Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gotland, Myndighetsavdelningen Enhetschef funktionshinderenheten
Som enhetschef kommer du att leda och samordna arbetet på funktionshinderenheten. Avdelningen och enheterna jobbar efter Region Gotlands styrmodell vilket gör att du kommer ha tydliga mål att jobba emot tillsammans med dina medarbetare. Du kommer vara ansvarig för den handläggning som bedrivs på enheten. I ditt uppdrag kommer du att ha personal och arbetsmiljöansvar för ca 16 medarbetare och vara en viktig del i myndighetsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer samt verksamhetsutvecklare. Ditt arbete kommer innebära mycket oc...
2021-05-12 2021-05-30
Region Gotland, Sudrets förskoleområde Förskollärare
Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig och leder det systematiska kvalitetsarbetet. Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara drivande i förskolans projekt och barns lärprocesser. Du ser den pedagogiska lärmiljön som tillgänglig och föränderlig för att skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande och utforskande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap för barns lärprocesser och utveckling, leder reflektion och samtal med barn och kollegor. Du ...
2021-05-12 2021-05-30
Region Gotland, Sudrets skolområde Lärare, årskurs 1-3
Tjänsten innebär undervisning i årskurs 3 där du också blir mentor. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar ...
2021-05-12 2021-05-30
Region Gotland, Solberga skolområde Lärare hemkunskap
Du kommer att undervisa i årskurs 6, 8 och 9 i ämnet hemkunskap. Tillsammans med 2 kollegor ingår planering och undervisning i ämnet hemkunskap. Kollegialt lärande, sambedömning och ämnesutveckling är också en del i tjänsten. I din roll ingår mentorskap tillsammans med en lärarkollega kring en klass.
2021-05-12 2021-06-06
Region Gotland, Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin ST-läkare barn- och ungdomsmedicin
Läkararbetet på barn- och ungdomsmedicin ger en bred pediatrisk utbildning och en god grund för dig som vill bli läkare inom barn- och ungdomsmedicin. Som ST-läkare får du tidigt ansvar för egna patienter som sedan kan följas under hela vårdprocessen. Under ST-tjänstgöringen ingår du även som jour för gemensamma jourlinjen för medicin/infektion/barn och i beredskapsjouren för barn- och ungdomsmedicin. Vi har ett väl fungerande samarbete med den högspecialiserade vården framförallt i Stockholm och Lund. Delar av specialiseringstjänstgöringen...
2021-05-12 2021-05-30
Region Gotland, Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin
Som specialistläkare kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inklusive jourtjänstgöring, inom barn- och ungdomsmedicin. Tillsammans med kollegor förväntas du bidra till klinikens kompetens- och verksamhetsutveckling. Ö-läget kräver stor bredd på verksamheten liksom jour dygnet runt. Hos oss har vi korta beslutsvägar och ett klimat som underlättar samarbete kring patienterna över specialitetsgränserna. Ett flertal ST-läkare får sin utbildning här och i arbetet ingår handledning av ST-läkare och kandidater. Erfarenhetsutbyte med K...
2021-05-12 2021-06-13
Region Gotland, C2 norr Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/kväll/helg
Som sjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad vilket innebär att du gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten. Du identifierar behov av och genomför undervisning om egenvård och förmedlar dess betydelse för att förebygga och lindra besvär. På avdelning C2 Norr har du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Ibland behöver du agera snabbt och ibland är det någon patient eller anhörig som behöver ägnas mer tid. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsamm...
2021-05-12 2021-06-06
Region Gotland, C2 norr Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, natt
Som sjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad vilket innebär att du gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten. Du identifierar behov av och genomför undervisning om egenvård samt förmedlar dess betydelse för att förebygga och lindra besvär. På avdelning C2 Norr har du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Ibland behöver du agera snabbt och ibland är det någon patient eller anhörig som behöver ägnas mer tid. Under natten arbetar två sjuksköterskor tillsammans med...
2021-05-12 2021-06-06
Region Gotland, Wisbygymnasiet Biträdande rektor
Som biträdande rektor på Wisbygymnasiet har du, på delegation av rektor, ett ledningsansvar för ett antal gymnasie- och introduktionsprogram samt personal- och arbetsmiljöansvar för ca 30 medarbetare. Du kommer att arbeta med utveckling och systematiskt kvalitetsarbete på ett skolövergripande plan. Du har ett särskilt ansvar för att leda elevhälsoteamet, har skolledarrollen i möten med personal, elever och vårdnadshavare. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter, samtidigt som du blir en del av...
