Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Kumla Programledare till anstalten Kumla
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Kumla bedrivs program som exempelvis Brottsbrytet, Puls, Våga Välja, OTO Prism mf. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt ko...
2021-10-21 2021-11-11
Lekebergs kommun, LSS Vi söker flera personliga assistenter som timvikarier
Vi söker nu flera personliga assistenter för timvikariat i Lekebergs kommun. Arbetet utgår från varje brukares individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag. Du kommer att vara verksam hos brukare i deras hem vilket gör att du lär känna brukarna och deras anhöriga väl. Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättning sätter gränser. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att: - hjälpa till med personlig omvårdnad - vara behjälplig i vardagliga hushållssysslor - motivera oc...
2021-10-21 2021-11-04
Nora kommun Projektledare Nya Karlsäng
Du ingår i projektgruppen och det blir din roll att tillsammans med övriga i projektgruppen ge stöd till styrgrupp och referensgrupp. Du har en framträdande roll när det kommer till att förbereda och dokumentera workshops, förbereda möten och vara länken mellan arkitektfirman och tjänstemännen i kommunen.
2021-10-21 2021-11-10
Degerfors kommun Fritidspedagog till fritidshem och skola
Vi söker dig som vill arbeta i verksamhet som strävar efter att ge våra elever mod och förmåga att följa sina drömmar. Som fritidspedagog på Bruksskolan ingår du under skoldagen i ett team med två lärare och en kollega från fritids och samverkar med klassen. Under fritidstid leder du aktiviteter utifrån läroplanen för att skapa aktiva elever under hela deras dag på skolan. I rollen kommer du driva frågor kring utvecklingen av fritidshemmet mot läroplanen och dess olika områden tillsammans med dina kollegor.
2021-10-21 2021-12-11
Lindesbergs kommun, Grundskola Rektor till särskolan
I uppdraget som rektor kommer du leda utvecklingen av särskolans verksamhet i Lindesbergs kommun. All verksamhet har från höstterminen flyttats till nybyggda Lindbackaskolan. Som rektor kommer du att ha ansvaret för arbete som rör verksamhet, organisation, pedagogik, planering och elever. Du kommer även ha personal- och ekonomiansvar. Som rektor i Lindesbergs kommun förväntas du även ha en aktiv roll i kommunens rektorsgrupp där du tillsammans med andra skolledare samarbetar och driver utveckling utifrån gemensamma frågor. Rektorsgruppen i ko...
2021-10-21 2021-11-07
Socialförvaltningen, Kumla kommun Biståndshandläggare sökes!
Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp och ompröva beviljade beslut. Du kommer att ha nära samarbete och kontakter med de övriga biståndshandläggarna i enheten, med utförare, anhöriga, sjukvården samt övriga aktörer. Du ska självständigt bedriva omvärldsbevakning för ditt yrkesområde och vid behov medverka i förvaltningens utvecklingsarbete. IFO har ett tydligt fokus att arbeta för att ge kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är att detta bäst sker geno...
2021-10-20 2021-11-10
Kriminalvården, Anstalten Kumla Anstalten Kumla söker personal till arbetsdriften
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Du ska tillsammans med övrig personal introducera och handleda klienterna och bidra till deras lärande men också bidra till att de reflekterar över sin situation. I arbetsuppgifterna ingår viss skötsel av arbetsdriftens lokaler, maskiner och förråd samt en del administrativt arbete. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Du ska också medverka till att säkerheten på anstalten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelserna i arbetet efterlevs. I säk...
2021-10-20 2021-11-10
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Rektor/biträdande rektor för grundskola
Rektor 50% och biträdande rektor 50% på Häsängsskolan och Ståningstorpsskolan . I din roll som rektor har du ansvar för arbetsmiljö, personal, systematiskt kvalitetsarbete och alla elever på Häsängsskolan. Du har också ansvar för fritidshemsverksamheten och dess personal på båda enheterna. Som biträdande rektor på Stråningstorpsskolan arbetar du i nära samarbete med rektor på Stråningstorpsskolan i syfte att skapa en stark samarbetskultur mellan enheterna. Rektorerna har gemensamt ekonomiansvar samt ansvar för elevhälsans arbete och förväntas...
2021-10-20 2021-11-03
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen IT-Forensiker, Regionala utredningsenheten
En IT-forensikers arbetsuppgifter är bl.a. att biträda utredningsverksamheten med säkring, bearbetning och presentation av digital bevisning. Funktionen innebär att arbeta med undersökningar av datorer, mobiltelefoner och andra digitala lagringsmedia exempelvis navigationsutrustning i bilar, övervakningsutrustning mm. Du biträder vid husrannsakningar där IT kan vara inblandat. I tjänsten ingår att närvara som vittne eller sakkunnig i rätten. Det förekommer även att du sitter med i förhör i de ärenden som du arbetar med. Du bör känna till att du...
