Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Karlbo skola Lärare till särskild undervisningsgrupp Karlbo skola
Vill du vara med och skapa en bra start för barn och ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar? Vi söker dig som vill vara med och driva och utveckla vår särskilda undervisningsgrupp. Undervisningsgruppen erbjuder elevplatser för elever i behov av att vistas i mindre sammanhang under sin skoldag. Verksamheten riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. Eleverna i resursgrupperna har över tid haft svårigheter att strukturera sitt skolarbete, tillgodogöra sig undervisningen och svårigheter att nå kunskapskraven i ordinarie undervisni...
2022-06-23 2022-07-31
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Pedagog med inriktning rörelse och hälsa
Mål och ansvar för tjänsten: Under skoltid arbetar som rastaktivist för ett lärande på skolgården. Syftet är att skapa en aktiv rastverksamhet samt trygghet och öka det sociala sammanhanget under elevens hela dag. Då skolan deltar i en rörelsesatsning förväntar vi oss att du har ett hälsofrämjande perspektiv på lärande. Med det menar vi att se till individens välmående gällande rörelse, återhämtning, minskad stress och att finnas i positiva sociala sammanhang. Arbetet med en aktiv rastverksamhet är påbörjat och du kommer att arbeta i ett tea...
2022-06-23 2022-06-30
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Utvecklingsledare för skolutvecklingsfrågor till Avesta kommun
Som utvecklingsledare är ditt uppdrag att stödja resultatenhetschef inom skolan med utvecklingsfrågor samt med uppföljning och utveckling av systematiskt kvalitetsarbete. Du ansvarar för samordning kring gränsöverskridande kompetensutveckling som exempelvis kollegialt lärande, men även samordning avseende kompetensutveckling inom respektive stadie. Din roll blir förutom samordning att ta fram underlag och sy ihop skolutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår att vara sammanhållande för stadieövergripande ämnesträffar. Du arbetar mycket i sa...
2022-06-22 2022-07-10
Avesta kommun, Kommunkansliet Controller till Avesta kommun
Du har operativt ansvar för att samordna och kvalitetssäkra effektiva ekonomistyrningsprocesser, för att säkerställa att kommunen lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll. Det är en bred roll som innefattar såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att: • Planera och utveckla kommunens styrmodell för mål och budget. • Processansvarig för planerings- och uppföljningsprocesser på kommunövergripande nivå som budget, prognos samt uppföljning; månadsrapporter, delårsrapporter, årsredov...
2022-06-21 2022-08-21
Avesta kommun, Förskola vik förskollärare
Vi vill gärna ha två medarbetar till oss på vår skiftförskola under tiden vår ordinarie personal är ledig. En av tjänsterna innebär skifttjänstgöring och en tjänst innebär dagtidsarbete. Du får bedriva undervisning enligt läroplan för förskolan Lpfö-18. Vi har en spännande arbetsplats där vi har flera arbetskamrater i ett arbetslag än i på andra förskolor vilket gör arbetet rikt och omväxlande. Vi har en gård där det finns goda möjligheter att bedriva verksamhet utomhus. Skifttjänstgöringen kommer att vara förlagd på båda avdelningarna (1-3 år ...
2022-06-21 2022-07-05
Avesta kommun, Krylbo Skola Elevassistenter
Söker flera elevassistenter, två tjänster på Spira och eventuellt någon i grundsärskolan. (avhängigt om nuvarande personal kommer in på utbildning) Du ska vara personligt stöd och resurs för eleverna. I den särskilda undervisningsgruppen Spira finns fem elever som behöver stora anpassningar i sin skolgång. Efter skolan arbetar du med de elever som även är här på fritids. I grundsärskolan finns för närvarande 15 elever.
2022-06-20 2022-07-12
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till förskolan Blåkullen
Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. Du utgår från förskolans styrdokument för att organisera för barnens lärande och utveckling. Tillsammans med arbetslaget driver du den dagliga undervisningen och planerar för rutinsituationer samt den betydelsefulla leken. Arbetet innebär i praktiken att du ska bygga relation med barnen genom att vara nära barnen på...
2022-06-20 2022-07-10
Avesta kommun, Kultur Konstpedagog
Konstpedagogens huvudsakliga arbetsuppgifter är planera, leda och genomföra skapande verksamhet, vara den naturliga kontaktpersonen för skolor och grupper för kreativa workshops och vara en drivande kraft för arbetet med barn och unga. Konstpedagogen ska medverka vid installation av utställningar, vid evenemang och vara en del av Verkets värdskap i entré och museibutik. Konstpedagogens medverkan verksamhetens arbete med utställningar och kommunikation är given och sker i nära samarbete med verksamhetsledande museiintendent och med kommunikatöre...
2022-06-20 2022-07-04
Avesta kommun, Hemtjänst By Horndal Undersköterskor till Horndal hemtjänst
Som undersköterska i Horndals hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje brukare. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på delegering från sjuk...
