Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Barn- och Ungdomsenheten söker nya entusiastiska medarbetare!
Vi arbetar med barn och ungdomar, dess familjer och nätverk där det finns olika typer av social problematik. Som socialsekreterare hos oss är du en av de som utreder behov av stöd, hjälp och skydd samt följer upp de beslutade insatserna för dessa barn och ungdomar. För oss är det viktigt att inget barn far illa och att handläggning och fattade beslut är rättssäkra. Vi tror på att hjälpa och vägleda familjer att hitta sin kapacitet för att kunna göra egna förändringar.
2021-05-12 2021-05-26
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Kreativa pedagoger inom estetiska uttryckssätt till Kulturcentrum Asken
2021-05-11 2021-05-25
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadshandläggare Krami
Du kommer att arbeta med processen för deltagarna i att finna, få och behålla ett arbete. I arbetet ingår att leda vägledningskurser, arbeta med intag och uppföljningar, delta i arbetsplatsbesök och genomföra sociala aktiviteter. Vi arbetar processinriktat med personerna, det innebär att undersöka och reflektera, att stödja och vägleda, att tänka om och pröva nytt, att ha tillgång till olika verktyg och material, att ställa frågor och tillsammans söka efter svar. Du arbetar både med enskilda samtal med deltagarna och med gruppverksamhet. En d...
2021-05-11 2021-05-25
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Fyrklövern
Som förskollärare kommer du tillsammans med rektor och pedagogisk utvecklare att ansvara för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten och förskolans systematiska kvalitetsarbete som ska leda till att vi uppnår läroplansmålen. I uppdraget ingår det att kunna hålla pedagogiska diskussioner och nätverk för utveckling på förskolan, även utanför sin avdelning då vi gärna ser att kunskap och kompetens sprids och utvecklas. Vi ser positivt på samverkan mellan förskollärare från olika avdelningar så att Fyrklövern blir och är en helhet. Det ä...
2021-05-10 2021-08-01
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Studie- och yrkesvägledare, Domnarvets och Ornäs skolor
Du ansvarar för studie- och yrkesvägledning som det beskrivs enligt skollagen och andra styrdokument. Du har ett nära samarbete med skolans arbetslag i synnerhet i Syv-relaterat arbete men även i övrigt pedagogiskt arbete. SYV ingår på båda skolorna i resursteamet med övriga stödfunktioner som speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger, kurator och skolsköterska. Du är en viktig del i ditt arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar med fokus på gemensamma elevhälsafrågor. Till ditt stöd finns även övriga studie- och yrke...
2021-05-07 2021-05-21
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Arbetsmarknadsenheten Handläggare till nystartad verksamhet
Arbetsuppgifterna är att handleda, stötta och motivera deltagarna till att ta nästa steg mot arbetsmarknaden. Uppgifterna innebär att ha kontinuerlig kontakt med myndigheter och andra intressenter runt deltagaren samt att upprätta handlingsplaner med tät uppföljning med den enskilde individen. Arbetet innehåller enskilda samtal med individerna samt att hålla gruppverksamhet. Gruppverksamheterna är flexibla utifrån individernas behov. I arbetet ingår: dokumentation, ha samtal med individer, leda grupper, göra uppföljningar, kontakta nödvändiga i...
2021-05-07 2021-05-23
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Hushagens förskola söker driven förskollärare!
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med andra förskollärare för att hela arbetslaget skapar och ger förutsättningar för processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du och de andra förskollärarna ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov, där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling ...
2021-05-07 2021-05-23
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Forssaklackskolan, årskurs 7-9, söker lärare i Matematik
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor. Ett av skolans mål det här året är, och kommer även att vara kommande läsår, att satsa på ämnet matematik. Vi har tre pedagoger som tillsammans ansvarar för två klasser vid varje lektionstillfälle. Skolan har även tillgång till en speciallärare i matematik.
2021-05-05 2021-05-19
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Forssaklackskolan, årskurs 7-9 söker lärare i NO
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor.
2021-05-05 2021-05-19
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Lärare till förskoleklass till Nygårdsskolan
Uppdraget består av att vara klasslärare i årskurs F-3. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat andra klasslärare, modersmålslärare, SVA-lärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort. Tillsammans med personal, skolledning och elever driver och bidrar du till utveckling av verksamheten.
