Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Sommarvikarier till Frejagården och Bjuråkershemtjänst
Arbete på ett vård- och omsorgsboende erbjuder varierade uppgifter med fokus på omvårdnad och social omsorg. Våra mål är att skapa en trygg miljö med god omvårdnad där vi är lyhörda för boende och anhörigas önskemål och behov. Hos oss skall man kunna bibehålla de friska funktionerna. Arbetstiden är fördelad på dag och kväll, under vardagar och helger.
2022-05-17 2022-06-03
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 6 Barnskötare till I Ur och Skur föskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såso...
2022-05-16 2022-05-31
Hudiksvalls kommun Central Elevhälsa Skolsköterska till centrala elevhälsan
Som skolsköterska hos oss jobbar du främst genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det kan till exempel vara genom hälsosamtal, vaccination, information och undervisning kring friskfaktorer. Vid behov och möjlighet kan du också få genomföra enklare sjukvårdsinsatser. Hos oss jobbar du med proaktiva hälsoinsatser för att bidra till de bästa förutsättningarna för barn och elevers hälsa och därmed lärande. Du är en viktig del i mötet med barn och ungdomar. Du ska kunna se och höra dem för att, vid behov, slussa dem vidare så att de kan få...
2022-05-16 2022-06-06
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Mentor åk F-6 till Friggesunds skola
Huvuduppdraget är att arbeta med trygghets- och värdegrundsarbete, viss undervisning ingår också. Ett nära samarbete med elevhälsa, ledning och lärare är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Du deltar aktivt i arbetslagets arbete.
2022-05-16 2022-05-30
Hudiksvalls kommun Hemtjänst Norra Undersköterska till Norra hemtjänsten
Som undersköterska inom hemtjänsten hjälper du de kunder vi har att ombesörja. Våra kunder har beslut om insatser som kommer från en socialsekreterare på Enheten för Vuxna och Äldre på Myndighetskontoret. Vårt uppdrag är att verkställa beslut från socialsekreteraren. Beslut kommer i form av beviljade insatser som vi sedan tillsammans med kunden gör en genomförandeplan för hur kunden vill ha sina insatser utförda. Vissa kunder har flera insatser varje dag och det finns kunder som har någon enstaka insats per vecka. En viktig roll du har som träf...
2022-05-16 2022-06-05
Hudiksvalls kommun CUL Studie-& yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledare
Du kommer att ingå i kommunens samlade enhet för studie- och yrkesvägledning och vara placerad inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Vi arbetar tillsammans genom hela utbildningssystemet, från lägre åldrar till vuxna. De främsta arbetsuppgifterna är att genomföra vägledningssamtal och information, både enskilt och i grupp samt samverka med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen för att vår verksamhet ska genomsyras av en röd tråd. Samarbeta med lärare och övrig personal i skolan för ökad måluppfyllelse genom den gene...
2022-05-16 2022-05-29
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 10 Lärare i fritidshem till Lunds skola
Vara lärare i fritidshem. Du ansvarar för att planera rastaktiviteter och frititdsverksamheten Ingå i arbetslaget och dela på de uppgifter som ingår, såsom schema och dokumentation.
2022-05-15 2022-06-05
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 10 Lärare åk 4-6 till Lunds skola
Undervisa i ma, no och teknik (gärna musik) i 4-6an. Dela på mentorskap och tillsammans planera för undervisningen. Dokumentation kring elevernas kunskapsutveckling. Ingå i arbetslaget och dela på de uppgifter som ingår.
2022-05-15 2022-06-05
Hudiksvalls kommun Gymnasiet Modersmålslärare/ studiehandledare till Bromangymnasiet
Modersmålsundervisningen sker i möjligaste mån på eftermiddagar, håltimmar. Undervisa eleverna i modersmålet en lektion per vecka. Planera undervisningen utifrån skolans styrdokument. Dokumentera elevens lärande, bedöma elevens kunskaper samt sätta betyg från och med årskurs sex. Studiehandledning sker under lektiontider.
