Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarier till Barnomsorgen
Som vikarie går du in i den ordinarie pedagogiska verksamheten och tar ansvar för en grupp barn. Det innebär att du är aktiv i barnens lek och att du skapar förutsättningar för aktivitet och stimulans i verksamheten. Ibland får du vara den som leder en aktivitet och ibland är du en medlekande vuxen. Du förväntas ta ansvar för aktuella arbetsuppgifter samt ha god överblick över barngruppen. Exempel på andra arbetsuppgifter som kan ingå är pedagogiska måltider, utevistelser och aktiviteter med barn, hjälp vid på- och avklädning. I förskolan kan l...
2023-01-27 2023-02-17
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Gymnasielärare i juridik till ekonomiprogrammet
Vi vågar satsa och det ger resultat. Karlfeldtgymnasiet är en skola på frammarsch och här finns tolv nationella program, varav åtta yrkesprogram och fyra högskoleförberedande. Vi arbetar mycket med internationella relationer och har goda kontakter med andra europeiska länder. Skolan deltar i pågående Erasmus-projekt där personal och även elever kommer att få möjlighet att resa och uppleva skolmiljöer i andra länder och få dela erfarenheter. Vi har ett nära samarbete med näringslivet både lokalt och nationellt, vilket öppnar upp möjligheter för ...
2023-01-27 2023-02-12
Avesta kommun, Förskola Pooltjänster till Krylbo/Karlbo förskoleområde och förskolan Triangeln
Som anställd med pooltjänst har du en placering på en förskola och arbetar vid ordinarie personals frånvaro samt stärker upp bemanningen utifrån behov. Du har ett grundschema att utgå ifrån men vid personals frånvaro kommer ditt grundschema att kunna justeras tillfälligt, dock inom ramen för en 40h arbetsvecka, du bör därför vara flexibel och kunna ställa om snabbt till andra arbetstider än ditt grundschema. Du kommer att arbeta nära barnen och följa den redan planerade verksamheten på aktuell avdelning. Arbetet kan innebära att du är på fle...
2023-01-27 2023-02-09
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Enhetschef myndighetsutövning till Avesta kommun
Tjänsten innebär personal- verksamhets- och budgetansvar för enheten myndighetsutövning och administration. Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling är en viktig del av tjänsten och i din roll säkerställer du att myndighetsutövningen är rättssäker, effektiv och att nya arbetsmetoder implementeras. I rollen som enhetschef fungerar du som ett stöd och kunskapsbank för dina medarbetare. Du arbetar även med att upprätta och ajourhålla styrdokument. Omvärldsanalys är en viktig uppgift och du kommer vara den som säkerställer att föreskrifter, föror...
2023-01-26 2023-02-12
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Tjänstens övergripande uppdrag är att kvalitetssäkra vården. Det vill säga att finnas till för vårdtagarna och utifrån hälso- och sjukvårdsområdet ansvara för att kommunen driver och sköter sitt uppdrag inom gällande lagar och föreskrifter. MAS är väl insatt i verksamheten, gör verksamhetsbesök samt följer upp riktlinjer, föreskrifter och lagar. Du tar fram rapporter och underlag till både förvaltningen och den politiska styrningen. Du har vidare huvudansvaret för att initiera, utveckla och implementera nya rutiner när det behövs. Som MAS har d...
2023-01-24 2023-02-05
Avesta kommun, Kommunkansliet Administrativ chef
Du har personal-, verksamhet, och budgetansvar för 13 medarbetare inom verksamheterna administration och arkiv, kommunikation samt servicecenter som ger samhällsvägledning till våra medborgare. Du organiserar, leder och samordnar arbetet med utgångspunkt i tillitsbaserad ledning och styrning. Tillsammans med dina medarbetare finns ett tydligt uppdrag att stärka och utveckla processer inom samtliga verksamhetsområden. Som chef har du självklart ett strategiskt ansvar men rollen innebär också att vara operativt involverad i arbetet. Arbetet som...
2023-01-24 2023-02-13
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Processkoordinator
• Samordna projektets alla insatser • Vara arbetsledare och samordnare för övriga personal inom projektet. • Vara kontaktperson mot Skolverket • Ordna fortbildning • Arrangera möten • Samla information • Sprida information • Uppdatera rutiner • Leda implementering • Dokumentation till Skolverket • Följa upp ekonomin tillsammans med förvaltningsekonomen • Förbereda möten med lokala teamet
2023-01-23 2023-02-05
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Arenasamordnare
Avesta kommun har åter blivit utvalda att delta i Skolverkets Riktade insatser för nyanlända lärande. En av insatserna är att skapa en mötesplats på eftermiddagstid. Tanken är att hålla öppet två eftermiddagar i centrala Avesta och två eftermiddagar i Krylbo (måndag-torsdag). Genom att samverka med Rädda barnen räknar vi med att kunna skapa en bred verksamhet med fokus på studiestöd och aktiviteter. • Du kommer att vara spindeln i nätet som samlar goda krafter för att skapa denna arena. • Du kommer att samverka med andra krafter i kommunen som...
2023-01-23 2023-02-05
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Projekttjänst, språkutvecklare
Avesta kommun har åter blivit utvalda att delta i Skolverkets Riktade insatser för nyanlända lärande. Vi söker en lärare i svenska som andraspråk som kommer att ansvara för fortbildning inom området språkutvecklande arbetssätt, svenska som andraspråk och för utveckling av metoder inom området studiestöd på svenska. • Kartlägga och analysera behovet av fortbildning inom ämnet svenska som andraspråk. • Samordna fortbildning i samråd med högskola mm • Anordna och initiera kollegialt lärande för lärare i kommunen • Anordna och leda kollegialt lär...