2021-05-05 2021-05-26
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kommunfastigheter Projektledare till Kommunfastigheter
Som projektledare samordnar och koordinerar du funktioner inom kommunen som besitter rätt kompetens för att planera och sammanställa lokalbehov för våra kärnverksamheter. Du arbetar nära projekten med att planera, leda, fördela och följa upp arbetsuppgifterna i pågående projekt. Ditt huvudområde är att agera som kommunfastigheters projektledare inom det styr- och reglertekniska området, vilket bland annat innefattar att säkerställa sambandet mellan elstyrningar och ventilationsstyrningar ute i våra verksamheter och byggprojekt. Du är helt enkel...
2021-05-05 2021-05-19
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kommunfastigheter Projektledare tidiga skeden
Som projektledare kommer du främst att samordna och koordinera funktioner inom kommunen som besitter rätt kompetens för att planera och sammanställa lokalbehov för våra kärnverksamheter. Syftet är att arbeta proaktivt med verksamheterna för att utforma ändamålsenliga lokaler genom ny- eller ombyggnationer. Arbetet sker i enlighet med kommunens projektmodell. Du kommer att jobba i olika projektgrupper som varierar i storlek. Du har ett nära samarbete och kontakt med kollegor som arbetar med verksamhetsansvar på kommunen. Du kommer även att ha e...
2021-05-05 2021-05-19
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Lärare, textilslöjd Domnarvets skola
Du kommer att arbeta som lärare i textilslöjd i år 3-9. Du är en viktig del i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor delar mentorskapet och ansvaret för årskursen. Hos oss har man som mentor ansvaret för några elever i årskursen för att på så sätt dela ansvaret tillsammans med kollegorna för hela årskursen. Du är också en viktig del i ämneslaget som tillsammans med ämneskollegor ansvarar för utvecklingen i ämnet. Varje vecka träffar du dina kollegor i arbets- och ämneslag inom ramen för din arbetstid med fokus på det gemensamma k...
2021-05-04 2021-06-06
Borlänge kommun, Sociala sektorn/personlig assistans Poolpersonal till LSS
Som poolpersonal arbetar du inom personlig assistans, funktionshinderomsorgen eller inom social psykiatrin. Du är en förlängd arm till brukare med funktionsvariation, antingen som personlig assistent eller som stödassistent på en service- och gruppbostad. Det är ett flexibelt arbete där du har fasta arbetsdagar men varierande arbetstider och utgår från brukarens hem. Arbetet innebär att stötta brukaren i dennes vardag och i samråd med kollegor, chef och övriga aktörer skapa en tydlig struktur för en så meningsfull och god tillvaro som möjligt. ...
2021-05-04 2021-05-25
Borlänge kommun, Bildningssektorn/IFO Intresseanmälan - Timvikarier till IFOs boendeenhet
Du kommer att arbeta som vikarie inom våra stödboenden och behandlingshem för unga och vuxna. Det är ett utvecklande, utmanande och roligt arbete. Våra boenden ansvarar för psykosociala stödinsatser i och utanför boendet samt för behandlingsinsatser. Vi arbetar individuellt med varje person utifrån vård- och genomförandeplaner. Arbetet innebär motiverande samtal, behandlingsinsatser, kontakter med skola/sysselsättning och samverkanspartners samt ett stöd i vardagen. Hos oss behöver man vara lugn och trygg i sig själv samt kunna vägleda, vara u...
2021-05-03 2021-05-17
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, nämndservice Gillar du både struktur & flexibilitet? Bli vår nya nämndsekreterare!
Nämndservice har ett övergripande ansvar för kommunens ärendeprocess. Detta innebär att ha ett kommunalt helhetsperspektiv kring allt från posthantering, registrering, ärendeberedning, beslutsunderlag, kallelser och sammanträdeshandlingar, protokoll, till gallring och arkivering. Du kommer att ha huvudansvaret för administration och ärendehantering för en nämnd, men ingå i en grupp av nämndsekreterare som stöttar varandra. Genom att nämndservice arbetar tillsammans ges bättre förutsättningar för det demokratiska arbetet i kommunens samtliga näm...
2021-05-03 2021-05-17
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare åk 1-3 Gylle skola
Vi söker nu en engagerad lärare till årskurs 1-3, där du som lärare ansvarar för undervisning i din mentorsklass. Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och fritidspedagoger som har regelbundna möten och utvärderar arbetet. Tillsammans arbetar ni för att utveckla arbetsmetoder, skapa studiero och en trygg skolgång för eleverna. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i årskurs 1-3 • Använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse • Mentorskap för elever • Skapa ...
