Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Arbetsmarknads- o försörjningsstödsenheten Arbetsledare till arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
I detta uppdrag kommer du att arbetsleda och metodhandleda arbetsmarknadscoacher och stödpedagoger inom enheten, med målsättning att våra kunder - Ales invånare som behöver stöd för att nå egen försörjning, kommer vidare till anställning eller studier. Verksamhetsutveckling inom enhetens uppdrag, med inriktning på arbetsmarknadsområdet är en stor del av uppdraget. Du kommer vara aktiv i DUA-samverkan. Löpande identifierar, utvecklar och implementerar du enhetens rutiner och processer. Du ska arbeta för att främja god samverkan med interna och ...
2022-01-18 2022-02-06
Ale kommun, Verksamhet kost Engagerad kock sökes till kostenheten
Vi söker nu en kreativ och serviceinriktad kock till kostenheten. Tjänsten är placerad i tillagningsköket på Kyrkbyskolan i Nödinge. Här tillagas cirka 730 måltider/dag till barn i låg och mellanstadiet. Arbetet innebär att tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål, diskning, rengöring, egenkontroll med mera.
2022-01-18 2022-02-15
Ale kommun, Skepplandavägens gruppboende Är du stödassistent och vill jobba på vårt nya LSS-boende i Skepplanda?
Gruppboendet är uppdelat på två hus med plats för sex hyresgäster i varje hus. Hyresgästerna har beslut om bostad med stöd och service enligt LSS och verksamheten har sin grund i respekten för brukarens självbestämmande och integritet. Boendet har hög tillgänglighet och därmed en målgrupp som har varierande omvårdnadsbehov. Arbetet kan därför vara fysiskt krävande då det förekommer lyft och förflyttningar, vilket gör att en god fysisk förmåga är viktigt. Arbetsuppgifterna innebär också att stötta kring personlig hygien, måltider, städning och ...
2022-01-18 2022-02-02
Ale kommun, Funktionsstöd Stödassistent till Klockarevägens/Fyrklövergatans servicebostad, vikariat
I våra verksamheter arbetar du med motivationsarbete utifrån metoden lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt så att varje individ ska få en begriplig, hanterbar och meningsfull dag. Arbetet kräver att man har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter likaså att kunna arbeta i grupp. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att genomförandeplaner, metodplaner och uppföljningar görs. I tjänsten ingår även samverkan med både externa och interna k...
2022-01-17 2022-02-04
Ale kommun, Älvängenskolan Lärare för arbete i särskild undervisningsgrupp till Älvängenskolan
I Ale kommun pågår ett intensivt arbete med att skapa olika stödjande verksamheter för kommunens grundskolor. Skolan och socialtjänsten samverkar på olika sätt kring Ales elever och familjer. Vi har sedan några år tillbaka en verksamhet som heter Fotosyntes som arbetar med tidiga samordnade insatser för elever i årskurs f-6 som riskerar utanförskap genom bristande måluppfyllelse, normbrytande beteende och/eller hög frånvaro. I augusti 2018 startade ett närvaroteam (NÄTA) som arbetar med elever som befinner sig i problematisk skolfrånvaro, årsku...
2022-01-17 2022-01-31
Ale kommun, Enhet vatten och avlopp Rörläggare till VA-Drift-enheten
VA-Drift-enheten består av ett team med fem rörläggare/anläggningsarbetare. Men hela enheten har en personalstyrka på 15 personer. Som rörläggare kommer du att bidra med att förstärka VA-enhetens rörnät/anläggningssida. Då organisationen är relativt liten är arbetsuppgifterna av varierande art. Detta innebär att vi vill att du skall medverka i arbetet med att: - vara en del av enhetens två egna kommunala schaktlag. - utföra sanerings-/förnyelsearbeten på vatten- och avloppssystemet. - utföra reparationer av olika slag, exempelvis vid akuta ...
2022-01-14 2022-01-30
Ale kommun, Kronaskolan Elevassistent med diabetesansvar till Kronaskolan F-3
Du kommer att primärt följa eleverna under skoldagen och ansvara för att deras egenvårdsplan följs. Elever med diabetes behöver stöd och hjälp med att ha kontroll på mat, aktivitet, blodsocker och insulin. Det är därför viktigt att du har kunskaper och erfarenhet gällande diabetes typ 1 samt att du agerar självständigt och har hög sinnesnärvaro. Det är även av vikt att du har god förmåga att skapa förtroende och tillitsfulla relationer till både barnet och vårdnadshavare samt vara en trygg vuxen som finns där. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir...
2022-01-14 2022-01-30
Ale kommun, Öppen ungdomsverksamhet Fritidsledare till mobil ungdomsverksamhet, vikariat
I Ale kommun finner du några av regionens främsta ungdomsarbetare, åtminstone om man ska tro på ryktet vi har. Vi brinner för våra ungdomar och vi brinner för att bidra till att de ska må bra och stöttar dem i deras utveckling på fritiden. Just nu håller vi på att bygga upp en helt ny verksamhet där vi även kommer att vara både mobila och digitala. Ett väldigt spännande arbete som hela arbetsgruppen är med och utvecklar. För de ungdomar som har långt till våra centralorter och saknar en ungdomsgård i närheten skapar vi nu mobila mötesplatser...
