Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Båstads Kommun, Stöd- och utvecklingsenheten Skolpsykolog inom elevhälsa till en av Sveriges bästa skolkommuner
Skolpsykologen i grundskolan medverkar i skolans lokala elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du deltar i elevhälsoteamet och har ett nära samarbete med skolans ledningsgrupp och personal. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. I uppdraget ingår även insatser och konsultation kring elevgrupper och kring enskilda elever. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs ...
2022-10-06 2022-10-25
Båstads Kommun, Västra Karups skola F-6 Pedagog till förskoleklassen Bjäre skola
Med utgångspunkt i Läroplanen lägger vi grunden för den fortsatta utvecklingen både socialt och kunskapsmässigt. Våra processer utgår från hur vi kan skapa utmanande lärmiljöer inne och ute för att eleverna ska känna trygghet och trivsel och utveckla sina språk. Med utgångspunkt i Tillgänglighetsmodellen och koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet processar vi tillsammans fram förhållningssätt och arbetssätt för att möta eleverna och utveckla deras kunskaper och förmågor i kombination med god omsorg.
2022-10-04 2022-10-16
Båstads Kommun, Kommunrestauranger Kock till måltidsenheten - Strandängsskolan
Vi söker nu första kock till Strandängsskolans kök i Båstad. Som första kock kommer du att arbeta direkt under enhetschefen och ansvara för arbetslaget på Strandängsskolan. I köket på Strandängsskolan tillagas dagligen cirka 1000 portioner varav ett par utskick till förskolor och gymnasiet. Köket är ett tillagningskök som kommer att tillaga frukost, lunch och mellanmål till skolans elever. Som första kock har du en viktig roll, det är du som tillsammans med dina kollegor ansvarar för att ge våra gäster den bästa måltidsupplevelsen. I ditt uppd...
2022-10-03 2022-10-13
Båstads Kommun, Äldreomsorg Undersköterska, du är viktig för oss!
Som undersköterska hos oss utför du ungefär samma arbetsuppgifter som i andra kommuner och organisationer som har samma uppdrag som oss. En viktig del hos oss är att vi vill lyfta fram dig och hur mycket vi uppskattar det arbetet som du gör. Det framkommer inte minst när vi får höra från vård- och omsorgstagare hur nöjda de är med sina insatser eller att deras vardag blir meningsfull och glädjefylld med stöd från medarbetarna. Vi försöker tillsammans, ledare och medarbetare, att finna det bästa sättet att arbeta på, att ha ett schema som passar...
2022-10-03 2022-10-24
Båstads Kommun, Östra Karups skola F-6 Modersmålslärare finska, grekiska, ukrainska
Uppdraget består av modersmålsundervisning i grundskolan. I uppdraget ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning, uppföljning och betygsättning. Kontakt med vårdnadshavare fortlöpande. Viss studiehandledning förekommer också. I Båstad bedrivs modersmålsundervisningen via fjärrundervisning.
2022-09-28 2022-10-11
Båstads Kommun, Myndighetsenheten Handläggare socialpsykiatri till Båstad
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling för gruppen där vi hoppas att du vill bidra. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp med LSS-handläggare, biståndshandläggare samt avgiftshandläggare. Du ingår i en grupp av handläggare som ser gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet som grundpelare i arbetet. Som handläggare ansvarar du för myndighetsutövning inom Vård & omsorgsförvaltningen med huvudinriktning socialpsykiatri. Arbetsuppgifterna består i att ta emot ansökan, utreda den enskildes behov, bedöma och fatta beslut med stöd av S...
