Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Enhet infrastruktur Abonnentingenjör
Som abonnentingenjör ansvarar du för och hanterar anslutningarna till Ales VA-ledningsnät. Du samordnar och hanterar tekniska, juridiska och ekonomiska frågor i samband med "Ny VA-kund". Huvudsakliga arbetsuppgifter; - Beräkna anläggningsavgifter vid nyanslutningar. - Anvisa och förmedla förbindelsepunkt till både kund och rörläggare. - Arbeta med kommunens abonnentregister. - Upprätta ansökningar om ledningsrätt. - Arbeta med VA-taxan och kommunens ABVA. - Arbeta med anslutningar med specialkrav såsom fettavvikelse och återströmningsskydd. -...
2021-05-12 2021-06-06
Ale kommun, Enhet vatten och avlopp VA-tekniker
Som VA-tekniker kommer du att ingå i en grupp med engagerade och glada medarbetare inom VA-Drift-enheten. Då vi är en relativt liten organisation är arbetsuppgifterna av varierad art. I samarbete med övrig personal skall du utvärdera, planera och utföra drift och underhållsåtgärder av kommunens VA-anläggningar såsom pumpstationer, avloppsreningsverk, vattentorn, tryckstegringsstationer. I jobbet ingår även avläsning och byte av vattenmätare. Vidare kommer det i arbetet att ingå besiktningar av entreprenader innan övertagande, samt samordning...
2021-05-12 2021-06-11
Ale kommun, Alboskolan Lärare åk 4-6 till Alboskolan
Skolan växer och till hösten blir vi en klass mer. Därför söker vi nu en lärare till åk 4. Förutom att undervisa i dina ämnen bidrar du till arbetet i laget och till att utveckla ämnesövergripande arbetssätt. Alla elever har en egen dator att tillgå i sitt lärande och vi använder oss av både digitala och traditionella läromedel.
2021-05-12 2021-05-23
Ale kommun, Storgårdens förskola Förskollärare som vill leda lärande i Ale
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som är engagerad, intresserad och vill vara med och skapa en god utbildning för alla Ales barn! I Ale ingår alla pedagoger i kollegiala lärande gemenskaper. I dessa forum kvalitetsutvecklar vi våra förskolor för Ales barn. I vårt kommunövergripande forum "Mötesplats Förskola" möts kollegor från hela kommunen och lär tillsammans utifrån aktuell forskning. Vi vill att du är med och bidrar med dina tankar, kunskaper och erfarenheter i detta arbete som just nu grundar sig i Ann Philgrens forskning k...
2021-05-11 2021-05-26
Ale kommun, Garnvindeskolan Speciallärare till Garnvindeskolan
Vi söker en speciallärare med intresse av att utveckla organisationen kring elever i behov av särskilt stöd och arbetet med specialundervisning. Du kommer att arbeta med elever enskilt och i grupp och bedriva intensivträning i läsning. I ditt uppdrag kommer du också att vara samtalspartner och rådgivare för övriga lärare. Du kommer att vara en del av Elevhälsoteamet och ingå i ett arbetslag som består av en speciallärare, en specialpedagog och en NPF-pedagog.
2021-05-07 2021-05-31
Ale kommun, Aroseniusskolan Speciallärare till Ale kommun
Vi söker drivna och engagerade speciallärare som vill vara en viktig del i vårt arbete med att utveckla vår undervisning på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi ser ett behov av att utveckla våra skolors kompetens i att möta elever på distans i digital undervisning, vilket kommer vara ett uppdrag. I övrigt kommer du som speciallärare i svenska respektive matematik att arbeta tätt tillsammans med elevhälsans övriga professioner i ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på våra högstadier. Ni kommer arbeta aktivt med elever i beho...
2021-05-07 2021-05-23
Ale kommun, Bemanningsplanering ATO Timvikarier inom vård och omsorg
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA SOM TIMVIKARIE? De tjänster vi kan erbjuda dig är arbete inom fyra olika områden på kommunen; - Äldreomsorg - Hemtjänst - Stödassistent inom funktionsstöd - Personlig assistans Vi arbetar med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, bland annat vid matsituationer, personlig hygien, inköp samt planera och följa med på aktiviteter. I arbetet ingår även dokumentation och att utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska, till exempel att ge mediciner. Att arbeta inom vård och omsorg är att göra...