2021-05-03 2021-05-23
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Lärare i fritidshem till Nygårdsskolan
Nygårdsskolans fritidshem består av ca 60 elever fördelat på 3 avdelningar. Våra fritidspedagoger arbetar med fritidshemmets läroplan i klass under skoltid samt bedriver fritidshemsverksamhet under eftermiddagarna. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår lärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Du kommer också ingå i fritidshemmets arbetslag där ni tillsammans med skolans utvecklare för fritidshemmet kommer att arbeta kollegialt kring planering och utvärdering/uppföljning a...
2021-04-30 2021-05-16
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Lärare i fritidshem med uppdrag att leda rastaktiviteter till Nygårdsskolan
Vi söker dig, som med hjälp av handledning av skolans utvecklingspedagog för fritidshemmet, vill planera, organisera, leda och utvärdera rastaktiviteterna utifrån skolans mål och syfte. Du kommer tillsammans med en kollega att ansvara för genomförandet av olika aktiviteter som hör till vår rastverksamhet. Aktiviteterna sker utomhus, oavsett väder, och pågår under samtliga raster. Som ansvarig för aktiviteterna behöver du vara aktiv tillsammans med eleverna. Tjänsten är deltid, 75%.
2021-04-30 2021-05-16
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadshandläggare till AME
Ditt arbete består i att ge stöd till Borlängebon att hitta sina vägar mot egen försörjning. Du ska utifrån individens förmågor och planer om mål, ge stöd och vägledning att komma närmare och ut på arbetsmarknaden. Arbetet innehåller sedvanliga arbetsuppgifter för en arbetsmarknadshandläggare t.ex. kartläggning, stöd till handlingsplan för egna mål, kurser, uppföljningsarbete, koll på utbildningsvägar och läget på arbetsmarknaden. Förutom nära samarbete med övriga arbetsmarknadshandläggare samarbete du med enhetens utvecklare för arbetsgivark...
2021-04-30 2021-05-16
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare till Mjälga montessori
Tjänsten innefattar att arbeta och ha mentorskap som lärare. Här möts du av ett härligt och kompetent gäng kollegor. Du har mycket kontakt och samarbete med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Som lärare ansvarar du för att genomföra, utvärdera och utveckla det pedago...
2021-04-29 2021-05-13
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, kommunskydd och kommunikation Digital kommunikationsälskare
På kommunikationsavdelningen jobbar sju rätt ambitiösa kommunikatörer och strateger. Ja, och så en chef förstås. Tillsammans stöttar vi kommunens sektorer i högst varierande kommunikationsfrågor. Det kan vara enkla och snabba produktioner eller en vass kampanj i sociala medier, medan det andra gånger handlar om ett strategiskt och långsiktigt arbete där resultatet växer fram över tid. Oavsett är vi alltid beroende av att ha välutvecklade digitala verktyg som lever upp till förväntningarna på snabba svar, tillgänglig information, dialog och insp...
2021-04-29 2021-05-16
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Elevhälsan Skolsköterska Centrala Elevhälsan Borlänge kommun
Vi söker en skolsköterska till Hushagsgymnasiet som utbildar elever inom Bygg- och anläggnings-, Industritekniska, Restaurang- och livsmedels- samt VVS- och fastighetsprogrammet. Som skolsköterska har du din arbetsplats på skolan. Arbetets inriktning är främst förebyggande och hälsofrämjande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du genomför hälsobesök/hälsosamtal och vaccinationer utifrån basprogrammet elevhälsans medicinska insatser och du möter elever genom planerade besök och öppen mottagning, både enskilt och i grupp....
2021-04-28 2021-05-12
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Elevhälsan Skolpsykolog till Centrala Elevhälsan Borlänge kommun
Som psykolog inom skolan har Du en viktig roll i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du arbetar ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor utifrån gällande skollag, där Ditt uppdrag är att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv. I ett individperspektiv arbetar Du för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. Det övergripande målet för Ditt uppdrag, är att bidra till att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling Du ingår i och är ...
2021-04-26 2021-05-24
Borlänge kommun, Sociala sektorn Vi söker undersköterskor till vård och omsorg!
Du blir en viktig lagspelare i arbetet med att skapa en värdefull vardag för våra Borlängebor genom trygga och rättssäkra insatser i det egna hemmet eller på ett boende. Utifrån den enskilda individens behov ger du stöd och service för att underlätta vardagen. Det kan handla om att laga mat, städa, tvätta, hjälpa till med hygien och medicinering, förflyttning, på- och avklädning, stötta vid vardagssysslor eller åka ut på trygghetslarm om du arbetar inom till exempel hemtjänsten. Arbetet består också av social omsorg och olika aktiviteter. Arbet...
2021-04-23 2021-08-29
1 2 >