2022-05-13 2022-06-25
Hudiksvalls kommun Plan- och bygglovskontoret Hudiksvalls kommun söker en Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
I rollen som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör arbetar du i huvudsak med prövning av ärenden som rör bygglov, startbesked och slutbesked inom plan- och bygglagen samt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Arbetet består av spännande och ibland komplexa juridiska frågeställningar men också många sociala kontakter med fastighetsägare, företagare, olika verksamheter inom kommunen och andra myndigheter. Du fattar beslut enligt delegation och bereder ärenden för beslut i byggnadsnämnden. En viktig uppgift är att ge information och rådgivni...
2022-05-13 2022-05-31
Hudiksvalls kommun Iggesund/Forsa hemtjänst Undersköterskor till Forsa och Näsviken hemtjänst
Som undersköterska inom hemtjänsten hjälper du de kunder vi har att ombesörja. Våra kunder har beslut om insatser som kommer från en socialsekreterare på Enheten för Vuxna och Äldre på Myndighetskontoret. Vårt uppdrag är att verkställa beslut från socialsekreteraren. Beslut kommer i form av beviljade insatser. Vi gör sedan en genomförandeplan tillsammans med kunden, på hur kunden vill ha sina insatser utförda. Vissa kunder har flera insatser varje dag och det finns kunder som har någon enstaka insats per vecka. En viktig roll du har som träffar...
2022-05-13 2022-05-29
Hudiksvalls kommun Mottagning och gemensamt område Socialsekreterare till Mottagningsteamet
Mottagningsteamet ansvarar för handläggning av orosanmälningar gällande barn , vuxna och äldre. Hos oss på mottagningsteamet tar vi emot anmälningar och ansökningar gällande oro kring barn och vuxna som far illa eller är i behov av stöd, Det kan handla om bland annat missbruksproblem, omsorgssvikt hos föräldrar, våld i nära relationer, behov av hemtjänst, socialpsykiatriska insatser, hemtjänst med mera. Vi deltar på SIP-möten samt på samverkansmöten med skola, polis och fritid (SSPF) och vi samarbetar mycket med våra andra enheter inom myndighe...
2022-05-13 2022-05-29
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Medicinsk sekreterare till psykiatrisk mottagning Hudiksvall
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta självständigt, brett och varierat med många olika administrativa arbetsuppgifter. I samarbete med kollegor och andra yrkesprofessioner skapar samt upprätthåller du en strukturerad och välfungerande administrativ organisation som är till gagn för våra patienter. Som medicinsk sekreterare arbetar du bland annat med • diktatskrivning • att boka och kalla patienter • remisshantering • posthantering • skanning • receptionsarbete • samverkan med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt samv...
2022-05-12 2022-05-27
Region Gävleborg, BUP-mottagningen Hudiksvall Biträdande vårdenhetschef till barn- och ungdomspsykiatrin, Hudiksvall
I rollen som biträdande vårdenhetschef har du ett nära samarbete med vårdenhetschef och övriga kollegor inom avdelningen. Tillsammans arbetar ni strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv, där du bland annat kommer att vara delaktig i att planera och leda verksamheten och sörja för den dagliga bemanningen samt ansvara för personal och arbetsmiljö. Verksamhetsansvaret ligger ytterst på vårdenhetschef, men givetvis är du också delaktig och drivande i arbetet med att kontinuerligt utveckla verksamheten. 50 % av tjänsten innebär klinisk tjänstgöring...
2022-05-12 2022-05-29
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Personal till en lugn, humoristisk och ordningsam man
Arbetet innebär att du stödjer kunden i alla vardagliga bestyr samt hjälper till att strukturera dagen och planera veckan. Det är viktigt att följa inarbetade rutiner men samtidigt vara lyhörd för att skapa lugn och struktur. Kunden tycker om god mat, gå på dans, musik, vara ute och promenera samt träna så det vore roligt om du har liknande intressen och inte är främmande för att laga mat efter recept. Kunden har en bil som personalen kan köra, så manuellt körkort är ett krav för jobbet.
2022-05-12 2022-05-26
Hudiksvalls kommun Personalenheten PA-konsult till personalenheten
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande uppdrag där du arbetar både operativt och strategiskt. Vi arbetar verksamhetsnära där vi stödjer och coachar kommunens chefer för att de ska klara verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvaret på bästa sätt. PA-teamet ansvarar för att ge råd och stöd i frågor inom hela det arbetsrättsliga området, löneöversynsfrågor, förhandlingar och rehabilitering. Vi arbetar strategiskt med kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor samt utbildar chefer i arbetsrätt och arbetsmiljö. Innehållet i tjänsten ka...
