Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Sånglärare 75-80% (Vik)
Nästa läsår har vi behov av att tillsätta ett vikariat för sånglärare motsvarande 75-80% under läsåret. Det kan bli aktuellt med utökning och förlängning. I tjänsten ingår att undervisa barn och ungdomar i sång och sångensembler samt arbeta ämnesövergripande med ensembler och projekt. Du ingår i ämneslag med ytterligare en sånglärare på en mindre tjänst samt vår körlärare. Du kan även ingå i vårt afroämneslag.
2021-05-12 2021-05-24
Motala kommun, Förskoleenhet Juno Förskollärare
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolan Ekenäs i en nystart och i en ny organisation. Som förskollärare inspirerar du alla i arbetslaget där barnens tankar och intressen styr undervisningen mot målen. Du dokumenterar lärprocesser och reflekterar tillsammans med barn och kollegor för hög måluppfyllelse. Du inspirerar barnen till att överträffa sig själva och sprider glädje och motivation. Eventuellt kommer du även att ha uppdraget som pedagogisk utvecklingledare där du tillsammans med utvecklingsgruppen och övrig personal tolkar ...
2021-05-12 2021-05-26
Motala kommun, Kök 4 Måltidsbiträde (timvik)
Måltidsverksamheten serverar god, säker och hållbar mat till förskolor, skolor, äldreboende samt till region Östergötland. Måltiderna planeras med helhetssyn på miljö och bemötande. Som timvikarie lägger du in din egen tillgänglighet i TimePool sedan sker tillsättning utifrån det dagliga behovet i något av våra kök. Du anställs som vikarie i perioder om 3 månader. Både sysselsättningsgraden och arbetstiden varierar utifrån din tillgänglighet och arbetsgivarens behov. Våra kök är i varierande storlek. Arbetet innebär förberedelser och tillagn...
2021-05-12 2021-05-26
Länsstyrelsen Östergötland, Arter, landskap och naturvägledning Sommarjobb för biolog
Du kommer att tillhöra enheten för arter, landskap och naturvägledning. Under 6-8 veckor i sommar vill vi ha hjälp av två personer att genomföra inventeringar men även med mer administrativa uppgifter. Arbetet kommer att bestå av t.ex. inventering av grova träd, mulmholkar eller raggbock men även uppgifter inom vårt arbete med invasiva arter där du får följa upp hur det ser ut efter genomförda bekämpningsåtgärder samt dokumentera hur status ser ut på olika lokaler. Du kommer även att få insyn i och vara med i vårt arbete för att gynna vilda po...
2021-05-12 2021-05-26
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i spanska åk 7-9 på Lagmansskolan, 50 %
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som lärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolkning och...
2021-05-12 2021-05-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik åk 7-9 på Lagmansskolan, tidsbegränsad anställning 50 %
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som lärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolkning och...
2021-05-12 2021-05-28
Vadstena kommun, Förskola Biträdande Rektor/Specialpedagog till förskolan
Vadstenas förskoleenhet söker en specialpedagog/ biträdande rektor som ska arbeta mot det specialpedagogiska området. Som specialpedagog handleder du förskolans Förskollärare och barnskötare. Utifrån specialpedagogiska uppdraget ska du ge stöd och handleda personal, göra kartläggningar och handlingsplaner, upprätta pedagogiska utredningar. Du tillsammans med rektor planerar och organiserar resursfördelning kring enskilda barn. Du förväntas arbeta främjande och förebyggande i syfte att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Det är rektor...
2021-05-12 2021-06-11
Länsstyrelsen Östergötland, Plan och kultur Antikvarie - inriktning mot arkeologi
Arbetet är i stor utsträckning kopplat till järnvägsprojektet Ostlänken men även till andra arkeologiska insatser i hela länet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ärendehandläggning gällande ingrepp i fornlämningar, tex bereda ansökningar om arkeologiska undersökningar och därtill bedöma arkeologiska undersökningsplaner vad gäller metod, teoribildning och ekonomi. Samordnande antikvariska uppdrag inom projektet Ostlänken kan förekomma. Du kommer att göra bedömningar av fornlämningar och kulturlandskap, internt och externt kommunicera förekoms...
2021-05-12 2021-05-30
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Stråklärare 50% (Vik)
Vi behöver en vikarie för en av våra stråklärare nästa läsår. I den aktuella tjänsten ingår att undervisa barn och ungdomar i stråkinstrument, både individuellt och i olika ensembler och att arbeta ämnesövergripande med ensembler och projekt. Du kommer bland annat ha ansvar för våra två folkmusikensembler tillsammans med en kollega. Som stråklärare kan du även involveras i vår El Sistema-verksamhet (ES). El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga till...