2021-05-12 2021-06-06
Region Gotland, fritidshemmet Stjärnan Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Nu söker vi dig som är lärare mot fritidshem/fritidspedagog till fritidshemmet på Stenkyrka skola. Du kommer att arbeta tillsammans med lärarna under skoldagen och på fritidshemmet på morgon, eftermiddag och under lov. Arbetet innebär att du tillsammans med övriga pedagoger planerar, leder, driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. Vi eftersträvar ett heldagsperspektiv på elevens dag och vi tycker det är viktigt att tillvarata olika yrkesgruppers kompetenser runt eleven. Fritidshemmet har även ett visst samarbete...
2021-05-12 2021-05-30
Region Gotland, Måltid Enhetschef avdelning måltid
I rollen som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du följer upp och utvärderar resultat med sikte på att utveckla och förbättra måltidsprocessen. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Därmed har du ett gemensamt ansvar tillsammans med övriga chefer för att avdelningen som helhet utvecklas och uppnår förväntade mål och resultat. Som enhetschef förväntas du också att bidra till att säkerställa verksamhetens kompetensförsörjning samt ha linjeansvar för meny- o...
2021-05-11 2021-05-23
Region Gotland, Kardiologi Undersköterska kardiologi, natt
Som undersköterska på avdelningen ansvarar du för 15 patienter i samarbete med två till tre sjuksköterskor. Patienter hjärtövervakas och två av våra platser är lätt-HIA-platser. Vi har ett högt in- och utflöde av patienter till avdelningen vilket bidrar till ett rörligt och roligt arbete med variationsrika nätter.
2021-05-11 2021-05-30
Region Gotland, Solberga skolområde Speciallärare/specialpedagog
Vi söker dig som vill vara en del av Solbergaskolans specialpedagogiska team och vara med oss i arbetet med att utveckla en god och tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogens/speciallärarens arbete på Solbergaskolan innebär att i samarbete med övrig elevhälsopersonal och pedagoger identifiera, analysera och medverka i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i elevers lärmiljöer. Du förväntas utgöra en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för lärare, rektorer, föräldrar och andra berörda. I ar...
2021-05-10 2021-06-06
Region Gotland, Avfallsavdelningen Avdelningschef Avfallsavdelningen
Ditt uppdrag blir att leda arbetet med att göra avdelningen säker, effektiv och rolig att arbeta inom. Du och dina medarbetare är viktiga i utvecklingen av vårt varumärke, vår myndighetsutövning och hur vi möter våra kunders behov. Som avdelningschef är du ansvarig för det kommunala renhållningsuppdraget och arbetar genom strategiska mål och visioner som är i samstämmighet med branschens utveckling. Du ansvarar fullt ut för ekonomin med en årsomsättning på ca 90 miljoner, drygt 30 medarbetare och verksamhet som utförs av både interna och exte...
2021-05-10 2021-05-30
Region Gotland, Psykiatrisk öppenvård Psykolog
I tjänsten ingår sedvanligt vuxenpsykiatriskt öppenvårdsarbete, vilket för psykologer innebär både utredningar och behandling. Utredningsarbetet utgår ofta från neuropsykiatriska frågeställningar. I arbetet ingår teammedverkan/teamsamarbete, i förekommande fall även samverkan med vårdgrannar i samråd med patient. Behandlingsarbetet kan ske såväl i grupp som individuellt utifrån olika metoder. Medverkan i kontinuerligt förbättringsarbete ingår som en naturlig del av arbetet.
2021-05-10 2021-06-13
Region Gotland, Vårdcentralen Visby Norr Distriktssköterska/sjuksköterska
Allmänt förekommande och omväxlande arbetsuppgifter för professionen distriktssköterska/ sjuksköterska på en vårdcentral är telefonrådgivning, bokningar och triagering i systemet TeleQ, administration av e-tjänsten 1177 eller som mottagningssjuksköterska. Mottagningsarbete innebär att självständigt och i team planera och utforma besök för patienter som behöver komma i kontakt med vårdcentralen, i form av "akutsköterska" och sedvanlig distriktssköterskemottagning. Vårdcentralen bedriver specialistmottagningar och teamarbete inom diabetes, A...
2021-05-10 2021-06-06
Region Gotland, Terra Nova förskoleområde Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas och har ansvaret för den pedagogiska utvecklingen av verksamheten. Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget planera, utveckla, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. På våra förskolor bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner. Dokumentation är en av grundpelarna i våra verksamheter. Förskolans pedagogik genomsyras av ett lekinriktat arbetssätt där barns inflytande och nyfikenhet s...
