Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Fritidspedagog/Barnskötare 100% Högåsskolan vikariat, 2 tjänster
Arbetet innebär till största del av att arbeta på skolans fritidshem. Del av dag är arbetet belagt i årskurs. Som fritidspedagog/barnskötare följer du elevernas skolsituation under hela skoldagen och även på fritidshemmet. Du ger stöd till läraren och klassen. Du främjar utveckling och självständighet. Du arbetar i nära samarbete med klasslärare, speciallärare och övriga i arbetslaget. Tjänsten är på skoltid samt fritidstid med förekommande arbetsuppgifter med start 220823-230110 med eventuell förlängning. Vi söker 2st vikariat med 100% vardera...
2022-06-23 2022-07-11
Knivsta kommun, Vård och omsorg Socialsekreterare
Myndighetsutövning gällande utredning och bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen och LVM samt uppföljning av pågående insatser. Enheten ansvarar för myndighetsutövning för personer med missbruksproblematik, socialpsykiatri, VINR och andra sociala problem för målgruppen 18+.
2022-06-22 2022-07-29
Knivsta kommun, Vård och omsorg Enhetschef till barn och familj placering
Som enhetschef leder och samordnar du arbetet inom enheten barn och familj placering. Du har ett ansvar att driva enheten verksamhetsutveckling utifrån socialnämndens övergripande strategier och Socialnämndens uppsatta mål och budget. Tillsammans med enhetscheferna för vuxen och bistånd samt barn och familj utredning ansvarar du för att området bedriver en rättssäker myndighetsutövning inom den givna ekonomiska ramen. Du är även beslutsfattare i vissa individärenden enligt Socialnämndens delegationsordning i ärenden som bereds av handläggare. ...
2022-06-21 2022-07-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare i skola och fritidshem, Brännkärrsskolan
Att arbeta som barnskötare på Brännkärrsskolan innebär att du arbetar verksamhets- och elevnära som pedagogisk resurs under skola och fritidshem. Det kan innebära att du kan ge undervisningsstöd till elever enskilt eller i grupp såväl i skola som i fritidshemmet. Du ska kunna planera, leda och utvärdera aktiviteter inom ramen av våra styrdokument. Du kommer att vara en del av ett arbetslag som ser samarbete som en självklarhet och som ser till att skapa en inspirerande och lärorik undervisning och verksamhet under elevernas hela dag tillsa...
2022-06-21 2022-06-30
Knivsta kommun, Vård och omsorg Socionom till uppsökandegrupp
I Knivsta kommun finns ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (kallat SSPF), där syftet är att arbeta förebyggande och relationsskapande med kommunens ungdomar, över verksamhetsgränserna, för att skapa trygghet och nå ut till ungdomar i riskzon. Inom ramen för detta samarbete kommer vi nu att starta en uppsökandegrupp, där personal från parterna i SSPF arbetar i ett team. Vi söker dig som vill arbeta förebyggande och uppsökande med ungdomar. Uppsökandegruppen ska arbeta förebyggande och relationsskapande ge...
2022-06-21 2022-07-24
Knivsta kommun, Kultur & fritid Dramapedagog/Teaterpedagog på Knivsta kulturskola
Tjänsten som är på 20% innebär att du undervisar teatergrupper i vår nya mötesplats Knivsta Centrum för idrott och kultur, som ligger precis vid stationen. I uppdraget som pedagog på kulturskolan ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av de verksamheter du arbetar med. Du arbetar på ett sätt som gör att eleverna har inflytande över och är delaktiga i undervisningen. Du är också noggrann och medveten om vad du behöver tänka på för att undervisningen ska upplevas tillgänglig, jämställd och jämlik. Du deltar i skolans konsert...
2022-06-21 2022-07-01
Knivsta kommun Säkerhetschef till Knivsta Kommun
Som Säkerhetschef har du det övergripande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete, krisberedskap, civilt försvar samt trygghets- och brottförebyggande arbete. Tjänsten innefattar budget- och verksamhetsansvar och är placerad inom kommunledningskontoret direkt under förvaltningschef. Enheten består idag av tre personer som samarbetar tätt inom samtliga ansvarområden. Enheten har även en viktig roll i beredskapsplaneringen avseende kommunens roll vid höjd beredskap eller krig. Din uppgift blir att leda, utveckla och samordna arbetet på en strateg...
2022-06-20 2022-07-07
Knivsta kommun, Skola/förskola Resurslärare åk 5 under ett läsår på Adolfsbergsskolan
Du kommer att arbeta som resurslärare, stöd och mentor i åk 5 på Adolfsbergsskolan under läsåret 2022/2023. Du hjälper eleverna under skoldagen och stöttar undervisande lärare. Du arbetar även med mindre grupper av elever i åk 5. Du bistår lärare i undervisningen och har ett nära samarbete med skolans lärare och elevhälsoteam. Att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2022-06-15 2022-07-17
Knivsta kommun Verksamhetschef för förskolan
Ditt ansvar omfattar såväl uppföljning som vägledning och strategiska beslut gällande förskolornas verksamhets måluppfyllelse, budget, kompetensförsörjning samt arbetsmiljö. Du kommer att vara närmaste chef för fem kompetenta förskolerektorer. Du driver och utvecklar även utbildningskontorets kvalitetsarbete tillsammans med en grupp bestående av sex medarbetare som du även är chef för. Som en del i uppdraget ansvarar du även för samarbetet mellan våra partnerförskolor, partnerskolor och Uppsala Universitet.
