Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Kronaskolan Fritidsledare till Kronaskolan
Du brinner för fritidshemmets verksamhet eftersom just fritidshemmet möjliggör att ta tillvara på elevernas intressen i större utsträckning än skola och undervisningen kan ha fokus på upplevelser och upptäckter. Du vill stötta barnen i att utveckla förmågor och sociala färdigheter i gemenskapen med andra. Du vet att fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och grundskolans verksamhet och tycker därför det är viktigt med samarbete verksamheterna emellan. Du ser vikten av att skapa meningsfulla rast- och fritidsaktiviteter för eleverna. Du är ...
2023-06-08 2023-06-21
Ale kommun, Kronaskolan Lärare i Ma och annat ämne till Kronaskolan
På Kronaskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Förutom undervisning i dina ämnen, bidrar du därmed till arbetet i laget och till att utveckla ämnesövergripande arbetssätt. Alla elever har en egen dator att tillgå i sitt lärande. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den...
2023-06-08 2023-06-18
Ale kommun, Verksamhet kost Kock till kostverksamheten
Arbetet innebär att tillaga och servera lunch med ett serviceinriktat bemötande till eleverna. Till äldreomsorgen lagar man god och näringsriktig mat som packas och märks upp för leverans till två boenden i kommunen. Specialkosthantering, diskning, rengöring, varuhantering, egenkontroll med mera ingår i det dagliga arbetet. I arbetet ingår att bidra och verka för att nå Ale kommuns, förvaltningens och verksamhetens mål och förhålla sig till gällande lagar och riktlinjer samt vara delaktig i och bidra till en god arbetsmiljö.
2023-06-08 2023-06-21
Ale kommun, Ale gymnasium Lärare Ma/NO till Ale gymnasium
Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du använder varierade arbetssätt och utgår från varje elevs tänkande och kunnande. Du har också god kännedom om digitala verktyg och läromedel. Vi har ett väl utvecklat kvalitetsarbete som genomsyrar hela vår verksamhet som leds och samordnas av vår förs...
2023-06-07 2023-06-19
Ale kommun, Elevhälsan Skolkurator till centrala barn- och elevhälsan
Som skolkurator är du en del i kommunens centrala elevhälsa och har din arbetsplats i skolans elevhälsoteam som arbetsleds av rektor. Elevhälsoteamets uppdrag är främst att arbeta främjande och förebyggande för att stötta elevers lärande, utveckling, trygghet och hälsa. Arbetet sker på elevnivå, gruppnivå och skolnivå. Arbetet som skolkurator sker i nära samarbete med lärare och övrig skolpersonal och utgår från ett salutogent förhållningssätt, inriktat på att undanröja hinder för elevers lärande, hälsa och utveckling. Med din kompetens bidra...
2023-06-07 2023-06-21
Ale kommun, Funktionsstöd Vi har ditt sommarjobb i Ale!
Kom till oss och jobba inom funktionsstöd i Ale i sommar! Hos oss får du en stor frihet att jobba med ett meningsfullt arbete med stora möjligheter att utvecklas och lära nytt. Du kommer att möta engagerade och härliga arbetskamrater där ni tillsammans gör skillnad. Vi erbjuder omväxlande arbetsplatser med bland annat gruppbostäder, personlig assistans och servicebostäder med mera. Arbetet kan vara med allt från barn till äldre. Det kommer även att ges möjlighet till variation där du kan prova olika arbetsplatser. Vi kommer att ge dig en bra ...
2023-06-05 2023-06-16
Ale kommun, Kansli och säkerhet Registrator
En centralisering av registraturen och nämndadministrationen är nyligen genomförd och här finns stora möjligheter för dig som vill vara delaktig i att bygga upp och utveckla en ny arbetsgrupp med inriktning registratur och därtill hörande frågor. Syftet med organisationsförändringen är att åstadkomma en sammanhållen, rättssäker och effektiv administrativ process som stödjer såväl förtroendevalda, tjänstepersoner och kommuninvånarna på ett professionellt sätt. I den nya organisationen kommer särskild vikt läggas på att säkerställa en korrekt och...
