Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Verksamhetschef till Vårdcentralen Kärråkra i Eslöv
Vi ser nu fram emot att välkomna dig som vill anta utmaningen att driva och utveckla framtidens primärvård tillsammans med engagerade medarbetare på Vårdcentralen Kärråkra! I din roll som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheten utifrån de villkor som ges inom Hälsovalet och med utgångspunkt i Region Skånes värdegrund. Du tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och arbetar med och för medarbetarkraften hos verksamhetens medarbetare. Vidare tar du ansvar för och har frihet att självständigt arbeta för att utveckla en för patienterna e...
2021-10-20 2021-11-03
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Säsongsanställd Idrottsplatsvaktmästare
Du ansvarar för skötsel av våra grönytor och underhåll av våra idrottsanläggningar. I dina arbetsuppgifter ingår även gräsklippning och maskinkörning. Som idrottsplatsvaktmästare ger du service åt våra kunder samt har mycket kontakt med våra besökare på de olika idrottsanläggningarna.
2021-10-20 2021-11-10
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Socialpedagog till serviceboende enligt LSS
Som socialpedagog ger du stöd och service enligt brukarnas behov och önskemål utifrån individuella genomförandeplaner. Stödinsatserna utgår från brukarens individuella behov för att främja brukarens integritet, delaktighet i beslut och utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Du stödjer den enskilde genom att följa med på olika sociala aktiviteter. Vi arbetar i team och du samverkar med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners såsom vuxenhabilitering, psykiatri och vårdcentraler. I din roll som So...
2021-10-18 2021-11-07
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Eslövs kommun söker måltidsbiträde till måltidsavdelningens kök
Eslövs kommun har visionen att servera Skånes bästa måltider. Vill du vara med och förverkliga vår vision? Vi erbjuder anställning på timmar vid behov. Hos oss får du arbeta med kreativ matlagning. Vi lägger stor vikt vid att laga modern och hållbar mat till våra matgäster. Miljö och hållbarhet är naturligtvis också ett stort fokus hos oss. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med våra måltidsutvecklare med att utveckla verksamheten och skapa riktigt bra måltidsupplevelse för våra matgäster. Våra matgäster finns inom förskolor, skolor och ...
2021-10-18 2021-11-21
Eslövs kommun, Administrativa funktionen Administrativ controller
Arbetet som administrativ controller innebär att du kommer arbeta med diverse kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom Barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden. Tjänsten ansvarar för förvaltningens arbete med digital arkivering med därtill tillhörande styrdokument, sköta viss central diarieföring, vara kontaktperson gentemot kommunens kommunikationsavdelning för e-tjänster, samt visst utredningsarbete som t ex svara på remisser och skriva nämndsärende. Du har förmåga att koordinera enklare processer och kommer arbeta med at...
2021-10-18 2021-11-08
Eslövs kommun, Administrativa funktionen Jurist till Eslövs kommun
Som jurist inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer du huvudsakligen arbeta med ärende som har sin grund i socialrätt, skollagen och kommunalrätt. Dina arbetsuppgifter består främst av att företräda nämnden vid domstol, skriva fram yttrande kopplade till rättsärende, samt ge kvalificerad muntlig och skriftlig juridisk rådgivning till förvaltningens tjänstemän. Du kommer vara förvaltningens GDPR ansvarig, vilket bland annat innebär att upprätta personuppgiftsavtal för olika digitala system samt hantera incidentrapporter. Tjänsten innebä...
2021-10-18 2021-11-08
Eslövs kommun Gör skillnad som speciallärare i vår centrala undervisningsgrupp!
Som medarbetare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag kring en åldersintegrerad elevgrupp där ni gemensamt ansvarar för att eleverna och verksamheten utvecklas samt att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för lärande. Ett gott arbete i Centrala undervisningsgruppen förutsätter också en nära samverkan med vårdnadshavare, hemskolans personal, socialtjänsten, BUP, HAB och andra viktiga aktörer i elevernas nätverk. I ditt uppdrag som speciallärare kommer du att: • Planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i behov av s...
2021-10-15 2021-11-07
Eslövs kommun Gör skillnad som lärare i vår Centrala undervisningsgrupp!
Som medarbetare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag kring en åldersintegrerad elevgrupp där ni gemensamt ansvarar för att eleverna och verksamheten utvecklas samt att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för lärande. Ett gott arbete i Centrala undervisningsgruppen förutsätter också en nära samverkan med vårdnadshavare, hemskolans personal, socialtjänsten, BUP, HAB och andra viktiga aktörer i elevernas nätverk. I ditt uppdrag som lärare kommer du att: • Planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i behov av särskilt...
2021-10-15 2021-10-31
Eslövs kommun, Marieskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Marieskolan
Som fritidspedagog ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. I uppdraget som fritidspedagog har du huvudfokus mot fritidshemsverksamheten men arbetar i skola under skoldagen i samverkan med klasslärare och andra pedagoger. Arbete i skolan innebär undervisning i bland annat bild, beroende på din behörighet. Du arbetar utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd för fritidshem och omsätter dem till meningsfullt lärande för eleverna. Andra arbetsuppgifter än de ovan nämnda kan förekomma bero...