2021-05-11 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Stråklärare 50% (Vikariat)
Vi behöver en vikarie för en av våra stråklärare nästa läsår. I den aktuella tjänsten ingår att undervisa barn och ungdomar i stråkinstrument, både individuellt och i olika ensembler och att arbeta ämnesövergripande med ensembler och projekt. Du kommer bland annat ha ansvar för vår kammarorkester för de äldre stråkeleverna tillsammans med en kollega. Som stråklärare kan du även involveras i vår El Sistema-verksamhet (ES). El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spe...
2021-05-11 2021-05-24
Säkerhetspolisen Operativa handläggare till Säkerhetspolisen i Linköping
Som operativ handläggare arbetar du med att inhämta, bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga att bedriva säkerhetshotande verksamhet. Detta innefattar bland annat att du genom kontakter med olika samhällsaktörer inhämtar information och utifrån det gör bedömning om hot. Du kommer samverka med myndighetsföreträdare, uppgiftslämnare, företrädare för föreningar och församlingar, men även ha kontakt med aktörer kopplade till Säkerhetspolisens verksamhetsområden. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor medverkar du till att ...
2021-05-11 2021-06-03
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Rättsvårdsexpert med inriktning uppskjuten villkorlig frigivning
Som rättsvårdsexpert vid sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden är din uppgift att fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Denna inriktning rör sig specifikt om ärenden om uppskjutande av villkorlig frigivning (UVF), men det kan även på sikt bli aktuellt att arbeta med andra ärendetyper. Du kommer även att ge råd och stöd till övrig verksamhet samt delta i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet innebär fortlöpande kontakter med andra funktioner inom Kriminalvården samt med andra funktioner inom öv...
2021-05-11 2021-06-01
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Grundskollärare åk 1-3
Arbeta i ett trelärarsystem i år 3. Tillsammans med teamet planera, undervisa samt följa upp resultat på individ, grupp och organisationsnivå. Arbeta för att varje individ utvecklas så långt den förmår mot de uppsatta nationella målen. Ditt arbete ska präglas av ledning och stimulans med målet att stärka den tillgängliga lärmiljön.
2021-05-11 2021-05-25
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt Projektledare inom IT och verksamhetsutveckling
Som projektledare inom Kriminalvårdens IT-avdelning kommer du vara med på en spännande digitaliseringsresa. Din uppgift kommer vara att leda digitaliseringsprojekt där du jobbar tätt med våra olika verksamhetsområden för att leverera smarta digitala lösningar. Som projektledare i en verksamhet som kännetecknas av hög förändringstakt kommer du ha möjlighet att jobba med olika delar av Kriminalvårdens verksamhet. I rollen som projektledare planerar, följer upp och rapportera du status och avvikelser utifrån projektetens mål och planering. Du sä...
2021-05-11 2021-06-01
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Expert i säkerhetsskydd till Kriminalvårdens huvudkontor
Som medarbetare på Säkerhetsavdelningen enheten för verksamhetsskydd kommer du att delta i förvaltning och utveckling av myndighetens säkerhetsskydd. Arbetet bedrivs huvudsakligen via myndighetens ordinarie verksamhetsprocesser där informationssäkerhet och säkerhetsskydd ingår som obligatoriska inslag, vilket innebär att du kommer att ingå som en del i ett lag med omfattande kontakter med andra verksamhetsdelar inom myndigheten. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att delta i utveckling och förvaltning av styrande dokument och processer samt vidar...
2021-05-11 2021-06-01
Länsstyrelsen Östergötland, Skötsel av skyddad natur Sommarjobb som fältpraktiker
Du kommer att tillhöra enheten för skötsel av skyddad natur där det idag jobbar ca 15 personer med fokus på skötsel av länets drygt 600 skyddade områden. I enhetens arbete ingår även information om områdena, samt drift och underhåll av anordningar för friluftslivet. I västra delen av länet med utgångspunkt från en verkstadslokal vid Skeby, Väderstad har vi ett arbetslag som utför praktiskt fältarbete. Du kommer att ingå i arbetslaget och vara en viktig förstärkning under den intensiva period då man främst arbetar med slåtterarbeten i artrika ...
2021-05-11 2021-05-23
Valdemarsviks kommun, Avdelning Service och Administration HR-konsult
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande jobb där du får chansen att arbeta brett med HR-frågor? Vill du vara med och utveckla medarbetarskapet och bidra till ett hållbart ledarskap? Du har ett konsultativt förhållningssätt när du ger stöd till cheferna i bl.a. arbetsrättsfrågor, rekryteringar, samverkan och fackliga relationer, ledarskapsfrågor, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsgivarvarumärke, arbetsmiljö, rehab och jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Gillar du att arbeta generellt och brett med många kvalificerade arbetsuppgifter i...