2021-05-05 2021-06-30
Ale kommun, sektor utbildning Speciallärare med inriktning språk, läs- och skrivinlärning yngre åldrar
Uppdraget innebär att du genomför, utvecklar och följer upp intensivundervisning i läsning och skrivning för elever i hela Ale kommun. Största delen av arbetstiden är du ute på våra skolor och jobbar med eleverna i samverkan med pedagoger och speciallärare/pedagoger på enheterna. Du kommer också att stödja enheterna i deras arbete i att utveckla läs- och skrivinlärning. Studier visar på goda effekter av intensivundervisning som gett betydligt bättre resultat än den traditionella stödundervisningen. Vi genomför redan intensivundervisning ino...
2021-05-05 2021-05-28
Ale kommun, Aroseniusskolan Bildlärare till Aroseniusskolan
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i bild och gärna annat ämne. Vi strävar efter att arbeta ämnesövergripande. Som lärare på Aroseniusskolans högstadium kommer du i nära samarbete med kollegor arbeta systematiskt för att tillgängliggöra undervisning och lärandemiljön för alla elever. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och vara mentor tillsammans med en annan lärare för en klass.
2021-05-05 2021-05-23
Ale kommun, Funktionsstöd Boendestödjare, vikariat
Att arbeta som boendestödjare innebär att ge stöd till varje enskild brukare utifrån biståndsbeslut. Insatsen ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Boendestöd kan vara ett såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka en persons förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället . Dokumentation och uppdrag som kontaktpersonal ingår i arbetsuppgifterna. I Ale kommun kan insatsen boendestöd beviljas till personer med psykiska-, neuropsykiatriska-, intellektuella funktionsvariationer och...
2021-05-05 2021-05-18
Ale kommun, Kommunikationsenheten Kommunvägledare
Som kommunvägledare är du en viktig del för en god medborgarservice och vi erbjuder dig ett arbete med många utmaningar och möjligheter att utvecklas i yrkesrollen. Du kommer att svara på frågor från boende, besökare och företagare om hela kommunens verksamhet. Många av frågorna kommer via telefon och du besvarar 50-70 telefonsamtal under en dag. Du tar även mot besökare i vår reception och besvarar mejl. Du använder flera olika verksamhetssystem för att hitta information, dokumentera och handlägga ärenden. Kontaktcenter består av 10 kommu...
2021-05-05 2021-05-20
Ale kommun, Elevhälsan Legitimerad psykolog till elevhälsan
Inom elevhälsan i Ale finns i nuläget tre skolpsykologer och vi söker nu en ny kollega för att utöka resursen. Samtliga nuvarande psykologer i elevhälsan har flerårig erfarenhet från skola och närliggande verksamheter, och barn- och elevhälsochefens bakgrund är även den som skolpsykolog. En av våra psykologer har uppdrag som PLA som del av sin tjänst. I Ale är skolpsykologrollen väl etablerad och uppskattad. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig som person och för skolpsykologgruppen som helhet. Det finns möjlighet till extern handle...
2021-05-04 2021-05-19
Ale kommun, Garnvindeskolans förskola Fler förskollärare till Skepplandas förskolor
Som ansvarig förskollärare skapar du tillsammans med dina kollegor en utbildning där barnet och dess utveckling står i fokus. Du driver och ansvarar ihop med arbetslaget för planering, undervisning, reflektion, pedagogisk dokumentation, utvärdering och analys av arbetet kring barns utveckling och lärande. Aktuella tjänster är både i befintliga hus samt kommande nystart av paviljong.