2023-06-02 2023-06-18
Ale kommun, Bemanningsplanering socialtjänst Sommarjobb inom hemtjänsten i Ale kommun!
Vi söker dig som har entusiasm och intresse för att arbeta med människor och som har ett extra intresse för att arbeta inom hemtjänsten. Inom hemtjänsten arbetar vi med att ge stöd till omsorgstagarna som behöver vård i hemmet. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig omsorg, stöttning vid matsituationer och inköp samt andra sysslor som är bestämt att personen ska få stöttning med. Det förekommer även dokumentation i arbetet och att utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska, till exempel att ge mediciner till...
2023-06-01 2023-06-30
Ale kommun, Bemanningsplanering socialtjänst Timvikarier inom vård och omsorg till Ale kommun
Vi söker dig som har entusiasm och intresse för att arbeta med människor! Vi erbjuder tjänster inom hemtjänst, äldreboende och funktionsstöd. Välj i urvalsfrågorna vilket eller vilka verksamhetsområden du är intresserad att arbeta inom. Som vikarie hos oss arbetar du med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat praktisk hjälp med personlig omsorg, stöd vid matsituationer, inköp och att följa med på aktiviteter. I arbetet som vikarie ska du även dokumentera och utföra insatser utifrån deleg...
2023-06-01 2023-06-30
Ale kommun, Bemanningsplanering socialtjänst Ett solklart sommarjobb i Ale kommun
Vi söker dig som har entusiasm och intresse för att arbeta med människor! Vi erbjuder tjänster inom hemtjänst, äldreboende och funktionsstöd. Välj i urvalsfrågorna vilket eller vilka verksamhetsområden du är intresserad att arbeta inom. Vi arbetar med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd så att de kan leva sitt liv så som de önskar. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig omsorg, stöd vid matsituationer, inköp och följa med på aktiviteter. I arbetet ingår äve...
2023-06-01 2023-06-30
Ale kommun, Storgårdens förskola Förskollärare med möjlighet till utvecklingsuppdrag del av tjänst
Vi söker dig som vill jobba tillsammans med oss på Storgårdens förskola i Nödinge. Vi vill att du har ett undervisande förhållningssätt och, tillsammans med dina kollegor, tar stort ansvar för våra barns framtid. Du kommer ingå i ett storarbetslag bestående av tre mindre arbetslag som arbetar två och två med en barngrupp på mellan 14-16 barn. I Ale ingår alla pedagoger i kollegiala lärande gemenskaper. I dessa forum kvalitetsutvecklar vi våra förskolor för Ales barn. I vårt kommunövergripande forum "Mötesplats Förskola" möts kollegor från h...
2023-05-31 2023-06-14
Ale kommun, Kansli och säkerhet Kommunjurist
Som kommunjurist ger du juridisk rådgivning till kommunens nämnder och förvaltningar inom hela det kommunala verksamhetsområdet. Det kommunala verksamhetsområdet är brett, vilket innebär att du kommer behöva arbeta med alltifrån socialrätt till lagen om allmänna vattentjänster och därutöver i förekommande fall med civilrättsliga frågor. Vidare arbetar du med att stödja verksamheternas utveckling med juridiska perspektiv, du utbildar i juridiska frågor och deltar i beredning av ärenden genom att exempelvis skriva fram ärenden till kommunstyrel...
2023-05-31 2023-06-21
Ale kommun, Särskola Speciallärare till anpassad grundskola
På anpassad grundskola arbetar vi i team tillsammans med speciallärare, lärare, övrig personal och skolans rektor. Vi arbetar tillsammans med alla skolans elever. Den nu aktuella tjänsten som speciallärare är i huvudsak riktad mot högstadiet, som mentor för en klass. Som speciallärare arbetar du förebyggande och stödjande med insatser främst på individ- och gruppnivå men också på organisationsnivå i vår utvecklingsgrupp som är ett nav för det systematiska kvalitetsarbetet på anpassad grundskola åk 1-9. I dina arbetsuppgifter ingår att som en i ...
