Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare har du en mångsidig och utåtriktad roll med många kontakter både inom och utanför Motala kommun. Arbetet är individuellt men du tillhör en enhet med andra fastighetsförvaltare och tekniska specialister. Du ansvarar för ett större antal fastighetsobjekt med blandad kommunal verksamhet så som förskolor och omsorgsfastigheter. Som fastighetsförvaltare i vår organisation tillhör du Verksamhetsområde Fastighet. Du kommer att ha ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett antal fastigheter. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. at...
2022-05-10 2022-06-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent/behandlingspedagog timvik
Vikarierande behandlingsassistent/behandlingspedagog ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner och medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Du ska ersätta ordinarie personal på dennes ledighet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Du ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Du arbetar med kontaktmannaskap och bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinjer. Du är up...
2022-05-02 2022-07-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagoger-/assistenter Vik
Vikarierande behandlingsassistent/behandlingspedagog ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner och medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Du ska ersätta ordinarie personal på dennes ledighet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Du arbetar med kontaktmannaskap och bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinjer...
2022-02-01 2022-05-22
Motala kommun, Enhet Särskolan Speciallärare Grundsärskolan 1-9
Som speciallärare på grundsärskolan inriktning ämnesområden är du ansvarig mentor för dina elever. Du planerar undervisningen utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar för att stärka eleven i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och att följa upp elevernas resultat och måluppfyllelse. Du är också arbetslagsledare för de elevassistenter som arbetar i klassen, det innebär att du organiserar och leder arbetet. Du förankrar arbetssätt och elevernas mål samt handled...
2022-05-16 2022-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2022-05-16 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker sommarvikarier behandlingsassistent natt 75 %
Som behandlingsassistent natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens inre och yttre miljö nattetid. Tjänstgöringen innebär att du är en av fyra personal som tjänstgör natt på institutionen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet. Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarv...
2022-05-16 2022-05-31
Motala kommun, Enhet Norra Lärarassistent 50-100%, vikariat
Vi är nu i behov av en lärarassistent. Du ska under skoltid arbeta med elever och grupper i behov av framförallt pedagogiskt och elevsocialt stöd. Du kommer att arbeta i nära samarbete med pedagoger, mentorer och skolans specialpedagog. I arbetet ingå bland annat att stödja elever i klassrummen, på raster, i matsituation och vid förflyttningar mellan lektioner och arbeta i skolans studierum/stödverksamhet.
2022-05-16 2022-05-30
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare med erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd, Sörby förskola
Du ska bidra i att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska bidra i de målstyrda processerna, och i undervisningen bidra för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Din planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Du tar tillvara på spontant uppkomna aktiviteter och barnens intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Tillsammans med övriga teamet och barne...
2022-05-16 2022-05-30
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärarassistent inriktning svets
Du kommer att ha ansvar för uppföljning av elevernas studiesituation, trivsel och trygghet. I det ingår att genomföra utvecklingssamtal, följa upp närvaro, kontakt till elevhälsan och vårdnadshavare, etc. Du kommer samordna och följa upp elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL), samt vara kontaktperson med våra samverkans företag för anskaffning av platser till eleverna. När eleverna har lektion, teoretisk eller praktisk i skolans verkstad, finns du med som en resurs och assisterar lärarna och hjälper eleverna framåt i skolarbetet. För at...
2022-05-16 2022-05-30
Motala kommun, Enhet Hälla Grundskollärare 7-9 Ma/No/Tk
Du kommer att undervisa i Ma/No/Tk. Det kan även innebära undervisning i lite mindre grupper och med elever som har svårt att nå målen. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår där du förväntas ta ett aktivt ansvar för din mentorsgrupp
2022-05-16 2022-05-30
Motala kommun, Bemanning SRV Pool till bemanningsenhet 100%
I vår korttidspool på Sociala Resursverksamheten kommer du främst att arbeta inom LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet samt korttidsverksamhet för barn och unga. Utifrån kompetens kan det även bli aktuellt med arbete inom psykiatriboenden. Vilka av dessa verksamheter du arbetar inom beror på verksamhetens behov. Inom SRVs alla verksamheter arbetar vi med att ge ett individanpassat stöd i vardagen. Våra brukare är främst personer med funktionsnedsättning och arbetsuppgifterna är bland annat städ, tvätt, matlagning, inköp, sociala...
2022-05-16 2022-05-30
Motala kommun, Stab Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare ingår du i en grupp av verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningens stab med olika kompetens och bakgrund. På uppdrag av socialförvaltningens ledningsgrupp kommer du tillsammans med dina kollegor initiera, driva och utvärdera förbättringsarbete som bidrar till att vi arbetar mer effektivt och minskar kostnadsdrivande och resurskrävande moment i verksamheten. Arbetet koordineras av förvaltningens utvecklingsstrateg. Att mäta och utvärdera våra resultat samt att införa nya metoder och arbetssätt är centrala uppgifte...
2022-05-13 2022-05-29
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i bild till Trojenborgsskolan 6-9
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska i rollen som lärare verka för att eleverna får en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven...
2022-05-13 2022-05-29
Kriminalvården, Planeringsenheten för säkerhet Handläggare med inriktning Isap till Kriminalvårdens säkerhetsavdelning
Som handläggare kommer du att utveckla och skapa en strukturerad process för uttag ur incidentrapporteringssystemet Isap. I arbetet ingår ta fram underlag ur Isap och sammanställa dessa i leveranser internt till myndigheten samt vid externt vid förfrågningar. Du tar fram underlag för verksamhetsplanering, uppföljning och nationella lägesbilder samt deltar i framtagande av underlag till strategiska och tematiska lägesbilder. Du kommer även att utveckla och implementera styrdokument för myndighetens rapporteringssystem Isap. Vidare kommer du att...
