Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen SAS Socialt ansvarig samordnare
Som socialt ansvarig samordnare arbetar du med kvalitetsutveckling inom socialtjänstens område, främst kopplat mot SoL och LSS. Du utreder självständigt rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah och på delegation från nämnden bedömer och fattar beslut om missförhållanden. Tillsammans med kärnverksamheten skapar du åtgärdsplaner och följer upp dess innehåll. Allvarliga missförhållanden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du deltar i verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens processer, framtagande av rutin...
2022-05-17 2022-06-07
Alingsås kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till Videgårdens gruppbostad
I rollen som stödpedagog arbetar du till stor del med att stötta de boende i deras vardag genom ett lågaffektivt bemötande och med förtydligande kommunikation. Du arbetar även med att sammanväva de boendes sociala nätverk. En utgångspunkt för ditt arbete är god samverkan med anhöriga, godemän eller andra instanser som är viktiga för de boende. Utifrån våra brukares behov behövs en trygg personalgrupp som står stadigt i motgångar och förstår det utmanande beteendet och dess olika former. Det är viktigt för vår verksamhet att du noga förhåller ...
2022-05-16 2022-05-30
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Noltorpsgården - Vi förstärker nu vårt team med fler undersköterskor
I rollen som undersköterska hos oss kommer du främst arbeta på våra två gruppfysavdelningar men även kunna vara behjälplig på vår demensavdelning. I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån delegerade uppgifter enligt HSL. Arbetsuppgiftern...
2022-05-16 2022-05-30
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Klientnära stödkoordinator
I rollen som klientnära Stödkoordinator kommer du, tillsammans med utförarpersonal och handläggare, att arbeta med att upparbeta en hållbar lösning för klientens utifrån dennes behov och tankar om sin framtid. Du arbetar till stor del dagtid (flexavtal). Du kommer att ha möjlighet att kunna påverka din arbetstid utifrån din och klientens behov. I tjänsten ingår motivations-, nätverks- och samverkansarbete. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att ge förutsättningar för klienten så att hen kan leva ett så självständigt liv som möjligt. ...
2022-05-16 2022-05-31
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Behandlare till Högintensivt team, Socialförvaltningen Alingsås
Högintensiva teamet kommer möta familjer med barn och ungdomar i åldersspannet 0-18 år. Det är oron för barnet, den unge och behov av en intensiv insats som avgör om ärendet hamnar i teamet. De flesta av de ärenden Högintensiva teamet ska arbeta med handlar om placeringsnära barn och ungdomar. Arbetet innebär att förhindra alternativt förkorta placering så att barnen kan bo i sin hemmiljö. Mycket av arbetet förläggs i hemmen men också i våra besökslokaler eller andra lämpliga arenor och teamet träffar familjerna flera gånger i veckan. För uppdr...
2022-05-14 2022-06-02
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Välkommen till Ödenäs skola
Du kommer i huvudsak att planera och genomföra fritidsverksamhet på Ödenäs skola tillsammans med dina kollegor. I tjänsten ingår att verka som resurs i en årskurs samt planering och genomförande av vår rastverksamhet. Du kommer att ingå i ett arbetslag som idag består av 5 pedagoger där vi fortlöpande utvärderar och kvalitetssäkrar vår verksamhet. Skolan har även en specialpedagog och speciallärare som är på plats en dag i veckan.
2022-05-13 2022-05-27
Alingsås kommun, Daglig verksamhet Stödpedagog till Daglig verksamhet, LSS
I stödpedagogens yrkesroll ingår särskilda uppdrag såsom att utveckla kvaliteten inom enheterna, att vara ett pedagogiskt stöd gentemot stödassistenterna i vardagsarbetet samt att ta emot och introducera nya brukare. Du bidrar även med en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet. Som stödpedagog förväntas du kunna hålla många bollar i luften och tycka om att driva förändringsarbete med brukaren i fokus. Det krävs att du har lätt för att ta initiativ, kan handleda kollegor i befintliga aktiviteter samt att du är kreativ i att hi...
2022-05-13 2022-05-31
Alingsås kommun, Ängaboskolan Grundskollärare åk 1 till Ängaboskolan
Som lärare hos oss bedriver du undervisning för elever i årskurs 1. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas lärande och utveckling. Du har klassansvar för åk 1 och i samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I din roll som grundskollärare är du väl förankrad i skolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utveckling...