2022-05-12 2022-05-29
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 10 Förskollärare till Asplundens förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2022-05-12 2022-05-22
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 5 Lärare Åk 4-6 till Njutångers skola
Du arbetar på Njutånger skola enligt mål-och ansvars beskrivning för lärare och ingår i ett arbetslag med lärare i åk 4-6. Mentorskap ingår. Undervisning i idrott åk 1-6 och engelska åk 4-6.
2022-05-12 2022-05-29
Hudiksvalls kommun Mottagning och gemensamt område receptionist/administratör
Vi söker nu en receptionist/administratör till myndighetskontoret. I tjänsten ingår att bemanna receptionen där du också har ditt kontor. Som administratör är du stöd till två enhetschefer där du sköter fakturor, beställningar och vanligt förekommande administrativa uppgifter. Som receptionist vill vi att du har erfarenhet av att möta människor i olika situationer och att du har kännedom om kommunens organisation för att kunna vägleda rätt.
2022-05-10 2022-05-22
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 8 Läroverket söker lärare i musik och idrott och hälsa
Undervisning åk 7-9 i musik och/eller idrott och hälsa
2022-05-10 2022-05-20
Hudiksvalls kommun Fastighet Lokalvårdare
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med hela kommunen som arbetsfält, vilket kan innebära att du ibland har flera olika arbetsplatser under en arbetsdag Tjänsterna innebär att du blir tilldelad och städar ett område där ordinarie personal är borta av någon anledning. De ställen man utför jobbet är förskolor, skolor, vissa äldreboenden och kontor. Du ska kunna ta till dig muntliga och skriftliga instruktioner på svenska. Du bör vara flexibel för att klara uppdraget inom lokalvård. Arbetet innebär oftast ensamarbete och arbetstiderna är ...
2022-05-10 2022-05-22
Region Gävleborg, VO Ögon Sjuksköterska/ögonsjuksköterska till ögonmottagningen Hudiksvall
Som sjuksköterska/ögonsjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • förberedande undersökningar på patienter inför läkarbesök, till exempel synprövning, ögontrycksmätning, synfältsundersökning, färgsinne, OCT, fotografering • telefonrådgivning • mottagningsarbete för patienter med till exempel glaukom där man utför undersökningar, dokumenterar i journal och gör bedömning om fortsatt planering utifrån kompetens och erfarenhet. Uppgifterna anpassas beroende på din utbildning och tidigare erfarenheter. Vi erbjuder dig: • Arbetstid...
2022-05-10 2022-05-27
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 3 Skolkurator till Björkbergs, Malsta och Edsta skolor
Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag och innehåller uppgifter som utbildning, handledning, konsultation, sociala bedömningar och stöd till elever, föräldrar och skolans personal. Arbetet är i första hand förebyggande och hälsofrämjande och bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hudiksvalls kommuns skolkuratorsgrupp har tillgång till handledning och fortbildningsmöjligheter
2022-05-09 2022-05-23
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Logoped till Barnhabiliteringen i Hudiksvall
Vi träffar patienter och vårdnadshavare på mottagningen, i hemmet, på förskola/skola och andra platser i patientens omgivning. Som logoped hos oss kommer du bland annat att arbeta med: • kommunikationsutredningar • utredningar/behandlingar kring ät-, svälj och oralmotoriska svårigheter • insatser kring alternativ och kompletterande kommunikation såsom tecken och bildstöd • behandling av tal- och språkförmåga En stor del av din behandling består av att via utbildning och handledning ge föräldrar verktyg för att i vardagen själva stötta b...
2022-05-09 2022-05-31
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi & transfusionsmedicin Hudiksvall
Klinisk kemi och transfusionsmedicin norra Hälsingland utför provtagning, blodgivning och tillhandahåller laboratorieservice samt medicinsk kompetens. Vår verksamhet syftar till att • erbjuda analyser och beslutsstöd av hög kvalitet till hälso- och sjukvården • tillgodose vårdens behov av blodkomponenter • samverka med övriga hälso- och sjukvården för förbättrade patientflöden. Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • att utföra laborativt arbete och provmottagning • bedömning och tekniskt godkännande av anal...
2022-05-09 2022-05-31
1 2 3 >