2022-05-13 2022-06-03
Kriminalvården, Planeringsenheten för säkerhet Förvaltningsledare - Säkerhetsavdelningen
Kriminalvården tillämpar portföljstyrning och använder en förvaltningsmodell som baseras på samverkan mellan verksamhet och IT där du som förvaltningsledare för säkerhet ansvarar för att verkställa förvaltningsuppdragets mål på ett kostnadseffektivt sätt inom givna ramar. Som förvaltningsledare inom verksamhetsområde säkerhet är den primära arbetsuppgiften att säkerställa fungerande verksamhetsprocesser. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med övriga förvaltningsobjekts förvaltningsledare och för att leda den verksamhetsnära förvaltningen f...
2022-05-13 2022-06-03
Polismyndigheten, Polisregion Öst Administratör till Frontdesk och Registratur, NFC Linköping, visstidsanställning
Som administratör kommer du att arbeta med: • besvara inkommande telefonsamtal och mejl, främst ur ett registratorssammanhang • registrering av inkommande paket • daglig kontakt med medarbetare på NFC • diarieföring av kontakt med uppdragsgivare samt av information
2022-05-13 2022-05-24
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen 2 nya tjänster som socialsekreterare i barn och familj
Som socialsekreterare i barngrupp tilldelas du ärenden av 1:e socialsekreterare. Arbetsuppgifter kan vara mottagning av orosanmälningar, förhandsbedömningar, utredning, uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Som stöd i arbetet har du ärendehandledning som sker i grupp samt enskilt av 1:e socialsekreterare. Den första tiden har du stöd av en mentor. I perioder har gruppen extern handledning. I ärenden där insats som t. ex placering i familjehem beslutas, hjälper en resurssamordnare till att hitta och utreda lämpligt familjehem. Du deltar i ...
2022-05-13 2022-05-31
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen Resurssamordnare (Familjehemssekreterare)
I tjänsten om resurssamordnare utreder och handleder du familjehem, kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner. Du är behjälplig socialsekreterare och biståndshandläggare att hitta lämpliga HVB, stödboende, gruppboende och behandlingshem för ungdomar och vuxna. Du arbetar tillsammans med din kollega och utvecklar arbetet kring rekrytering och handledning av resurser samt samverkan med närliggande kommuner.
2022-05-13 2022-05-31
Länsstyrelsen Östergötland, Ledningsstöd, kommunikation och GIS Kommunikatör med fokus på innehållsproduktion
I din roll kommer arbetet att vara varierat och innehålla produktion för både digitala och tryckta kanaler, som att skriva texter, fota och filma. Det kan också handla om grafisk formgivning och framtagning av rörligt material för sociala medier och andra digitala kanaler. Att göra materialet tillgänglighetsanpassat är också en del av dina arbetsuppgifter.
2022-05-13 2022-06-05
Vadstena kommun, Förskoleenheten Förskollärare till Omma förskola.
Som förskollärare i Vadstena kommun arbetar du i arbetslag tillsammans med andra förskollärare och barnskötare. Barnens lärande, utveckling och trygghet står i fokus, och det pedagogiska arbetet utgår från förskolans läroplan samt utifrån våra prioriterade mål. Som förskollärare arbetar du på en avdelning med förekommande uppgifter.
2022-05-13 2022-05-23
Motala kommun, Enhet Bergvalla Lärare i Fritidshem timvikarier
På Bergvallaskolan vill vi främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Vi arbetar utifrån positiv bekräftelse och ett salutogent förhållningssätt, då vi anser att relationens betydelse är avgörande för elevernas trygghet och lärande. Vi ser gärna att du är kunnig inom digitala verktyg och digitala program som kan tillföra inspiration och lärande för elever. Vi har också en härlig skolskog intill skolan och ser gärna att du har ett intresse för utomhuspedagogik och vill ta tillvara den fina utomhusmiljön. Tycker du om att arbeta med männi...
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Platengymnasiet Lärare i Hälso- och sjukvård gymnasiet
Undervisning i gymnasiekurser inom hälsa och sjukvård på Vård- och omsorgsprogrammet, göra APL-besök, samt övriga uppgifter som ingår i läraruppdraget, såsom exempelvis mentorskap. Gymnasieskolan arbetar aktivt med Ung Företagsamhet.
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9
Undervisning i hem- och konsumentkunskap åk 6-9. Förutom undervisning ingår arbete i ämnes- och arbetslag. För övrigt ingår för lärare sedvanliga arbetsuppgifter. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår där du förväntas ta ett aktivt ansvar för din mentorsgrupp.
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Enhet Hälla Specialpedagog åk 7-9
Till Hällaskolan söker vi nu en specialpedagog. Som specialpedagog är du en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska, SYV och skolpsykolog. I teamet bidrar alla med sin specialkompetens och hjälper varandra. Du har ett nära samarbete med specialläraren och pedagogerna i arbetslagen med målet att eleverna skall få förutsättningar att lyckas i skolan. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp det specialpedagogiska arbete gentemot personal, elevhälsa och elever. Arbetet innefattar kartläggning på indivi...
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Förskoleenhet Juno Förskollärare
Vi söker Dig som vill vara med att fortsätta utveckla förskolan Ekenäs i en relativt ny organisation. Som förskollärare inspirerar du alla i arbetslaget där barnens tankar och intressen styr undervisningen mot målen. Du dokumenterar lärprocesser och reflekterar tillsammans med barn och kollegor för hög måluppfyllelse. Du inspirerar barnen till att överträffa sig själva och sprider glädje och motivation. Som förskollärare har du uppdraget att ansvara för undervisningen som du tillsammans med övrig personal bedriver. Tillsammans med arbetslage...
2022-05-13 2022-05-27
1 2 3 4 5 6 7 >