Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Saltvik Utbildad kriminalvårdare till VO Saltvik
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevak...
2021-02-23 2021-03-16
Länsstyrelsen Västernorrland Handläggare jordbrukarstöd
Enheten för jordbrukarstöd och veterinär tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk. Stöd till jordbruket finns som gårdsstöd och flera andra direktstöd, stöd för miljövänligt jordbruk, regionala stöd samt djurkopplade stöd. Att arbeta som handläggare innebär administrativt arbete, kontakter med lantbrukare, samt kontroller i fält. Det administrativa arbetet kan handla om att granska och utreda inkomna ansökningar och färdigställa inför beslut om utbetalning till lantbrukarna. Kontroller ...
2021-02-22 2021-03-14
Kriminalvården, Saltvik Kansliadministratör till verksamhetsområde Saltvik, vikariat
Inom ramen för klient- och verksamhetsadministration söker vi en administratör till verksamhetsområdets administration med ansvar för ekonomiadministrativa uppgifter som bokföring och hantering av intagnas medel, utbetalning av löner och bidrag till intagna, ansvar för kontantkassor och viss fakturahantering. I befattningen ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter, bl.a. diarieföring och posthantering. Externa kontakter förekommer där du representerar Kriminalvården gentemot andra myndigheter och organisationer. ...
2021-02-18 2021-03-04
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan Biträdande enhetschef till Kristinaskolan i Härnösand
Du kommer arbeta 50% som bitr. enhetschef och 50% som lärare alternativt specialpedagog. Som biträdande enhetschef har du en tydlig arbetsgivarroll och arbetar självständigt utifrån myndighetens uppdrag. Ditt ansvar är att se till att verksamheten står i samklang med myndighetens förväntningar och krav. I uppdraget ingår att du biträder skolans rektor i ledning och planering av skolans verksamhet. Du ingår i skolans ledningsgrupp. Du kommer självständigt ansvara för delar av ledningsuppdraget vilken inkluderar personalansvar för personal i s...
2021-02-18 2021-03-11
Polismyndigheten, Polisregion Nord Vi söker arrestantvakt till Polismyndigheten Härnösand- Semestervikariat
Arbetet som arrestantvakt innebär att du hanterar och bemöter människor som är frihetsberövade av olika anledningar. Många frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av t ex berusning. Som arrestantvakt är det ditt jobb att ta emot dessa personer samt ha den närmsta kontakten med personen under deras tid som frihetsberövade i arrestlokalen. Arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Uppdraget innefattar också mer administrativa sysslor som dokumentation kring omhändertagandet...
2021-02-18 2021-03-04
Kriminalvården, Saltvik Klienthandläggare till verksamhetsområde Saltvik
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet vilket bl.a. innebär att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp verkställighetsplanering och kontaktmannaskap. I arbetsuppgifterna ingår att bereda och föredra klientärenden samt fatta vissa klientbeslut enligt delegation. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klien...
2021-02-16 2021-03-09
Länsstyrelsen Västernorrland Fältpersonal limniska miljöer
Som fältpersonal kommer du utföra en eller flera olika arbetsuppgifter som innefattar olika undersökningar av vattenmiljöer i fält, som till exempel elfiske, nätprovfiske, vattenprovtagning, inventering av flodpärlmussla, inventering av fiskvägar och biotopkartering av vattendrag...
2021-02-15 2021-03-07
Kriminalvården, Saltvik Vakthavande befäl till verksamhetsområde Saltvik
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid verksamhetsområde Saltvik och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankr...
2021-02-12 2021-03-05
Kriminalvården, Saltvik Servicetekniker till verksamhetsområde Saltvik
Som servicetekniker ansvarar du för verksamhetsanknuten fastighetsdrift såsom fastighetsskötsel, låssystem och passagesystem samt andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter som åligger Kriminalvården, utifrån en uppgjord gränsdragningslista mellan fastighetsägaren och kriminalvården. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Serviceteknikern genomför felsökning, reparation och underhåll i nära samarbete med övrig personal samt fastighetsägarens drifttekniker. Andra viktiga arbetsuppgift är deltagande i det...
2021-02-12 2021-03-05
Kriminalvården, Saltvik Kock till verksamhetsområde Saltvik
Som kock lagar du mat till de intagna på häkte och anstalt men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-02-09 2021-03-02