Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, sektor utbildning Skolbibliotekarie till Ale kommuns utvecklingsteam
Skolbibliotekarierna arbetar tillsammans med utvecklingsteamet för att ge olika former av stöd till skolor och förskolors arbete mot målen. Skolbibliotekarierna har som uppgift att stödja och driva utvecklingen av skolornas biblioteksverksamhet mot att spela en viktig roll för elevernas måluppfyllelse. Arbetet bedrivs i samverkan med skolledning och pedagoger kring elevernas lärande och att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. Skolbibliotekarierna ska också stärka elevernas digitala kompetens med fokus på inf...
2021-10-15 2021-11-05
Ale kommun, Fridhems äbo Undersköterska till Fridhems äldreboende
Att ge vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och ramar samt aktivt verka för att omsätta verksamhetsplanen i praktiken. Undersköterskans insatser ska vara kvalificerade, individuellt anpassade och skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv med god livskvalitet. Det är viktigt att du är lyhörd och utgår från den enskildes behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med aktiviteter och att ta tillvara på den enskildes önskemål om hur den vill leva sitt liv. Arbetstid enligt schema, d...
2021-10-15 2021-10-31
Ale kommun, Enhet lokalvård Lokalvårdare, vikariat
Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för en väl genomförd lokalvård i Ale kommun. Sektor service lokalvård servar kommunens verksamheter med lokalvård på till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar och kontor. Du hör till ett team av kollegor med samma uppgifter och chefer med goda kunskaper inom arbetsområdet.
2021-10-15 2021-10-29
Ale kommun, Enhet vaktmästeri och fordon Enhetschef för vaktmästeri och fordon
DU ANSVARAR FÖR DRIFT OCH RESULTAT Som enhetschef ska du se till att tjänster inom vaktmästeri och fordon levereras resurseffektivt, serviceinriktat och av stolta och kompetenta medarbetare. Syftet är att beställande sektorer ska kunna fokusera på sin verksamhet, i enighet med sektorns målbild och utifrån tydliga tjänstebeskrivningar. I din roll har du ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder och fördelar arbetet, ser till uppsatta mål nås och bidrar till enheten och sektorns utveckling. För att nå målen behöver du arbeta aktivt...
2021-10-15 2021-11-07
Ale kommun, sektor socialtjänst Systemförvaltare, sektor socialtjänst
I ditt arbete som systemförvaltare kommer du främst att ansvara för förvaltning och utveckling av verksamhetssystemet Treserva. I arbetsuppgifterna som rör förvaltning ingår bland annat användaradministration och support, dokumentation, statistikuttag, felsökning och problemlösning. I arbetsuppgifterna som rör utveckling ingår bland annat framtagande av nya rutiner, inhämtande av behov från verksamheterna, samordning av utvecklingsgrupper för olika införanden och implementeringar, konfiguration av nya moduler och lösningar samt planering oc...
2021-10-14 2021-11-20
Ale kommun, Nygårdens förskola Barnskötare till Nygårdens förskola, vikariat
Vi vill att du som söker har barnskötarutbildning. Du är engagerad och drivande, samt har förskolans styrdokument i fokus. Du vill skapa en förskola som är stimulerande och inspirerande där grunden för barnets naturliga upptäckarglädje, vetgirighet och nyfikenhet tas tillvara. Du ska se miljöns betydelse för lärandet och tillåta dig att inspireras av barnens nyfikenhet, kreativitet, frågor och hypoteser. Du är flexibel, tycker om utmaningar, gillar att vara med och påverka. Du trivs med att samarbeta och bidrar till att arbetsglädje präglar ver...
2021-10-13 2021-10-31
Ale kommun, Biståndsenheten Socialsekreterare till biståndsenheten, vikariat
Dina arbetsuppgifter kan bestå av utredningsarbete enligt SoL/LSS/lag om färdtjänst och utifrån övrig gällande lagstiftning, rättspraxis och vägledning. Som socialsekreterare arbetar du med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. Samverkan med externa och interna verksamheter är också en mycket viktig del i arbetet.