2022-01-14 2022-01-27
Ale kommun, Garverivägen Undersköterska till Garverivägens demensenhet
Den enskildes behov av vård, stöd och social stimulans styr dina arbetsuppgifter. Du behöver ha kunskap eller en stark vila att lära dig hur en demenssjukdom påverkar den enskilde i sin vardag och hur du som undersköterska bistår den enskilde i att få en så trygg och meningsfull vardag som det är möjligt. Du ska finnas som stöd i alla vardagliga moment och samtidigt kunna uppmuntra och låta den enskilde göra det som den fortfarande klarar eller vill göra själv. Arbetet utgår från den enskildes behov och därför är det viktigt att samarbetet och...
2022-01-13 2022-01-27
Ale kommun, Kronaskolan Lärare till Kronaskolan F-3, vikariat
Du är en person som har både elevernas kunskaps- och sociala utveckling i fokus. Du är övertygad om att engagerade pedagoger kan göra skillnad för eleverna. Du reflekterar över elevernas lärande och vill utveckla din undervisning i samarbete med dina kollegor. Du gillar utmaningen att hitta rätt anpassning för varje elev. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vet om betydelsen av kontinuitet men är samtidigt beredd att testa nytt. Du som instämmer i det kommer att trivas hos oss! Vi söker nu en grundskollärare för en av våra klasser i årsku...
2022-01-13 2022-01-30
Ale kommun, Hemsjukvården Sjuksköterska till den kommunala hälso- och sjukvården i Ale
Som sjuksköterska i hemsjukvården är du övergripande ansvarig för att leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Uppdragen utförs som hembesök eller delegerad arbetsuppgift till omvårdnadspersonalen i ordinärt och särskilt boende. Olika patienter med varierande sjukdomsbild ställer varierande krav på din kompetens och du bygger upp en bred kunskap. Utöver den personcentrerade vården ansvarar du och dina sjuksköterskekollegor tillsammans med chefen för att verksamheten ska utvecklas. Därför vill vi att ni fortbildar er löpande och att ni ...
2022-01-12 2022-02-09
Ale kommun, Hemsjukvården Sjuksköterska med samordnings-/planeringsansvar till hemsjukvården i Ale
Med ett samordnings-/planeringsansvar förväntas du planera dagligt schema samt semesterschema för sjuksköterskegruppen. Rekrytera kortvarigt bemanningsbehov. Som spindeln i nätet behöver du ha goda erfarenheter av att ha arbetat som sjuksköterska då du i denna funktion behöver kunna vara ett stöd för sjuksköterskorna. Dagtid bemannar du också vår jourtelefon och behöver där kunna göra adekvata bedömningar som sjuksköterska. I arbetet ingår även att kontrollera och kontera våra räkningar samt ha koll på våra bilar.
2022-01-12 2022-02-09
Ale kommun, Krokstorp Stödassistent till Krokstorp BoDa
Arbetet som stödassistent innebär att ge individuellt anpassat stöd utifrån en enskildes genomförandeplan och största möjliga delaktighet och inflytande. I uppdraget ingår både praktiskt omvårdnadsarbete, hälso-och sjukvård, hemmets sysslor, nätverksarbete och fritidsaktiviteter. Stödassistenten deltar även i ett brukarteam och dokumentation och samverkan är en viktig del av arbetet.
2022-01-12 2022-02-10
Ale kommun, Rehabenheten Arbetsterapeut till rehabenheten
Som arbetsterapeut i Ale har du stora möjligheter att påverka hur ditt arbete ser ut och vilka tider du ska arbeta. Du arbetar tätt tillsammans med fysioterapeuter och teamsamverkar med sjuksköterskor och undersköterskor. Teamet planerar insatserna tillsammans kring patienterna m...
2022-01-12 2022-02-03
Ale kommun, Biståndsenheten Socialsekreterare till biståndsenheten, vikariat
Dina arbetsuppgifter kan bestå av utredningsarbete enligt SoL/LSS/lag om färdtjänst och utifrån övrig gällande lagstiftning, rättspraxis och vägledning. Som socialsekreterare arbetar du med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. Samverkan med externa och interna verksamheter är också en mycket viktig del i arbetet.
2022-01-12 2022-02-13
Ale kommun, Barn och unga Socialsekreterare till enhet barn och unga, vikariat
Enheten arbetar med målgruppen 0-18 år och deras familjer med det huvudsakliga uppdraget att utreda barnens behov och föräldrarnas förmåga efter inkomna ansökningar och anmälningar, samt fatta beslut om insatser och följa upp dessa. Barn- och ungdomsenheten är en välfungerande enhet med en stabil arbetsgrupp och låg personalomsättning, förutom föräldraledigheter. Den främsta faktorn till det är hög trivsel, ett gott arbetsklimat och en rimlig arbetsbelastning. Det råder en stor gemenskap på enheten där alla hjälper varandra utifrån prestigelös...