2022-05-13 2022-05-27
Alingsås kommun, Funktionsstöd Enhetschefer till LSS boende och personlig assistans
Vi söker dig som är engagerad, lösningsfokuserad och ansvarsfull. Du kommer att leda, planera och utveckla verksamheten utifrån mål och gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet. I rollen som enhetschef ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för den pedagogiska inriktningen i verkställighet av insatsen. Vår ambition är att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och vi hoppas att du brinner för kvalité och verksamhetsutveckling. Du kommer ha ett nära samarbete med dina nya kollegor. Det finns tillgång till olika stö...
2022-05-12 2022-06-02
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Studiepedagog till Plattformen på Alströmergymnasiet
Som studiepedagog på Plattformen arbetar du med att ge stöd åt elever såväl enskilt, i mindre grupp som ute i helklass. I samarbete med specialpedagoger och speciallärare utformas en stödplan för varje elev som är knuten till Plattformen. Som studiepedagog behöver du vara kommunikativ och bekväm i att ha flera kontakter igång samtidigt då du kommer att samarbeta med många i elevens närhet såsom ordinarie ämneslärare, kollegorna i elevhälsan och hemmet. Som studiepedagog kommer du även att vara en viktig del i skolans genomförande av lovskolo...
2022-05-12 2022-05-22
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Pedagogisk assistent till gymnasiesärskolan
Som pedagogisk assistent hos oss stödjer du eleverna i deras lärande och övriga situationer under skoldagen, både enskilt och i grupp. Uppdraget kan därmed variera från arbete med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupp, där du ger det stöd som krävs för att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier. Du kommer tillsammans med övriga pedagoger och personal planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån gymnasiesärskolans styrdokument. Tjänsten innebär främst arbete med elever på det individu...
2022-05-12 2022-05-22
Alingsås kommun, Daglig verksamhet Stödassistent till Daglig verksamhet
Den dagliga verksamheten vänder sig till personer i yrkesverksam ålder med flerfunktionsvariationer samt komplexa behov och som har beslut inom LSS. Vi erbjuder en meningsfull sysselsättning anpassad efter önskemål, förutsättningar och behov. Vi bedriver vår verksamhet i fristående enheter med olika inriktning. Vi anordnar också individuellt integrerade arbetsplatser runt omkring i Alingsås. Med denna bredd i verksamheten vill vi främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Dina närmaste kollegor blir stödassistenter ...
2022-05-12 2022-05-31
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till förskoleområde
Vill du vara med och utveckla Alingsås kommuns förskolor och skolor? I rollen som rektor leder du med ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap och ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi inom ditt uppdragsområde. Ditt ansvars- och uppdragsområde kommer att vara för tre förskolor. I uppdraget som rektor har du det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen, dvs att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för likvärdig förskola...
2022-05-12 2022-05-26
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till förskoleområde, 90%
Vill du vara med och utveckla Alingsås kommuns förskolor och skolor? Som rektor hos oss leder du med ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap och ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi inom ditt uppdragsområde. Ditt ansvars- och uppdragsområde kommer att vara för två förskolor och en integrerad omsorg för obekväm arbetstid i en av förskolorna. I uppdraget som rektor har du det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen, det vill säga att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildn...
2022-05-12 2022-05-26
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Gymnasielärare i handelsämnen och tyska, tidsbegränsad 100 %
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås pågår ett aktivt arbete med att bli den digitaliserade skolan. Vi har kommit en bra bit. Ett digitaliserat lärande sträcker sig dock bortom användningen av teknologi. Nu vill vi ta ytterligare steg i att möta de utmaningar som en modern skola står inför. I det arbetet vill vi rekrytera dig i rollen som lärare i handelsämnen och tyska. I ditt uppdrag bidrar du till att ytterligare fördjupa det pedagogiska arbetet med att föra skolan in i framtiden. Våra elever ska alltid vara trygga i att på Alströmergymnasiet...
2022-05-11 2022-05-25
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Speciallärare till Västra Bodarna skola
Som speciallärare kommer du tillsammans med ledningsgruppen, elevhälsoteam och arbetslaget utveckla och implementera arbetet mot skolans mål, styrdokument och aktuell forskning så att undervisningen görs tillgänglig för alla elever. Du arbetar nära skolledningen, skolans specialpedagog och med undervisande ämneslärare/mentorer. Tillsammans med specialpedagog och elevhälsoteam är du med och upprättar åtgärdsprogram och stöttar pedagoger i arbetet med extra anpassningar. Du bidrar till verksamhetens utveckling av tillgängliga lärmiljöer och und...
