Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb på Gotland


Här listar vi alla lediga jobb på Gotland som finns tillgängliga inom den offentliga sektorn. Genom att förfina sökningen här ovan kan du hitta jobb för den yrkeskategori du vill arbeta inom. Du väljer antingen ett brett område, som kultur, media, design, eller gör en än mer riktad sökning under någon av kategorierna. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Gotlands län, så ska du söka jobb på Gotland, är detta sidan för dig. 

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Projektekonom
Du kommer att arbeta med ekonomisk uppföljning av olika projekt inom Länsstyrelsen. Arbetsuppgifterna består av stöd till chefer och projektledare med budgetering, ekonomisk uppföljning, prognosarbete och rekvisition av medel. En mindre del av ditt arbete består av löpande ekonomisk administration. Du kommer att tillhöra ekonomifunktionen under ledning av ekonomichefen. Budgetering sker i vårt be-slutsstödsystem Hypergene LISA.
2021-07-27 2021-08-16
Region Gotland, Fastighetsservice Sjukvården Fastighetstekniker
Du kommer att ingå i en självgående och väl fungerande grupp av ca: 8st tekniker med olika fastighetstekniska specialområden som tillsammans arbetar med drift, tillsyn, skötsel, underhåll, reparationer samt viss nyinstallation. Dina arbetsuppgifter kommer att variera från dag till dag och du kommer att jobba med alla möjliga fastighetstekniska uppgifter som förekommer samt lösa de felanmälningar och beställningar från verksamheten som rullar in under dagen. Området innefattar tekniskt komplicerade fastighetstekniska anläggningar specifika fö...
2021-07-26 2021-08-15
Region Gotland, C2 norr Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/kväll/helg
Som sjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad vilket innebär att du gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten. Du identifierar behov av och genomför undervisning om egenvård och förmedlar dess betydelse för att förebygga och lindra besvär. På avdelning C2 Norr har du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Ibland behöver du agera snabbt och ibland är det någon patient eller anhörig som behöver ägnas mer tid. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsamm...
2021-07-26 2021-08-08
Region Gotland, Städområde 1 Enhetschef städ
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att ansvara för att enheten utvecklas och når uppsatta mål. I din roll som enhetschef leder och fördelar du arbetet på enheten inom städområde 1 som ansvar för lokalvård inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Lokalerna är placerade i Visby och på norra Gotland. I ditt arbete har du hjälp av tre gruppledare som arbetar operativt med att arbetsleda städpersonal, ansvarar för schemalägg...
2021-07-26 2021-08-15
Region Gotland, Kvalitet och utveckling Systemförvaltare
Skolorna på Gotland har olika administrativa och pedagogiska system för att stödja och underlätta för verksamheten. Som pedagogiska hjälpmedel används digitala läromedel, lärportal, lärplattplattform och Office 365. Detta i kombination med att undervisningen arbetar i en Applemiljö (Ipads och Mac Book) gör att vi anser oss ha en god plattform för vidareutveckling. Avdelningen förvaltar ett 10-tal större system och ett 40-tal mindre system grupperade i objekt. Som förvaltare arbetar du med den långsiktiga administrationen, förvaltningen och u...
2021-07-19 2021-08-22
Region Gotland, Polhemskolan Lärare mot fritidshem/fritidspedagog
Du kommer i samarbete med kollegor att ansvara för fritidsverksamhet och för eleverna i aktuellt fritidshem. Ditt arbete som lärare i fritidshem/fritidspedagog består främst av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i verksamheten i linje med läroplanen men också tillsammans med lärarna skapa en bra heldag för våra elever. Arbetet börjar under förmiddagen i samarbete med skolan som komplement till skolverksamheten för att sedan fokusera på att erbjuda våra elever en kvalitativ fritidshemsverksamhet under eftermiddagen. Rast...
2021-07-19 2021-08-08
Region Gotland, Vårdcentralen Hemse ST-läkare utbildningsvårdcentral Glesbygd Hemse
I rollen som ST-läkare kommer du att ingå i ett tvärprofessionellt team där du även kommer att ha utbildningsansvar. Du kommer att ha en egen patientlista och ha ansvar för såväl akuta patienter som de med kroniska sjukdomar. Du kommer att ha kontinuerlig handledning. Under din utbildning på vårdcentralen ingår också att ha hand om SÄBO samt hemsjukvård. Jourer ingår i tjänsten.
2021-07-16 2021-10-31
Region Gotland, Omsorg om personer med funktionsnedsättning Boendeassistenter/stödassistenter - timvikariat
Arbetet innebär att ge stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning utifrån beslut om insats enligt SoL, LSS och HSL. Det här är en god möjlighet för dig som vill ha ett givande arbete vid sidan av dina studier eller om du vill ges möjligheten att själv styra över din arbetstid. Som timvikarie täcker du upp vid frånvaro i de olika verksamheterna som Kompetens och bemanningsenheten bemannar. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att motivera och stimulera utifrån individuella förutsättningar, behov och önskemål. Du ...