2021-10-14 2021-10-28
Eslövs kommun, Myndighet Biståndshandläggare till Myndighetsenheten
Som biståndshandläggare arbetar du utifrån en helhetssyn och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan, ett rehabiliterande synsätt. Dina främsta arbetsuppgifter blir att utreda och bedöma behov gällande hemtjänst, dagverksamhet, korttidsplats, vård- och omsorgsboende och därefter besluta enligt Socialtjänstlagen. I dina arbetsuppgifter ingår även att delta i SIP och nätverksmöten, skriva yttranden, vårdplanera inneliggande brukare, ansvara för telefontid och delta i utvecklingsarbetet. Arbetet förutsätter en rättssäker...
2021-10-14 2021-10-28
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Veterinärer till Distriktsveterinärerna Flyinge
Som veterinär hos oss kommer du främst att arbeta med häst och/eller smådjur. Även i liten omfattning med lantbrukets djur. Vår smådjursklinik har öppet alla vardagar i veckan och denna bemannas dagligen av två veterinärer. På vår klinik tar vi hand om förebyggande åtgärder såsom vaccinationer, kastrationer och tandbehandlingar samt utför olika former av mjukdelskirurgi. Vi tar även in patienter för utredningar och patienter av mer akut karaktär. Även hästverksamheten är dels av akut karaktär men vi har även där en hel del planerade besök s...
2021-10-13 2021-11-03
Eslövs kommun, Sallerupskolan Skolbibliotekarie till Sallerupskolan
I dina arbetsuppgifter ingår t ex att - ha ett nära samarbete med kolleger, skolledning och elevhälsa för att skolbiblioteket ska vara en självklar och integrerad del i den pedagogiska verksamheten. - bygga upp och planera för ett mediebestånd som motsvarar elevernas behov och intressen. - stärka hela skolans läskultur genom olika läsfrämjande insatser för att öka elevernas läsförståelse. - vara en självklar del i undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens. - skapa kreativa språkmiljöer. - bidra med spetskompetens. - planera o...
2021-10-13 2021-10-31
Eslövs kommun, Ekonomiavdelningen Kvalificerad ekonom
Som ekonom på kommunledningskontorets ekonomiavdelning kommer du huvudsakligen att arbeta med kommunens centrala redovisning, delårsrapport, årsredovisning och anläggningsregister. Det gör du i samarbete med andra ekonomer och med ekonomiassistenter på ekonomiavdelningen. Du kommer också att stödja andra förvaltningar i deras arbete med redovisning och uppföljning samt kan vara föredragande vid politiska, och andra, sammanträden. I rollen ingår utvecklingsarbete där du aktivt ska bidra till effektivare processer och metoder samt ökad automatis...
2021-10-12 2021-10-27
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Eslövs kommun söker en sjuksköterska inom LSS
Som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård/LSS är du omvårdnadsansvarig och utför eller delegerar HSL insatser patienterna har behov av. Du har ansvar för att delegera, handleda och stödja personal på respektive boende i HSL uppgifterna. Arbetsuppgifterna består i hög grad av bedömningar, bibehålla status hos patienten men också att lösa akuta behov som uppstår. Vi bedriver en avancerad vård i hemmet med stöd av vårdcentralerna, ASIH, Mobila teamet och Falks. Detta innebär att som LSS sköterska i kommunen har du många kontaktytor och är en d...
2021-10-12 2021-10-31
Eslövs kommun, Förskoleområde norr Förskollärare
För oss är det viktigt att som vuxen vara en nyfiken medforskare tillsammans med barnen. På Paletten arbetar vi med ett utforskande förhållningssätt där vi sätter barnens och personalens nyfikenhet i fokus. Vi värnar vikten av möten på förskolan där vi tänker att en stor del av lärandet sker. Många av de dagliga mötena sker på förskolans Torg där lärmiljöerna kompletterar hemvisterna. Tillsammans med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga lärmiljön utifrån barnens intressen och behov samt att s...
2021-10-11 2021-10-31
Eslövs kommun, Kultur och Fritid Fritidsstrateg
Som fritidsstrateg är du en resurs för att stärka våra insatser i arbetet för en socialt hållbar kommun och jämlik folkhälsa. I dina arbetsuppgifter ingår att planera direkta och främjande insatser som stärker kommunens invånare, sett utifrån fritidens betydelse i ett helhetsperspektiv. Exempel på arbetsuppgifter: - Samordning av arbetet med fritidspolitiskt program - Jobba med ständig utveckling gentemot föreningslivet - Samordna arbetet med Fritidsbanken och genomföra aktiviteter kopplade till detta - Lovaktiviteter
2021-10-11 2021-10-29
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Vi söker en sjuksköterska alternativt distriktssköterska som har utbildning i motiverande samtalsteknik och med genuint intresse för rehabiliteringsprocessen för patienter som är sjukskrivna eller riskerar att hamna i en sådan. Tjänsten kommer innefatta att vara vår rehabiliteringskoordinator på viss del av tjänsten. Som koordinator kommer du att arbeta nära med våra läkare och vara enhetens förlänga arm gentemot försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsgivare och andra myndigheter som ett stöd för våra patienter under deras rehabilitering. Du...
