Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurs till förskolan Korallen
Vi söker en kreativ, kompetent medarbetare som är intresserad och har erfarenhet av arbete med barn som har särskilda behov inom språkstörning och NPF. Du kommer arbeta tillsammans med två pedagoger med barn i åldern 4-5. Du har erfarenhet av liknande arbete och finner det stimulerande och intressant. Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan. Du har ett tydligt barnfok...
2021-10-13 2021-10-31
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kanslichef
Som chef för Gnesta kommuns kansli ansvarar du för enhetens leverans, utveckling, personal och ekonomi. Till din hjälp har du fem engagerade medarbetare. Enheten ansvarar bland annat för kommunens ärendehanteringssystem, nämndprocesserna och är en viktig länk i kommunens arbete med digitalisering. Du är rådgivare till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt stödjer kommunens förvaltningar i juridiska frågor, antingen genom egen kompetens eller extern. Du skall uppskatta att vara operativ. Uppdraget är både utmanande och omväxlande. ...
2021-10-13 2021-10-31
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie Frejaskolan
Vi söker en utbildad bibliotekarie till vårt skolbibliotek på Frejaskolan F-9. Sedvanliga uppgifter ingår, så som att tillse att biblioteket håller en visuellt god standard, sköta in- och utlåning av böcker via bokningssystemet Book-IT samt att vara ett stöd för pedagoger som besöker biblioteket med sina klasser, där guidning och åldersadekvata tips i bokvärlden är en del. Vi ser gärna att du kan hålla boksamtal i Aidan Chambers andra för att bidra till att skapa en större läsande värld.
2021-10-12 2021-11-26
Gnesta kommun Dansutskolan söker lärare mot fritidshem
Inom fritidshemsverksamheten ansvarar du tillsammans med övriga kollegor för att utveckla det pedagogiska arbetet och erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevens behov, intressen och erfarenheter. Du planerar och genomför undervisning inom ramen för fritidshemmet i samarbete med dina kollegor. Du är delaktig i utvecklingen av rastverksamheten tillsammans med elever som gått trivselledarutbildning. Under förmiddagen arbetar du även i klass med ett uppdrag som kan variera över tid utifrån organisation och behov.
2021-10-11 2021-11-30
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg Arbetsterapeut
I arbetet som leg arbetsterapeut skapar du förutsättningar för den enskilde att leva så aktivt och självständigt som möjligt. Det innefattar att utreda, planera samt genomföra och följa upp insatser och åtgärder. Genomföra funktionsbedömningar samt ansvara för utprovning av hjälpmedel. Handleda, utbilda och instruera personal i ett rehabiliterande arbetssätt utifrån de individuella vårdplanerna. Du deltar också aktivt i teammöten samt vårdplaneringar runt dina patienter.
2021-10-06 2021-10-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska
Som sjuksköterska inom kommunal vård har du ett varierat uppdrag där du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska är en viktig pusselbit. Du ansvarar för ett boende där du tillgodoser dina vårdtagares behov av hälso- och sjukvårdsinsatser såsom bedömningar av hälsotillstånd, uppföljningar, dokumenterar samt samverkar med andra professioner runt vårdtagaren. Vi arbetar i team runt vårdtagaren där du som sjuksköterska oftast är den som håller i trådarna. Visst kvälls- och helgarbete förekommer.
2021-10-06 2021-10-31
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till förskolan Ringleken
Som barnskötare arbetar du utifrån aktuella styrdokument när du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget, med fokus på att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du anpassar ditt bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du driver både din egen och förskolans utveckling framåt. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att skapa en positiv och utvecklande miljö för barngruppen.
2021-10-06 2021-10-24
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till förskolan Fågeldansen
Som barnskötare arbetar du utifrån aktuella styrdokument när du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget, med fokus på att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du anpassar ditt bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du driver både din egen och förskolans utveckling framåt. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att skapa en positiv och utvecklande miljö för barngruppen.
2021-10-06 2021-10-24
Gnesta kommun Enhetschef Utredning och stöd
Som chef för Utredning och stöd utvecklar du genom tillitsbaserad ledning och styrning enheten tillsammans med dina medarbetare. Inom givna ekonomiska ramar skapar ni en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet, effektivitet, rättssäkerhet med ett tydligt brukar- och barnperspektiv. Du leder och formar enheten med tydligt brukarorienterade processer, metoder och arbetssätt med en hög grad av flexibilitet och anpassningsförmåga utifrån förändringar i omvärld och politiska riktningar. Då Socialförvaltningen är inne i ett förändringsarbe...
2021-10-01 2021-10-25
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurs till förskolan Kristallen
Vi söker en kreativ, kompetent medarbetare som är intresserad av arbete med barn med autism. Du kommer arbeta tillsammans med tre pedagoger på en 1-3 års avdelning. Du har erfarenhet av liknande arbete och finner det stimulerande och intressant. Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan. Du har ett tydligt barnfokus och bidrar genom ditt förhållningssätt och din kunskap...
2021-10-01 2021-10-18
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Frejaskolan söker lärare i fritidshem (med inriktning musik)
Just nu söker vi engagerade lärare i fritidshem till arbete på Frejaskolan i Gnesta, med gångavstånd till tåg-, pendel- och busstationen. Vi ser gärna att du är behörig i att undervisa i musik. Du planerar och genomför undervisning inom ramen för fritidshemmet. Det innebär att du tillsammans med lärare i F-3 tar ansvar för och utvecklar elevernas olika förmågor ur ett fritidshemsperspektiv med fokus på just det specifika uppdraget. Under dagen arbetar du även i klass. Du har även ansvar för att skapa en rastverksamhet som gynnar elevernas utv...
2021-08-31 2021-11-30
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog F-9 Frejaskolan
Som specialpedagog på Frejaskolan F-9 förväntas du bidra positivt till skolans skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Grundtanken i elevhälsoarbetet är att alla professioner samarbetar för att hitta strategier och arbetssätt som främjar alla elevers lärande och hälsa. Vi anser att det främjande och förebyggande arbetet ska stå i centrum. Du är ett stöd för pedagogerna i deras dagliga arbete med eleverna och du genomför observationer, kartläggningar och pedagogiska utredningar och bistår skolledningen i beslut kring särskilt stöd o...
2021-08-27 2021-10-30
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Frejaskolan
Som timvikarie ingår du i vår interna vikariepool. I de lägre årskurserna arbetar du som klasslärare, medan du i de högre årskurserna arbetar som lärarvikarie i olika ämnen.
2021-08-12 2021-12-12