Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Elevassistent till Björkbackens förskola
Som elevassistent hos oss är du en resurs i arbetslaget och du kommer arbeta tillsammans med dina kollegor för att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande för alla barn i vår verksamhet. Hos oss stöttar du alla barn i att utveckla språk och relationer med andra barn. Vi har en stark utvecklingsambition, där ledare och pedagoger samarbetar för att erbjuda en trygg, rolig och lärorik verksamhet för våra barn och vårdnadshavare. Självklart delar du vår ambition att ständigt utveckla vår förskola samt reflekterar över ditt bidrag till att...
2021-07-23 2021-08-15
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, nämndservice Gillar du både struktur & flexibilitet? Bli vår nya nämndsekreterare!
Nämndservice har ett övergripande ansvar för kommunens ärendeprocess. Detta innebär att ha ett kommunalt helhetsperspektiv kring allt från posthantering, registrering, ärendeberedning, beslutsunderlag, kallelser och sammanträdeshandlingar, protokoll, till gallring och arkivering. Du kommer att ha huvudansvaret för administration och ärendehantering för en nämnd, men ingå i en grupp av nämndsekreterare som stöttar varandra. Genom att nämndservice arbetar tillsammans ges bättre förutsättningar för det demokratiska arbetet i kommunens samtliga näm...
2021-07-23 2021-08-15
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kost- och lokalservice Vill du bli en kock i gänget på Kost-och Lokal?
Vi har jobbrotation på vissa arbetsplatser för att alla i köket ska vara trygga i alla arbetsmoment, det innebär att du både lagar mat, serverar i matsalen, diskar och tar hand om diet kost, vi städar i matsalen på våra skolor samt innehar administrativt arbete. Planering och fördelning av dagens sysslor själv eller tillsammans med övriga medarbetare, matlagning, plock av varor, salladsberedning, specialkost, daglig rengöring, disk, lättare bakning samt alla övrigt förekommande sysslor som kock. Du kommer bli en av våra duktiga kockar som finn...
2021-07-22 2021-08-22
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Undersköterskor till Hällsjöhemmet
Som undersköterska hos oss blir du en viktig lagspelare som skapar värde för Borlängebon. Dina arbetsuppgifter innefattar sedvanligt vård och omsorgsarbete samt övriga arbetsuppgifter som ingår i den dagliga strukturen. På Hällsjö arbetar ca 100 medarbetare som är fördelat på 3 avd. Enheten har en enhetschef, två biträdande enhetschefer och gruppledare.
2021-07-21 2021-08-31
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-lön, HR-kompetens HR-konsult med inriktning rekrytering
Som HR-konsult inom kompetensförsörjning är ditt huvuduppdrag att projektleda chefs- och specialistrekryteringar inom samtliga sektorer, du deltar i och driver rekryteringsprocesserna från start till mål. Du arbetar för att säkerställa en kompetensbaserad och normkritisk rekrytering och verkar även för att våra övriga rekryteringar håller en hög kvalitet. Du håller i rekryteringsutbildningar och arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra processer. Du är ensam i rollen som HR-konsult inom kompetensförsörjning men du har hela HR-k...
2021-07-19 2021-08-22
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Bli en del av vårt team redan i höst! Idrottslärare till Nygårdskolan
Uppdraget består under kommande termin av undervisning i idrott och hälsa i årskurs 1-6. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår klasslärare, ämneslärare, studiehandledare och resursarbetare. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort. Tillsammans med personal, skolledning och elever driver och bidrar du till utveckling av verksamheten.
2021-07-16 2021-08-01
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Lärare i fritidshem till Nygårdskolan med uppdrag att leda rastaktiviteter
Vi söker dig, som med hjälp av handledning av skolans utvecklingspedagog för fritidshemmet, vill planera, organisera, leda och utvärdera rastaktiviteterna utifrån skolans mål och syfte. Du kommer tillsammans med en kollega att ansvara för genomförandet av olika aktiviteter som hör till vår rastverksamhet. Aktiviteterna sker utomhus, oavsett väder, och pågår under samtliga raster. Som ansvarig för aktiviteterna behöver du vara aktiv tillsammans med eleverna. Du kommer under eftermiddagarna även vara en del av skolans fritidshem.
