Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Samhällsplanerare
Länsstyrelsen i Gotlands län söker nu en samhällsplanerare till Enheten för samhälle och kulturmiljö. Arbetet är utåtriktat och bygger på samverkan med och rådgivning till länets kommun i den fysiska planeringen (t ex granskning av detaljplaner, översiktsplaner). Vi hanterar fastighetsbildningsärenden, bereder och besvarar remisser, samverkar med statliga myndigheter och inom Länsstyrelserna. I rollen som samhällsplanerare kommer du beroende på erfarenhet och intresse att arbeta med • samordning av länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjnin...
2022-09-23 2022-10-13
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Jobba som Distriktsveterinär på Gotland
Vi växer i antal tillsammans med kunderna och behöver utöka personalstyrkan. Just nu finns det flera lediga alternativa tjänster: • Tillsvidareanställning eller vikariat med smådjursinriktning - Passar dig som har flera yrkesverksamma år bakom dig som gillar att blanda akut och beredskapsarbete med utredningar. • Tillsvidaretjänst med hästinriktning - Passar dig som har flera års erfarenhet och gärna vill fokusera enbart på hästfall. • 1-2 utbildningstjänster för veterinärer - Passar dig som är eller blir nyexaminerad eller dig som behöver...
2022-09-21 2022-10-04
Länsstyrelsen i Gotlands län, Enheten för social hållbarhet och beredskap Folkhälsostrateg
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Vi söker därför en person som kan bidra till att stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete samt utveckla ett långsiktigt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Arbetet är självständigt och det ges stora möjligheter att utforma uppdraget tillsammans med kollegor på länsstyrelsen Gotland och andra länsstyrelser. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Förbereda, gen...
2022-09-15 2022-10-06
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Naturvårdsförvaltare
Många av våtmarkerna på Gotland är negativt påverkade av dikning och igenväxning och just nu pågår en satsning för att restaurera våtmarkerna i våra skyddade områden, d.v.s. naturreservat och Natura 2000-områden. Det kan även finnas våtmarksprojekt utanför våra skyddade områden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att identifiera lämpliga objekt, planera, beställa/upphandla åtgärderna för restaureringen. Restaureringsåtgärder som ingår är t.ex. röjning och hydrologisk restaurering genom igenläggning av diken. I arbetsuppgifterna ingår...
2022-09-13 2022-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Intresseanmälan: Poliser till grundutbildning för patrullhundförare på Gotland
Funktionen som patrullhundförare bedrivs ofta genom ensampatrullering varför stora krav ställs på dig som polis. Du ingår i en BF/IGV grupp på polisområdet där vi jobbar med lokal problembild. Träning sker tillsammans med övriga hundförare. Eftersom vi har hunden med oss hem förutsätter det att dina hemförhållanden är sådana att du kan hålla tjänstehund i bostaden samt att du är beredd att avsätta fritid för hundens dressyr och skötsel.
2022-09-10 2022-10-02
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Miljöskyddshandläggare
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med tillsyn, tillsynsvägledning och prövning av miljöfarlig verksamhet, i synnerhet täkter och kalk- och cementindustri. I tjänsten kan ingå andra uppgifter inom miljöområdet över tid, exempelvis miljömålsansvar med miljömålsuppföljning, tillstånd av transport av miljöfarligt avfall, granskning av överklaganden av kommunala beslut, yttranden i plansamråd och i tillståndsärenden som beslutas av Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Stockholms län eller Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
2022-09-08 2022-10-02