Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda Vatten och Avfall AB VA-ingenjör till Härryda Vatten och Avfall
Som VA-ingenjör hanterar du dagliga kund- och abonnentfrågor, debiteringsfrågor, taxeärenden, avtal utanför verksamhetsområden och andra förekommande liknande ärenden. Du projektleder och följer upp mindre investeringsprojekt såsom nya serviser och ledningsarbeten parallellt med dina övriga arbetsuppgifter. Du bevakar VA-huvudmannens intressen i planarbete och granskar VA- och dagvattenutredningar och planförslag. Du bevakar bygglovsärenden utifrån VA-huvudmannens perspektiv. Du är en lagspelare som ingår i bolagets VA-planeringsgrupp om 6 p...
2022-09-23 2022-10-23
Härryda Vatten och Avfall AB VA-ingenjör med erfarenhet sökes till Härryda Vatten och Avfall
Som VA-ingenjör hanterar du dagliga kund- och abonnentfrågor, debiteringsfrågor, taxeärenden, avtal utanför verksamhetsområden och andra förekommande liknande ärenden. Du projektleder och följer upp mindre investeringsprojekt såsom nya serviser och ledningsarbeten parallellt med dina övriga arbetsuppgifter. Du bevakar VA-huvudmannens intressen i planarbete och granskar VA- och dagvattenutredningar och planförslag. Du bevakar bygglovsärenden utifrån VA-huvudmannens perspektiv. Du är en lagspelare som ingår i bolagets VA-planeringsgrupp om 6 p...
2022-09-23 2022-10-23
Härryda kommun, Bemanningsenheten Stödassistent till Servicebostad i Härryda kommun - årets superkommun!
Som stödassistent inom bostad med särskild service bidrar du med din kunskap och din erfarenhet för att ge de boende en trygg och god omsorg. Arbetet planeras utifrån varje individs individuella behov och förutsättningar. På servicebostaden arbetar vi med att skapa en god struktur för den enskilde och i samråd med den boende/god man/företrädare upprättas en genomförandeplan för stöd och omsorgsinsatserna. Vi arbetar aktivt med samverkan, både internt och externt, med de kontakter som den boende har för att stödet som ges ska vara så optimalt pl...
2022-09-23 2022-10-14
Härryda kommun, Bemanningsenheten Stödassistenter för helgtjänstgöring sökes till Härryda kommun – Årets superkommun
Din uppgift hos oss är att ge våra boende en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. I uppdraget som stödassistent så förväntas du bidra med din kunskap genom att ge en trygg och god omsorg i det dagliga livet anpassat utifrån individens förutsättningar, vara flexibel och ha ett salutogent tankesätt. På våra servicebostäder och gruppbostäder arbetar vi för att den boende skall få en god struktur och tillsammans med varje boende och/eller företrädare upprättas en individuell genomförandeplan för stöd o...
2022-09-23 2022-10-14
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Härrydaskolan i Härryda
Du är en del i arbetslagets dagliga pedagogiska arbete för att göra utbildningen tillgänglig för alla elever på Härrydaskolan. Tillsammans med arbetslaget ansvara för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter på fritidshemmet där du har ditt huvudansvar.
2022-09-23 2022-10-07
Härryda kommun SFI-lärare till vuxenutbildningen
Arbetsuppgifterna är undervisning, planering, uppföljning, elevsamtal och arbete i lärarlag samt delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Uppgifterna innebär arbete med studerande på spår 1-3 samt mottagningsgrupp och alfabetisering. Undervisningen kan vara förlagd både i reguljära grupper samt i språkstödsutbildning med olika inriktningar. Vidare kan arbete med individuella studieplaner och anskaffande av språkpraktik förekomma. Samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling och andra organisationer. Kvällsundervisning förekommer.
2022-09-23 2022-10-14
Härryda kommun Lärare i engelska och annat ämne till Introduktionsprogrammen
Nu söker vi en lärare till introduktionsprogrammen som kan undervisa i engelska och gärna religion. I tjänsten ingår även mentorskap samt aktivt deltagande i arbetslagets löpande verksamhet.
2022-09-23 2022-10-05
Härryda kommun Förste socialsekreterare/metodhandledare
Det aktuella uppdraget som Förste socialsekreterare/metodhandledare innefattar en metodstödjande roll. Du kommer vara huvudansvarig för metodstödet, men också ansvara för bland annat, teammöten, ärendefördelning och att vara ett tillgängligt stöd i det dagliga arbetet på enheten. Det kan bli aktuellt för dig att hålla i interna utbildningar och workshops för verksamhetens alla tre enheter. I arbetsuppgifterna ingår även att vara ansvarig för att samordna och utveckla de olika teamen som du har ansvar för i nära samarbete och dialog med teamets...
