-10-28
Järfälla kommun, Fastebols-Högby skolor Grundlärare på mellanstadiet
• Grundskollärare på mellanstadiet • Mentorskap • Möjlighet till fördjupat ansvar inom pedagogisk utveckling • Kollegialt samarbete och utveckling inom och utanför årskursen
2022-10-04 2022-10-28
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Hantverkare inom fastighetsskötsel
I arbetsuppgifterna ingår snickeri och fastighetsskötsel både invändigt och utvändigt samt reparation och åtgärder av felanmälningar i kommunens fastigheter. Arbetet kräver både att du själv åtgärdar felanmälningar och utför reparationer i fastigheter och samordnar underleverantörer för de åtgärder som kräver specialistkompetens. Samtliga felanmälningar och beställningar dokumenteras i ett ärendehanteringssystem där återkoppling och uppföljning sker skriftligt.
2022-10-04 2022-10-17
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Vill vara med och starta Järfällas nya beredskapsteam?
Vi förstår att det kan låta abstrakt att söka en tjänst till en arbetsplats som inte ens existerar ännu. Kanske kan vi övertyga dig genom att beskriva hur en arbetsdag skulle kunna se ut? Du börjar kanske dagen på ett av våra vård- och omsorgsboenden där du utgår ifrån. Hälsar på kollegorna, byter om till arbetskläder, startar journalsystemet, läser överrapporteringar, går igenom Att göra-listan och senaste journalanteckningar för att skaffa dig information och en överblick sedan du senast jobbade. Kanske en kopp kaffe också. Ibland kommer du ...
2022-10-03 2022-10-23
Järfälla kommun, Kallhälls förskolor Timvikarie till Kallhälls förskolor
Som timvikarie på våra fyra förskolor hoppar du in vid behov, du stöttar upp vid sjukdom och ledighet för ordinarie personal. Utöver detta kan det finnas behov vid till exempel längre ledighetsperioder såsom jul- och nyårsledighet och sommarperioden.
2022-10-03 2022-10-24
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Biträdande rektor till Sandvik för- och grundskola
Skolledningen består av rektor, biträdande rektor samt specialpedagog. Vi utökar nu ledningsgruppen genom att anställa ytterligare en biträdande rektor. Du arbetar nära rektor och kommer att ansvara för olika administrativa uppgifter som ligger på ledning och administration samt ha ett operativt ansvar för någon av våra pedagogiska verksamheter. Tillsammans med övriga i skolledningen ansvarar du för enhetens systematiska kvalitetsarbete. Tjänsten innebär såväl personal- som ekonomiansvar. Exempel på administrativa uppgifter är schemaläggning, l...
2022-10-03 2022-10-23
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Lärare i fritidshem till Sandviks grundsärskola
Då vår grundsärskola har expanderat söker vi en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull lärare i fritidshem med erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd och som vill vara med och vidareutveckla fritidshemsundervisningen i vår grundsärskola. Du kommer arbeta med samtliga elever i vår grundsärskola samt eleverna i en av våra AST-grupper. Du ansvarar för fritidshemsundervisningen men finns med även under skoltid. Undervisningen planeras utifrån ett heladagen-perspektiv där du tillsammans med arbetslaget sam...
2022-10-03 2022-10-23
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Resurspedagog/barnskötare med medicinsk erfarenhet
Vi söker en drivande, engagerad och erfaren resurspedagog/barnskötare med medicinsk kompetens och erfarenhet. Du kommer att arbeta med elever i allmänhet och elever med medicinska stödbehov i form av epilepsi och/eller diabetes i synnerhet, för att hela dagen ska fungera. Tillsammans med klasslärare och lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, förbereda, genomföra, reflektera och utveckla stödet för eleverna, såväl på grupp- som individnivå så att de elever med medicinska behov kan delta i samtliga aktiviteter. Du ser elevens rätt ti...
2022-10-02 2022-10-16
Järfälla kommun, Kvarnskolan Lärare i Spanska och Svenska
Undervisning i Spanska och svenska i åk7-9. Stödundervisning kan ingå. Mentorskap för 12- 15 elever.
2022-10-01 2022-10-10
Järfälla kommun, Familjestödsenheten Familjepedagog till vårt familjepedagogsteam
Familjepedagogsteamet vänder sig till föräldrar med barn 0-18 år, som har svårigheter att få sin vardag och sitt föräldraskap att fungera. Det kan handla om föräldrar med omfattande sociala problem, psykisk ohälsa eller kognitiva och neuropsykiatriska svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Målet är att stärka föräldrarnas förmåga så att familjerna ges bättre förutsättningar att själva hantera sin livssituation och klara av sin vardag. Insatsen är behovsprövad och riktar sig till familjer där familjebehandling inom öppenvården inte bedöms v...
