Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog till Södervångskolan
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att våra elever får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för våra elever och har ett "hela dagen perspektiv. På vårt fritidshem arbetar vi tematiskt där elevernas intresse och behov ligger till grund för verksamhetens utformning. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du systematiskt verksamheten enligt gälla...
2021-05-11 2021-06-01
Burlövs kommun, Svenshögskolan Lärare/resurslärare autismgrupp förskoleklass/åk1 Svenshögskolan
Du kommer arbeta i särskild undervisningsgrupp för elever med autism i de lägre åldrarna. Du arbetar med tydlig dagsstruktur, bildstöd och med den framförhållning och flexibilitet som eleverna behöver. Du planerar innehåll och verksamhet utifrån styrdokumenten och elevernas behov. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta med dina närmsta kollegor och andra yrkeskategorier. Du är lösningsfokuserad och bidrar i verksamheten med ett salutogent perspektiv. Du ser varje situation tillsammans med barnet som en unik möjlighet till lärande. Du arb...
2021-05-10 2021-05-24
Burlövs kommun, Hemvården 1-2 Undersköterska till Hemvården
Arbetet är dagtid och i arbetsuppgifterna ingår att enligt SoL stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser men också utföra från sjuksköterska delegerade HSL uppgifter. Du får möjlighet att varje dag möta människor med olika behov och förutsättningar i deras egna hem. Du ser varje individs egna möjligheter/resurser och ger stöd i det vardagliga livet där det behövs. Vi arbetar aktivt med kontaktmannaskapet, teamarbetet och den viktiga dokumentationen. Vi söker omvårdnadspersonal som ser att helheten är lika viktig som dela...
2021-05-07 2021-06-04
Burlövs kommun, Svenshögskolan 2 Grundlärare Fritidshem/Fritidspedagoger till Svenshögskolan
Som grundlärare i fritidshem eller fritidspedagog hos oss på Svenshög kommer du att bedriva fritidsverksamhet utifrån elevgruppens intresse och behov. I din roll kommer du planera, utvärdera och följa upp verksamheten tillsammans med ditt närmsta arbetslag och med personalen på de andra fritidshemsavdelningarna. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna till eleverna. Du ingår i ett arbetslag med undervisande lärare i skolan där du ges möjlighet att samarbeta med kollegor och skapa en helhet för eleve...
2021-04-30 2021-05-20
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Ma/NO-lärare åk 7-9 till Dalslundskolan
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare i MA/NO som kan bli del av ett professionellt och härligt ämneslag/arbetslag. Ämneslaget består av kompetenta lärare som tillsammans driver och analyserar undervisningen. Arbete som har genomförts under året har varit att elever erbjuds ett kooperativt perspektiv på undervisningen. Resultatet av arbete har ökat elevernas medvetenhet om de ämnesspecifika ord och begrepp. Undervisningen består av upprepade tillfällen för eleverna att vara aktiva i samtal för att öka deras självförtroende i matematik. Ment...
2021-04-30 2021-05-29
Burlövs kommun, Vårboskolan Lärare i engelska åk 7-9 vikariat 1år
I uppdraget som lärare planerar och genomför du undervisning samt bedömer elevernas förvärvade kunskaper kontinuerligt. Du har höga förväntningar på eleverna och din undervisning utgår från elevernas förutsättningar och behov. Du är kreativ och arbetar aktivt med att hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vi arbetar mycket med att utveckla vår undervisning och tror på att göra det tillsammans genom ett gemensamt lärande.
2021-04-30 2021-05-13
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering
I rollen som verksamhetsutvecklare är du socialförvaltningens specialist inom digitaliseringsområdet. Du arbetar nära verksamheterna i ett växelspel där du ömsom initiera och ömsom stödjer verksamheterna i sin utveckling. Du förväntas även driva övergripande projekt framåt inom införande och utveckling. Vidare bevakar det som händer i omvärlden och du bidrar även till att vi kan testa olika lösningar och förverkliga idéer. I ditt arbete identifierar du behov av utveckling inom och initierar arbetet för att möta dessa behov utifrån långsiktig...
2021-04-28 2021-05-17
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Systemförvaltare till Socialförvaltningen
Som systemförvaltare kommer du erbjudas möjlighet att arbeta proaktivt och systematiskt med förvaltning, vidareutveckling, ärendehantering och supporthantering för verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. Du har kontakt med leverantörer, IT, andra stödfunktioner och användare. Du tillhör socialförvaltningens stab och ingår i ett team med fokus på IT och digitalisering. I din roll som systemförvaltare ansvarar du för att underhålla och vidareutveckla IT-systemen. Du ser till att ta fram årliga planer för vidareutveckling av våra IT-system, att ...