2023-01-23 2023-02-05
Avesta kommun, Förskola Förskollärare/ förstärkning till förskolorna Blåkullen och Prästkragen.
Som förskollärare/förstärkning i vårt område tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att un...
2023-01-19 2023-02-05
Avesta kommunkoncern Förskollärare vikariat Avesta centrala förskoleområde område 1, Prästkragen
Som förskollärare/ vikarie i vårt område tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisn...
2023-01-19 2023-02-05
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Timvikarier till omsorgsförvaltningen
Att arbeta på ett vård- och omsorgsboende innebär att arbeta med service och omvårdnad dygnet runt, där varje brukare har ett eget rum. Tillsammans med annan personal eller på egen hand, är du behjälplig med personlig omvårdnad, som på- och avklädning, hjälp vid matsituationer och hygien. Som personal inom hemtjänsten åker du själv eller tillsammans med en kollega hem till brukarnas bostad och är behjälplig med bl.a. personlig omvårdnad, som på- och avklädning, hjälp vid matsituationer och hygien. Du är också med vid sociala aktiviteter. Arbet...
2023-01-19 2023-02-19
Avesta kommun, Måltid Enhetschef Måltid till Avesta kommun
I den här rollen har du personal-, verksamhet- och budgetansvar för måltidsområdet inom skola och förskola. Verksamheten omfattar 11 kök och cirka 35 medarbetare. I personalansvaret ingår bland annat personalplanering, lönesättning och självklart systematiskt arbetsmiljöarbete. Verksamhetsutveckling och att arbeta framåt är viktigt för oss. Du arbetar nära kostchef och vår andra enhetschef Måltid. Kvalitet och hållbarhet står i fokus, vi ska inte bara laga god och näringsriktig mat utan vi ska också hitta sätt att laga den mer klimatsmart. Ti...
2023-01-17 2023-01-31
Avesta kommun, Förskola Förskollärare dagtid Baldershage skift
Du ska tillsammans med arbetslaget ansvara för att planera och bedriva undervisning enligt skollagen och Lpfö 18 i barngrupp: 3-5 år. Du planerar, utför och utvärderar verksamheten för att få ett bra lärande för barnen. Du dokumenterar barnens lärande i därför avsedda dokument i de system som vi använder oss av i kommunen. Som förskollärare har du ansvar för att undervisningen planeras efter barnens intressen och behov för all barn. Hos oss får undervisning och lärande ta plats under hela dagen då barnens vårdnadshavare arbetar skift och barne...
2023-01-17 2023-01-31
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Välkommen till Avestas viktigaste sommarjobb 2023
• Vård- och omsorgsboende Särskilt boende innebär bostad med service och omvårdnad dygnet runt där varje boende har ett eget rum. Du hjälper till med personlig omvårdnad, som kläder, hjälp vid matsituationer och personlig hygien. Arbetet innebär dag-, kväll- och helgjobb. • Hemtjänst Hemtjänst innebär att du själv, eller tillsammans med en kollega, åker hem till de boendes egen bostad och hjälper till med personlig omvårdnad, som kläder, matsituationer och personlig hygien. Du är också med vid sociala aktiviteter. Arbetet innebär dag-, kväll-,...
2023-01-16 2023-02-20
Avesta kommun, Kommunrehab Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut i Avesta kommun ansvarar du för rehabilitering av personer inom ordinärt boende, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsboende med inriktning äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Du styr din vardag självständigt och arbetar ofta i team med en fysioterapeut. Hos oss finns alltid möjlighet att diskutera och konferera när det behövs. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att göra aktivitetsbedömningar, förskriva hjälpmedel, informera om produkter och teknik till brukare. Du gör en helhetsbedömning hos individen runt ev...
2023-01-16 2023-02-19
Avesta kommun, Kommunrehab Fysioterapeut till kommunrehab
Som fysioterapeut i Avesta kommun ansvarar du för rehabilitering av personer inom ordinärt boende, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsboende med inriktning äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Du styr din vardag självständigt och arbetar ofta i team med en arbetsterapeut. Hos oss finns alltid möjlighet att diskutera och konferera när det behövs. I arbetsuppgifterna ingår bland annat funktionsbedömningar av rörelseförmåga, bedömningar, genomförande och utvärdering av träning samt handledning och utbildning av vård- och omsorgspers...
2023-01-16 2023-02-19
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Administratör med funktion passhandläggare till LPO Falun placering Avesta
Som passhandläggare har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland besökarens första kontakt med polisen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga och hantera ansökningar om resehandlingar. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar såsom passlagen, passförordningen, förordningen om nationellt ID-kort samt förvaltningslagen. I arbetet ingår det att besvara telefonsamtal och e-post. Det kan även komma att innehålla viss typ av annat arbete som tillhör receptionsmiljön, ex...
2023-01-16 2023-01-30
Avesta kommun, IFO, Barn och familj Socialsekreterare till Barn och familj
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med att följa upp beslutade insatser samt utredningsarbete för våra barn och unga utifrån vad som gäller enligt SoL och LVU. Du följer aktivt upp insatsen och utvärderar utifrån vård och genomförandeplanen hur målen nås och hur ni tillsammans behöver arbeta framåt. Du utreder barns behov och föräldrars förmåga med fokus på både risk och skyddsfaktorer. Just nu ser vi över möjligheten att arbeta mer utifrån olika fokusområden, så att några i gruppen arbetar med tex uppföljande insatser. Du arbetar i nä...
2023-01-09 2023-01-29