Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Central Elevhälsa Logoped till centrala elevhälsan
Lärandeförvaltningen söker en logoped till centrala elevhälsan till team riktat mot förskolan alternativt skolan. Tjänstens placering avgörs av kompetensprofilen hos dig som erbjuds tjänsten. Förskola På rektor och arbeta så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd, hjälp och utmaningar de behöver. Arbetet bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbeta förebyggande genom fortbildning, konsultation och handledning samt tolka och omsätta utlåtande från landstingets logopeder till förskolans läroplan. Vara ett...
2021-05-17 2021-05-26
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 6 Barnskötare till I ur och skur
Som barnskötare arbetar du med att: - skapa en god utbildning för våra yngsta medborgare - vara en god förebild - ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån Förskolans läroplan -18 uppdrag och intentioner, Skollagen och Barnkonventionen - tillsammans med arbetslaget genomföra pedagogisk verksamhet genom att skapa rika undervisningstillfällen under hela dagen för barn i åldersgruppen 1-5 år - arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion tillsamammans med kollegor
2021-05-17 2021-05-30
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 10 Förskollärare till Dellens förskola
Hos oss är du en del av ett arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man jobbar. Här ser vi alla barn som allas barn! Det bidrar till att barnen blir trygga med de flesta pedagogerna. Det är en styrka hos oss som vi är väldigt stolta över. Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra. Vi jobbar i dokumentationsverktyget Un...
2021-05-17 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Kommunledningsförvaltningen Vaktmästare med stort kundfokus till Kulturhuset
Det här är en möjlighet att få ett jobb som är riktigt roligt, varierande och utmanande på samma gång! Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga vaktmästerisysslor och viss fastighetsskötsel. En stor del av tiden går till scenbygge, teknikbygge och möblering av våra konferenslokaler och mindre reparationer inom anläggningen. Arbetet kan också handla om att koka kaffe, duka fikabufféer och städning av lokaler och ytterområden runt fastigheten. Som vaktmästare är du ansiktet utåt och den som tar emot våra gäster, hjälper dem att komma igång med ...
2021-05-14 2021-05-28
Hudiksvalls kommun Mark och exploatering Mark- och exploateringsingenjör
Du och dina sex medarbetare på mark- och exploateringsenheten arbetar aktivt med att skapa byggbar mark och skapar därmed utveckling för bostäder, blomstrande näringsliv och service i Hudiksvalls kommun. Enheten arbetar också med: • Köp och försäljning av fast egendom • Markanvisningar och exploateringsfrågor • Upplåtelse av arrenden, servitut och liknande, på kommunal mark Inom enheten finns också kommunens fiskevårdsprojekt. Mark- och exploateringsenheten ingår i kommunledningsförvaltningen.
2021-05-12 2021-05-30
Hudiksvalls kommun Tunbacka ECH 1 Bemanningssamordnare Östra området
I uppdraget som bemanningssamordnare ingår tillsättning av det dagliga och planerade bemanningsbehovet. Som bemanningssamordnare planerar du personalresurser optimalt och du är navet för att se möjliga bemanningslösningar inom äldreomsorgen. Bemanningssamordnaren är länken mellan enhetschefer, medarbetare och vår Rekrytering och bemanningsenhet. I uppdraget ingår även övrigt förekommande arbetsuppgifter som rör bemanning och planering utifrån enheternas behov.
2021-05-12 2021-05-23
Hudiksvalls kommun Badhus Simlärare
Hos oss får du 17 kollegor som ingår i enheten för badhus, idrottshallar och teater. Här får du kombinera att vara simlärare, babysimsinstruktör och ledare för vattenträning. Du kombinerar den praktiska ådran tillsammans med din pedagogiska sida. I rollen som simlärare/instruktör ingår att: • Planera och genomföra simundervisning med skolornas elever. • Dokumentera och följa upp simkunnigheten enligt gällande mål. • Leda babysim • Planera och leda vattenträning • I samarbete med övriga medarbetare planera och genomföra kurser och aktiviteter ...
