Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kantor till Tunafors församling
Som kantor i Tunafors församling kommer du ha ansvar för församlingens musikaliska verksamhet i nära samarbete med andra musiker. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera: - Att spela på gudstjänster och kyrkliga handlingar: du kommer att vara en central del av församlingens gudstjänster genom ditt musikaliska bidrag. - Vuxenkör: ansvara för att leda och utveckla körverksamheten för vuxna i församlingen - Barnkör: organisera och driva körverksamhet för barn och unga, där du inspirerar och engagerar de unga medlemmarna. - Resurs för barn- och ...
2023-09-25 2023-10-24
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare teknikämnen till Rinmangymnasiet
Som gymnasielärare är det du som engagerar, motiverar och utbildar våra ungdomar utifrån aktuella ämnen och mot vidare studier och arbeten. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån läroplanen samt stöttar och motiverar eleverna att uppnå kunskapsmålen. I rollen ingår det mentorskap och du har också ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och arbetar med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och dokumentationsrutiner. Eftersom du undervisar på tekn...
2023-09-25 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Fastighetschef
Fastighetsenheten har ett helhetsansvar för kommunens verksamhetsfastigheter och lokalförsörjning. Totalt rör det sig om verksamhetslokalytor om 650 000 kvadratmeter varav 80 procent är kommunägda. Hyreskostnaderna uppgår till drygt en halv miljard kronor och kommunen gör årliga investeringar på minst 600 miljoner kronor. Med anledning av de mycket höga investeringsnivåerna krävs noggranna prioriteringar utifrån ett koncernövergripande perspektiv och där spelar enheten en mycket viktig roll. Vi arbetar i nära samarbete med vårt kommunala fastig...
2023-09-22 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Timvikarier Ung Fritid och mötesplatser
Arbetet sker i öppen fritidsgårdsverksamhet tillsammans med andra fritidsledare och ungdomsutvecklare. Du är en del av fritidsgårdsverksamheten i åldersspannet åk 6-20 år. I ditt uppdrag möter du ungdomarna på deras fritid. Vi utgår från deras idéer, tankar och önskemål för att öka deras påverkan och delaktighet. I jobbet ingår att coacha ungdomar exempelvis genom att leda idrottsaktiviteter eller att ha olika gruppverksamheter. Du planerar, utvärderar och följer upp ditt arbete. Du arbetar schemalagd arbetstid; kvällar och helger.
2023-09-22 2023-10-08
Kriminalvården, Anstalten Hällby Lärare till lärcentrum anstalten Hällby
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-09-22 2023-10-13
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Utvecklare
Vi är inne i en spännande förändringsprocess där vi arbetar mot målet att den enskilde får det stöd hen behöver utifrån sina egna förutsättningar och behov för att kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Som AKK utvecklare hos oss ansvarar du för utbildning, handledning och implementering av AKK inom funktionshinderområdet. Du har en pedagogisk, vägledande och handledande roll både mot brukare och personal. Du ansvara för kontinuerlig kartläggning och utveckling av AKK inom området. Du har ett starkt brukarfok...
2023-09-22 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Examensarbete Examensarbete inom Eskilstuna kommun - för dig som studerar
Här utför du ett självständigt arbete kopplat till din pågående högskole- eller universitetsutbildning, i samarbete med en eller flera verksamheter hos oss. När du erbjuds ett exjobb får du också besked om vem som blir din handledare. Du gör en tidplan och tillsammans med handledare kommer ni överens om andra praktiska delar och detaljer kring exjobbet. Villkoren och kriterierna för exjobb kan se olika ut för olika utbildningar och lärosäten. Ofta måste lärosätet även godkänna exjobbet, vilket gör att en fortsatt dialog med din handledare hos...
2023-09-22 2024-03-31
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Färdtjänsthandläggare
Som handläggare utreder och analyserar du inkomna ärenden, inhämtar informationsunderlag och tar sedan beslut om rätten till förfrågan grundade i respektive lagrum. Du sammanställer dokumentation där det tydligt framgår hur du motiverar dina beslut. Du tar emot och hanterar överklaganden och yttranden till domstolar. Utöver myndighetsutövning ingår det att hantera frågor kopplade till utförandet av färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Du har kontakt med sökanden huvudsakligen via mejl och telefon ibland via besök. Du samverkar med skola,...
