Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Storkalmars gruppboende Sommarvikarier, undersköterskor och vårdbiträden, till Danderyds kommun
I rollen som undersköterska/vårdbiträde ger du boenden en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. Du kommer att bedriva vård och omsorgsarbete enligt rutiner och genomförandeplan. Du kommer att stödja och motivera de äldre, skapa trygghet och ha kontakt med närstående. Din roll innebär också att vara till hjälp och ge stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelse. Du kommer att ha övriga uppgifter som ingår i den dagliga driften inom ve...
2023-02-07 2023-02-28
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Registrator sökes till miljö- och stadsbyggnadskontoret, Danderyds kommun
I kontorets registratur arbetar vi med registrering av ärenden inom bygglovs- och miljöprocesserna och utlämning av allmänna handlingar. Processerna är till stor del digitala. Då vi är en myndighet ska du jobba för kvalitet i diarieföring och dokumenthantering. Som registrator kommer du säkerställa att kontorets registratur följer lagar, riktlinjer och handläggningstider. I samband med registrering av inkommande ärenden och utlämning av allmän handling kommer du hantera sekretess. Sekretess vid registrering och utlämning av allmän handling ka...
2023-02-01 2023-02-22
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, Projektavdelningen Trafikstrateg till Danderyds kommun
Som trafikstrateg håller du ihop och driver det övergripande arbetet med kommunens trafikinfrastruktur som en del i den långsiktiga samhällsplaneringen. Det sker bland annat genom att ta fram och utveckla styrande dokument såsom trafik- och parkeringsstrategier, cykelplan mm. I ditt uppdrag ingår att företräda kommunen i olika frågor gentemot trafikhuvudmännen som agerar i kommunen. Du kommer också att ta en roll som kommunens expert i trafikrelaterade frågor i den långsiktiga planeringen. I Storstockholms nordostsektor, StoNo, samverkar kommun...
2023-02-01 2023-02-22
Danderyds kommun, Vård och omsorg Fysioterapeut till Danderyds kommun
Du kommer att arbeta i nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans med arbetsterapeuten utgör du en viktig pusselbit i utformandet av en meningsfull vardag för de boende. Du handleder omvårdnadspersonalens ansvarstagande i ett hälsofrämjande arbetssätt och du är med och skapar en meningsfull och aktiv vardag för de äldre. Du säkerställer och deltar i det multiprofessionella teamet runt den boende. Dokumentation sker i Treserva. Fysioterapeuten i teamet ansvarar för: • Fysioterapeutens ansvarsområde o...
2023-01-31 2023-02-19
Danderyds kommun, Stocksundsgårdens äldreboende Sjuksköterska Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
Som sjuksköterska hos oss kommer du att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ca 15 boende och arbeta nära din sjuksköterskekollega. Du kommer arbeta tvärprofessionellt tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. I din roll kommer du att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna i omvårdnadsarbetet och ha ett nära samarbete med vår läkarorganisation. Kompetensutveckling är möjlig, via egen regis kompetensmodell för sjuksköterskor. I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, delegering, dokumen...
2023-01-31 2023-02-21
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd till Danderyds kommun
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöavdelningen har du en viktig funktion och bedriver för den här tjänsten myndighetsutövning med stöd i miljöbalken. Miljöarbetet i kommunen ligger i framkant enligt den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. Du kommer att arbeta huvudsakligen med miljöskydd. Som miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus på miljöskydd går ditt arbete främst ut på att arbeta med tillsyn, anmälningar och övrig ärendehantering inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, bergvärme, infrastrukturprojekt, avfall oc...
2023-01-30 2023-02-20
Danderyds kommun, Enebybergs skola Barnskötare till förskoleklass, Danderyds kommun
En kollega i förskoleklass ska gå på föräldraledighet hela 2023. Vi söker därför en vikarie som brinner för att arbete på fritids med skolans yngsta elever. Är det du? Du kommer att ingå i ett arbetslag runt två förskoleklasser. Tillsammans med två förskollärare och två barnskötarkollegor, följer du eleverna under hela deras dag i skolan och på fritids. Förskollärarna är pedagogiskt ansvarig för verksamheten under skoltid och ditt uppdrag är då att stötta och utmana elever. Du är dessutom ett stöd för eleverna under lunchtid och raster. Tillsa...
