Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Vikarierande teamledare till resursenheten ungdom och familj
Som teamledare hos oss arbetar du tillsammans med medarbetarna genom att stötta, motivera och vägleda dem i sitt arbete, både individuellt och i grupp. Vi värdesätter teamet och ser att du som ledare verkar för ett gott samarbetsklimat och en god kultur på arbetsplatsen. Du fördelar och prioriterar uppdrag och har kontinuerliga ärendegenomgångar med varje medarbetare. Vi ser hela tiden att enheten utvecklas och förbättras, och din roll blir att se till att utvecklingsarbetet drivs framåt och mot enhetens mål. Vidare har du det övergripande an...
2022-06-23 2022-07-24
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i spanska och undervisning av elever i svårigheter på Tegelviken
Du planerar och undervisar utifrån läroplanen i spanska i årskurs 6-9 samt arbetar med att undervisa och stödja elever i svårigheter. Om du har behörighet av att undervisa i ytterligare teoretiska ämnen så är det meriterande, eftersom det finns möjlighet att kombinera det med den här tjänsten. För undervisning i spanska omfattar tiden ca 60% av tjänsten. Du skapar studiero i klassrummet och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. På Tegelviken ingår mentorskap för alla lärare och andra arbetsuppgifter som till exempel ämne...
2022-06-23 2022-07-07
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Samtliga tre enheter har utöver tätbebyggda områden i distriktet också stora delar landsbygdsområden som ofta innebär mycket bilkörning. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet ...
2022-06-23 2022-08-21
Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Miljöinspektörer till miljökontoret
Vi söker nu två miljöinspektörer till vår miljöskyddsenhet. Ena tjänsten med inriktningen lantbruk- och strandskyddstillsyn och den andra inriktar sig mot övriga miljöfarliga verksamheter. Ditt arbete som miljöinspektör innebär att utföra tillsyn enligt miljöbalken där du arbetar med ärenden inom lantbruk, miljö- och strandskydd. Du har ett viktigt uppdrag och ska genom tillsyn se till att lagar och regler följs för att minska riskerna för människors hälsa och miljö. Några exempel på dina arbetsuppgifter är: • Dokumentation, handläggning och...
2022-06-22 2022-07-17
Eskilstuna kommun, Grundskola Årbyskolan söker lärare i svenska som andraspråk till årskurs F-6!
I tjänsten som lärare i svenska som andraspråk (SvA) ingår det att planera och undervisa utifrån läroplanen i årskurs F-6. Du kommer att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska i mindre grupper med ca 5-10 elever. Syftet är att erbjuda eleverna extra stöttning i undervisningen och främja deras språkutveckling. Du kommer att tillhöra ett härligt arbetslag som präglas av en stark gemenskap och nära samarbete. Det är totalt fyra SvA-lärare som arbetar med inriktning mot F-6. Ni kommer ha goda möjligheter att utbyta tankar, idéer ...
2022-06-22 2022-07-31
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vägledare till JobbCentrum
Uppdraget är att ge försörjningstagaren individuellt stöd genom insatser och utbildning som leder till egen försörjning. Som vägledare kommer du att: • Arbeta motiverande och stöttande med individens utvecklingsresa med målet egen försörjning. • Främst hålla i individuella samtal, men även hålla i grupper. • Intervjua och rekrytera kandidater till aktuella arbetsgivare. • Samverka med andra aktörer som gynnar individens resa till egen försörjning. • Utföra uppsökande verksamhet med målet att hitta relevanta företag att samarbeta med. • Hitta...
2022-06-22 2022-08-05
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Beroendecentrum på Mälarsjukhuset
Som socialsekreterare hos oss arbetar du dagligen med att utreda, bedöma och besluta ärenden enligt lagarna SoL, LVM och LVU. I mötet med våra brukare arbetar du utifrån metoden ASI där en kartläggning av brukarens livsområden utförs och i samtalen använder du samtalsmetodiken MI. Vi samverkar med både externa utförare så som kriminalvård/frivård, Region Sörmlands psykiatri och sjukvård, och interna enheter som ekonomiskt bistånd och socialpsykiatrin. Det ingår hembesök i tjänsten och en del resor till framförallt behandlingshem. Som stöd i ...
2022-06-22 2022-08-03
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Dataskyddssamordnare till Eskilstuna kommun
Din uppgift som dataskyddssamordnare är att aktivt bistå kommunens verksamheter samt politiska nämnder och ledning i dataskyddsfrågor för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Din roll är både rådgivande och ett kunskapsstöd, genom att vara förvaltningarnas kontaktperson när det gäller dataskydd. Du driver och samordnar ett förbättringsarbete tillsammans med kollegor med de insatser som behövs. Som dataskyddssamordnare ingår du i samarbeten och nätverk internt i Eskilstuna kommun med t ex Dataskyddsombud, Objektledare, IT-säkerhe...