2021-10-20 2021-12-01
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Ekonom till Kumla kommun
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning är kommunens centrala organ för ekonomiadministration. Avdelningen, som har 15 anställda, ansvarar bland annat för ekonomisk planering och uppföljning, redovisning och bokslut, kravverksamhet, likviditetshantering och upphandling. I uppdraget ligger även att bistå nämnderna med kvalificerat ekonomiadministrativt stöd. Organisatoriskt är ekonomiavdelningen indelad i två team: Redovisning och ekonomistöd. Tjänsten ingår tillsammans med sex andra ekonomer i team ekonomistöd. En av våra medarbetare gå...
2021-10-19 2021-11-07
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Skolbibliotekarie till gymnasieskolan
• Ansvara för skolans bibliotek med sedvanliga bibliotekarieuppgifter. • Katalogisering ingår i arbetsuppgifterna och därför är det önskvärt med erfarenhet av bibliotekssystemet book-it. • I tjänsten ingår elevkontakter t.ex. i form av informationssökning, bokprat, bokcirklar m.m. • Samarbete med lärarna t.ex. i form av att ta fram litteratur till ett visst område eller annat informationsutbyte. • Bibliotekarien ansvarar också för att tillsammans med förvaltningens kommunikatör uppdatera skolan hemsida.
2021-10-19 2021-11-07
Kriminalvården, Anstalten Kumla Produktionsledare till terapiverksamhet vid anstalten Kumla
Som produktionsledare vid anstaltens terapiverkstad har du direktkontakt med en grupp klienter som är placerade vid vår omvårdnadsenhet. Denna enhet är en nationell resurs för klienter i behov av extra stöd, ofta till följd av somatisk eller psykiatrisk diagnos. I den dagliga kontakten med klienterna innebär ditt arbete att du bidrar till deras lärande men också till att de reflekterar över sin situation. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering och genomförande av verksamheten. Du ska också medverka till att säkerheten på både...
2021-10-19 2021-11-09
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socialpsykiatrihandläggare sökes!
Du handlägger ansökningar och följer upp insatser gällande socialpsykiatriskt boendestöd, träningslägenhet och socialpsykiatriboende samt samverkar med andra aktörer kring individen. Insatserna kan beviljas till personer som behöver stöd i sin vardag till följd av psykisk ohälsa. Du kommer ha samråd/ ärendedragningar tillsammans med enhetens LSS- handläggare och förväntas vara delaktig i utvecklingen kring handläggning inom LSS. IFO har ett tydligt fokus att arbeta för att ge kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är ...
2021-10-19 2021-11-03
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande skolpsykolog till elevhälsan i Kumla
Tjänsten är ett vikariat för en av våra skolpsykologer som ska vara föräldraledig. Du kommer att vara en av 3 psykologer och ingå i vårt psykologteam. Vi har våra arbetsplatser intill varandra centralt i Kumla. Vi har ett tätt samarbete med övriga medarbetare inom elevhälsan som består av skollogoped, skolkuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och skolläkare. Dina arbetsuppgifter är främst konsultation och handledning till personal. Arbetet innefattar också individuella stödkontakter med barn och deras familjer, genomförande av psykolog...
2021-10-18 2021-10-31
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Specialpedagog åk F-6 till Stene och Hardemo skolor
På Stene och Hardemo skolor arbetar alla pedagoger nära varandra, även mot elever och vårdnadshavare. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten i harmoni med pedagogisk forskning. Vi är engagerade i elevernas kunskapsutveckling, trygghet och sociala utveckling. Vi söker nu en specialpedagog, riktad mot årskurserna F-6, där du tillsammans med kollegor arbetar med förebyggande och stödjande insatser på såväl organisations- som grupp- och individnivå. Vi är i uppstarten av en flexgrupp på Stene skola, där du som specialpedagog kommer vara...
2021-10-18 2021-10-31
Lindesbergs kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du nära eleverna genom hälsobesök, vaccinationer, samt erbjuda viss öppen mottagning. Du kommer arbeta nära skolledning, och delta aktivt i skolans elevhälsoteam. Elevhälsans huvuduppdrag är att arbeta med elevernas lärmiljö i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
2021-10-18 2021-11-05
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare, vikariat till Norrgårdens förskola
På Norrgårdens förskola strävar vi efter att barnen får möjlighet att utvecklas och utbildas tillsammans med pedagoger som är engagerade, kreativa och inkännande. Vi erbjuder barnen en verksamhet som är anpassad till deras förutsättningar och behov. Vi arbetar projektinriktat utifrån Örebromodellen för en jämlik förskola, just nu med temaområdet Rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen och Lpfö -18. Tillsammans med dina kollegor och rektor arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och utmanande verksamhet för barnen. Du kommer att in...