2021-07-16 2021-08-01
Region Gotland, Solberga skolområde Lärare hemkunskap
Du kommer att undervisa i årskurs 6, 8 och 9 i ämnet hemkunskap. Tillsammans med 2 kollegor ingår planering och undervisning i ämnet hemkunskap. Kollegialt lärande, sambedömning och ämnesutveckling är också en del i tjänsten. I din roll ingår mentorskap tillsammans med en lärarkollega kring en klass.
2021-07-14 2021-08-08
Region Gotland, Vänge skola Lärare grundskola
Som lärare hos oss håller du en strukturerad undervisning utifrån Lgr 11, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt sträva efter att förbättra din undervisning. Du arbetar med höga förväntningar och ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete. I samarbete med kollegor skapar du tillgängliga lärmiljöer utifrån ett tydligt och lågaffektivt ledarskap. Du tar ansvar för och deltar i relevant kom...
2021-07-13 2021-08-15
Region Gotland, Social hållbarhet Handläggare till Patientnämndens kansli
Du kommer utifrån Patientnämndens ansvar att handlägga enskilda patientärenden och ha kontakt med patienter, närstående, personal och chefer för olika verksamheter. Du har en rådgivande funktion och kommer bland annat att ge information om rättigheter i sjukvården, hälso- och sjukvårdens regelverk och organisation samt annan relevant information om Region Gotlands riktlinjer. I arbetet ingår också arbetsuppgifter kopplade till nämndens stödpersonsuppdrag. Du kommer att arbeta med analyser av inkomna ärenden och framtagande av rapporter. Du ...
2021-07-08 2021-08-15
Region Gotland, Kulturskolan Lärare i teater och drama
Våra allra viktigaste uppgifter är att skapa och vårda relationer med elever samt att inspirera dem till att så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar utvecklas inom sina områden. Vi har oftast åldersindelade grupper som alla gör någon form av redovisning eller slutproduktion en eller ett par gånger om året. Arbetet består huvudsakligen av att undervisa i dessa grupper och då framför allt under eftermiddagar och kvällar. Arbete under helger kan dock ibland förekomma. I tjänsten ingår också att kommunicera med elever och vårdnadshavare...
2021-07-08 2021-08-02
Region Gotland, Baden Driftledare
Som driftledare är du ansvarig för det leda det dagliga arbetet och samordna mellan baden samt se till att följa de ekonomiska förutsättningarna och att rätt bemanning finns på plats. I ditt uppdrag så kommer du också att vara en del i arbetsgruppen som sköter den dagliga driften och utvecklar simhallens verksamhet. Du arbetar praktiskt med förekommande arbetsuppgifter i baden och med administrativa uppgifter. Uppgifterna i rollen innefattar ansvar för schemaläggning, bemanning och redovisar till enhetschefen ekonomiska rapporter, ansvarar f...
2021-07-08 2021-08-22
Region Gotland, Primärvård BVC Distriktssköterska/barnsjuksköterska BVC
Arbetsuppgifterna består av egen mottagning med sedvanliga BHV-kontroller enligt Barnhälsovård uppdrag 2020 samt Rikshandboken för barnhälsovård, läkarmottagning, hembesök, gruppverksamhet mm.
2021-07-06 2021-09-05
Region Gotland, Projektering och utveckling, verk VA-ingenjör
Som VA-ingenjör arbetar du med den långsiktiga underhålls- och förnyelseplaneringen av Gotlands dricksvatten, spillvatten och dagvatten genom att driva projekt och utredningar som är identifierade i Regions Gotlands VA-Plan och som följer den antagna VA-strategin. Du är också delaktig i arbetet och inrättandet av vattenskyddsområden och vattentäkter, du besvarar remisser och deltar i framtagandet av nya rutiner och processer för VA-avdelningen. Det händer mycket inom VA-området att hålla sig uppdaterad med: nya rön, nya lagar, ny forskning och ...
2021-07-06 2021-08-29
Region Gotland, Projektering och utveckling, verk VA-utvecklare till projektprogram Visby vattenförsörjning
Som VA-utvecklare till projektprogrammet, Visby vattenförsörjning, så arbetar du i första skedet med att koordinera ett antal projekt och utredningar som innefattar Visbys framtida VA-försörjning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Du kommer också att leda någon eller några av de ingående projekten som till exempel provpumpning eller framtagande av vattendom. Då det finns en utarbetad och förankrad plan för Visbys VA-försörjning, kommer ditt fortsatta arbete innefatta uppgifter så som att ta fram strategiska planer för olika områden på G...