2022-09-28 2022-10-14
Båstads Kommun, Västra Karups skola F-6 Socialpedagog Bjäre skola
Vi söker en socialpedagog som kan arbeta förebyggande och främjande med våra elever i grundskolan F-6. Som socialpedagog arbetar du nära elever, vårdnadshavare och personal. Du kommer bland annat att arbeta för att öka elevers närvaro, trygghet och studiero. Det kan handla om motiverande samtal, att stötta i att skapa struktur för skoldagen samt utreda problematisk skolfrånvaro. Största delen av dagen kommer du att befinna dig där eleverna finns för att skapa goda och starka relationer med eleverna. Du kommer att hantera akuta ärenden i verks...
2022-09-27 2022-10-09
Båstads Kommun, Kulturenhet Kultursamordnare till Båstad
Vi välkomnar dig till vårt team som samverkar med alla verksamhetsområden i kommunen men framförallt med grundskola och skola. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i driva arbetet med barnkultur i en demokratisk anda för barn och elever i förskola och skola. Kommunen har idag en barnkulturgaranti Kultur för lärande. Din uppgift blir att samverka, driva, organisera och skapa verkstad utifrån denna.
2022-09-26 2022-10-10
Båstads Kommun, Stöd och Hälsa Vikarier sökes inom LSS i Båstad kommun
Som medarbetare hos oss kommer du stödja och stötta brukarna med omvårdnad och till delaktighet i samhällslivet utifrån beslut och genomförandeplaner, samt arbeta med kvalitetssäkring, dokumentation och verksamhetsutveckling tillsammans med arbetsgrupperna.
2022-09-23 2022-10-13
Båstads Kommun, Strandängsskolan 7-9 Lärare Ma/NO/Tk 7-9
Som lärare ma/no och tk, kommer du att undervisa elever i åk 7-9. Du har ett nära samarbete med de andra ma/no/tk-lärarna på skolan samt arbetar tillsammans med övriga kolleger i arbetslaget. Du förväntas planera och utvärdera din undervisning kontinuerligt samt ta ansvar för din pedagogiska dokumentation kring eleverna Du kommer att tillhöra ett arbetslag, där du tillsammans med dina kolleger ansvarar för det pedagogiska arbetet. Du är mentor i en klass tillsammans med en kollega i arbetslaget.
2022-09-23 2022-10-09
Båstads Kommun, Individ och familj - Förebyggande enheten Vuxenstödjare till Förebyggande enheten
Vuxenstödjare är en stödinsats som syftar till att stärka den enskildes förmåga till att hantera vardagen inom och utanför det egna hemmet. Målgruppen riktar sig till vuxna med missbruksproblematik och till viss del psykiatrisk problematik, även kallad samsjuklighet. Som vuxenstödjare vägleder du och fokuserar på individens förmåga, stärka och utveckla den enskildes egna resurser, för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vägleda innebär att arbeta motiverande, stödja den enskilde att komma iväg till aktiviteter som är viktigt ...
2022-09-23 2022-10-09
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Förslöv
Vårdcentralen Förslöv ser nu fram emot att välkomna en kuratorkollega till vårt härliga team! Inom primärvården innefattar ditt uppdrag patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa där arbetet sker utifrån evidensbaserade metoder. Behandlingen sker individuellt, men gruppsamtal kan förekomma som ett alternativ. Det ingår även att ha digitala samtalskontakter inom kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandlingsform. Arbetet bedrivs självständigt och du samverkar med vårdcentralens övriga yrke...
2022-09-22 2022-10-20
Båstads Kommun, Teknik och service Mark- och exploateringsansvarig
Som mark- och exploateringsansvarig i Båstads kommun är du en nyckelperson i kommunens strategiska och fysiska samhällsutveckling. Du är engagerad i hela detaljplaneprocessen med ansvar för kommunens utvecklingsbara markinnehav, anknytande exploateringsprocess och efterföljande marktilldelningar. Du företräder också kommunen som fastighetsägare i olika sammanhang som berör det kommunala markinnehavet. Du har ansvar för kommunens exploateringsplan, exploateringskalkyler och budget, markförsörjning, köp och försäljning av fastigheter och tillsk...
2022-09-19 2022-10-10