2022-09-30 2022-10-28
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare till stödboende med inriktning missbruk
Som boendestödjare är din främsta uppgift att ge stöd och service utifrån individens behov. Arbetsuppgifterna varierar från att stödja individen i att få struktur och ordning i vardagen till att motivera till utveckling i brukarens levnadssätt. Till exempel ingår det att motivera brukaren att komma iväg på aktiviteter, läkarbesök och få ett mer självständigt liv. I arbetet ingår även stöd i städ, tvätt, inköp och matlagning. Eftersom boenden äter alla måltider tillsammans är det viktigt att du känner dig bekväm med att laga mat och upprätta ma...
2022-09-30 2022-10-21
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Bibliotekarie med inriktning på MIK och läsfrämjande mot vuxna
• Vara en nyckelperson för bibliotekets arbete rörande MIK-frågor bland annat genom att ordna utställningar, temacirklar och workshops som syftar till att stärka besökares medie-och informationskunnighet. • Omvärldsbevakning med inriktning på biblioteksutveckling i en läsfrämjande digital kontext och på så sätt bidra till verksamhetens läsfrämjande arbete. • Ingå i regionalt nätverk, samverka med andra aktörer och bidra till kompetensutveckling för personalen inom Järfälla bibliotek • Visa det digitala i det fysiska biblioteksrummet • Bemanni...
2022-09-30 2022-10-23
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Vill du ge den bästa vården till äldre? Sjuksköterska heltid till Järfälla
Som sjuksköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje brukare får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor och undersköterskor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Två dagar i veckan sker ronder tillsammans med läkare. Andra arbetsuppgifter är planering, utförande och dokumentation av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån varje brukares enskilda behov och förutsättningar. All dokumentation och journalföring sker i Procapita. Arbetstiderna är d...
2022-09-30 2022-10-10
Järfälla kommun, Vård och omsorg Vill du göra skillnad inom området Demens/Kognitiv sjukdom?
Du kommer att jobba utifrån Nationella riktlinjer som finns för vård och omsorg vid demenssjukdom, interna styrdokument samt nya forskningsrön leda utvecklingsarbetet inom området demens/kognitiv sjukdom. Målet vi har är att kunna bistå med stöd och råd till personer med demens/kognitiv sjukdom och deras närstående, öka samverka och stödja verksamheten för att möta individens behov. I rollen ingår arbete med fortsatt utveckling kring samverkan med interna aktörer inom kommun till exempel med biståndsenheten, hemtjänst, anhörigkonsulenter och me...
2022-09-30 2022-10-23
Järfälla kommun, Preventionsenheten Fältarbetare/Områdesarbetare
Vill du vara med? Tror du på att det genom områdesarbete går att påverka, att förändringsarbeta, på riktigt? Tror du också att vi tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör skillnad? Det gör vi och det är med stor politisk vilja och stort engagemang som vi satsar på att förebygga våld och främja ungas uppväxtvillkor i Järfälla. Rent konkret kommer du som områdesarbetare/fältarbetare att: • Arbeta uppsökande i Järfälla. Arbetet är förlagt både dag och kvällstid och du kommer att gå på ett sexveckorsschema och under de sex veckorna ...
2022-09-28 2022-10-12
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Arbetsinstruktör sökes till Järfälla Dagliga Verksamhet
I det dagliga arbetet kommer du att stödja och handleda deltagare som önskar ha sin sysselsättning ute på en arbetsplats. Du kommer att tillsammans med kollegor arbeta fram rutiner och arbetssätt som är individuellt anpassade efter våra brukare men också ha ett nära samarbete med arbetsplatsen. I våra verksamheter arbetar vi med tydliggörande pedagogik samt tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt. Att föra löpande dokumentation utifrån IBIC om de mål och insatser som ges samt säkerställer delaktigheten och inflytandet hos brukaren är en vi...
2022-09-27 2022-10-07
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Fjällenskolan söker lärare till särskild undervisninggrupp
På Fjällenskolan har vi kommungemensamma grupper inom ASTD för årskurs F-9. Nu utökar vi lärarkompetensen i vår särskilda undervisningsgrupp för årskurs 7-9. I gruppen har vi idag 16 inskrivna elever som vi gör en individuell plan för hur just deras skolgång ska anpassas för att nå gymnasiebehörighet. Arbetet som lärare innebär att du har ansvar för planering och genomförande av undervisning med eleverna, enskilt och i grupp. En förutsättning för arbetet är att du har lätt att samarbeta med andra lärare och resurser. Vi vill möjliggöra nya p...
2022-09-27 2022-10-09
1 2 3 >