2022-09-22 2022-10-06
Härryda kommun Systemförvaltare Verksamhet
I arbetsuppgifterna ingår strategiskt och operativt ansvar för funktionernas verksamhetssystem tillsammans med systemförvaltare IT på förvaltningens IT-funktion. Systemförvaltare verksamhet ansvarar för att ta fram en årlig förvaltningsplan med fokus på verksamhetsnära förvaltning. Planen tas fram i samverkan med verksamheten samt systemförvaltare IT och beslutas av systemägare. Förändringar genomförs i IT-miljön tillsammans med systemförvaltare IT. Som systemförvaltare verksamhet medverkar du i utveckling, förvaltning och förbättring av våra ...
2022-09-22 2022-10-07
Härryda kommun Processledare - trafik och mobilitet
Som processledare hos oss kommer din roll vara att delta i kommunens långsiktiga planering av mobilitet. Detta sker till exempel genom att arbeta med trafikplanering i större och mindre projekt och bevakning av trafikfrågor i detaljplaner. Du kan även komma att utarbeta förslag och underlag till kommunens yttrande och remisser i olika infrastrukturfrågor. Du initierar och genomför utredningar inom trafikverksamhetens område, deltar i kommunövergripande strategier och olika regionala samverkansforum. Du kommer arbeta sektorsövergripande och samo...
2022-09-22 2022-10-18
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier till Skola och Förskola- Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar och trivs med att vara på olika arbetsplatser. Kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt skolämne? Eller har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt område i eller utanför skolan; funktionshinder, LSS, korttidsboende för barn och ungdomar etc.? Grundskola I grundskolan arbetar olika yrkesgrupper så som lära...
2022-09-20 2022-11-15
Härryda kommun Grundskollärare för undervisning i årskurs 1 på Furuhällsskolan i Mölnlycke
Vi söker en lärare med F-3 behörighet för undervisning i årskurs 1 på Furuhällsskolan. Du kommer att vara en del i arbetslaget och den dagliga undervisningen med gemensamt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper. Vi söker dig som har ett inkluderande förhållningssätt och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov. Du är en engagerad och flexibel pedagog med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vå...
2022-09-20 2022-09-30
Härryda kommun Stödassistent till Arbetskraftens dagliga verksamhet
På Arbetskraften erbjuds daglig verksamhet som alternativ till arbete och studier för personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder. På Arbetskraften arbetar vi med att: - att stärka den enskildes fysiska, psykiska och sociala förmåga - att uthållighet, tålamod och samarbetsförmågan stärks - att få uppleva skaparglädje och kreativitet - att få en bredare erfarenhet, ökat självförtroende - att få meningsfull sysselsättning. Syftet med verksamheten på Arbetskraften är att tydligt eftersträva att vara så arbetslikt som möjligt. I up...
2022-09-20 2022-10-05
Härryda kommun Lärare till Grundsärskolan åk 1-3, Lunnaskolan i Landvetter
Vi erbjuder nu ett vikariat på heltid med uppdrag att arbeta som lärare i grundsärskolan som i nuläget har 18 elever uppdelade i tre klasser/avdelningar. Du kommer ansvara för undervisningen i en grupp med 6 elever i åk 1som undervisas temainriktat inom läroplanens ämnen och ämnesområde
2022-09-19 2022-10-02
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Vällsjöskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare för fritidshem och annat ämne. Du behöver vara intresserad av att driva en fritidsverksamhet utifrån befintliga styrdokument. Vi behöver någon som driver den pedagogiska verksamheten men du kommer även att vara med och organisera verksamheten inför lov och studiedagar. På Vällsjöskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Du kommer att arbeta på ett fritidshem med elever från årskurs 2 och 3. Vi har en helhetssy...
2022-09-19 2022-10-03
Härryda kommun Socialsekreterare till socialtjänstens Socialpsykiatri inom Vuxenenheten
Som socialsekreterare inom socialpsykiatrin kommer du att möta personer med olika psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, deras anhöriga och övriga nätverk. Arbetet innebär bland annat att utreda och fatta beslut om lämpliga insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Du kommer ha ett nära samarbete med boendestödet samt resterande arbetsgrupp på vuxenenheten. Stor del av arbetet innebär även att samordna insatserna samt kontakt med såväl vård som socialtjänstens andra enheter. Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver både ansvars...
2022-09-19 2022-10-03
Härryda kommun Enhetschef till drift- och teknik på fastighetsfunktionen
Som chef för enheten drift- och teknik är du direkt underställd fastighetschefen och du har personal-, ekonomi-, och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du ska leda enhetens 19 medarbetare mot uppsatta mål och prioriterade uppdrag. I rollen är du en del av fastighetsfunktionens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och är med och bidrar i det strategiska arbetet kring funktionens processer och målsättningar. Du har också en viktig roll i att medverka till ett konstruktivt samarbetsklimat mellan de olika avdelningarna inom sektorn för t...