2021-07-16 2021-08-01
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Samordnare till stödboende för ungdomar
Arbetet som samordnare innebär att tillsammans med biträdande enhetschef leda, fördela och organisera det dagliga arbetet och verksamheten som helhet. Du är operativt ansvarig för innehållet i verksamheten vad gäller att planera, leda, samordna och kvalitetssäkra. Arbetet innebär mycket samverkan genom kontakt och återkoppling till myndigheter, kommuner och civilsamhället i övrigt. Mycket av ditt dagliga arbete är att handleda och coacha personalen i deras arbete med ungdomarna som bor hos oss för att de ska utvecklas och bli självständiga indi...
2021-07-16 2021-08-15
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Biträdande enhetschefer till Individ- och familjeomsorgen
Som biträdande enhetschef leder, utvecklar och följer du upp arbetet på enheten tillsammans med dina närmsta chefskollegor i ledningsteamet. Du är delaktig i det övergripande arbetet inom hela Individ- och familjeomsorgen och deltar på gemensamma ledningsmöten. Utifrån ett medarbetardrivet förhållningssätt involverar du varje medarbetare i verksamheten och dess utveckling. Du har personal, arbetsmiljö och verksamhetsansvar och arbetar i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och andra styrdokument. Du är delaktig i olika projekt och bidr...
2021-07-15 2021-08-15
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Projektledare – Bostad först
Ditt uppdrag är att projektleda framtagandet av modellen Bostad först genom att skapa ett arbetssätt i enlighet med modellens åtta grundprinciper. Du ansvarar för projektbudgeten och arbetar utifrån uppsatta mål. Du kommer att utforma en projektplan som är vägledande under hela projekttiden och rapportera löpande till en övergripande styrgrupp. Du leder olika arbetsgrupper under projektets gång och har en kontinuerlig dialog med huvudmännens beslutande organ såsom politiska nämnder och ledningsgrupper mm. Att omvärldsbevaka och genomföra eventu...
2021-07-15 2021-08-15
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, nämndservice Utvecklare – social hållbarhet
Som utvecklare arbetar du med politiskt initierade utredningar och uppdrag samt koordinerar ärendeberedningen. Du tar fram beslutsunderlag i olika form, det kan gälla svar på motioner, remissyttranden och du genomför utredningar och uppdrag självständigt eller tillsammans med en arbetsgrupp. En viktig del i ditt uppdrag är att utifrån ett helhetsperspektiv kvalitetssäkra ärenden och se till att de är väl integrerade i Borlänge kommuns styrmodell. Hos oss hanteras alla typer av kommunövergripande utredningar och uppdrag, oavsett om de är av inte...
2021-07-12 2021-08-15
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Socialsekreterare till Missbruksenheten
Som socialsekreterare kommer du i huvudsak att utreda enskilda individers behov av insatser utifrån missbruk/beroendeproblematik jml SoL men även LVM och LVU. Du kommer att fatta beslut om adekvata insatser utifrån utredning samt följa upp insatser. I arbetet behöver du ha förmåga att samverka med andra aktörer då vår målgrupp många gånger behöver hjälp och vård från flera olika verksamheter samtidigt. Ett arbete pågår där samverkan både internt och externt utvecklas för att vi på bättre sätt ska kunna erbjuda medicinsk vård, psykosocial behan...
2021-07-09 2021-08-08
Borlänge kommun, Tjärnaskolan Bli vår nya kollega! Idrottslärare till Tjärnaskolan
Du kommer arbeta som lärare utifrån din behörighet, i team runt praktiskt estetiska ämnen, samt delta i skolutveckling tillsammans med arbetslaget.
