Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Psykolog till Föräldra- och barnhälsan, Barn- och Mödrahälsovård
Utrednings-, bedömnings-, och behandlingsarbete med blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras familjer. Mycket arbete sker enligt nätverksmodell med nära samverkan med övriga vårdgrannar inom Region Jämtland Härjedalen, socialtjänst och skola.
2021-04-12 2021-04-25
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Systemförvaltare
Ditt huvudansvar är att förvalta dokumentationssystem för socialtjänst som samtliga medarbetare använder som sitt dagliga instrument för handläggning. Det krävs samarbete så väl internt med handhavare av systemet, andra systemförvaltare och IT-avdelningen som externt ut mot levererande företag. Detta ställer krav på en god samarbetsförmåga och flexibilitet. Utöver detta är ditt ansvar att bidra och i vissa fall ansvara i uppbyggnad av rutiner, lathundar och checklistor inom handläggning av socialtjänstärenden. Meriterande för tjänsten är att ...
2021-04-10 2021-04-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Fysioterapeut till arbetsterapi- och sjukgymnastenheten, Östersunds sjukhus
Arbetet innefattar arbete på akutvårdsavdelning men till största del arbete på dagvård och öppenvårdsmottagning. Vid dagvården utförs funktionsbedömningar och uppföljningar för patienter med cancer och som genomgår behandling. Fysioterapeuten har ett nära samarbete med cancerrehabteamet i regionen. Inom den öppna vården träffar fysioterapeuten framförallt lungsjuka patienter som behöver stöd vid sviktande andningsfunktion och bedömning inför vidare rehabilitering och egenvård.
2021-04-09 2021-04-25
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska natt Kyrktåsjö, 100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utför provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp.
2021-04-09 2021-04-18
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Piano och Sångpedagog till Kulturskolan
Du kommer att ingå i kulturskolans arbetslag och arbeta tätt ihop med dina kollegor. I tjänsten ingår såväl enskild undervisning som gruppundervisning och att arbeta i projektform. Som pedagog hos oss arbetar du i kulturskolans olika lokaler i kommunens fem tätorter. Som lärare på kulturskolan ansvarar du självständigt för schemasättning, lektioner och planeringstid. Du ansvarar även för de kontakter som krävs med elever och vårdnadshavare, samt deltar på personalmöten. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i dialog med med di...
2021-04-09 2021-04-30
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Biståndshandläggare
Som Biståndshandläggare kommer du att utreda, kartlägga, bedöma och fatta beslut inom ramen för socialtjänstlagen samt lagen för särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Vårdplanering med specialistvård och primärvård ingår och sker i verksamhetssystemet Cosmic samt SIP. Vi arbetar i nära samverkan internt som biståndshandläggare tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast och enhetschef. Verksamheten står i stort förändringsarbete där vi ser dig som en av nyckelpersonerna.
2021-04-08 2021-04-30
Region Jämtland Härjedalen BHV-sköterska/distriktsköterska till Åre hälsocentral
BHV vänder sig till familjer med barn i åldern 0-6 år, där vi erbjuder stöd och råd om barns hälsa och utveckling. BHV erbjuder, förutom individuella besök, olika grupper för föräldrar, barn och familjecentralsverksamhet. I uppdraget ingår hembesök, BHV-kontroller av barn 0-6 år, inklusive vaccinationer, mottagningsbesök och telefonrådgivning. Vi följer Barnhälsovårdens riktlinjer för Jämtlands län och riskhandboken.
2021-04-08 2021-04-25
Östersunds kommun Förvaltningschef Social- och arbetsmarknad Östersunds kommun
Som förvaltningschef är du Social- och arbetsmarknadsnämndens närmaste tjänsteperson, vilket innebär att förmedla och verkställa de beslut som politikerna fattar. Du är direkt underställd kommundirektören. Du har en viktig roll i kommunens ledningsgrupp där du bidrar till att driva hela kommunens utveckling framåt. Som förvaltningschef har du verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för förvaltningen i sin helhet, med tio direktrapporterande medarbetare. Du leder förvaltningssamverkansgruppen och samverkar med fackliga organis...
