Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Vikarierande Idrottsplatsarbetare
Du kommer att utföra praktiska åtgärder enligt enhetens årliga drift och underhållsplan av kommunala fritidsanläggningar. Din huvudsakliga tjänst som idrottsplatsarbetare är drift och underhåll av konstgräsplaner, naturgäsplaner, utebadplatser, lekplatser, idrottshallar och is-skötsel. Du kommer både att arbeta självständigt och tillsammans med vår engagerade driftpersonal.
2022-01-20 2022-02-03
Härryda kommun Behandlare med inriktning mot våld i nära relation
Som behandlare med inriktning mot våld i nära relation består arbetsuppgifterna främst av arbeta med samtalsstöd på bistånd till våldsutsatta, våldsutövare och ibland till barn som har upplevt våld. Samverkan är en viktig del av arbetet, så väl internt som och externt. En del i arbetet kan bli att bistå våldsutsatta och familjer i akuta situationer tillsammans med socialsekreterare samt att motivera utövare av våld till att ta emot hjälp och behandling. I uppdraget ingår också att vara med och utveckla våld i nära teamet samt att informera, s...
2022-01-20 2022-02-13
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst Enhetschef för Vuxenenheten
Vi söker dig som har ett intresse för utveckling inom området beroende och samsjuklighet och som vill leda på kommunal nivå i en tid av nationellt och lokalt förändringsarbete inom området med siktet mot en hållbar socialtjänst. I Härryda kommun vill vi ha ett gott och välfungerande samarbete med region och andra kommuner. Vi tror att vi tillsammans kan göra mer! Enhetschefen förväntas vara drivande i enhetens utveckling. I rollen som enhetschef har du ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du kommer att leda enheten och till d...
2022-01-17 2022-01-31
Härryda kommun Förskollärare (tidsbegränsade tjänster) till område Östra delarna
Att arbeta med relationskompetens som förhållningssätt ser du som en grund för att bygga hållbara sociala relationer, som ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på barnen. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, tar vara på barnens kreativitet och leds av medforskande och glada pedagoger. Som pedagog är du medveten om att du själv är i ett ständigt lärande och är nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med barn, arb...
2022-01-14 2022-01-28
Härryda kommun Förskollärare (tidsbegränsade tjänster) till område Mölnlycke
Att arbeta med relationskompetens som förhållningssätt ser du som en grund för att bygga hållbara sociala relationer, som ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på barnen. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, tar vara på barnens kreativitet och leds av medforskande och glada pedagoger. Som pedagog är du medveten om att du själv är i ett ständigt lärande och är nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med barn, arb...
2022-01-14 2022-01-28
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Resurspedagog på Hindås skola- vikariat
Du kommer att stötta en elev med NPF socialt och pedagogiskt under hela skoldagen. Du kommer också vara en del av ett arbetslag där du bidrar till att säkerställa trygghet och studiero för alla elever och ge dem ett socialt sammanhang. Till din hjälp har du ett team av kollegor med olika kompetens och erfarenhet. Utöver uppdrag mot enskild elev kommer du att ingå i ett arbetslag där du också arbetar mot hela gruppen del av dag och på fritidstid. Du kommer att få möjlighet att samarbeta med grundskollärare, elevhälsopersonal och fritidsperson...
2022-01-13 2022-01-27
Härryda kommun Förskollärare (tidsbegränsade tjänster) till område Landvetter
Att arbeta med relationskompetens som förhållningssätt ser du som en grund för att bygga hållbara sociala relationer, som ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på barnen. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, tar vara på barnens kreativitet och leds av medforskande och glada pedagoger. Som pedagog är du medveten om att du själv är i ett ständigt lärande och är nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med barn, arb...
2022-01-13 2022-01-27
Härryda kommun Bibliotekarie med inriktning barn och unga till Mölnlycke
I kulturhuset arbetar både bibliotekarier och kultursamordnare för att erbjuda en verksamhet med både bredd och spets. Vi behöver stärka upp vår biblioteksverksamhet under året, därför söker vi nu en nyfiken, utåtriktad och engagerad bibliotekarie som tillsammans med oss vill erbjuda en spännande barnverksamhet. Ditt fokus är i första hand barn och unga mellan 8-12 år, men du kommer arbeta med barn i alla åldrar på olika sätt. Här har du möjlighet att skapa lustfyllda aktiviteter som uppmuntrar till läsning, samtal kring läsning och eget sk...
