Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Snart nytt år, dags för nytt spännande jobb?
Målgruppen för Ex-it är ungdomar 13-21 år och deras föräldrar/nätverk med behov av råd, stöd och behandling för att komma vidare i livet. Vi vill ge ungdomarna (familjerna) verktyg att hantera svårigheter de stöter på, på ett annat sätt än de kanske tidigare gjort. Motivationsarbete och rådgivning i olika frågor ingår som en stor del av vårt arbete. Som behandlare arbetar du till störst del med enskilda samtal med ungdomar och deras föräldrar. Alla insatser anpassas till individens behov och förutsättningar. Du arbetar på uppdrag av socialsek...
2023-11-28 2023-12-12
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Barnskötare till Målargårdens förskola
Som barnskötare hjälper du barnet i de dagliga rutinerna och undervisningen på förskolan. Ditt arbete kommer att vara i ett nära samarbete med kollegor, du förväntas kunna arbeta strukturerat och vara delaktig i utbildningen och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen ligger i fokus. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnets sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter utifrån den pedagogiska planeringen. Att kommunicera ...
2023-11-28 2023-12-12
Borlänge kommun, Nygårdskolan Vaktmästare till Nygårdskolan
Som vaktmästare hos oss ingår Nygårdskolan, Nygårdenhetens förskolor och Jakobgårdskolan Det ställs höga krav på din flexibilitet och din känsla för service som vaktmästare. Du behöver vara relationsskapande både till personal och elever och kunna vara en vuxen kring våra elever på skolan. Vaktmästaren är en viktig person som ser till att vardagen i våra verksamheter fungerar. Du arbetar med service till verksamheten som omfattar både elever, personal och lokaler. Det är ett självständigt och omväxlande arbete där du har stor möjlighet att påv...
2023-11-28 2023-12-18
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd Förvaltningschef Verksamhetsstöd
Om tjänsten Förvaltningen för verksamhetsstöd arbetar över ett brett verksamhetsområde, både med mot övriga förvaltningar och mot Borlängebon. Verksamhetsstöd är en viktig del (förutsättning för att) alla verksamheter i kommunens ska kunna fullgöra med sina grunduppdrag. Verksamhetsstöd innehåller allt från IT som servar alla verksamheters behov av systemstöd, servicecenter, kost och lokalservice som ser till att kommunens barn får en bra kost och att lokaler hålls fräscha, för att nämna några. Gemensamt för de olika verksamheterna är att de g...
2023-11-28 2023-12-10
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Om tjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för att leva och arbeta i ett attraktivt och hållbart Borlänge - idag och i framtiden. Allt från att bygga en hållbar och attraktiv stad och levnadsmiljö till det rika utbudet av kultur- och fritidsverksamhet gör Borlänge till en tilltalande kommun att leva och verka i. En god dialog med medborgare och företag samt ett gott politiskt samarbetsklimat behövs för att landa rätt i våra prioriteringar och bygga ett brett engagemang kring kommunens utveckling. Därför är...
2023-11-28 2023-12-10
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen 1 Vi söker en stödassistent till daglig verksamhet LSS
Arbetet som stödassistent är kreativt och varierande och du jobbar som ensam handledare i gruppen stor del av tiden. Du kommer att ha ansvar för en arbetsgrupp som har ett nära samarbete med våra samarbetspartner. I arbetet ingår det att handleda, planera och strukturera olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från brukarens unika förutsättningar. I arbetet ingår att upprätta genomförandeplaner samt individuell uppföljning och utvärdering, löpande dokumentation samt att ha kontakt med olika nätverk kopplat till uppdraget som ingår i arbetet. So...
2023-11-27 2023-12-11
Borlänge kommun, Sociala sektorn/bemanningsenheten sociala sektorn Har du erfarenhet från demensomsorg? Sök som timvikarie till Demensteamet
Teamet arbetar utifrån ett förhållningssätt med målet att tidigt kunna hjälpa personer som fått en demensdiagnos och skapa långsiktiga förutsättningar för den enskilde att kunna självständigt bo hemma med god livskvalitet. Hög kontinuitet utifrån både personal och utförande genomsyrar vårt arbetssätt, vi arbetar i mindre grupper kring varje brukare. I arbetet ingår att vara kontaktperson, upprätta individuella genomförandeplaner, bemötandeplaner och social dokumentation. Att ha kontakt andra aktuella instanser kring den enskilde brukaren t ex ...
2023-11-27 2023-12-11
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare mot fritidshem med samordnaransvar Gylle skola
Vi söker en grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog som ska arbeta i årskurs F-3 och på vårt fritidshem på Gylle skola. Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på din fritidshemsavdelning. Du jobbar också för att skapa likvärdighet avdelningarna emellan. Under skoltid samverkar du med övriga kollegor i ditt arbetslag utifrån elevgruppens behov. Du förväntas också vara delaktig i skolans övriga kvalitetsarbete och det är viktigt att vi är överens om att rasten och utevistelse är en viktig del...