2022-01-12 2022-01-28
Ale kommun, Barn och unga Socialsekreterare till enhet barn och unga
Enheten arbetar med målgruppen 0-18 år och deras familjer med det huvudsakliga uppdraget att utreda barnens behov och föräldrarnas förmåga efter inkomna ansökningar och anmälningar, samt fatta beslut om insatser och följa upp dessa. Barn- och ungdomsenheten är en välfungerande enhet med en stabil arbetsgrupp och låg personalomsättning, förutom föräldraledigheter. Den främsta faktorn till det är hög trivsel, ett gott arbetsklimat och en rimlig arbetsbelastning. Det råder en stor gemenskap på enheten där alla hjälper varandra utifrån prestigelös...
2022-01-12 2022-01-28
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Ale hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta med kontaktmannaskap så att den enskilde och anhöriga känner sig trygga i de hemtjänstinsatser vi utför genom det förtroende du skapar er emellan. I ditt arbete ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, bland annat genom ...
2022-01-11 2022-01-25
Ale kommun, Mor Annas förskola Barnskötare till Mor Annas förskola
Vi söker en barnskötare som är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag. Hos oss är barnen alltid i centrum och vi strävar efter en trygg, rolig och lärorik förskola - alla dagar. Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Vi utgår ifrån att barnet är medkonstruktör av sin kunskap, kultur och identitet. Vi menar att barn har en egen röst och bör lyssnas på och tas på allvar. De ska involveras i den demokratiska dialogen och beslutsfatta...
2022-01-11 2022-02-11
Ale kommun, Ekonomiavdelningen Controller till ekonomiavdelningen
Controllerarbetet innebär täta kontakter med både politiker och tjänstepersoner och ger nära inblick i kommunens olika verksamheter. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp och passar dig som har vana både av att arbeta självständigt och som tycker om att samarbeta med kollegor med olika kompetenser. Du kommer även att arbeta med utredningar och granskningar av mer fördjupad karaktär. Ditt uppdrag kommer att ha stort fokus på ekonomistyrning i praktiken. Du kommer att arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra ekonomiadministrativa modeller ...
2022-01-10 2022-01-23
Ale kommun, Kyrkbyskolan Lärare sökes för arbete i särskild undervisningsgrupp
Vi söker nu en lärare till den särskilda undervisningsgruppen. Du som lärare har huvudansvaret för undervisningen i vår lilla undervisningsgrupp. Du arbetar självständigt och nära både klassmentorer och elevhälsoteam. Du ingår i skolans arbetslag och är en del i det löpande skolutvecklingsarbetet.
2022-01-10 2022-01-30
Ale kommun, Bemanningsplanering ATO Timvikarier inom vård och omsorg
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA SOM TIMVIKARIE? De tjänster vi kan erbjuda dig är arbete inom fyra olika områden på kommunen; - Äldreomsorg - Hemtjänst - Stödassistent inom funktionsstöd - Personlig assistans Välj i urvalsfrågorna vilket eller vilka verksamhetsområden du är intre...
2022-01-10 2022-04-30
Ale kommun, Funktionsstöd Personlig assistent
Vill du göra skillnad i någons liv? Vi söker dig med entusiasm och intresse för att arbeta med människor. Vi erbjuder ett glädjefyllt och omväxlande arbete. Som personlig assistent stöttar du individer i deras vardag och ditt arbete sker till stor del självständigt tillsammans med den enskilde i hens miljö. Som personlig assistent arbetar du för att skapa förutsättningar och du vill utveckla brukarens delaktighet och självständighet i vardagen. I arbetet ger du stöd och service efter den enskildes beslut och individuella behov samt efter upprä...
2022-01-05 2022-01-30
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Ale hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta med kontaktmannaskap så att den enskilde och anhöriga känner sig trygga i de hemtjänstinsatser vi utför genom det förtroende du skapar er emellan. I ditt arbete ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, bland annat genom a...
2022-01-04 2022-01-25
Ale kommun, Verksamhet kost Engagerad kock till Hövägens förskola
Vi söker nu en kreativ och serviceinriktad kock till kostenheten. Tjänsten är för närvarande placerad på Hövägens förskola i Älvängen. Det är en förskola med 6 avdelningar och här kommer du arbeta tillsammans med en kollega. God samarbetsförmåga, flexibilitet och god känsla för service är viktiga egenskaper. Arbetet innebär att tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål med ett serviceinriktat bemötande. Beställningar, planering, diskning, rengöring, egenkontroll med mera ingår i det dagliga arbetet.
2022-01-03 2022-01-23
1 2 >