2022-06-15 2022-07-03
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarier inför hösten 2022 till Alsike skola samt Knivsta kommun
Vi söker timvikarier till Alsike skola och Knivsta kommun inför höstens terminsstart. Som timvikarie ersätter du ordinarie lärare, elevassistent, barnskötare samt fritidspersonal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under skoldag samt fritidshem. Undervisning kan vara i alla olika ämnen och varierar i vilken årskurs du vikarierar i. Vi ser gärna att du som söker kan tänka dig att arbeta mot flera av skolorna i Knivsta kommun. Intervju sker löpande så vänta inte med din ansökan!
2022-06-14 2022-07-29
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarie till grundsärskolan inför hösten 2022 på Alsike skola
Som timvikarie/elevassistent i grundsärskolan ersätter du ordinarie personal vid akut frånvaro och vid planerad frånvaro. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen och ger eleverna en bra verksamhet i fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslaget för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. I arbetet strävar man efter att utveckla elevernas förmågor.
2022-06-14 2022-07-29
Knivsta kommun, Kommunledningskontoret Registrator
En av våra registratorer kommer att vara tjänstledig och vi söker nu en ersättare för ett vikariat under ett års tid med förhoppning om framtida tillsvidareanställning. Tjänsten är placerad i kommunkansliet centralt i kommunledningskontoret där du kommer att arbeta i nära samarbete med våra två andra registratorer. Kommunkansliet består i övrigt av funktionerna kommun- och nämndsekreterare, kommunarkivarie, arkivassistent, jurist, allmänutredare, valsamordnare, hållbarhetsstrateg och folkhälsostrateg. Funktionen som registrator är spindeln i n...
2022-06-11 2022-06-24
Knivsta kommun Mark - och exploateringschef
Som mark- och exploateringschef har du en nyckelroll i kommunens fortsatta samhällsbyggande med personal-, verksamhets- och budgetansvar för mark- och exploateringsenheten. Du rapporterar till chefen för Tillväxtkontoret och ingår i kontorets ledningsgrupp. Du leder och utvecklar...
2022-06-10 2022-06-30
Knivsta kommun, Vård och omsorg IPS-handledare
Som IPS-handledare motiverar du och stöttar personer med psykisk ohälsa att finna, få samt behålla en sysselsättning/arbete/praktik på den öppna arbetsmarknaden. Tillsammans med personen som behöver stöd samarbetar ni vid behov med Försäkringskassan, andra myndigheter samt andra som finns i personens nätverk. Du är en del av "Stegen-konceptet" där en mötesplats och arbetsrehabilitering har ett nära samarbete och finns i samma lokal.
2022-06-10 2022-07-17
Knivsta kommun Skolekonom/administratör till utbildningskontoret
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande i det dagliga arbetet men med inriktning på att ge administrativt stöd till kommunala rektorer. I uppdraget ingår bland annat: • Utarbetning av enhetens budget i samverkan med rektor • Uppföljning av prognoser • Elektronisk fakturahantering inkl. skanning av bilagor • Hantering av bokföringsordrar och utbetalningar • Upprättande av anställningsbeslut På uppdrag från utbildningskontorets ledningsgrupp skall du även stötta i: • Bevakning av barn- och elever i IST Administration • Insamling oc...
2022-06-09 2022-06-30
Knivsta kommun, Kultur & fritid Sångpedagog
Tjänsten som är på 20% innebär att du undervisar enskilt och i mindre grupper i ämnet sång. I uppdraget som pedagog på kulturskolan ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av de verksamheter du arbetar med. Du arbetar på ett sätt som gör att eleverna har inflytande över och är delaktiga i undervisningen. Du är också noggrann och medveten om vad du behöver tänka på för att undervisningen ska upplevas tillgänglig, jämställd och jämlik. Du deltar i skolans konserter, dans-, teater- och musikalföreställningar. Som lärare är du...
2022-06-08 2022-06-30
Knivsta kommun Yrkeslärare Fordon- och transportprogrammet på Sjögrenska gymnasiet
Vi söker en engagerad yrkeslärare för att utveckla och leda vårt Fordon- och transportprogram som bedrivs som lärlingsutbildning för elever på både nationella program och introduktionsprogram. Vi bedriver endast inriktningen personbilsmekaniker i dagsläget. I arbetet ingår bland annat undervisning och bedömning/betygssättning i alla kurser tillhörande Fordon- och transportprogrammet, nätverkande, anskaffning av lärlingsplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet, kontinuerliga besök på apl och kontakt med handledare och elev med tillhörande do...
2022-05-19 2022-06-30