Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Dalarnas län

Här kan du hitta alla lediga jobb i Dalarna i den offentliga sektorn. Kategorisera din sökning ovan för ett mer träffsäkert resultat. Välj antingen ett brett område, som hotell, restaurang, storhushåll eller säkerhetsarbete, eller gör en mer specificerad sökning under en kategori. Hos oss hittar du den optimala listningen för offentliga jobb Dalarnas län, så har du tänkt söka jobb i Dalarna, är detta det bästa stället att börja på.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Mäns våld mot kvinnor/Våld i nära relationer
Länsstyrelsen arbetar med integrationsfrågor ur flera perspektiv. Bland annat att främja kommunernas beredskap, kapacitet och i det sammanhanget främja regional samverkan. Arbetet att främja mottagandet av nyanlända inkluderar ett regionalt utvecklingsarbete som gynnar nyanländas möjligheter till etablering, däribland att främja etablering på den svenska arbetsmarknaden. Att vara en länk mellan nationella myndigheter och kommuner och organisationer. Huvuduppgifterna i tjänsten är att verka för utveckling av olika integrationsinsatser i länet, ...
2021-02-24 2021-03-14
Malung-Sälens kommun Lärare Ma/No åk 7-9 till Ungärde skola
Ungärde skola har idag ca 210 elever och är belägen 3 mil söder om Sälenfjällen. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-9 samt fritidsverksamhet. Inför höstterminen 2021 söker vi dig som vill undervisa i Matematik och NO i årskurserna 7-9. Som lärare hos oss förväntas du ta eget ansvar och ständigt arbeta för att skapa goda förutsättningar för varje enskild elevs behov. Då vi är inne i en process där undervisning och kommunikation utvecklas digitalt, förväntas du ha en vilja att delta i det arbetet och vara positiv till förändringen. I ...
2021-02-24 2021-03-21
Borlänge kommun, Bildningssektorn/IFO Behandlare till HVB Stoltzen
På Stoltzen HVB arbetar vi med vuxna som har missbruk/beroende problematik där verksamhetens grund vilar på 12-stegs filosofi i kombination med KBT. Som behandlare hos oss kommer du att tillsammans med en till behandlare planera och genomföra behandling vilket innefattar bl.a. att hålla i grupper, redovisningar samt enskilda behandlande samtal. Denna tjänst innefattar ett visst behandlingsansvar vilket betyder att du behöver ha god förmåga att kommunicera med andra människor då kontakt med socialtjänst kommer att vara en del av ditt uppdrag.
2021-02-24 2021-03-10
Vansbro kommun Specialpedagog/speciallärare - med intresse för utveckling av digitalt arbete
Vi söker dig som är specialpedagog/speciallärare till Lärcentrum, vuxenutbildning. Vi har alltid elevens utveckling och lärande i fokus och vi tror på att varje elev kan nå sin fulla potential med rätt förutsättningar. Du möter eleverna där de befinner sig och låter de utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar och du kan verkligen skapa och vidmakthålla relation till elever. Som specialpedagog/speciallärare på Lärcentrum medverkar du till att elever och studerande som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkludera...
2021-02-24 2021-03-12
Vansbro kommun Projektledare och utbildare inom digital teknik
Vi har alltid elevens utveckling och lärande i fokus och vi tror på att varje elev kan nå sin fulla potential med rätt förutsättningar. Rollen som projektledare och utbildare inom digital teknik innebär att ha det övergripande ansvaret för projektet. Organisera och driva utvecklingen i projektet samt leda/coacha övriga medarbetare som jobbar i projektet. Ekonomiskt ansvar inklusive slutredovisning vid projekttidens slut. Du ska ansvara för att marknadsföra lärcentrum för att kommunicera lärcentrums roll och uppdrag till kommunens invånare. I ...
2021-02-24 2021-03-12
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen Stödassistent till daglig verksamhet LSS
Som stödassistent arbetar du på egen hand med en grupp brukare där du utformar arbetet utifrån varje enskild individs behov/beslut samt utifrån de sysslor som ni får tilldelade. Du upprättar genomförandeplaner, dokumenterar och har kontakt med olika nätverk kopplat till uppdraget. Det viktiga är att du är engagerad och har fokus på brukarens bästa och arbetar individanpassat. Arbetet kan vara utmanande och varierande, därför behöver du ha ett följsamt arbetssätt men att du förhåller dig till de ramar som finns. Arbetet innefattar hantering av o...