2023-11-24 2023-12-10
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Lärare i matematik och NO på Forssaklackskolan
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuella ämnen. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla dina ämnen utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor. Ett av skolans mål de senaste åren är, och kommer även att vara kommande läsår, att satsa på ämnet matematik. Vi har tre pedagoger som tillsammans ansvarar för två klasser vid varje lektionstillfälle. Skolan har även en speciallärare i matematik som samarbetar med undervisande lärare. Var...
2023-11-24 2023-12-10
Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen Skolkurator till Introduktionsprogrammen
På Introduktionsprogrammen ska elevernas skolgång präglas av trygghet, trivsel och fina sociala kontakter. I detta arbete är alla vuxna på skolan viktiga men här har du som skolkurator en särskilt viktig roll. Fokus i tjänsten ligger på ett salutogent förhållningssätt och ett främjande arbete på organisationsnivå. Här är det viktigt att finnas ute i verksamheten och bygga goda relationer. Du arbetar även förebyggande och åtgärdande på grupp och individnivå. Här kan det förekomma tematiska eller informativa insatser och ditt samarbete med lära...
2023-11-23 2023-12-07
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Barnskötare till Ornäs och Torsångs förskolor
Som barnskötare deltar du i alla förekommande moment i förskolans vardag både inne och ute. Du utgår från förskolans läroplan i ditt arbete och tillsammans med kollegor bidrar du till att barnen erbjuds en lärorik, lustfylld och stimulerande utbildning, varje dag. Du deltar i planering, genomförande, uppföljning och analys av barns lärprocesser och de egna arbetssätten och -metoderna. Du kan leda barngrupper och aktiviteter utifrån din kunskap om läroplanen och om förskolans verksamhet. Du arbetar för att lärandet ska ske i lustfyllda former ...
2023-11-22 2023-12-06
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Vikarierande barnskötare till förskolan Ängen
Som barnskötare deltar du i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering/utveckling av undervisningen på förskolan, ett arbete som du tillsammans med övriga pedagoger genomför utifrån målen i läroplanen Lpfö-18. Du förväntas bidra med ditt kunnande och dina erfarenheter i syfte att utveckla utbildningen. Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du en inspirerande och meningsfulla inlärningsmiljöer i vardagen, genom lek, interaktion, dialog, delaktighet och reflektion tillsammans. Du arbetar medvetet och systematiskt, tillsammans med ar...
2023-11-22 2023-12-05
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kommunfastigheter Fordonssamordnare
Vi söker nu en Fordonssamordnare som kommer att bli del av ett härligt team som dagligen arbetar för att tillgodose kommunens verksamheter med god service och hjälp i fordonsfrågor inom kommunen. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Vår fordonsflotta har en viktig roll i kommunens serviceuppdrag och som fordonsansvarig har du det övergripande ansvaret för flottan och ett helhetsansvar för samtliga fordon. Du är med och bidrar till ett mer res...
2023-11-21 2023-12-04
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Unik möjlighet att få jobba med utvecklingsfrågor inom IFO
Som metodstödjare arbetar du utifrån tre olika huvudområden; kompetenssäkring, kvalitetssäkring samt enhetsspecifikt stöd. Exempel på arbetsuppgifter som åligger metodstödjarna är; • övergripande ansvar för introduktion av nyanställd personal • aktivt arbete med kvalitets- och ledningsfrågor • utredning och hantering av avvikelser/Lex Sarah • utredning av klagomål och synpunkter I rollen ingår det även att stötta i metoder till exempel hålla i övningstillfällen för MI, utbilda inom Signs of Safety, stötta inom ASI med mera samt utveckla arbe...
2023-11-21 2023-12-19
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Barnskötare till Tjärna förskola
Som barnskötare hjälper du barnet i de dagliga rutinerna och undervisningen på förskolan. Ditt arbete kommer att vara i ett nära samarbete med kollegor, du förväntas kunna arbeta strukturerat och vara delaktig i utbildningen och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen ligger i fokus. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnets sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter utifrån den pedagogiska planeringen. Att kommunicera ...
2023-11-21 2023-12-05
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Kom och gör skillnad, på riktigt! Bli Lots i vår Krimgrupp!
Som lots har du en motiverande, stödjande och samordnande roll. Målet är att stödja individen i processen ur normbrytande beteende/kriminalitet och vidare i livet med stöd från socialtjänsten. På en konkret nivå innebär detta: - uppsökande arbete - kartläggning av individuella behov - samverka med samarbetspartners - samordna insatserna runt borlängebon - motivationsarbete med borlängebon - arbeta med individuella handlingsplaner Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom Krimgruppen såväl som många viktiga externa kontakter såsom...
2023-11-20 2023-12-04
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Nu söker vi barnskötare till Bullermyrens förskolor!