2021-10-13 2021-10-31
Ale kommun, Älvängenskolan Fritidsledare till Älvängenskolan i Ale, vikariat
Som fritidsledare inom Älvängenskolan kommer ditt huvudsakliga fokus att vara att vara ett stöd för elevernas sociala utveckling där ett stärkande av elevernas nätverk och sociala förmågor är viktigt. Du kommer även att ha samverkan med externa aktörer som socialtjänst, BUP, familjehus med mera samt kontakt med elevernas föräldrar. Tillsammans med dina kolleger kommer ni att kartlägga varje elevs behov utifrån faktorer som inlärning, kunskap, sociala färdigheter, familj, fritid med mera. Utifrån kartläggningen skapar ni tillsammans med elev, fö...
2021-10-13 2021-10-27
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till hemtjänsten i Ale kommun
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta med kontaktmannaskap så att den enskilde och anhöriga känner sig trygga i de hemtjänstinsatser vi utför genom det förtroende du skapar er emellan. I ditt arbete ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, bland annat genom ...
2021-10-11 2021-10-29
Ale kommun, Enheten för flerspråkighet Ale kommun söker modersmålslärare i nordsamiska
Som modersmålslärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån grundskolans läroplan. I ditt uppdrag ingår att bedöma, dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor och betygssätta elevens kunskaper. Du använder dig aktivt av digitala verktyg på ett sätt som gynnar elevens lärande. Via dialog och ömsesidig respekt skapar du en bra relation till elever och vårdnadshavare.
2021-10-08 2021-10-24
Ale kommun, Alboskolan Lärare i fritidshem till Alboskolan
Som lärare mot fritidshem arbetar du med att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshemmet tillsammans med övrig fritidspersonal. Under skoltid undervisar du i ditt ämne och övrig tid arbetar du som resurs i klassrummet eller i mindre elevgrupp likväl som på skolgården under rasterna. Du ingår i ett årskursteam där du tillsammans med arbetskamraterna ansvarar för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i lärandet under hela skoldagen.
2021-10-08 2021-10-22
Ale kommun, Backaviks äbo Undersköterska till Backaviks äldreboende, vikariat
Att ge vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och ramar och aktivt verka för att omsätta verksamhetsplanen i praktiken. Undersköterskans insatser ska vara kvalificerade, individuellt anpassade och skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv med god livskvalitet. Vi arbetar aktivt med aktiviteter och att ta tillvara på den enskildes önskemål om hur den vill leva sitt liv. Betydelsefullt, men kan också vara en avgörande faktor att du som person är intresserad av att arbeta i en ver...
2021-10-07 2021-10-24
Ale kommun, sektor samhällsbyggnad Ale kommun söker en teknisk chef till ett spännande uppdrag
Som verksamhetschef för Teknik i Ale leder du både det strategiska och operativa arbetet. Till din hjälp har du fyra enhetschefer. Verksamhetsområdet Teknik är indelat i Infrastruktur, Gata/Park, Renhållning och VA-drift. Ditt uppdrag är att leda och fördela arbetet på ett långsiktigt och hållbart sätt. Du är föredragande i nämnd och rapporterar till chefen för sektor samhällsbyggnad samt ingår i sektorns ledningsgrupp. Det arbetar idag cirka 100 personer inom samhällsbyggnad och ungefär halva personalstyrkan arbetar inom verksamhet Teknik. Sek...
2021-10-06 2021-10-27
Ale kommun, Backaviks äbo Undersköterska till Backaviks äldreboende
Att ge vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och ramar och aktivt verka för att omsätta verksamhetsplanen i praktiken. Undersköterskans insatser ska vara kvalificerade, individuellt anpassade och skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv med god livskvalitet. Vi arbetar aktivt med aktiviteter och att ta tillvara på den enskildes önskemål om hur den vill leva sitt liv. Betydelsefullt, men kan också vara en avgörande faktor att du som person är intresserad av att arbeta i en ver...