2021-05-11 2021-05-26
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i idrott och hälsa åk 6-9
Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i åk 6-9. Förutom undervisningen kommer du även att vara mentor i en klass tillsammans med en mentorskollega. Gällande undervisningen i idrott har vi två tjänster totalt inom idrott och hälsa och samarbete mellan de två lärarna är ett viktigt inslag i tjänsten. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår där du förväntas ta ett aktivt ansvar för din mentorsgrupp.
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Zederslund Textillärare åk 7-9 (vik)
Tjänsten innebär undervisning i textilämnet i årskurserna 7-9. Arbetsuppgifterna utgår från de nationella styrdokumenten, från läro- och kursplaner och från skollagen. Du är en del av ett arbetslag och tillsammans ser vi att ni skapar och utvecklar eleverna mot ökad måluppfyllelse. Mentorskap kan ingå i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundskollärare i Svenska, SO och Engelska åk F-6
Vi söker dig som är intresserad av att leda undervisning i Svenska, SO och Engelska åk 4-6 på Bergvallaskolan. Har du dessutom behörighet i Matematik/NO/Idrott ser vi det som en tillgång. I arbetet ingår mentorskap och andra vanligt förekommande uppgifter för en grundskollärare. Vi värderar din förmåga att genomföra differentierad undervisning då vi arbetar medvetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna. Det innebär att du har en bred pedagogisk kompetens så att elevernas kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och självför...
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundskollärare i Svenska, SO och Engelska åk F-3, 75% (Vik)
Vi söker dig som är intresserad av att leda undervisning i Svenska, SO, Engelska och eventuellt Matematik i åk 1-3 på Bergvallaskolan. I arbetet ingår mentorskap och andra vanligt förekommande uppgifter för en grundskollärare. Vi värderar din förmåga att genomföra differentierad undervisning då vi arbetar medvetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna. Det innebär att du har en bred pedagogisk kompetens så att elevernas kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och självförtroende stimuleras. Vi värdesätter att du har en förm...
2021-05-10 2021-05-24
Kriminalvården, Stockholm Väst SJuksköterska till anstalterna Svartsjö och Färingsö
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand ...
2021-05-10 2021-05-31
Motala kommun, Område 7 - Boende LSS Stödpedagog
Som stödpedagog arbetar du i LSS-verksamhet inom gruppbostad för vuxna personer med omfattande stöd och hjälpbehov. Stödpedagogen har ett övergripande ansvar för kvalitet och helhetssyn och uppdraget innebär att driva och utveckla kvaliteten på enheten utifrån evidensbaserade metoder samt att vägleda kollegor till pedagogiska lösningar i det brukarnära arbetet. Stödpedagogen får för närvarande ca 20% av sin arbetstid avsatt för det arbetet. Övrig arbetstid är stödpedagogen en resurs i arbetslaget utifrån sin specifika kompetens och deltar i d...
2021-05-10 2021-05-24
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Applikationsansvarig
Som applikationsansvarig inom gruppen för Standardsystem och egenutveckling kommer du arbeta i en objektorienterad miljö för våra kärn- och stödsystem. Systemen vi nu söker en applikationsansvarig för stödjer arbetsprocesser inom ett av kärnobjekten där IT-säkerhet kommer vara ett viktigt område. Systemen är både egenutvecklade och standardsystem. Du kommer jobba nära teamen som utvecklar inom området och ha en tekniskt ledande och samordnande roll med förvaltningsorganisationen och infrastruktursektionen. Du kommer arbeta med planering, prio...
2021-05-10 2021-05-31
Motala kommun, Sociala Resursverksamheten Skötare
Arbetsuppgifterna som utförs innefattar dels socialt stöd, aktivering och motivationsarbete, dels basala insatser så som stöd vid städ, tvätt, personlig hygien, kost och måltidsplanering. HSL-insatser i samverkan med och på delegering av sjuksköterska förekommer. I arbetsuppgifterna är det ett krav att man utför delegerade uppgifter. Du kommer ingå i en arbetsgrupp med 8 medarbetare, tjänstgöring enligt schema måndag till söndag, oregelbunden arbetstid som inkluderar vaken natt samt tjänstgöring varannan helg. I tjänsten ingår att samarbeta ...
2021-05-10 2021-05-31
1 2 3 4 >