2023-09-22 2023-10-04
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Edvardslundsskolan
Som skolsköterska tillför du den medicinska kompetensen som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i elevhälsans arbete. Du jobbar främjande och förebyggande med hälsorelaterade ämnen. Du erbjuder också våra elever hälsobesök och vaccinationer. Du tillhör vårt elevhälsoteam. Vårt elevhälsoteam är stort och består av dig som skolsköterska, kurator, specialpedagoger, speciallärare, förebyggande socialsekreterare och skolledare. Vi träffas en gång i veckan på elevhälsomöte där vi bland annat tar upp elevärenden och följer upp frånvaro. I gruppen ...
2023-09-21 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Mesta skola
Som lärare i fritidshem hos oss har du att få en nyckelroll i vår skolas fortsatta utveckling av fritidshemmet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla fritidshemmets undervisning och verksamhet. Självklart avbetar du alltid efter läroplanen och ser en helhet med vad som står i planen för fritidshem och skola. Till det ingår även att fungera som pedagogisk resurs under skoldagen där du deltar i viss undervisning. Du har en viktig roll när det gäller vårt uppdrag kring daglig rörelse och s...
2023-09-21 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolpsykolog Pedagogiskt centrum
Du jobbar tillsammans med personalen på pedagogiskt centrum med målsättningen att ge eleverna förutsättningar för trygghet, omsorg och lärande. Det innefattar att stabilisera mående, ge omsorg, skapa elevidentitet samt kunskapsutveckling. Målet är att eleverna ska, om möjligt, kunna återgå till ordinarie skolverksamhet. I praktiken betyder det att du: • tillför psykologisk kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet • konsulterar, handleder och utbildar alla personalgrupper, både enskilt och i grupp, där målet är att främja elevernas utveckl...
2023-09-21 2023-10-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
Här är du omvårdnadsansvarig sjuksköterska och leder det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter. Du samordnar och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Du identifierar och förebygger hälsorisker, likaså koordinerar kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga. Hos oss får du omväxlande och intressanta arbetsuppgifter - både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser. En viktig del i arbetet är att handleda, stötta och utbilda/delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadsp...
2023-09-20 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen HR-utvecklare till vård- och omsorgsförvaltningen
Fokus i uppdraget kommer vara att bidra till att säkra förvaltningens kompetensförsörjning utifrån vår målbild om Framtidens vård och omsorg 2035. Din roll blir att både driva och medverka i utvecklingsinitiativ på förvaltningen kopplat till kompetensförsörjningsutmaningen med ett extra fokus på att skapa mer jämlika arbetsvillkor och en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare och chefer. Du jobbar även med såväl strategiska som taktiska HR-frågor som stöd till förvaltningsledning och HR-chef. Utifrån intresse och kompetens finns möjlighet a...
2023-09-19 2023-10-03
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen HR-utvecklare till barn- och utbildningsförvaltningen
Du jobbar med att hantera taktiska HR-frågor som stöd till förvaltningsledning och HR-chef. Som HR-utvecklare är du en länk mellan det strategiska och operativa arbetet. Du både driver och medverkar i projekt och utvecklingsinitiativ på förvaltningen, bland annat kopplat till kompetensförsörjning, jämlika arbetsvillkor och arbetsmiljö. Du ansvarar också för att vara det taktiska HR-stödet för initiativ från kommunledningskontoret som bland annat rör kompetensutveckling och du samordnar förvaltningens strategiska statsbidrag för medarbetarfråg...
2023-09-19 2023-10-03
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till Spångagården
Som specialistundersköterska hos oss utför du omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din kompetens i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Du får möjlighet att handleda studenter och elever, likaså ge stöd till övriga handledare i deras uppdrag. Du vägleder och stöttar kollegor i bedömningar och i det dagliga arbetet kring brukaren. Vi arbetar utifrån BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Hos oss är samarbete viktigt - du har en placering i en enhet och vi hjälps åt i hela huset. ...
2023-09-15 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Finsktalande undersköterska till Spångagården
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter utifrån varje brukares enskilda behov. Du ger stöd och service till brukarna i deras dagliga livsföring för att skapa en meningsfull, trygg och aktiv dag. Du har delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Hos oss får du samverka med legitimerad personal för att säkerställa god kvalitet och omvårdnad. Vi arbetar utifrån BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Hos oss är samarbete viktigt - du har en placering i en enhet och vi hjälps...
2023-09-15 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i naturkunskap och annat ämne till Rekarnegymnasiet
Du undervisar i naturkunskap och annat ämne på vårt ekonomiprogram. Du ansvarar för att planera, undervisa och bedöma elevernas kunskaper inför betygsättning. Du har också ett mentorsansvar för eleverna och följer deras utveckling mot skolans mål, socialt och kunskapsmässigt. Självklart samarbetar du också med vårdnadshavare. Du får bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och jobbar nära skolans elevhälsa för att skapa en trygg miljö för våra elever.
