Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Stödresurs i matematik sökes åt våra ungdomar på gymnasiet
Dina arbetsuppgifter blir främst att i klassrummet stödja och hjälpa de ungdomar som läser matematik. Du kommer inte rätta prov eller sätta betyg, utan uteslutande coacha och stötta eleverna i deras matematikinlärning. Att stötta och hjälpa även i andra ämnen eller på en praktikplats kan också bli aktuellt Ungdomarna har stor delaktighet i sina studie- och praktiksituationer och du kommer samarbeta med ungdomarna utifrån just deras förutsättningar, situationer och behov. Delaktighet är en grundbult för verksamheten och eleverna ska mötas av ty...
2022-01-19 2022-02-18
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Familjestödjare
Vårt uppdrag är att utföra stöd och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk. Målet är att hjälpa familjerna att hitta strategier för att bemästra svårigheter, så att barnen kan bo kvar i sin hemmiljö, fungera i förskola/skola och på sin fritid. Vi möter familjer både i deras hem och i enhetens egna lokaler och anpassar insatser utifrån uppdrag och behov. Vi söker dig som vill arbeta som familjestödjare med barn, ungdomar och unga vuxna 0-20 år och deras föräldrar. Du som vill arbeta med oss tycker om att arbeta i ett när...
2022-01-10 2022-01-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen 1:e socialsekreterare till utredning och stöd
Som 1:e socialsekreterare kommer du att leda och fördela det dagliga arbetet, stödja handläggarna i deras arbete med utredningar och samarbetssamtal mm. 1:e socialsekreteraren ansvarar för metodutveckling och kontinuerlig översyn av rutiner och riktlinjer. Som 1:e socialsekreterare håller du dig uppdaterad vad gäller föreskrifter, allmänna råd från socialstyrelsen, förändringar inom lagstiftningen och dess tillämpning. Du samarbetar med de samarbetspartners som finns runt barn och ungdomar, både internt och externt. Vi har ett lösningsfokus...
2022-01-10 2022-02-06
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Barn och ungdomssamordnare
Vi söker nu två barn och ungdomssamordnare till öppenvården för enheten utredning och stöd. Befattningarna är nya vilket innebär att du ska vara flexibel och delta i utformningen av tjänsternas innehåll tillsammans med de familjestödjare som finns på enheten. Barn och ungdomssamordnarna arbetar med familjer där det finns oro kring ett barn eller ungdom, för att i ett tidigt skede bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling. Du arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar, barn och ungdomar i Gnesta kommun. Du ska ha...
2022-01-10 2022-01-31
Gnesta kommun Undersköterska för nattjänstgöring till Gnesta Hemtjänst
Arbetet innebär att du utför vård och omsorg i vårdtagarnas hem såsom till exempel hjälp med hygien, förflyttning, medicinering, larm och social dokumentation. En annan viktig del är att samarbeta med olika professioner såsom sjuksköterskor och rehabpersonal.
2022-01-10 2022-01-31
Gnesta kommun Enhetschef till nystartad enhet inom bygglov och miljö
Som enhetschef för denna enhet jobbar du nära samhällsbyggnadschefen och tillsammans arbetar ni strategiskt för att påverka kommunens utveckling går i linje med både lagstiftningarnas intentioner och den politiska viljeinriktningen. Du leder, stöttar och utvecklar enhetens medarbetare som idag består av 9 personer varav 3 bygglovshandläggare, 6 miljöinspektörer och 1 administratör. Tillsammans arbetar ni utifrån enhetens mål och uppdrag för att utveckla professionella processer inom myndighetsutövning, med en god service för kommunens invånare...
2022-01-05 2022-02-06
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare till socialpsykiatri
Arbetet innebär att ge boendestöd till en blandad målgrupp som har blivit beviljad en boendestödjande insats. Det är ett individuellt anpassat stöd som utgår från den enskildes behov och önskemål. Genom motiverande och praktiskt stödjande insatser hjälper vi klienterna att möta och hantera vardagslivets olika situationer. Målet är att stödet ska leda till att hen kan leva ett så självständigt liv som möjligt utefter sina förmågor. Arbetet kräver bland annat samarbete men andra enheter och aktörer, internt som externt. Du har ansvar för soci...
2021-12-28 2022-01-23
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar särskilt boende, ordinärt boende, LSS samt socialpsykiatri. Som sjuksköterska inom kommunal vård har du ett varierat uppdrag där du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska är en viktig pusselbit. Du ansvarar för dina patienter där du tillgodoser deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser såsom bedömningar av hälsotillstånd, uppföljningar dokumentation samt samverkar med andra professioner runt vårdtagaren. Handledning samt att delegera omvårdnadspersonal är även det en arbetsuppgift som ingår i uppdraget. Vis...
2021-12-23 2022-02-20
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog F-9 Frejaskolan
Som specialpedagog på Frejaskolan F-9 förväntas du bidra positivt till skolans skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Grundtanken i elevhälsoarbetet är att alla professioner samarbetar för att hitta strategier och arbetssätt som främjar alla elevers lärande och hälsa. I elevhälsoteamet ingår förutom specialpedagog även skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, talpedagog, speciallärare och skolledning. Vi anser att det främjande och förebyggande arbetet ska stå i centrum. Du är ett stöd för pedagogerna genom att du genomför observati...
2021-08-27 2022-02-11