2023-05-31 2023-06-23
Ale kommun, Kom vux Lärare i SFI - Vuxenutbildningen
Arbetsuppgifterna är i första hand inom SFI och kommer att utgå från dina behörigheter, erfarenheter och intresse och våra behov. Vi har ett undervisningsbehov inom SFI på flera av SFI:s spår men även mot utbildningsplikt, yrkes-SFI, yrkespaket med mera. Även andra ämnen kan vara av intresse. Du kommer att ingå i vårt SFI-arbetslag.
2023-05-31 2023-06-14
Ale kommun, Äppelgårdens förskola Förskollärare till Äppelgårdens förskola
Alla vet vad en förskola är men inte vad den kan bli. Vi på Äppelgården ser oss som något mer än en vanlig förskola vi är en plats där stjärnögon tänds och barnen får uppleva och utropa; Jag kan, jag vill, jag vågar! Vill du utforska, skapa och utveckla framtiden med oss? Vi söker nu en legitimerad förskollärare som är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag. Hos oss är barnen alltid i centrum och vi strävar efter en trygg, rolig och lärorik förskola - alla dagar. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats för gemensamt lärande, ...
2023-05-31 2023-06-14
Ale kommun, IFO Anställning med ett introduktionsår - bli socialsekreterare i Ale!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av utredningsarbete enligt SoL och LSS, nationella riktlinjer och övriga styrdokument, uppföljning av insatser med tillhörande beslut samt råd och stöd. Vi erbjuder dig en arbetsplats med en rimlig arbetsbelastning och stöd via socialadministratör som avlastar med administrativa uppgifter, vilket skapar goda förutsättningar för ett professionellt och kvalitativt arbete. Socialsekreterarna har också regelbunden metodhandledning, tillgång till en nära arbetsledning, möjlighet till distansarbete,...
2023-05-30 2023-06-13
Ale kommun, Da Vinciskolan Lärare i musik till Drömfabriken - Da Vinciskolan, vikariat
Som lärare på Da Vinciskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. När lusten finns, är det lätt att lära. Därför vill vi att du jobbar med variation i undervisningen och stort engagemang för att varje elev ska hitta sin energi. Hos oss är du både ämneslärare och mentor för en klass tillsammans med en av dina kollegor och du ingår i ett av de tre arbetslag som finns på skolan. Ansvaret som mentor innebär, utöver e...
2023-05-26 2023-06-11
Ale kommun, Da Vinciskolan Lärare i hem- och konsumentkunskap till Drömfabriken - Da Vinciskolan
Som lärare på Da Vinciskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. När lusten finns, är det lätt att lära. Därför vill vi att du jobbar med variation i undervisningen och stort engagemang för att varje elev ska hitta sin energi. Hos oss är du både ämneslärare och mentor för en klass tillsammans med en av dina kollegor och du ingår i ett av de tre arbetslag som finns på skolan. Ansvaret som mentor innebär, utöver e...
2023-05-26 2023-06-11
Ale kommun, Särskola Lärare i fritidshem i hem- och konsumentkunskap till anpassad grundskola
På anpassad grundskola arbetar vi i team tillsammans med speciallärare, lärare, övrig personal och skolans rektorer. Den aktuella tjänsten som lärare i fritidshemmet och hem- och konsumentkunskap är riktad mot låg- , mellan- och högstadiet. Du brinner för fritidshemmets verksamhet eftersom just fritidshemmet möjliggör att ta tillvara på elevernas intressen i större utsträckning än skola och undervisningen kan ha fokus på upplevelser och upptäckter. Du är ansvarig hem- och konsumentkunskapslärare på mellanstadiet samt högstadiet. Du vill stött...