2021-04-08 2021-04-19
Område Akutvård Undersköterskor välkomnas till intensivvårdsavdelningen!
Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen kommer du att arbeta nära patienter som är svårt sjuka och har ett stort omvårdnadsbehov. Det innebär bland annat ständig övervakning, mobilisering, andningsvård och daglig hygien. I arbetet ingår även vård av postoperativa patienter och att assistera vid olika procedurer.
2021-04-08 2021-04-21
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Administratör
Du arbetar i kundtjänst på individ och familjeomsorgen, vilket ofta gör dig till den som först möter klienten, antigen via telefon eller i vår fysiska mottagning. Du är Individ och familjeomsorgens första ansikte utåt. Du tar emot känsliga uppgifter både via samtal och skrift och fördelar dessa vidare till berörd funktion. Du är nyckelfunktion för att verksamheten inom individ och familjeomsorgen kan flyta på. Utöver det hanterar du administrativa uppgifter såsom ekonomihantering och kontering. Du är även en stor del i utvecklingsarbetet på in...
2021-04-08 2021-04-25
Område Akutvård Vik undersköterskor välkomnas till intensivvårdsavdelningen!
Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen kommer du att arbeta nära patienter som är svårt sjuka och har ett stort omvårdnadsbehov. Det innebär bland annat ständig övervakning, mobilisering, andningsvård och daglig hygien. I arbetet ingår även vård av postoperativa patienter och att assistera vid olika procedurer.
2021-04-08 2021-04-21
Ragunda kommun, Kommunledning Dataskyddsombud
God kontroll över personuppgifter och att efterfölja GDPR är en grundförutsättning för att upprätthålla förtroendet för kommunerna. För att säkerställa ett gott skydd och ett effektivt arbetssätt, söker vi nu ett dataskyddsombud. Som DSO hos oss blir du en nyckelperson inom ditt område och du kommer arbeta mot kommunala förvaltningar och kommunala bolag. Ett dynamiskt arbete som geografiskt sträcker sig över stora delar av Jämtland, digitalt och fysiskt. Arbetsbeskrivning ¤ Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ...
2021-04-07 2021-04-25
Region Jämtland Härjedalen Region Jämtland Härjedalen rekryterar Supporttekniker till Helpdesk
Vi söker sex Supporttekniker till Helpdesk och ditt uppdrag är: • att ta emot ärenden via olika kanaler, felavgränsa, registrera, prioritera och åtgärda supportärenden samt bevaka att överenskomna servicenivåer följs • att eskalera ärenden till andra supportgrupper • ge support till videokonferenser på plats • att ge användarstöd för standardapplikationer
2021-04-07 2021-04-25
Åre Kommun, Grundskola Behöriga Fritidspedagoger, Duveds skola
I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande i fritidshemmet. Som behörig fritidspedagog skall du vara med att leda fritidshemmets utvecklingsarbete. Det gäller både fritidshemmets särart och inriktningen skola fritidshem i samverkan.
2021-04-07 2021-04-26
Åre Kommun, Grundskola Grundskollärare/klasslärare åk 4-6, Duveds skola
Du kommer att vara klasslärare/mentor. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande.
2021-04-07 2021-04-26
Åre Kommun, Grundskola Specialpedagoger/speciallärare, Duveds F-9 skola
Din roll är att ge specialpedagogiskt stöd, handledning till enskilda pedagoger och till arbetslag och genomföra kartläggningar. Arbetet innebär att tillsammans med olika professioner inom skolan komma fram till goda pedagogiska strategier för att kunna ge eleverna rätt stöd för att utvecklas och utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov, erbjuda kompetensutveckling, konsultation och handledning.
2021-04-07 2021-04-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Område Strömsund
Vi söker dig som trivs med att arbeta inom ett brett kompetensområde. Som tandläkare i Strömsund arbetar du med både barn- vuxen- och äldretandvård. Skulle du vara ny i din yrkesroll erbjuds du själv handledning. Alla nyexaminerade ingår i ett handledarprogram under första året.