2022-06-20 2022-07-11
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Ekonom till omsorgsförvaltningen
Du arbetar med ekonomifrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för omsorgsförvaltning, men även kommunens övergripande samverkansgrupp för ekonomer och kommunens lokala upphandlingsgrupp. Tillsammans med förvaltningsekonomen, som också är din närmaste kollega, har du huvudansvar för den ekonomiska hanteringen i omsorgsförvaltningen. Tillsammans arbetar ni med budgetprocess, budgetuppföljning och bokslut. Du har ett särskilt ansvar för budgetuppföljning för vård och omsorg medan din kollega ansvarar f...
2022-06-20 2022-07-29
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i särskild undervisningsgrupp
Undervisning i vår särskilda undervisningsgrupp utifrån aktuell legitimation.
2022-06-17 2022-07-03
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i hem- och konsumentkunskap år 7-9
Undervisning i hem- och konsumentkunskap med tillhörande arbetsuppgifter. Kombination med annat ämne är meriterande.
2022-06-17 2022-06-26
Avesta kommun, Bemanningsenheten Chef för Bemanningsenheten i Avesta kommun
Som enhetschef för bemanningsenheten ansvarar du för den strategiska planeringen av bemanningsprocessen. Du finns som ett stöd för övriga enhetschefer gällande bemanningsfrågor och till viss del behjälplig med ekonomi i förhållande till bemanningen. Du som bemanningschef ansvarar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet. I rollen vägleder du din personal med ett nära ledarskap, där du coachar och motiverar dina medarbetare för att nå våra gemensamma mål. Gruppen på bemanningsenheten består av fem bemanningsplanerare, tre sch...
2022-06-15 2022-07-06
Avesta kommun, Förskola förskollärare resurs
Som förskollärare resurs så kommer du att arbeta nära ett eller ett par barn som behöver extra stöd av en vuxen under dagen. Du ingår i ett arbetslag med förskollärare och barnskötare men har ett särskilt ansvar för barn som behöver det lilla extra, som att kunna få gå undan och arbeta med en eller ett par kamrater, att ha en trygg och stabil vuxen som kan vägleda och hjälpa till och som kan ge barnet förutsättningar att ta del av utbildningen på sina villkor. I arbetet ingår att dokumentera och använda digitala verktyg såsom datorer, lärpla...
2022-06-15 2022-07-06
Avesta kommun, Fors och By ro Fritidspedagog Fors skola
Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning på fritidshemmet, såväl enskilt, som i samarbete med arbetslaget och andra kollegor. Du kommer att ansvara för öppning och stängning av fritidshemmet beroende på schema. Under skoldagen ansvarar du för aktiviteter på raster och du är en viktig vuxen ute på skolgården. Du finns även med i klass som resurs eller som stöd till enskild elev. Du verkar för att skapa en miljö där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Du ansvarar även för...
2022-06-14 2022-06-26
Avesta kommun, Framnäs Demenssjuksköterska inom vård och omsorg
Som demenssjuksköterska inom omsorgsförvaltningen är ditt huvudsakliga uppdrag att möjliggöra att personer med demenssjukdom ska må så bra som möjligt. Du kommer vara med och utveckla arbetet inom demensvården enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och den nationella strategin för vård och omsorg vid demenssjukdom. Rollen fungerar som expertstöd och du kommer att handleda, utbilda och fortbilda kommunens vårdpersonal i våra verksamheter. Du kommer självständigt arbeta och ha ansvar för att ta fram arbetssätt som fungerar inom demenssju...
2022-06-09 2022-06-26
Avesta kommun, Kommunrehab Legitimerad arbetsterapeut
Som arbetsterapeut i Avesta kommun gör du funktionsbedömningar av ADL-förmåga, aktivitetsbedömningar, förskriver hjälpmedel, informerar om produkter och teknik till brukare i våra vård- och omsorgsboenden, i gruppboende LSS och psykiatri, i daglig verksamhet samt i ordinärt boende. Som arbetsterapeut arbetar du med att göra en helhetsbedömning hos individen runt eventuell aktivitets/funktionsnedsättning, boendemiljö med eventuella anpassningar samt intygsskrivning. Du ger även råd och stöd inom området i hemmiljö/närmiljö. Målsättningen med...
2022-06-09 2022-07-03
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Lärare trä- och metallslöjd
Undervisning i trä- och metallslöjd för elever i årskurs 3 till årskurs 6 i välutrustade lektionssalar. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. I arbetsuppgifterna ingår att aktivt verka för extra anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över...
2022-05-31 2022-06-26
Avesta kommun, Hemsjukvård, sjuksköterskor Sjuksköterskor
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska i Avesta kommun ansvarar du för Hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemsjukvård eller vid våra vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg, LSS, psykiatri eller korttidsvård. Vi bedriver avancerad hälso- och sjukvård med teknisk apparatur och med patienter i alla åldrar, även barn. Vårt dagliga arbete bygger på väl utarbetade och tydliga rutiner. Du arbetar självständigt med dina arbetsuppgifter i form av patientbedömningar och åtgärder men agerar även i samråd med läkare. När frågor uppstår är arbetsmiljön pr...
2022-04-26 2022-08-14