2021-10-06 2021-10-24
Ale kommun, Kommunikationsenheten Kommunikatör med inriktning grafisk produktion, allmän visstidsanställning
Vi söker en allsidig kommunikatör med extra kärlek till grafisk produktion. Du kommer att arbeta inom alla områden som ingår i en kommunikatörs vardag från planering till produktion och uppföljning och behöver därför vara en van och tydlig kommunikatör. Tjänsten fokuserar på grafisk produktion, där ditt uppdrag blir att hjälpa våra verksamheter att nå fram till Aleborna i tryckt och digital form. Tjänsten är en visstidsanställning till årsskiftet 2022/2023 och vi tror att du är en leveranssäker person som snabbt kommer in i jobbet.
2021-10-04 2021-10-31
Ale kommun, Surteskolan Speciallärare till Surteskolan F-6
Som speciallärare på Surteskolan kommer du att arbeta med alla elevers lärande, men med fokus på elever i behov av anpassningar, kortare intensivinsatser och särskilt stöd. Det specialpedagogiska elevarbetet genomförs såväl enskilt som i mindre elevgrupper och vid ordinarie lektioner. Vi ser att du bidrar till att utveckla metoder, material och kompensatoriska hjälpmedel till undervisningen. Som speciallärare kartlägger du elevers särskilda behov, bidrar vid pedagogiska utredningar, upprättar och kontinuerligt utvärderar, men framförallt utfö...
2021-10-04 2021-10-18
Ale kommun, Funktionsstöd Stödassistent till funktionsstöd
I arbetet som stödassistent i barnverksamheter ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål efter upprättade genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så själv...
2021-09-30 2021-10-31
Ale kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till funktionsstöd
I arbetet som stödpedagog i barnverksamheter ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål efter upprättade genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självst...
2021-09-29 2021-10-31
Ale kommun, Enhet drift och underhåll Driftingenjör inriktning kyla och storkök
Vi söker en person med bred teknisk kompetens och goda administrativa förmågor till tjänsten som driftingenjör inriktning storkök och kyla. Du kommer att tillhöra enheten Drift och Underhåll, som för närvarande består av 18 personer fördelat på fastighetsskötare, fastighetstekniker, drifttekniker, tekniska förvaltare, driftingenjör och drifttekniker lås, larm, passer som samtliga arbetar med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens alla verksamheter. Du kommer att ha en nyckelroll i att utveckla enhetens arbete med målet att nå...
2021-09-29 2021-10-24
Ale kommun, Enhet drift och underhåll Fastighetstekniker
Hos oss kommer du i första hand att arbeta med värme och ventilation i kommunens byggnader. Det innebär att du med hjälp av våra driftövervakningssystem och besök ute på plats i våra byggnader kommer att jobba med tillsyn och skötsel, förebyggande åtgärder samt driftoptimering i våra värme- och ventilationssystem så att de fungerar så energieffektivt som möjligt. Tjänsten innefattar också reparationer för att återställa funktioner, hantering av dokumentation kring installationer, felsökningar, uppföljning av energistatistik samt framtagande av ...
2021-09-29 2021-10-22
Ale kommun, Bemanningsplanering ATO Timvikarier inom vård och omsorg
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA SOM TIMVIKARIE? De tjänster vi kan erbjuda dig är arbete inom fyra olika områden på kommunen; - Äldreomsorg - Hemtjänst - Stödassistent inom funktionsstöd - Personlig assistans. Vi arbetar med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, bland annat vid matsituationer, personlig hygien, inköp samt planera och följa med på aktiviteter. I arbetet ingår även dokumentation och att utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska, till exempel att ge mediciner. Att arbeta inom vård och omsorg är att gör...
2021-08-30 2021-10-31