2022-09-19 2022-10-09
Härryda kommun Arbetsterapeut till Socialtjänstens Rehabenhet
Som arbetsterapeut ansvarar du utifrån din yrkeskompetens för bedömning av patientens aktivitetsförmåga utifrån fysisk- och kognitivfunktion samt den omgivande miljön. Du gör planering och genomför insatser utifrån gemensamt uppsatta mål i patientens rehabplan samt gör bedömning av hjälpmedelsbehov och förskrivning av hjälpmedel samt skriver intyg vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vi tillämpar ett konsultativt arbetssätt där du instruerar, delegerar och handleder närstående och omvårdnadspersonal i rehabiliteringsarbetet. Arbetet innebä...
2022-09-16 2022-09-30
Härryda kommun Park och anläggningsarbetare
I denna tjänst som park och anläggningsarbetare kommer du jobba tillsammans med maskinförarna, parkarbetarna och anläggningsarbetarna. Exempel på arbetsuppgifter: - Att utföra praktiska åtgärder enligt teknisk beskrivning och kartmaterial - Effektivt planera sin egen tid så att uppgifter blir genomförda - Spola och blåsa fram vinterflis och löv till upptagande sopmaskiner - Slaghackning med fjärrstyrd slåttermaskin och hjullastare-redskapsbärare - Sopning med sopvals eller upptagande sopmaskin - Trimma gräs - Trafiksäkerhetsåtgärder i form av ...
2022-09-15 2022-09-29
Härryda kommun Bygglovsarkitekt
Nu söker vi en driven bygglovsarkitekt till bygglovsteamet i Härryda kommun. Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats med kompetenta kollegor, korta beslutsvägar, närhet till politiken och möjligheter till utveckling. Ditt jobb är mycket varierande då du som arkitekt självständigt och i samverkan med dina kollegor kommer handlägga bygglov, marklov, rivningslov mm enligt plan- och bygglagen. I uppdraget ingår också att ge service och rådgivning till allmänheten, företagare och kommunens övriga verksamheter. Som bygglovsarkitekt förväntas du me...
2022-09-14 2022-09-28
Härryda kommun LSS-Handläggare till Härryda kommun
Handläggarna inom Handläggarenheten ansvarar för utredning, bedömning och beslut om bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) samt insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Nu söker vi på Handläggarenheten dig som vill bli vår nya handläggarkollega med huvudsaklig inriktning LSS, där vanligt förekommande arbetsuppgifter är utredning och bedömning av insatser. Andra arbetsuppgifter kan vara att utvärdera, följa upp och göra ny prövning av beviljade insatser. Tjänsten är på heltid och med tillträde snarast ell...
2022-09-14 2022-10-03
Härryda kommun Personlig assistent
Arbetet innebär att stödja personer som är beviljade personlig assistent i vardagen utifrån deras hjälpbehov. Personerna har varierande funktionsnedsättning och behöver olika mycket hjälp och stöttning i vardagen. Att arbeta som personlig assistent är omväxlande. Du kan arbeta hela din tjänst för en person men också ha en delad tjänst hos flera personer. Arbetet som personlig assistent innebär att ge en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Insatser som är anpassade utifrån individens förutsättningar oc...
2022-09-12 2022-09-25
Härryda kommun Enhetschef för elevhälsan
Vi söker en enhetschef för den centrala barn- och elevhälsan i Härryda kommun. Enhetens övergripande uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Enheten erbjuder specialistkompetens till personal inom förskola, grundskola samt grundsärskola och arbetar på uppdrag av verksamhetschefer och rektorer. Inom enheten arbetar specialpedagoger, logoped, psykologer, psykologiskt ledningsansvarig samt samordnare i Närvaroteamet, ett team som är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Som enhetschef...
2022-09-12 2022-09-26
Härryda kommun Lärarvikarie i Matematik, NO och idrott 100%, Ekdalaskolan
Då vi har en medarbetare som kommer att vara föräldraledig 7/11-22/12 så behöver vi nu en lärare, som kan täcka upp i matematik, NO och idrott, under denna period. Tjänsten är på 100%. Uppdraget är att undervisa två klasser i årskurs 9 i dessa ämnen. Du planerar, genomför och efter arbetar din undervisning på sedervanligt sätt och behöver vara väl förtrogen med kursplan och styrdokument. Grov planering finns och du kommer att ha nära samarbete och veckovisa planeringsmöten med ämneslärarna som undervisar i parallellklasserna. Alla våra elever ...
2022-09-12 2022-09-26
Härryda kommun Vikarierande personalspecialist till Personalfunktionen, Härryda kommun
I rollen som personalspecialist ger du kvalificerat konsultativt stöd inom hela HR-området utifrån de frågor våra chefer möter i sin vardag, såsom arbetsrätt, förhandlingar, rehabilitering och rekrytering. Arbetet som personalspecialist är omväxlande och innehållsrikt, där du arbetar med såväl operativa som strategiska uppdrag. Parallellt med chefsstöd driver du även processer på egen hand eller tillsammans med kollegor. Varje personalspecialist arbetar gentemot varsin sektor och har direkt kontakt med de chefer som arbetar där. På enheten...
2022-09-12 2022-09-26
1 2 >