2023-09-15 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Skogstorpsskolan
Som pedagog på vårt fritidshem är du med och stimulerar elevernas utveckling och ger dem en meningsfull fritid. På förmiddagarna finns du med i klassen och samarbetar med läraren, för att på eftermiddagen vara på fritidshemmet. I ditt uppdrag har du ett nära samarbete med skolans lärare för att skapa en röd tråd genom elevernas skoldagar. Du är en del av ett arbetslag med hög behörighet och samlad kompetens. Vårt mål är att våra elever ska lära i alla situationer, under lektionstid och genom fritidsaktiviteterna. Därför ansvarar du tillsammans ...
2023-09-15 2023-09-29
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare med inriktning ungdom och familj
Som medarbetare hos oss har du två roller, som familjebehandlare och insatssamordnare. Som familjebehandlare arbetar du direkt med familjen både hos oss på enheten och hemma hos familjer. Du arbetar med motivation, förstärkning och förändringsarbete hos föräldrar och ungdomar. Det gör du tillsammans med viktiga personer i ungdomens nätverk som till exempel i föräldrasamtal, ungdomssamtal och familjesamtal. Alla arbetar alltid utifrån barnets/ungdomens behov i centrum. Rollen som insatssamordnare har ett mer helikopterperspektiv. Det innebär a...
2023-09-15 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Grundskola Mellanstadielärare till Tegelviken
Som mellanstadielärare jobbar du med att planera, genomföra och följa upp din undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Tegelviken präglas av trygghet, studiero och goda kunskapsresultat. Hos oss är det därför viktigt att du stöttar, uppmuntrar och skapar rätt förutsättningar för att eleverna ska kunna uppnå bra resultat. Du tillhör arbetslaget 46 bestående av lärare, specialpedagog och elevassistenter. Tillsammans med en mentorskollega ansvarar du för en klass i årskurs 5. På Tegelviken ingår som regel mentorskap för alla lä...
2023-09-15 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Grundskola Skolkurator till Tegelviken
Som kurator arbetar du hälsofrämjande men också åtgärdande för att skapa en trygg plats för eleverna. Du genomför aktiviteter med klasserna och arbetar med enskilda samtal. Vid behov gör du utredningar kopplat till bland annat elevens mående, frånvaro och behov av särskilt stöd. På Tegelviken ingår du i vårt elevhälsoteam tillsammans med andra professioner såsom skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och rektor. Du ingår även i skolans trygghetsteam bestående av representanter från skolans arbetslag. I rollen ingår också samverkan med...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare till Lokalpolisområde Eskilstuna
Arbetet som utredare innebär självständig handläggning och ansvar för olika typer av utredningar. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att man självständigt lägger upp sitt arbete utefter de prioriteringar som råder. Arbetet sker både enskilt och i mindre grupper beroende på vad som ska hanteras. Arbetet innebär många interna och externa kontakter med till exempel åklagare, juridiska ombud. Ärendena leds av polisiär förundersökningsledare och i vissa fall av åklagare. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Utredningsarbete i tilldelade utredning...
2023-09-15 2023-09-29
Eskilstuna kommun, Grundskola Tidigarelärare till Ärla skola
Som lärare hos oss undervisar du din klass i alla teoretiska ämnen. Klassen i årskurs 3 är delad i två klasser, du och den andra klassläraren har ett tätt samarbete. Du är mentor för din klass och följer upp elevernas sociala utveckling. Vi har ett arbetslag på 1-3 där du ingår och även samarbetar med de övriga klasslärarna. Du anpassar din undervisning utifrån årskurs och elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Vi ser också att du är duktig på att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. I rollen ingår också att planer...
2023-09-14 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärarvikarier till Ärla och Hällberga skolor
Som timanställd lärarvikarie täcker du upp när ordinarie skolpersonal är frånvarande. Du undervisar olika klasser utifrån aktuellt behov på Ärla och Hällberga skolor. Undervisningen kan komma att ske i årskurs F-6 men också på fritidshemmet. Arbetet kan innebära att du arbetar både självständigt och tillsammans med övrig personal på skolan.
2023-09-14 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska/specialistundersköterska till Skogsgläntan
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter utifrån varje brukares enskilda behov. Du ger stöd och service till brukarna i deras dagliga livsföring för att skapa en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du har delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare på Skogsgläntan. Utifrån din fördjupade kunskap utvecklar du arbetssätt med individens behov i centrum. Tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) ...
2023-09-14 2023-10-01
1 2 >