2021-02-24 2021-03-10
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare textilslöjd 4-6 Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i textilslöjd på mellanstadiet, i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen vara aktuellt. Tjänsten innefattar samverkan med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är...
2021-02-23 2021-03-09
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Vikarierande enhetschefer till Ordinärt boende
2021-02-23 2021-03-09
Vansbro kommun Omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, semestervikarier
Som vikarie i Vansbro kommun är du en viktig del av helheten! Du bidrar till andras välmående och möjliggör att våra verksamheter fungerar under semesterperioden. Du är viktig! Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro där den enskildes behov står i centrum. Du är personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomf...
2021-02-23 2021-03-07
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Sjuksköterska till hemsjukvården
Borlänge hemsjukvård består av distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdcentralsläkare. Vi samarbetar även med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Andra vi samarbetar med är hemtjänst, personliga assistenter, vårdcentral och slutenvården. Hemsjukvårdens lok...
2021-02-22 2021-03-08
Borlänge kommun, feriearbeten Feriearbete i Borlänge kommun 2021
Som feriearbetare kan du arbeta med olika uppgifter och sysslor. Du kanske tycker om barn och ser dig själv arbeta på en skola i framtiden? Då kan du jobba på någon av våra förskolor, där får du möjlighet att lära dig ta hand om barn, leka och vara en bra förebild. Det finns även möjlighet att jobba inom Borlänges Sommarskola eller vara med och leda sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar under Trevligt Lov. Även Borlänges äldre befolkning behöver hjälp, och för dig som tycker om att prata och umgås med äldre personer är det en fin chans a...
2021-02-19 2021-03-21
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker en Enhetschef för vilt
Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är avdelningschefen Björn Forsberg.
2021-02-19 2021-03-14
Avesta kommun, Framnäs Undersköterska till enhetspool på Framnäs
Som undersköterska på Framnäs är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad. Du arbetar efter genomförandeplanen som finns för varje brukare, personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. Medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska förekommer också....
2021-02-19 2021-03-07
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Som lärare hos oss på vuxenutbildningen arbetar du formativt med att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande och progression i enlighet med läroplanen för vuxenutbildningen. Du kommer undervisa inom någon av SFI:s studievägar 1-3, kurserna A-D. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete, deltar i möten, konferenser och fortbildning och du samarbetar med dina kolleger och skolledningen kring gemensamma arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i läraryrket.
2021-02-19 2021-03-05
Avesta kommun, LSS 3 Stödassistenter till gruppbostad Krylbovägen
Att vara stödassistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt uppdrag är att medverka till att skapa förutsättningar för utveckling, inflytande och självbestämmande för personer med funktionsvariationer. I arbetet ingår att stödja personerna i deras daglig livsföring utifrån vart och ens behov. Arbetsuppgifter som bland annat ingår är stöd vid på- och avklädning, personlig hygien, förflyttningar och ledsagning. I din tjänst som stödassistent stödjer du den enskilde i att sköta sitt hem vilket ...
2021-02-18 2021-03-07
Avesta kommun, IFO, Barn och familj Vikarierande socialsekreterare till Barn och familj
Som socialsekreterare arbetar du med att följa upp insatser enligt SoL och LVU, för barn, ungdomar och deras familjer. Vi har det senaste året arbetat aktivt för att stärka barnets perspektiv i våra utredningar och idag skriver vi utredningar i "du-form" och vi använder olika verktyg i utredningen för att öka transparens och delaktighet i vårt arbete med familjen. Du arbetar i nära kontakt med de andra kollegiala enheterna inom socialtjänsten och du bidrar till att arbetet sker skyndsamt och effektivt. Genom uppdelning i olika arbetsteam på en...
2021-02-18 2021-03-14
Avesta kommun, IFO, Barn och familj Socialsekreterare till Barn och familj
Som socialsekreterare arbetar du med att följa upp insatser enligt SoL och LVU, för barn, ungdomar och deras familjer. Vi har det senaste året arbetat aktivt för att stärka barnets perspektiv i våra utredningar och idag skriver vi utredningar i "du-form" och vi använder olika verktyg i utredningen för att öka transparens och delaktighet i vårt arbete med familjen. Du arbetar i nära kontakt med de andra kollegiala enheterna inom socialtjänsten och du bidrar till att arbetet sker skyndsamt och effektivt. Genom uppdelning i olika arbetsteam på e...