2023-05-26 2023-06-11
Ale kommun, Kansli och säkerhet Informationssäkerhetssamordnare
Som informationssäkerhetssamordnare har du det övergripande och strategiska ansvaret att leda, utveckla och samordna organisationens informationssäkerhetsarbete och utgör ett kompetensstöd till verksamheterna med rådgivning och utbildning. Arbetet inkluderar GDPR/dataskydd och du kommer ha den huvudsakliga kontakten med våra dataskyddsombud. Du bistår i informationsklassningar, riskanalyser och konsekvensbedömningar i enlighet med GDPR. Du ska på ett engagerat och strukturerat sätt organisera arbetet och tillsammans med verksamheternas systemf...
2023-05-26 2023-06-11
Ale kommun, utbildningsförvaltningen Nyfiken, erfaren och relationsskapande rektor till Kronaskolan F-3
På Kronaskolan F-3 har vi precis organiserat om vårt ledningsteam där två rektorer ansvarar för varsitt hus i vardagen men också för att skapa en trygg, stabil och gemensam utvecklingsorganisation för helheten på skolan. I samverkan med rektor för 4-6 bildar ni en gemensam ledargrund för våra elever i Älvängen. Kronaskolan byggdes 2016 och erbjuder en fantastisk skolmiljö som inspirerar och inbjuder till nya lärsätt och oändliga möjligheter. Vi söker dig som vill vara med och utveckla skolan tillsammans med elever, medarbetare och kollegor. I...
2023-05-25 2023-06-15
Ale kommun, Kronaskolan Specialpedagog till Kronaskolan
Du brinner för elevernas lärande. Du tror på att du kan göra skillnad samt förebygga svårigheter genom att bland annat organisera och utforma en stödjande och främjande lärmiljö för barn och ungdomar. Du anser att ett systematisk och kontinuerligt samarbete mellan pedagogerna på skolan är avgörande för elevernas framgång. Du vill vara delaktig och drivande för att utveckla undervisningen. Dina arbetsuppgifter ligger framförallt på organisations- och gruppnivå både på förebyggande och åtgärdande nivå. Du kommer bland annat att arbeta för att...
2023-05-25 2023-06-11
Ale kommun, Kronaskolan Lärare i fritidshem till Kronaskolan
Du brinner för fritidshemmets verksamhet eftersom just fritidshemmet möjliggör att ta tillvara på elevernas intressen i större utsträckning än skola och undervisningen kan ha fokus på upplevelser och upptäckter. Du vill stötta barnen i att utveckla förmågor och sociala färdigheter i gemenskapen med andra. Du vet att fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och grundskolans verksamhet och tycker därför det är viktigt med samarbete verksamheterna emellan. Du ser vikten av att skapa meningsfulla rast- och fritidsaktiviteter för eleverna. Du vil...
2023-05-24 2023-06-11
Ale kommun, Nödingeskolan Lärare i fritidshem Nödingeskolan
Som lärare i fritidshem, ansvarar du för planering, undervisning och bedriver systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet och skapar en god pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Som lärare i fritidshem ansvarar du för att främja elevens utveckling och lärande samt för att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Du ska tillsammans med ditt arbetslag arbeta för att erbjuda alla elever en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakte...
2023-05-23 2023-06-09
Ale kommun, Nödingeskolan Socialpedagog till särskild undervisningsgrupp, Nödingeskolan
Du kommer att arbeta i skolans SU-grupp under skoldagen. SU-gruppen består idag av åtta elever, en undervisande pedagog, två socialpedagoger och två resurspedagoger. Du kommer tillsammans med arbetslaget planera och genomföra undervisningen utifrån skolans styrdokument. Du kommer också arbeta socialt med eleverna och stötta i sociala situationer. Efter skoldagen följer du med över till fritidshemmet där du arbetar resterande del av arbetsdagen. I fritidshemmet planerar du verksamheten tillsammans med arbetslaget och bidrar till fritidshemmets...
2023-05-22 2023-06-09
1 2 >