2022-01-13 2022-02-04
Härryda kommun Administratör till Administration och myndighet
Ditt huvudsakliga uppdrag som administratör är att arbeta med processer kring skolskjuts. Du kommer att handlägga skolskjutsansökningar och fatta beslut utifrån skollagen och de kommunala riktlinjerna, samt samverka med utförare av skolskjuts. Som skolskjutshandläggare kommer du även vara delaktig i att utveckla processer och rutiner kring handläggning och samordning för skolskjutsverksamheten. Du kommer även vara med att samordna och administrera de skolval som årligen genomförs. I arbetsuppgifterna ingår också uppdatering av webb samt e-tjäns...
2022-01-12 2022-01-26
Härryda kommun Utredare till personalfunktionen i Härryda kommun
Nu söker vi dig som vill arbeta med interna kvalificerade utredningsuppdrag hos oss på personalfunktionen. Du kommer genom ditt arbete bidra till utveckling av organisationen och kvalitén i våra verksamheter. En viktig del i rollen är att ta fram beslutsunderlag till våra politiska nämnder som exempelvis tjänsteskrivelser, sammanställa material och ta fram statistik samt andra typer av underlag. Du medverkar i utveckling och utbildning inom personalområdet i syfte att skapa goda förutsättningar för oss att ta vårt arbetsgivaransvar. Vidare gö...
2022-01-12 2022-01-30
Härryda kommun Två specialpedagoger till Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke
Det vi söker är erfarna personer som kan arbeta självständigt främst med kontakter med arbetslagen och övriga i elevhälsan samt med individuella elevkontakter. Det här är en möjlighet för dig som är intresserad av att arbeta med unga människor på en välfungerande och trevlig gymnasieskola strax utanför Göteborg och som trivs i med att arbeta i enskild- eller gruppundervisning med unga människor. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet verkar för att alla elever skall nå utbildningens mål. Tillsammans med rektor och ö...
2022-01-11 2022-01-25
Härryda kommun Omsorgshandledare till särskilt boende och hemtjänst
Som omsorgshandledare är du kulturbärare av god omsorg och omvårdnad. Målsättningen är att uppdraget ska bidra till ökad kvalitét inom hemtjänst och särskilt boende. Ditt uppdrag är att stödja och handleda undersköterskor och kollegor för att utveckla kvalitén i vardagsarbetet, samt verka för en ökad delaktighet och inflytande för brukare i hemtjänst och på särskilt boende. Insatserna och arbetssätt ska utgå från den nationella värdegrunden och socialtjänstlagens intentioner. Omsorgshandledaren ska bidra till att medarbetarna inom organisatio...
2022-01-11 2022-01-25
Härryda kommun Förskollärare till Eskilsby förskola, Härryda kommun
Hos oss är varje dag en viktig dag för barnen, där vi vill ge dem bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas, lära och må bra i framtiden. Att arbeta med barnens lärandemiljöer, både inom- och utomhus är en av uppgifterna som du kommer att få vara med att utveckla tillsammans med oss.
2022-01-10 2022-01-24
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst Familjebehandlare
Som familjebehandlare på enheten Familjehem och bistånd arbetar du i huvudsak med biståndsbedömda insatser för familjer med barn och ungdomar i nära samverkan i huvudsak med myndighetsutövande socialsekreterare på utredningsenhet och barnsekreterare i de fall uppdragen kommer från den egna enheten. Du ingår i ett team med sex andra familjebehandlare på enheten. På enheten arbetar även familjehemssekreterare och barnsekreterare samt enhetschef och två arbetsledare, varav en arbetar med stöd till familjebehandlarna. Tillsammans på enheten utveckl...
2022-01-05 2022-01-23
Härryda kommun Verksamhetschef förskola till Härryda kommun
Ditt uppdrag som verksamhetschef innefattar förskolans utveckling, planering och dimensionering. I uppdraget som verksamhetschef för förskolan är en viktig del för att fortsätta utveckla kvalitén i förskoleverksamheten i Härryda kommun i enlighet med statliga styrdokument, kommunala mål. Du kommer att bli chef för 15 rektorer och ingå i sektorns ledningsgrupp där du kommer ha ett nära samarbete med de andra verksamheterna inom sektorn. Du samarbetar närmast med grundskolan för att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan verksamheterna ...
2022-01-04 2022-01-23
Härryda Vatten och Avfall AB Planeringschef VA
Som planeringschef för VA har du ansvar för budget, personal och arbetsmiljö. Din enhet består av VA-ingenjörer och projektledare som tillsammans hanterar dagliga kund- och abonnentfrågor, debiteringsfrågor, avtal och projektledning av verksamhetens investeringsportfölj, där större projekt med överföringsledningar pågår i kommunen. Du deltar även i arbetet med VA-taxor, bevakning i detaljplaner och lantmäterifrågor. Du föredrar ärenden för bolagsstyrelsen och politiken i Härryda kommun. Du projektleder något eller några mindre investeringsproj...