2021-10-18 2021-11-01
Nora kommun, Omsorg Undersköterska/vårdbiträde
Vi söker dig som har samarbetsförmåga, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete. Du är professionell i mötet med mottagare av hemtjänst och anhöriga samt respekterar mottagare av hemtjänst självständighet, integritet och värdighet. Stor vikt kommer att läggs vid personliga egenskaper. Arbetstiden är förlagt till dagar och kvällar såväl vardag som helg.
2021-10-18 2021-11-15
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Åbytorps förskola!
Som förskollärare på Åbytorps förskola finns det goda möjligheter för all form av utforskande pedagogik tillsammans med engagerade kollegor och barn. I din roll som förskollärare ingår bland annat att tillsammans med arbetslaget planera så att verksamheten är anpassad både till det enskilda barnets och till gruppens behov. Du ansvarar för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Vi tycker att det är viktigt att vår förskola är välkomnande och att vi har ett gott bemötande. Vi står för en värdegrund där alla barn får vara sig sjä...
2021-10-18 2021-11-01
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Runnagården i Örebro Behandlingspedagog, tillsvidareanställning 100%
Som behandlingsassistent har Du ett stort ansvar för det dagliga arbetet med klienterna, I arbetsuppgifterna ingår ansvar för beteendeobservationer och dokumentation samt i övrigt stödja och motivera klienterna med vardagliga göromål och fritidsaktiviteter. Tillsammans med övrig personal är Du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för klienterna. För att skapa denna miljö är det också viktigt att skapa struktur på avdelningen, gällande exempelvis lagar, regler och säkerhetsrutiner.
2021-10-18 2021-11-01
Kumla kommun, Kumla Bostäder AB Uthyrare till Kumla bostäder
Din dag på jobbet: Hos oss är uthyrarrollen relativt bred, men en dag på jobbet skulle kunna se ut som följer: - Svara i telefon och hjälpa potentiella och befintliga hyresgäster samt entreprenörer som besöker oss i vår kundtjänst - Visa lägenheter - Skriva kontrakt - Publicera lägenheter på vår hemsida Du arbetar nära och gemensamt med dina sex övriga kollegor på avdelningen och du rapporterar till chefen för boendeutveckling. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete med stort utrymme för engagemang och initiativtagande. Det här är vi...
2021-10-18 2021-10-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Fritidsledare till kommunens fritidsgårdar
I arbetet ingår sedvanliga fritidsledaruppgifter, att möta ungdomar på sin fritid och tillsammans med ungdomar och kollegor skapa en sund, attraktiv och meningsfull fritid. Samverkan med skolverksamheten ingår. Arbetet är förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger. Vid skolsamverkan även dagtid.
2021-10-18 2021-10-31
Kriminalvården, Anstalten Kumla Servicetekniker inom fastighet till anstalten Kumla
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den inre fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera och åtgärda felanmälningar från anstaltens övriga enheter. Det förekommer administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor.
2021-10-15 2021-11-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan 1-3 lärare till Bråtenskolan
• Undervisa elever i 1-3 • Arbeta för att skapa en god lärmiljö • Nära samarbete med lärarkollegor • Kunna arbeta självständigt • Driva skolutveckling I uppdraget ingår att ha huvudansvar för planering och undervisning av skolverksamheten i nära samverkan med arbetslaget. Du har ett klassläraransvar och ansvarar tillsammans med arbetslaget för att utveckla såväl pedagogiska arbetsformer som ämnesmässigt innehåll. Du undervisar i de ämnen du har behörighet i. Om du är intresserad av att arbeta i arbetslag och ser lärande som en ständig process...
2021-10-15 2021-10-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialarbetare ekonomiskt bistånd till kompetensförsörjningsenheten
Ditt arbete innebär att hjälpa brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är inom Genomförande gruppen. Inom genomförandegruppen syftar arbetet till att föra personen till rätt bistånd och rätt åtgärd. Gruppen arbetar med att få personer till egen försörjning genom arbete, försäkringskassan, skyddad arbete, A-kassa och CSN, etc. Gruppen arbetar också med att placera personer i kompet...
2021-10-15 2021-10-31
1 2 3 4 >