2021-07-06 2021-08-29
Region Gotland, Modersmålsundervisning Modersmålslärare
Att arbeta som modersmålslärare i Region Gotland innebär att du undervisar i ämnet modersmål. Du kommer troligtvis även att studiehandleda nyanlända elever i skolans alla ämnen, från förskoleklass till vuxenutbildning. I tjänsten ingår att samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att självständigt bedriva undervisning utifrån skolans styrdokument. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Då vi har många skolor på Gotland kan arbetet innebära både när- och fjärrundervisning.
2021-07-06 2021-08-08
Region Gotland, Enhet miljö- och hälsoskydd Miljöskyddsinspektör
Som miljöskyddsinspektör hos oss arbetar du självständigt med tillsynsärenden ute i fält, hos fastighetsägare och med hantering av tillstånds/anmälningsärenden. I vattenteamet arbetar samtliga handläggare med vattenrelaterade ärenden och du kommer att ingå i arbetsgruppen Klart Vatten. Klart Vatten arbetar med att gå igenom Gotlands 14 000 enskilda avlopp och ställa krav på de avloppsanläggningar som kräver förbättringsåtgärder. Arbetet sker till stor del via information riktad till fastighetsägaren men också via myndighetsutövning i form av ...
2021-07-06 2021-08-08
Region Gotland, Internmedicin, avdelning/mottagning Sjuksköterska allmän internmedicin, natt
Som sjuksköterska har du huvudansvaret för avdelningens alla patienter, du samarbetar med kvalificerade och engagerade undersköterskor som utför huvuddelen av den basala omvårdnaden och många av de kontroller och provtagningar som regelbundet sker. Du kommer som sjuksköterska att kunna koncentrera dig på framför allt läkemedelsadministrering, bedömningar, kontakter med jourläkare, akuta insatser och att vara ett stöd och en resurs för undersköterskorna. Vi samarbetar med vår grannavdelning A4 Stroke. Som sjuksköterska på avdelningen har du ett...
2021-07-06 2021-08-01
Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Världsarvssamordnare
Som världsarvssamordnare kommer du att samordna och utveckla arbetet med världsarvet enligt UNESCO:s krav. Arbetet sker brett inom många olika områden och har många kontaktytor där du förväntas vara en ständig ambassadör för världsarvet Hansestaden Visby. Framförallt ingår det i uppdraget att: • Samordna kontakter med UNESCO och dess regioner både i Sverige och internationellt. Samt att samordna arbetet på Gotland i olika forum. • Leda och driva egna projekt samt delta i projekt och arbetsgrupper i frågor kring världsarvet. Ta initiativ för ...
2021-07-05 2021-08-15
Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen Kvalitetstrateg
Som kvalitetstrateg driver och leder du kvalitet- och utvecklingsarbete på regionövergripande nivå och stödjer regionens förvaltningar i deras kvalitetsarbete. Du arbetar med att ta fram och implementera strategier, metoder och verktyg för att stärka verksamheternas förutsättningar och förmåga att skapa värde för de vi är till för. Du ser kvalitet som en del i en helhet och driver utvecklingen i nära samarbete med samtliga förvaltningar och övriga lednings- och stödprocesser. Ditt uppdrag omfattar bland annat: • Utifrån uppsatta mål arbeta fö...
2021-07-02 2021-08-29
Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetschef akuten
Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning på deltid eller heltid i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Som verksamhetschef på akuten är du närmaste chef för en enhetschef. I uppdraget ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera verksamheten för egna vårdprocessen tillsammans med berörd enhetschef. Du kommer också att företräda verksamheten både internt och externt och bidra till ett gott samarbete samt utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdprocesserna. Du driver en effektiv v...
2021-07-02 2021-08-15
Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetschef röntgen
Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning på deltid eller heltid i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Som verksamhetschef på röntgen är du närmaste chef för en enhetschef. Det är 35 medarbetare inom verksamheten, läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor. I uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera verksamheten för egna vårdprocessen tillsammans med berörd enhetschef. Du företräder verksamheten både internt och externt och du bidrar till ett gott samarbete samt utvecklingen av...
2021-07-02 2021-08-15
Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetschef ögon
Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning på deltid eller heltid i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Som verksamhetschef inom ögon är du närmaste chef för 15 medarbetare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, ev kan flera yrkesgrupper tillkomma . I ditt uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera verksamheten för egna vårdprocessen. Du företräder verksamheten både internt och externt och bidrar till ett gott samarbete samt utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdpro...
2021-07-02 2021-08-15
Region Gotland, Verksamhetsområde Primärvård Specialist i allmänmedicin/geriatrik
Här har du som specialist i allmänmedicin ett nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. I tjänsten ingår sedvanligt arbete med bland annat undersökning, utredning, bedömning och behandling både genom planerade och akuta besök. Du är en viktig del av verksamhetens utveckling och ges stort utrymme att dela med dig av din kompetens och har inflytande över hur verksamheten formas. Vi strävar efter en effektiv struktur där vi tar hand om våra patienter utifrån medicinska prioriteringar. För att stödja medarbetarna i en allt mer läran...
2021-07-02 2021-08-29
1 2 3 >