Som barnskötare hjälper du barnet i de dagliga rutinerna och undervisningen på förskolan. Ditt arbete kommer att vara i ett nära samarbete med kollegor, du förväntas kunna arbeta strukturerat och vara delaktig i utbildningen och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen ligger i fokus. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnets sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter utifrån den pedagogiska planeringen. Att kommunicera ...
2023-11-20 2023-12-10
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Elevassistent till Bullermyrens förskolor
Vi söker elevassistenter/barnskötare med särskilt uppdrag som vill att varje barn ska få upptäcka, lära och vara utifrån sina egna förutsättningar. På Bullermyrens förskolor arbetar vi för att ge barnen verktyg som hjälper dem att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid. Tillsammans med hemmet ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Som resurs i vår utbildning hjälper du barnet i de dagliga rutinerna och undervisningen på förskolan. Ditt arbete komme...
2023-11-20 2023-12-10
Borlänge kommun, Paradisskolan Lärare åk 4-6 till nybyggda Paradisskolan
Du kommer att arbeta som mentor och klasslärare. Du ingår i ett årskursteam där du tillsammans med dina kollegor har stöd i varandra kring det dagliga arbetet samt gemensamt driver utveckling av undervisningen samt verksamheten. Du deltar i skolans utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor samt utifrån ansvarselevers behov i elevhälsans möten.
2023-11-20 2023-12-03
Borlänge kommun, Tunets skola Fritidspedagog till Tunets skola
Som fritidspedagog på Tunets skola ingår du i ett arbetslag med två andra fritidspedagoger och några elevassistenter som tillsammans planerar verksamhetens utifrån läroplanen för fritidshemmet. Under skoltid stöttar du elever i behov av särskilt stöd, fungerar som stöd för lärarna i klass, samt leder elevgrupper i praktiskt skapande. På skolan har vi nyligen startat upp en rastverksamhet som du tillsammans med kurator kommer att vidareutveckla och du kommer även att leda rastaktiviteter med eleverna. Före och efter skoltid är du med och planera...
2023-11-20 2023-12-03
Borlänge kommun, Gylle skola Grundlärare med möjlighet till förstelärarskap
Du kommer till en början att ha en kombinationstjänst med undervisning i åk 5 två dagar per vecka och undervisning i svenska som andraspråk i åk 1-6 i klass eller mindre grupp under resterande tid. Vid väntad förändring i verksamheten kan uppdraget även innebära att vara resurslärare i åk 4-6. Uppdraget innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen. Du arbetar ämnesövergripande och använder dig av digitala lärresurser. Du tar ett stort ansvar för varje barns lärande samt för det gemensamma arbetet i arbetsla...
2023-11-20 2023-12-12
Borlänge kommun, Sociala sektorn/Hälso- och sjukvård Fysioterapeut/Sjukgymnast/Arbetsterapeut med blicken riktad mot utbildning
De som går utbildning i förflyttningskunskap är vård- och omsorgspersonal samt elever som går kommunala vårdutbildningar. Tanken är att få en röd tråd från skola till kommunen som arbetsplats. Borlänge kommun arbetar utifrån systemsyn, så även medarbetare från andra sektorer i kommunen kan vara aktuella att få utbildning i ergonomiska arbetsprinciper. Du och din kollega håller i kontinuerliga uppföljningar gällande förflyttningskunskap, ute på enheter och i metodrum. Du och din kollega utbildar Rehabcoacher som får en grundutbildning och se...
2023-11-20 2023-12-10
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Speciallärare och/eller pedagog i matematik till Forssaklackskolan
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och eventuellt ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor. Ett av skolans mål de senaste åren är, och kommer även att vara kommande läsår, att satsa på ämnet matematik. Vi har tre pedagoger som tillsammans ansvarar för två klasser vid varje lektionstillfälle. Skolan har idag en även en speciallärare, på 50%, i matematik som samarbetar med und...
2023-11-20 2023-12-04
Borlänge kommun, Nygårdskolan Lärare i fritidshem 2 tjänster
Uppdraget består främst av undervisning i fritidshemmet både innan, under och efter skoldagens slut. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat klasslärare, ämneslärare och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort.
2023-11-20 2023-12-03
Borlänge kommun, Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet Gymnasielärare svenska till Hushagsgymnasiet
Vi söker en engagerad lärare som brinner för att stödja varje elev utifrån deras unika förutsättningar. Din förmåga att bygga starka relationer och anpassa ditt stöd efter varje individs behov är avgörande för oss. Vi värdesätter din erfarenhet av att arbeta med människor och din insikt om vikten av samarbete för en effektiv och positiv lärmiljö. I rollen som lärare hos oss kommer du att ansvara för undervisning och det kan även ingå mentorskap. Du förväntas ha förmåga att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Vi ser fram em...
2023-11-16 2023-11-29
1 2 >