2023-01-26 2023-02-09
Danderyds kommun, HR-avdelningen HR-konsult med inriktning statistik och system, Danderyds kommun
Som HR-konsult arbetar du, ungefär halvtid, konsultativt mot chefer och som ett kvalificerat expertstöd till chefer i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering. Resterande del av din din roll innebär att arbeta med statistik och att vara specialist i några av HRs system, bland annat kommer du att arbeta med LAS-dagar och personalstatistik med ett systemansvar i Win-Las och Hypergene. Du kommer också att ge stöd till ledningsgruppen och HR-chef med bla HR-statistik och samordning av lönekartläggning. Kommunen har en extern samarbe...
2023-01-23 2023-02-12
Danderyds kommun, Trygghet och säkerhet Beredskapssamordnare till Danderyds kommun
I din roll som beredskapssamordnare kommer du att handlägga, driva och utveckla kommunens krisberedskapsarbete, med utgångspunkt från bl.a. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Som beredskapssamordnare bidrar du med expertis inom ditt ämnesområde under säkerhetschefens ansvar men ska också kunna verka som generalist inom hela trygghets- och säkerhetsområdet. Det ökade fokuset och behovet av krisberedskap och civilt försvar ökar i samhället, och arbetet är både ...
2023-01-20 2023-02-19
Danderyds kommun, Socialkontoret, Enheten för äldre- och handikappomsorg Gruppchef funktionsnedsättning LSS och SoL, Danderyds kommun
Gruppchefen har personalansvar, ansvar för processerna myndighetsutövning inom LSS och bostadsanpassning. Närmsta arbetsgrupp består av fyra LSS-handläggare, en rörlig handläggare och en handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Samarbetar med avdelningschef och andra gruppchefer på Socialförvaltningen. Gruppchefen har ett ansvar för handläggningsprocessen inklusive uppföljning av verkställighet. I tjänsten ingår det att uppdatera och utforma rutiner, summera erfarenheter om kvalitet i verksamheter, bevaka ny lagstiftning och nyheter inom områd...
2023-01-20 2023-02-12
Danderyds kommun, Bildningsförvaltningen Vi söker en skolchef tillika verksamhetsområdeschef till kommunens förskolor, Danderyd
I rollen som skolchef för förskolan har du verksamhets-, budget- och personalansvar. Du leder och utvecklar verksamhetsområdet tillsammans med fyra underställda förskolerektorer. Du samverkar med skolchefen för grundskola och gymnasieskola så att kommunens utbildningsverksamheter genomsyras av en röd tråd från 119 år. I tjänsten ingår även övergripande utvecklingsuppdrag inom bildningsförvaltningen samt ledningen för kommunövergripande verksamheter såsom den öppna förskolan. Ytterligare ansvarsområden kan tillkomma beroende på den sökandes komp...
2023-01-19 2023-02-09
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Socialsekreterare i mottagningsgruppen till Socialförvaltningen, Danderyds kommun
Nu utökar vi mottagningsgruppen med en socialsekreterare för att få möjlighet att arbeta mer med samverkan och utvecklingsarbete utöver de ärenden vi hanterar. I rollen som Socialsekreterare i mottagningsgruppen kommer du tillsammans med ytterligare två socialsekreterare arbeta med att ta emot anmälningar och ansökningar avseende barn och ungdomar (0-20 år) för att göra en förhandsbedömning och lämna förslag till beslut om att inleda utredning eller ej. I rollen ingår det även att i vissa fall skriva LUL-yttranden. I tjänsten ingår det även...
2023-01-19 2023-02-09
Danderyds kommun, Tekniska kontoret - chefsbefattningar Mark och planeringschef i Danderyds kommun
Som ansvarig för avdelningen håller du ihop och driver kommunens övergripande samhällsutvecklingsfrågor med ansvar för kommunens exploaterings- och markägarfrågor samt kommunens fastighetsstrategiska frågor. Du jobbar nära politiken och kommer vara föredragande i frågor som beslutas i kommunstyrelsen och dess utskott. I ditt uppdrag ingår att företräda kommunen i olika frågor och leda förhandlingar med externa parter inklusive exploatörer. Du ansvarar också för kommunens långsiktiga samhällsutveckling, strategiska miljö- och hållbarhetsarbet...
2023-01-17 2023-02-09