2021-10-07 2021-11-03
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Skolvaktmästare
Som vaktmästare har du en viktig roll kring service och bemötande gentemot elever, vårdnadshavare, personal och övriga du möter under din arbetstid. Arbetet innebär en del ensamarbete men du har ett stort härligt gäng till kollegor som finns nära till hands. Tjänsten innefattar: * Skötsel och löpande underhåll av skolans lokaler och skolgård * Möbelflytt * Tagg och nyckelhantering * Kontroll av larm- och låssystem * Varubeställningar och leveranser * Kontroll av teknisk utrustning
2021-10-01 2021-10-31
Eslövs kommun, Gymnasieskolan grundskolelärare/speciallärare med inriktning utvecklingsstörning
Vi söker dig som vill vara med att vidareutveckla vår gymnasiesärskola, är engagerad, driven och som har ett stort intresse för elevgruppen. Det innebär också att vara lyhörd och ha en förmåga att anpassa undervisningen. Elevernas förmågor och behov är inbördes varierande och likaså omsorgsbehovet för dagen och stunden. Som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen utifrån aktuell kursplan och med utgångspunkt från elevernas olika förmågor och behov. Undervisningen är på vå...
2021-10-01 2021-10-22
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Speciallärare i gymnasieämnen
Som speciallärare hos oss ger du stöd till lärare i val av undervisningsmetoder i klassrummet med mål att skapa en god lärandesituation som inriktar sig till alla elevers behov och förutsättningar på grupp- och individnivå. Du kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön samt bidrar med kunskap kring extra anpassningar och elevers behov av särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår även att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer i samverkan med kolleger och ledning. I rollen som speciallärare ingår du i skol...
2021-10-01 2021-10-22
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterska till vårt demensboende i Eslöv
I rollen som sjuksköterska på Kärråkra demensboende ingår du i ett team med erfarna kollegor. Ni arbetar tätt ihop och skapar och bibehåller goda relationer med patienter och deras anhöriga. I rollen kommer du att samarbeta med många olika professioner för att ge dessa patienter en god och säker vård. Arbetsuppgifterna består av i hög grad bedömningar, bibehålla status hos patienten men också att lösa akuta behov som uppstår. Tjänsten är förlagd dagtid med helgtjänstgöring var sjätte vecka. Vi arbetar med BPSD vilket utmynnar i handlings- och...
2021-10-01 2021-10-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till verksamhetsområde vuxenpsykiatri i Lund och Eslöv
Vi söker nu dig som vill ha ett omväxlande och stimulerande arbete som medicinsk sekreterare hos oss! Tjänsten är placerad i Eslöv med 50 procents tjänstgöring på PRE i Eslöv och 50 procent på psykosmottagningen i Lund. I din roll som medicinsk sekreterare ingår sedvanliga arbetsuppgifter så som journalskrivning i Melior. Vidare ansvarar du för den administrativa servicen, vilket exempelvis innefattar utskrift av diktat, brev, intyg samt remisshantering. Du deltar även vid mottagningarnas remissgenomgångar och APT. I din roll kommer du vara IT...
2021-09-29 2021-11-10
Eslövs kommun, Språkutvecklingscentrum Modersmålslärare och studiehandledare i litauiska
Språkutvecklingscentrum i Eslöv söker en modersmålslärare och studiehandledare i litauiska. Hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag som präglas av gott kollegialt arbete och regelbundet kollegialt lärande. Du kommer att bedriva undervisning i modersmål och studiehandledning i litauiska. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och att deras självkänsla stärks. Tjänsten...
2021-09-24 2021-10-24
Eslövs kommun Entreprenadupphandlare till serviceförvaltningen i Eslövs kommun
Som Entreprenadupphandlare ingår du i ett sammanhang på serviceförvaltningen där gott samarbetsklimat och hög serviceanda är viktigt. Tillsammans med förvaltningens upphandlingsjurist ansvarar du för att planera, genomföra och slutföra upphandlingar samt är du delaktig i att vidareutveckla effektiva inköp och arbetsprocesser inom förvaltningen. Även samarbete med andra förvaltningar i form av gemensamma upphandlingar eller som samordningsfunktion förekommer. Samarbete med kommunens inköpsavdelning är en viktig del av ditt uppdrag. I viss omfatt...
2021-09-23 2021-10-25
Eslövs kommun, Hemvården Öster Eslövs kommun söker undersköterskor till hemvården
Som undersköterska i hemvården utför du omsorg-, omvårdnads- och serviceinsatser i brukarens hem. Du utgår alltid från brukarens egna förmågor där du arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt för att förbättra brukarens livskvalité. Arbetet som undersköterska är varierande och arbetsuppgifterna består bland annat av delegerade arbetsuppgifter, inköp, städ och tvätt samt andra sociala aktiviteter. Hemvården består av fem olika enheter/områden. Hemvården Ytter förflyttar sig med bil och övriga enheter med cykel eller gång. Insatserna pl...
2021-09-21 2021-10-24
1 2 >