2021-07-09 2021-08-02
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/IT Systemutvecklare integrationer
I dina framtida arbetsuppgifter kommer du: - Arbeta nära verksamheterna och ha regelbundna möten för att diskutera nuvarande och kommande projekt tillsammans - Ta fram design och specifikationer för utvecklingsprojekt, ex e-tjänster, integrationer, scriptlösningar - Genomföra utveckling av integrationer, e-tjänster och script, testning, dokumentation - Arbeta med buggrättningar och incidenter. Du kommer även ha regelbundna träffar med enheten för problemlösning och kunskapsutbyte. - Att ge och ta hjälp - Få använda din kreativitet ...
2021-07-08 2021-08-22
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Elevassistent till Skräddarbackens förskolor
Du kommer att vara elevassistent till ett barn men även i barngrupp. Att jobba som pedagogiskt stöd till ett enskilt barn på förskolan är ett jobb som inte liknar något annat. Det krävs nyfikenhet, kunskap, tålamod, tydliga strukturer och rutiner. Att vara nyfiken och ha kunskap om alternativa kommunikationssätt som gagnar barnets kommunikation i samspelet med sina kamrater. Det finns lika många sätt att beskriva yrket som elevassistent som det finns personer som är beviljade att ha ett extra stöd i förskolan. Man kan sammanfatta det med att de...
2021-07-07 2021-08-08
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare årskurs 4-6 till Gylle skola
Vi söker nu en engagerad lärare till årkurs 4-6, där du som lärare ansvarar för undervisning i din mentorsklass. Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och fritidspedagoger, som har regelbundna möten och utvärderar arbetet. Tillsammans arbetar ni för att utveckla arbetsmetoder, skapa studiero och en trygg skolgång för eleverna. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i årkurs 4-6 • Använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse • Mentorskap för elever • Skapa g...
2021-07-06 2021-08-01
Borlänge kommun, Sociala sektorn/bemanningsenheten LSS Intresseanmälan - Timvikarier till vård och omsorg
Undersköterska/vårdbiträde inom äldreomsorgen: Som vikarie inom äldreomsorgen arbetar du på ett äldreboende eller inom hemtjänsten. I arbetet ingår exempelvis att stötta och motivera personen att klara av matlagning, städning och tvätt samt hygien och toalettbesök. Du finns också till hands i sociala sammanhang, till exempel genom att följa med på olika aktiviteter. Omsorgsassistent/stödassistent på grupp- och servicebostad: Som vikarie arbetar du på en grupp- servicebostad eller på daglig verksamhet. De personer du möter i ditt arbete har någ...
2021-07-06 2021-09-30
Borlänge kommun, feriearbeten Jobb för unga hösten 2021
Det kommer att finnas arbete inom 3 olika områden i höst: Förskola - Har du läst Barn och fritidsprogrammet på gymnasiet eller känner du ett intresse för att arbeta med barn i förskoleåldern så har du möjligheten att jobba på Borlänges förskolor till hösten. Där kommer du att få vara med i det dagliga arbetet kring barnen, att planera och genomföra verksamhet inomhus och utomhus, leka och stötta och att vara en god förebild för barnen. Här är det bra om du har god kommunikationsförmåga, har lätt för att bygga relationer med både barn och vuxna...
2021-07-05 2021-08-15
Borlänge kommun, Ösjöenheten Lärare i Ma/NO Teknik 7-9 till Ornäs skola
Du kommer jobba tillsammans med de andra i Högstadiets arbetslag och särskilt med de andra lärarna i Ma/NO- gruppen. Lärarna i arbetslaget och har ett mycket gott samarbete kring eleverna och Ma/NO- lärarna har det kring ämnena. På skolan finns en röd tråd i alla ämnen som talar om i vilken ordning olika centralt innehåll och kunskapskrav som ska undervisas och prövas. Mentorskap på Högstadiet ingår i tjänsten. Till arbetslaget är den särskilda undervisningsgruppen Bryggan kopplad.