2021-05-09 2021-05-23
Region Gotland, Gråboskolan F-6 Lärare idrott och hälsa
Vi söker en lärare i Idrott och hälsa till Gråboskolan på 80-90% tjänstgöring. Du kommer att ansvara för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 1-6.
2021-05-07 2021-05-23
Region Gotland, Barn-/ungdomsmottagningen Sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin
Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta med sedvanliga mottagningsuppgifter. Du utför omvårdnadsspecifikt arbete som till exempel provtagningar, spirometri, injektioner, vaccinationer och pricktester. En del av arbetet består av telefonrådgivning där vi ger råd och bedömer om barnet är i behov av akut läkarbedömning. I arbetet på mottagningen ingår även att planera och boka in barn som ska på planerade läkarbesök. Här hanterar vi också remisser från primärvård och skola. Du ingår i team med dina kollegor och tillsammans har ni gemensamt...
2021-05-07 2021-05-30
Region Gotland, Stöd- och försörjning Socialsekreterare
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara att ta emot och behandla ansökningar som rör ekonomiskt bistånd, hyresgarantier eller andra boendefrågor. Du kommer att göra utredningar, bedömningar och fatta självständiga beslut. Du ansvarar för socialt förändringsarbete kopplat till försörjningsstödet, och är ofta drivande gentemot andra samverkanspartners. Du deltar aktivt i metod- och kvalitetssäkring av ekonomihandläggningen.
2021-05-07 2021-05-23
Region Gotland, Tjelvar skolområde Lärare, årskurs 1-3
Som lärare på Tjelvarskolan driver du tillsammans med arbetslaget den pedagogiska utvecklingen på skolan. Du planerar, bedriver, utvecklar och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov, skolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. På Tjelvarskolan ser vi att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för såväl elever som vuxna. Därför satsar vi på att utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem så att allas olika kompetenser skall kunna tas tillvara. Då fritidsperso...
2021-05-05 2021-05-23
Region Gotland, Romaskolan F-9 Matematiklärare/speciallärare
Under läsåret 2021/2022 startar Romaskolan upp en mindre grupp på åk 7-9. Till denna grupp söker vi en matematiklärare/speciallärare som tillsammans med en lärare i svenska bygger upp och ansvarar för gruppen. I ditt uppdrag som matematiklärare/speciallärare i gruppen ingår undervisning av elever, delat mentorskap och kontakter med undervisande lärare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. I tjänsten ingår även en mindre del av undervisning i klass samt stödundervisning för åk 7-9 i främst matematik i skolans studio....
2021-05-05 2021-05-23
Region Gotland, Solberga skolområde Lärare ma/no, årskurs 4-9
Du kommer att undervisa i ämnena matematik och/eller i no-ämnena för årskurs 7-9. Vi ser möjlighet till en flexibel lösning utifrån din ämneskombination. I kollegiet har vi lärare som enbart undervisar i matematik eller har en kombination ma/no samt lärare som enbart undervisar i no (fy/tk eller bi/ke). Utifrån hur vi utformar tjänsten med en ämneskombination som passar bäst, kommer du ingå i ett kollegialt samarbete med andra lärare utifrån ditt/dina ämnen kring planering, sambedömning och ämnesutveckling. I din roll ingår mentorskap til...
2021-05-04 2021-05-23
Region Gotland, Heldygnsvård psykiatri Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri
Som sjuksköterska på heldygnsvården ingår du i ett team av sammanlagt tio sjuksköterskor. Här finns två avdelningar, A och B med vardera nio vårdplatser. På avdelning A har vi två platser för BUP. Du ansvarar för den psykiatriska omvårdnaden av inneliggande patienter tillsammans med skötare och undersköterskor. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter ingår, såsom rond, läkemedelsdelning, samtal och dokumentering. På helger och kvällar ansvarar du tillsammans med annan sjuksköterska för vår akutmottagning dels genom telefonrådgivning men även besö...
2021-05-04 2021-05-23
Region Gotland, Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar Boendeassistent/stödassistent, sommarjobb
Arbetet innebär att ge stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning utifrån beslut om insats enligt SoL, LSS och HSL. Det här är en god möjlighet för dig som vill ha ett givande arbete vid sidan av dina studier eller om du vill ges möjligheten att själv styra över din arbetstid. Som timvikarie täcker du upp vid frånvaro i de olika verksamheterna som Kompetens och bemanningsenheten bemannar. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att motivera och stimulera utifrån individuella förutsättningar, behov och önskemål. ...
2021-05-04 2021-05-30
1 2 3 >