2021-05-11 2021-06-01
Hudiksvalls kommun Badhus Simlärare
Hos oss får du 17 kollegor som ingår i enheten för badhus, idrottshallar och teater. Här får du kombinera att vara simlärare, babysimsinstruktör och ledare för vattenträning. Du kombinerar den praktiska ådran tillsammans med din pedagogiska sida. I rollen som simlärare/instruktör ingår att: • Planera och genomföra simundervisning med skolornas elever. • Dokumentera och följa upp simkunnigheten enligt gällande mål. • Leda babysim • Planera och leda vattenträning • I samarbete med övriga medarbetare planera och genomföra kurser och aktiviteter ...
2021-05-11 2021-06-01
Hudiksvalls kommun Skolenhet 2 NIU och LIU Innebandy
Undervisning i specialidrott inom Innebandy (Nationell idrottsutbildning) samt inom Idrott- och hälsa -specialisering mot Innebandy (Lokal idrottsutbildning).
2021-05-11 2021-05-28
Hudiksvalls kommun Kommunledningsförvaltningen Stadsarkitekt
STADSARKITEKT Du verkar för att god arkitektur och andra kvaliteter följer med hela vägen från översiktsplan via detaljplaner till bygglov och utformning av allmän platsmark. Du är en av dem som driver den fysiska planeringen framåt och kan med engagemang förmedla visioner till genomförande. Viktiga delar i uppdraget är att bidra till hur kommunen kan utvecklas och gestaltas med fokus på hållbarhet. Du har en central roll i att se till att kommunens visioner och mål förverkligas på ett långsiktigt hållbart sätt. Utåt arbetar du med att vä...
2021-05-11 2021-05-31
Region Gävleborg. Sjuksköterska till Palliativa teamet i Hudiksvall
Vi arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga livskvalité för patienter och närstående. De flesta av våra patienter har en obotlig cancersjukdom eller ALS-sjukdom. Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. Vi erbjuder dig ett arbete inom den palliativa vården där du har goda utvecklingsmöjligheter som t.ex. möjlighet till specialistsjuksköterskeutbildning. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med: • Telefonrådgivning och information till patient och närstående...
2021-05-10 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Tillfälligt stöd Handläggare/utredare
Arbetet som handläggare för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer innebär rekrytering, handledning och matchning. Vår uppgift är att verkställa dessa insatser på uppdrag av socialsekreterare på myndighetskontoret. Insatsen syftar till att ge meningsfullhet och samhörighet för klienten, det är därmed viktigt att du som handläggare har förmåga att se behov hos klienter i relation till våra resurser, för att skapa en meningsfull matchning. Arbetet innebär även administrativa uppgifter, såsom att skriva avtal, sätta löner, arvodering ...
2021-05-10 2021-05-17
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterskor till Medicinavdelningen i Hudiksvall
Du kommer att arbeta med att vårda patienter som lider av bland annat lungsjukdomar, njursjukdomar, blodsjukdomar, mag tarmsjukdomar, eller stroke. Samt rotation mot Covidenhet Vi arbetar: • med olika ansvarsområden, som exempelvis vårdhygien, omvårdnadsdokumentation, medicinsk teknik, palliativ vård. • i vårdlag tillsammans med undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped och dietist. Hos oss får du • använda schemasystemet Time care där du har möjlighet att påverka ditt eget schema. I tjänsten ingår dag-, kvälls- och...
2021-05-10 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Fiolpedagog, tillsvidaretjänst 60%
Kulturskolans fiolundervisning består av två delar, dels Kulturskolans frivilligverksamhet och dels undervisning via "Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande". Kulturskolans frivilliga verksamhet med instrumentallektioner på fiol och stråkorkestrar är förlagd efter skoltid. Totalt har vi drygt 100 stråkelever på Kulturskolan som medverkar i olika föreställningar varje termin och deltar även i gemensamma dagar i regionen på olika sätt.
2021-05-10 2021-06-06
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 1 Förskollärare till Kristinebergs förskola
Som förskollärare arbetar du med - att ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans läroplan - att tillsammans med arbetslaget genomföra pedagogisk verksamhet för barn i åldersgruppen 1-5 år - att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion
2021-05-10 2021-05-23
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 2 Förskollärare till Malsta förskola
Hos oss är du en del av ett arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man jobbar. Här ser vi alla barn som allas barn och samarbetar över avdelningarna. Det bidrar till att barnen blir trygga med de flesta pedagogerna. Det är en styrka hos oss som vi är väldigt stolta över. Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra. Vi j...