2022-01-03 2022-02-06
Härryda kommun, Bemanningsenheten Sommarvikariat v26-32 inom Socialtjänsten i Härryda kommun
Vill du göra skillnad i sommar? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Vi söker nu personer som önskar att jobba på ett sommarvikariat som löper mellan v26-32 inom socialtjänstens verksamheter för äldre och funktionsnedsatta. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdna...
2022-01-01 2022-02-28
Härryda kommun Förste socialsekreterare barn och unga
Som förste socialsekreterare har du det övergripande ansvaret för så väl myndighetsutövningen på enheten samt för de ärenden och processer som våra team arbetar med. Du ska se till att arbetet på enheten sker i enlighet med gällande lagstiftning och bedrivs utifrån aktuell kunskap, beprövad erfarenhet och med god kvalitet. Ett viktigt ansvarsområde är att stötta medarbetarna, både nya och mer erfarna med arbetsledning, handledning och metodstöd, så väl enskilt som i grupp. Du förväntas vara ett lättillgängligt stöd i det dagliga arbetet och ...
2021-12-28 2022-02-06
Härryda kommun Projektansvarig för exploatörsdrivna detaljplaner till Plan och bygglov
Uppdraget som projektansvarig för exploatörsdrivna detaljplaner innebär att du arbetar med flera parallella projekt. Du kommer både medverka i andras projekt och själv ansvara för att driva egna projekt. Projekten är ofta komplexa och kräver utredningar där olika intressen samordnas och vägs mot varandra. Tjänsten består av tre huvuddelar: Den första innebär att samordna och leda arbetet med exploatörsdrivna detaljplaner där syftet är att få en större genomströmning av detaljplaner. En exploatörsdriven detaljplan innebär att en stor del av de...
2021-12-27 2022-02-06
Härryda kommun Systemförvaltare i verksamhet
I arbetsuppgifterna ingår ett strategiskt och operativt ansvar över sektorns verksamhetssystem tillsammans med systemförvaltare IT på förvaltningens IT-funktion. Systemförvaltare verksamhet ansvarar för att ta fram förvaltningsplaner med fokus på verksamhetsnära förvaltning. Som systemförvaltare verksamhet medverkar du i utveckling, förvaltning och förbättring av våra verksamhetssystem så att de är anpassade för framtidens krav. Du leder förändringsprojekt inom sektorns ansvarsområden och du omvärldsbevakar för att kunna effektivisera processe...
2021-12-27 2022-01-23
Härryda kommun Mark- och exploateringsingenjör sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Vår organisation växer då vi nu står inför många spännande uppdrag och utmaningar. Att kommunen växer innebär bland annat utbyggnad av ny infrastruktur, nya bostads- och verksamhetsområden utifrån en modern och socialt värdeskapande stads- och samhällsbyggnation, samt utveckling av regionens flygplatsområde. För att klara detta söker vi dig som vill arbeta i en attraktiv och expansiv kommun med lång historik i bostadsbyggnation och genomförande av visioner och detaljplaner. Vi behöver förstärkning inom verksamheten mark- och exploatering där ...
2021-12-27 2022-02-06
Härryda kommun, Bemanningsenheten Jobba som vikarie i skolan vårterminen 2022
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar och trivs med att vara på olika arbetsplatser. Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt skolämne? I grundskolan arbetar olika yrkesgrupper så som lärare, elevassistent, förskolelärare och lärare i fritidshem. Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier som kan komma in med kort varsel. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sät...
2021-12-27 2022-03-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundsärskola våren 2022
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt område i eller utanför skolan; funktionshinder, LSS, korttidsboende för barn och ungdomar etc.? Grundsärskolan Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvar...
2021-12-27 2022-03-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Förskola våren 2022
Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Söker du extraarbete eller vill du arbeta heltid? Vill du jobba med barn? Är du ansvarsfull och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller längre uppdrag. Inom förskolan h...
2021-12-27 2022-03-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Städ våren 2022
Är du intresserad av städuppdrag? Har du till och med erfarenhet av städ sedan tidigare? Vi söker fler noggranna, ansvarsfulla och samarbetande vikarier som kan hoppa in med kort varsel på olika städområden runt om i kommunen. Som person har du lätt att se helheten, planera det dagliga arbetet självständigt utefter den städinstruktion som finns så att kvalitet och städresultat uppnås. För dig är det självklart att ge god service till våra kunder och att ha ett gott bemötande mot de som du möter i ditt arbete då du är ansiktet utåt för vår ve...
2021-12-27 2022-03-31
1 2 >