2021-02-18 2021-03-14
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Vi söker förskollärare till Hushagens förskola!
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med andra förskollärare för att hela arbetslaget skapar och ger förutsättningar för processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du och de andra förskollärarna ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov, där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling på...
2021-02-18 2021-03-11
Vansbro kommun Administratör
Arbetet som administratör innebär i första hand att avlasta enhetschef med administrativa arbetsuppgifter såsom bemannings- och personaladministration samt allmänna kontorsgöromål. Tjänsten är organiserad under enhetschef LSS/socialpsykiatri men kommer att utgöra ett administrativt stöd till chefer inom hela funktionsvariationsomsorgen. I tjänsten ingår att utföra återkommande administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med personaladministration, vis schemaläggning och semesterplanering inom LSS och socialpsykiatrin. I tjänsten ingå...
2021-02-17 2021-03-03
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Handläggare av stöd och bidrag till följd av Coronapandemin
Arbetsuppgifterna består i att självständigt, men i samråd med arbetsgruppen, utifrån förordningen och det upprättade regelverket: • Administrera och granska inkomna ansökningar • Ta beslut om bidrag
2021-02-17 2021-03-07
Avesta kommunkoncern Redovisningsansvarig
Som redovisningsansvarig hos oss kommer du att arbeta med kvalificerat redovisningsarbete i kommunen samt stöd för våra kommunala bolag. Du kommer att samordna och utveckla kommunens arbete med löpande redovisning, bokslutsarbete och sammanställd redovisning. Du är kommunens expert i redovisningsfrågor och leder arbetet med att säkerställa att ekonomiska data och analysunderlag i den löpande redovisningen uppfyller lagar, riktlinjer och anvisningar. Du kommer att effektivisera arbetsprocesser, rutiner och system samt driva förbättringsprojekt ...
2021-02-17 2021-03-14
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kost- och lokalservice Vill du bli vår nya kock i poolen
Vi har jobbrotation på vissa arbetsplatser för att alla i köket ska vara trygga i alla arbetsmoment, det innebär att du både lagar mat, serverar i matsalen, diskar och tar hand om dietkost. Vi städar i matsalen på våra skolor samt innehar även administrativt arbete. Planering och fördelning av dagens sysslor själv eller tillsammans med övriga medarbetare, matlagning, plock av varor, salladsberedning, specialkost, daglig rengöring, disk, lättare bakning samt alla övrigt förekommande sysslor som kock. Du kommer bli en av våra duktiga kockar som...
2021-02-16 2021-03-02
Hedemora kommun Kock till Vasaköket
Kostenheten söker en Kock med placering i Vasaköket. I Vasaköket köket lagar vi mat till Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet samt till 3 skolor som har mottagningskök. Vi arbetar både med kyld mat och mat som serveras direkt i skolornas restauranger. Vasaköket lagar även mat till våra äldreboenden i kommunen, lunch med dessert och middag året om, den maten skickas kyld. Vi är ett glatt gäng på 12 personer och nu vi söker dig som vill arbeta i storkök och som vill ge våra äldre och barn en bra matupplevelse. Du ska vara utbildad och ha er...
2021-02-16 2021-03-12
Malung-Sälens kommun Vikarierande Enhetschef LSS-daglig verksamhet
Då en av våra nuvarande enhetschefer är tjänstledig söker vi dig som vill vara med att fortsätta utveckla verksamheten vidare inom LSS och vara en i vårt team, teamet består idag av 4 enhetschefer samt 1 administratör. Vikariatet sträcker sig från maj 2021 till och med sommar 2022. Arbetet som enhetschef inom LSS är varierande, innehållsrikt och meningsfullt. Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljöfrågor, vilket ställer krav på att du har förmågan att se helheten och kan arbeta flexibelt. Din placering är i...
2021-02-16 2021-03-07
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Naturvägledare till Naturum Dalarna
Som naturvägledare arbetar du med information och vägledning om Dalarnas skyddade natur. Tillsammans med föreståndaren ansvarar du för verksamheten på naturum. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: • Bemanning av informationsdisken/receptionen i naturum • Kvalificerad natur- och kulturvägledning till allmänheten. • Naturguidningar för barn och vuxna i naturum samt i några av länets naturreservat • Utformning och anpassning av en coronasäker verksamhet • Utformning och genomförande av aktiviteter/guidningar • Ansvar för naturums butik • Lät...
2021-02-16 2021-03-07
1 2 3 >