2022-05-10 2022-05-24
Alingsås kommun, Nolby Lärare i fritidshem till Nolbyskolan
Till vår skola söker vi dig som vill arbeta i en dynamisk, utvecklande och härlig skolmiljö där vi på skolan sätter elevernas lärande i centrum. Vi arbetar utifrån varje elevs styrkor och förmågor, och vill att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och känna lust att lära. Vårt arbete bygger på samarbete, flexibilitet och en rak och inspirerande kommunikation mellan varandra i arbetslagen. Vi har en stark teamkänsla och hjälper varandra att utvecklas och bli bättre på det vi gör. I rollen som lärare i fritidshem ansvarar du ...
2022-05-10 2022-05-24
Alingsås kommun, Kulturskola och fritidsverksamhet Danslärare med inriktning mot Street till Kulturskolan
I rollen som danslärare arbetar du till stor del med undervisning i streetdans. I för- och efterarbetet till undervisningen ingår ett visst utvecklingsarbete enskilt och tillsammans med kollegor. Du och dina kollegor har höga ambitioner och en vilja att bedriva en meningsfull verksamhet för kommunens barn och unga på deras fritid. Ni arbetar tillsammans med att förvalta och utveckla Kulturskolans dansutbud. Tillsammans skapar ni en trivsam miljö och ett gott arbetsklimat. Undervisningen kommer att förläggas till eftermiddags-/kvällstid.
2022-05-09 2022-05-23
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Lärare tyska moderna språk och tyska modersmål Östlyckeskolan.
Undervisning i tyska moderna språk för elever i årskurs 6 -9 enligt grundskolans kursplan och undervisning av elever från årskurs 1 till årskurs 9 i modersmål tyska enligt kursplan i elevens modersmål tyska.
2022-05-09 2022-05-23
Alingsås kommun, Utbildning Lektor i tillämpad IT
I rollen som lektor i tillämpad IT ingår att utveckla verksamhetens, elevers och medarbetares kunskap och förmåga att använda, analysera och förstå möjligheter med IKT samt implementerar den av nämnden digitala agenda. Du väntas vara drivande i ämnesövergripande projekt samt att handleda i frågor kopplat till digitalisering och lärande. Du kommer att leda Alströmergymnasiet och Campus Alingsås utveckling gällande elevernas digitala kompetens och lärande tillsammans med ledningsgruppen, förstelärare och förvaltningens befintliga lektor. Rollen...
2022-05-09 2022-06-09
Alingsås kommun, Anläggning och fritid Lokalvårdare, vikariat
Välkommen till Bjärkehallen! Nu behöver vi dig som tar ansvar för lokalvården hos oss. Du ser till att hålla idrottshallarna i rent och snyggt skick. Du städar omklädningsrum, toaletter, korridorer och allmänna utrymmen så att våra föreningar, elever och besökare får en trevlig vistelse. I rollen ingår kontakter gentemot skolan och föreningar. Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du själv planerar och organiserar din arbetsdag. Arbetstider; måndag-fredag, 07.00 - 11.00, eller enligt överenskommelse. Den första tiden kommer du introdu...
2022-05-06 2022-05-20
Alingsås kommun, Bjärke Biträdande rektor förskola
Vi söker en biträdande rektor till förskolorna i Team Norra. Då det är en ny tjänst har vi alla möjligheter att tillsammans forma den så som vi önskar. Team Norra består av 5 förskoleenheter; St Mellbys, Magras, Gräfsnäs, Rävlyans samt Sollebrunns förskolor. I vår verksamhet ingår även Öppna förskolan i Sollebrunn. På dessa enheter arbetar 35 - 40 pedagoger och vi har knappt 200 barn inskrivna. Du kommer leda förskolorna tillsammans med rektor, men ha personalansvar för en eller två förskolor. Vilka dina övriga uppgifter blir beror på vem Du ä...
2022-05-06 2022-05-29
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Förskollärare till Västra Bodarnas förskola
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling och söker ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig! Som förskollärare skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet för varje barn att lyckas. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till a...
2022-05-05 2022-05-19
Alingsås kommun, Nolby Pedagog i SU-grupp till Nolbyskolan
I din roll som pedagog i skolans särskilda undervisningsgrupp ansvarar du, tillsammans med annan personal, för en mindre elevgrupp. Du deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. I tjänsten ingår bland annat att skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling, samti...
2022-05-05 2022-05-19
Alingsås kommun, Enhet vuxen Socialsekreterare
Du kommer i ditt arbete att få utreda, bedöma behov, ge förslag till beslut och därefter följa upp besluten avseende framförallt personer med missbruk/beroendeproblematik. I ditt arbete kommer du att få hjälp av en nära arbetsledning samt en personalgrupp med bred kompetens. Du får även tillgång till extern handledning.
2022-05-05 2022-05-19
1 2 >