2021-04-28 2021-05-17
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Sommarvikarier till kvällen i Hemvården
Vi bemannar upp inför sommaren och söker dig som är undersköterska eller vårdbiträde eller på väg att bli! I hemvården utför vi allt från läkemedelsöverlämning, personlig hygien, frukost, städning, inköp och mycket mera. Hemvårdens medarbetare rör sig i hela Burlövs kommun. Det är viktigt att du kan cykla och om du vill arbeta kväll är det en fördel om du har körkort. Kvällspatrullens arbetstider är mellan klockan 15.00-23.30 samt varannan helg.
2021-04-28 2021-06-01
Burlövs kommun, Dalslund F-3 Specialpedagog till Dalslundskolan F-3
Som speciallärare/specialpedagog kommer du att arbeta direkt under rektors ledning och förutom att du kommer att bidra och bli en del av det utvecklingsarbete som bedrivs så kommer du att arbeta nära elever och kollegor. Vi hoppas att du är nyfiken på att göra denna resa med oss.
2021-04-27 2021-05-23
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Grundskollärare i Spanska/Engelska till Dalslundskolan 7-9
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt, samt på reflekterande lärande. Störst fokus har vi haft på elevaktiva arbetssätt med hjälp av kooperativa lärstrukturer. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera ...
2021-04-26 2021-05-23
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Semestervikarier, Habiliteringsassistenter LSS
Vi söker semestervikarier som motiveras av att göra skillnad och som har viljan att förbättra livskvaliteten utifrån brukarens individuella behov. Här får du möjlighet att vara delaktig i brukarens vardag och bidra till att brukarna får ett gott liv, där sysselsättning, utveckling och hälsa, kultur och fritid är viktiga komponenter. På de olika LSS gruppbostäderna arbetar vi med att främja jämlikhet i levnadsvillkor och strävar efter att ge de boende möjligheterna att leva som alla andra bland annat genom en meningsfull fritid. Eftersom våra ...
2021-04-26 2021-05-31
Burlövs kommun, Dalslund 4-6 Vikarierande skolkurator till Dalslundskolan åk 4-6
Som vikarierande kurator för årskurs 4-6 kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsa och skolutveckling. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet, där du arbetar nära elever, lärare och skolledning. Som skolkurator arbetar du förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, likabehandlingsarbete, lärande och utveckling, via enskilda samtal och en handledande funktion. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som med externa aktörer.
2021-04-26 2021-05-23
Burlövs kommun, Hemvården Kvällspersonal och bistånd Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare ansvarar du för handläggning av inkomna anmälningar och ansökningar. Du utreder, bedömer och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen, i individuella ärenden. Arbetet sker systematiskt med Socialstyrelsens behovsbedömningsinstrument IBIC (Individens behov i centrum) och vi dokumenterar i Lifecare. En viktig del av ditt arbete är att ge information och rådgivning till enskilda personer, myndigheter och verksamheter men också att aktivt arbeta för en god samverkan både internt och externt med andra myndigheter och aktörer s...
2021-04-23 2021-05-31
Burlövs kommun Säkerhets- och beredskapssamordnare
Vill du stärka vår krisberedskap, planera för uppbyggnad av civilt försvar och vara en del av det kontinuerliga säkerhetsarbetet i kommunen? Trivs du i en roll med variation där du bidrar med din goda förmåga till flexibilitet och samarbete? En kommun är en komplex organisation och som säkerhets- och beredskapssamordnare förväntas du kunna hantera både långsiktigt planeringsarbete och agera i stunden när det behövs. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för planering av civilt försvar och krisberedskap. Tjänsten innebär en hög grad av samve...
2021-04-23 2021-05-21
Burlövs kommun, Förskolor Åkarp 1 Legitimerad förskollärare till Dalslunds förskola och Dungens förskola
• Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för den undervisning som du tillsammans med ditt arbetslag bedriver. Du driver tillsammans med ditt arbetslag ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån förskolans mål. Du ska ha god förmåga att planera, genomföra, reflektera och analysera samt följa upp den undervisning ni i ert arbetslag bedriver. I Burlövs kommun använder vi Kvalitetskortet och Undervisningsloggen som system i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. • Som förskollärare är du en del av förskolans...
2021-04-20 2021-05-19
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Arlöv
Söker du ett arbete med omväxling där den ena dagen inte är den andra lik? Nu söker vi en sjuksköterska alternativt distriktssköterska till vårdcentralen Arlöv! I tjänsten som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du att arbeta med patienter i en mottagningsmiljö. Du kommer at...
2021-03-29 2021-05-16