2021-04-07 2021-05-02
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Rektor förskola
Som rektor är du ansvarig för verksamhet, personal och barnens arbetsmiljö samt ekonomi. Du arbetar aktivt med att leda, följa upp och utveckla verksamheten mot nationella och kommunala mål. Du är pedagogisk ledare för din förskola vilket innebär att du stärker medarbetarna i deras profession och jobbar aktivt med förskolans systematiska kvalitetsarbete. Du erbjuds en kreativ miljö i en organisation som arbetar med ständiga förbättringar. Du ingår i förskolans ledningsgrupp tillsammans med övriga rektorer.
2021-04-07 2021-05-02
Åre Kommun Ekonomichef
Som Ekonomichef är du direkt underställd Kommunchef och ingår i kommunens ledningsgrupp. Viktiga uppgifter är att göra omvärldsanalyser, föreslå förbättringar i det ekonomiska arbetet samt ur ett helhetsperspektiv driva utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet. Ekonomichefen ska vidareutveckla och samordna ekonomiavdelningens insatser genom att utmana och vägleda politiker och kommunens chefer på ett konstruktivt sätt så att de får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. En målsättning är att kommunen har en långsiktig stabi...
2021-04-07 2021-04-28
Åre Kommun, Grundskola Leg. Lärare i förskoleklass, Duveds skola
Du kommer att vara klasslärare/mentor. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande.
2021-04-07 2021-04-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Ambulerande tandläkare till Folktandvården Region Jämtland Härjedalen
Som ambulerande tandläkare reser du till de kliniker som behöver dig mest. Vid vakanser på kliniken hjälper du i första hand till med patienter med akuta besvär och med barn, d.v.s. de patientgrupper vi prioriterar enligt tandvårdslagen. Som handledare stödjer du kollegor utifrån individuella behov och i överenskommelse med närmaste chef. Avtalet i stort innebär att arbetet utgår från Folktandvårdens kansli i Östersund eller annan överenskommen ort. Planering av vilka kliniker som är aktuella sker i perioder om sex månader. Vi vill att du är f...
2021-04-06 2021-05-02
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Biomedicinska analytiker sökes till Laboratoriemedicin.
Arbetet innefattar såväl dagtid som obekväm arbetstid med rotation inom enheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter, beroende på placering, är laborativt arbete, bedömningar, tekniskt godkännande, felsökningar och kundkontakter. Dina analyser och bedömningar av mät- och undersökningsresultat utgör en stor del i säkerställandet av att patienterna får rätt diagnos och behandling. Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter i mål på egen hand, kan även anpassa dig och omprioritera när det behövs
2021-04-06 2021-04-23
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Sommarvikarier som sjuksköterska eller fysioterapeut
Kom och bo, jobba och hemestra hos oss i sommar. Vi bjuder på boende, glass, naturupplevelser och hårklippning! Vi söker vikarierande sjuksköterskor och fysioterapeut som kan jobba minst fyra veckor under perioden vecka 2434. Vi söker sjuksköterskor som kan arbeta dagtid på SÄBO eller i hemsjukvård och även på schema för kväll/natt. Fysioterapeuten jobbar måndag-fredag, dagtid. Hos oss kan du kombinera ett livsviktigt sommarvikariat med att koppla av i vacker natur. Vill du jobba hos oss ordnar vi gratis boende i vandrarhemsstandard och bju...
2021-04-06 2021-04-30
Åre Kommun, Grundskola Speciallärare/specialpedagog, Stamgärde skola, Undersåker
Din roll är att ge specialpedagogiskt stöd, handledning till enskilda pedagoger och till arbetslag och genomföra kartläggningar. Arbetet innebär att tillsammans med olika professioner inom skolan komma fram till goda pedagogiska strategier för att kunna ge eleverna rätt stöd för att utvecklas och utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov, erbjuda kompetensutveckling, konsultation och handledning.
2021-04-01 2021-04-21
Åre Kommun, Grundskola Fritidspedagog/Fritidslärare, Stamgärde skola, Undersåker
I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande i fritidshemmet.
2021-04-01 2021-04-21
1 2 3 4 5 >