2021-07-02 2021-08-01
Borlänge kommun, Sociala sektorn/semestervikariat Se hit! Sommarvikariat inom vård och omsorg i Borlänge kommun
Personlig assistans: Att arbeta som personlig assistent innebär att du är en förlängd arm till brukare med funktionshinder som omfattas av LSS där syftet är att brukaren får en god livskvalité. Arbetsuppgifterna är varierande utifrån brukarens behov, det kan vara t.ex. förflyttning, på- och avklädning och hygien eller att stötta vid vardagssysslor så som städning, matlagning, aktiviteter och inköp. Arbetet utgår från brukarens hem. Det förekommer ofta dygnsarbete och ensamarbete inom personlig assistans. Grupp- & servicebostad: Du som omsorgsa...
2021-07-02 2021-07-31
Borlänge kommun, Tjärnaängskolan Skolkurator till Tjärnaäng- och Solängsskolan
Som skolkurator har du en viktig roll på skolan och i elevhälsoteamet. Du bistår skolan med kompetens inom sociallagstiftning och samhällsresurser samt utför elevhälsoarbete på individ- grupp- och organisationsnivå, förebyggande liksom i vardagen. I dina arbetsuppgifter kan ingå att hålla samtal med elever enskilt eller i grupp i sociala och psykosociala frågor, hjälpa till att lösa konflikter, observation av elev inför EHT konferens, främja relationen med vårdnadshavare och delta på nätverksmöten med vårdnadshavare och övrig skolpersonal. D...
2021-07-02 2021-08-01
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till förskolan Bolbyn
Som förskollärare kommer du tillsammans med kollegor, pedagogisk utvecklare och rektor ansvara för att leda och utveckla undervisningen på förskolan. Du ingår i nätverk för områdets förskollärare och genom det får du intern fortbildning samt möjlighet till kollegialt lärande. I ditt uppdrag ingår det att kunna hålla pedagogiska diskussioner även utanför sin avdelning då vi ser förskolan som ett arbetslag. Du förväntas även att driva förskolans systematiska kvalitetsarbete för en högre måluppfyllelse tillsammans med kollegor på din avdelning. Vi...
2021-07-01 2021-08-08
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Barn- och Ungdomsenheten söker 1:e socialsekreterare
Som 1:e socialsekreterare är du handläggarnas närmsta arbetsledare. Du leder och fördelar arbetet samt stöttar dina socialsekreterare att utvecklas till trygga och självständiga handläggare. Enhetens alla 1:e socialsekreterare har ett tätt samarbete där syftet är att stötta varandra samt driva enhetens utveckling framåt. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och ansvarar tillsammans med den för att strategiskt förbättra enhetens dagliga arbete. Vidare ingår det bland annat att delta vid nämnd/arbetsutskott, företräda nämnden i domstol samt implemen...
2021-07-01 2021-08-08
Borlänge kommun, Ösjöenheten Elevassistenter till Ornäs skola
Vi söker två elevassistenter till elever i åk 6 och åk 7. Du kommer att följa eleven dess hela dag i skolan, och stötta eleven i skolarbetet och med sociala kontakter. Arbete i mindre sammanhang, som skolans små undervisningsgrupper, kan också bli aktuellt. Du kommer vara en del i arbetet kring en annan elev som har epilepsi på så sätt när den ordinarie assistenten är borta eller på rast, att då kunna rycka in i dennes ställe. Tidsbegränsade anställningar mellan: 2021-08-11 t.o.m. 2022-06-17.
2021-07-01 2021-08-01
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i SO till Gylle skola åk 7-9
Som lärare i SO ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av din undervisning. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i byggandet av en bra skola. Tjänsten består av undervisning i de fyra SO-ämnena i årskurs sju. Mentorskap ingår i tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätt...
2021-06-30 2021-08-01
1 2 >