2021-05-10 2021-08-16
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 2 Lärare i förskoleklass och fritids till Sandvalla skola
Arbeta i förskoleklass samt fritidshem. I övrigt utföra de arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget.
2021-05-07 2021-05-21
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor centrala området Sjuksköterska till vård-och omsorgsboende i centrala Hudiksvall
Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser • medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå • handledning och delegering av omvårdnadspersonal • läkemedelshantering • tvärprofessionell teamsamverkan • dokumentation Du arbetar i team med enhetschef, andra sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i området. Arbetspass finns förlagda på dagtid och kvällstid. Ensamarbete förekommer.
2021-05-07 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 6 Socialpedagog till Iggesunds skola
Komplettera undervisande pedagoger under skoltid och på fritidshemmet med kunskaper om utveckling av sociala förmågor och exekutiva funktioner. Ingå i skolans stödgrupp och där bidra med socialpedagogisk kompetens. Samarbete, elevfokus och relationsbyggande är viktiga ledord.
2021-05-07 2021-05-19
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 6 Speciallärare i Ma till Iggesunds skola
Undervisa i matematik och specialundervisning i matematik gärna även med tematiska upplägg. Samarbete, elevfokus och relationsbyggande är viktiga ledord.
2021-05-07 2021-05-19
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor Ytterområdet Demenssjuksköterska/Sjuksköterska med vidareutbildning inom demens
Demenssjuksköterskan arbetar med: • Ge vårdpersonalen utbildning/fortbildning och handledning inom demensvård. • Arbeta med kvalitetsregister t.ex. BPSD. • Ha ett gott samarbete och kunskapsutbyte med demensvårdsteamet som är på gång att starta upp i kommunen. • Planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser • Medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå • Handledning och delegering av omvårdnadspersonal • Läkemedelshantering • Tvärprofessionell teamsamverkan • Dokumentation
2021-05-07 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Gymnasiet Skolledare till Bromangymnasiet
Du kommer att ansvara för yrkesprogram och högskoleförberedande program och ingå i skolans ledningsgrupp som driver det övergripande arbetet med skolans systematiska kvalitets- och skolutvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår personal- och budgetansvar samt elev- och arbetsmiljöansvar. Du ska tillsammans med personalen planera för och bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att höja elevernas kunskapsutveckling och skapa en god arbets- och lärmiljö för både elever och personal.
2021-05-07 2021-05-21
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Barn- och ungdomsavdelningen i Hudiksvall
Som sjuksköterska hos oss kommer du att få börja arbeta inom en av de två inriktningarna, neonatalvård eller allmänpediatrik. Vi erbjuder ett individuellt anpassat introduktionsprogram inom det valda området utifrån din utbildnings- och kompetensnivå. Du tilldelas två handledare under den första introduktionstiden och får därefter en mentor för fortsatta avstämningar under din första tid på avdelningen. Inom neonatalvården arbetar du med förtidigt födda barn från v.32 och sjuka nyfödda barn. Arbetet innebär bland annat akut omhändertagande av...
2021-05-07 2021-06-07
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Personlig assistent till 9-årig flicka
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en livsglad och busig 9-årig flicka. Att arbeta som personlig assistent innebär att träna och hjälpa henne i alla vardagsmoment som omvårdnad, aktiviteter, träning, kommunikation och tillsyn. Arbetet sker i flickans hem ca 1 mil utanför Hudiksvall eller på olika aktiviteter och utflykter i samhället. Arbetet sker efter skoltid under eftermiddagar, kvällar och nätter. På helger och lov även dagtid. Vikariatet är på 50-75%, start omgående och du som söker bör ha möjlighet att fortsätta även under hös...
2021-05-07 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Grundsär 1 Speciallärare i svenska till grundsärskolan, Västra skolan
Du undervisar elever i behov av särskilt stöd och handleder pedagogisk personal kring hur undervisningen och lärmiljön kan anpassas på så väl grupp- som individnivå, och utifrån varje elevs förutsättningar och ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att arbeta med elever från årskurs 1-6 som läser ämnen och ämnesområden. Genom goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare kommunicerar du höga förväntningar utifrån elevens förutsättningar som rör elevers lärande. Du håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för...
2021-05-07 2021-05-21
1 2 3 >