2021-05-03 2021-05-14
Ale kommun, Idrotts- och föreningsverksamhet Fältassistent
Vi söker en fältassistent till sektor kultur- och fritid, enhet Ale Fritid med arbetsområde hela Ale samt närkommunerna vid arrangemang. Din basplacering kommer att vara i Älvängen. Tjänsten är utformad så att du kommer att arbeta med många olika arbetsuppgifter och du kommer att samverka med flera olika verksamheter inom och utanför kommunen. Du arbetar trygghetsskapande samt uppsökande i miljöer där ungdomar befinner sig, dels socialt främjande och förebyggande på både individ- och gruppnivå. Du arbetar också förebyggande i miljöer som våra s...
2021-05-03 2021-05-17
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Ale hemtjänst, vikariat
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus utifrån salutogent förhållningssätt. I ditt arbete ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, bland annat genom att upprätta genomförandeplan tillsammans med den enskilde, närstående och/eller dennes företrädare samt skriva daganteckningar och a...
2021-05-03 2021-05-17
Ale kommun, Björklövsvägen Stödassistenter till LSS boenden
Hyresgästerna har beslut om bostad med stöd och service enligt LSS och verksamheten har sin grund i respekten för brukarens självbestämmande och integritet. Arbetet kan vara fysiskt krävande vilket gör att en god fysisk förmåga är viktigt. Arbetsuppgifterna innebär också att stötta kring personlig hygien, måltider, städning och samhällskontakter. Genom att utveckla och stärka brukaren i dennes vardag ger du stöd i att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt så att varje individ skall få en b...
2021-05-03 2021-05-17
Ale kommun, Hemsjukvården Sjuksköterska till den kommunala hälso- och sjukvården i Ale
Upparbetad god samverkan med primärvården, en arbetsplats i framkant av välfärdsteknologin, arbete bara var fjärde helg och sex kvällar på åtta veckor väntar dig som sjuksköterska i Ale kommun. Vi arbetar i interprofessionella team kring patienterna med fokus på att det ska vara lätt att leva för alla Alebor. De ska kunna bo kvar hemma i trygghet, oavsett om behovet av avancerad sjukvård är stort. Som sjuksköterska i hemsjukvården är du övergripande ansvarig för att leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Uppdragen utförs som hembesö...
2021-04-26 2021-05-23
Ale kommun, sektor kommunstyrelsen Kommuncontroller som vill utveckla
Som kommuncontroller ansvarar du för att ge stöd inom området ledning och styrning. Controllern har en processledande funktion där du arbetar med intern kontroll samt håller ihop arbetet med planering av budget och verksamhetsplan, uppföljning och verksamhetsrapportering. Detta innebär bland annat att säkerställa att kommunens övergripande årshjul upprättas, fastslås, kommuniceras och genomförs. Det innebär vidare att ansvara för framtagandet av intern kontrollplan, följa upp och genomföra intern kontroll med målet att ha en väl fungerande kon...
2021-04-22 2021-05-23
Ale kommun, Särskola Speciallärare till grundsärskolan med inriktning yngre åldrar
På grundsärskolan arbetar vi i team tillsammans med speciallärare, lärare, övrig personal och särskolans rektor. Vi arbetar tillsammans med alla särskolans elever. Den nu aktuella tjänsten som speciallärare är i huvudsak riktad mot våra yngsta elever med fokus på kommunikation i en lärande organisation. Som speciallärare arbetar du förebyggande och stödjande med insatser främst på individ- och gruppnivå men också på organisationsnivå i vår utvecklingsgrupp som är ett nav för det systematiska kvalitetsarbetet på grundsärskolan åk 1-9. I dina arb...
2021-04-16 2021-05-17
Ale kommun, Bemanningsplanering ATO Vårdbiträde till enhet bemanningsplanering, visstidsanställning
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är ett krav. Arbetet i bemanningspoolen kräver även att du har körkort och tillgång till egen bil. Ditt primära arbete kommer att vara att stötta verksamheterna när ordinarie personal saknas, det kan till exempel vara omsorgsarbete eller att utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska som att ge medicin. Din nivå av flexibilitet behöver därför vara högre för att åka runt och täcka där vi behöver dig för dagen. Det gör ...
2021-04-14 2021-05-16