2022-06-22 2022-07-17
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare med inriktning ungdom och familj
Hos oss är du anställd av Resursenheten ungdom och familj med titeln familjebehandlare. Familjebehandlarna är indelade i tre team och du kommer att tillhöra ett av dem. Du jobbar mestadels dagtid, men slutar kl.19.00 1-2 dagar i veckan. Som medarbetare hos oss har du två roller där du är familjebehandlare och insatssamordnare. Rollen som insatssamordnare har ett mer helikopterperspektiv. Det innebär att du ansvarar för att samordna både interna och externa aktörer runt ungdomen/familjen. Du ansvarar för att alla berörda personer samverkar o...
2022-06-22 2022-07-24
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Teamledare till systemgruppen på Geodata-enheten
Du blir teamledare över enhetens systemgrupp (fyra medarbetare) där du arbetar med följande: • Helhetsansvar för vår GIS-plattform där förvaltning och utveckling av applikationerna ingår. • Leda eller delta i projekt samt ansvara för att rätt användarsupport ges. • Ansvara för att dokumentation rörande systemförvaltningen hålls uppdaterad. • Tillsammans med scrummaster leda planeringsarbetet för gruppen samt ansvar för enhetens förvaltningsplaner. • Samordna och samplanera enhetens verksamhet tillsammans med övriga teamledare och chef på en...
2022-06-22 2022-08-14
Kriminalvården, Anstalten Hällby Programledare till anstalten Hällby
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Hällby bedrivs program riktade mot missbruk samt s.k. allmänkriminalitet. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kan komma at...
2022-06-22 2022-08-07
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Näringslivsutvecklare med energisystemkompetens
Ditt uppdrag blir att se till att skapa nya samarbeten, säkerställa lämplig finansiering för projekt och hitta samarbetspartners bland näringslivets aktörer. Alltså få saker att hända. På riktigt. Du kommer även vara centrets ansikte utåt i olika energi- och samverkansforum. Du kommer initiera och även leda projekt och du kommer att tillsammans med vår centerledare hitta våra nya hyresgäster i form av just de företag och organisationer som bäst stödjer centrets syfte. I rollen ingår även att arbeta för att fler söker sig till energirelaterade ...
2022-06-21 2022-07-05
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Museipedagog till Eskilstuna stadsmuseum
Som museipedagog kommer du att planera, administrera, genomföra och utvärdera: • Besök för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, SFI och vuxengrupper. • Helg- och lovaktiviteter på museet. • Aktiviteter och samarbeten i särskilda bostadsområden i Eskilstuna. Tillsammans med en annan antikvarie med pedagogisk inriktning kommer du vara placerad och arbeta på Stadsmuseet. På enheten ligger också stadsarkivet som arbetar med arkivpedagogik och tillsammans har vi en enhetschef. I vår grupp om cirka 20 anställda har vi en god stämning på arbet...
2022-06-21 2022-07-06
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare/specialpedagog till Vallby och Kjula skola
Som speciallärare/specialpedagog är du en del av elevhälsoteamet. Du är med och driver utvecklingen av elevhälsoarbetet och du tillhandahåller spetskompetens inom ditt område. En stor del av ditt arbete består av undervisning av elever, antingen enskilt eller i grupp. Du stöttar lärare med arbete kring särskilt stöd och anpassningar inom ramen för undervisningen. Tjänsten är utformad så att du är speciallärare ungefär 60% av tiden och specialpedagog 40%. Exempel på uppgifter som ingår i tjänsten: • Handledning av personal. VI arbetar just nu ...
2022-06-21 2022-07-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Grundsärskola söker en speciallärare!
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta i grundsärskolan och som brinner för våra elever i behov av särskilt stöd. Som speciallärare på högstadiet ansvarar du för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du kommer att undervisa i alla ämnen, både individuellt och i grupp. Du dokumenterar elevernas utveckling i form av till exempel betyg, bedömning, pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära sa...
2022-06-20 2022-07-24
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare till rektorsområde Gillberga, Hammargärdet och Mesta
Just nu söker vi nya kollegor tillhörande rektorsområde Gillberga, Hammargärdet och Mesta: • En lärare i fritidshem med placering på Gillberga. • En förskolelärare med placering på Mesta. Alla tjänster är heltid och tillsvidaretjänster. I tjänsten som lärare i fritidshem ingår det att planera, genomföra och utvärderar aktiviteterna på fritids utifrån aktuell läroplan. Du kommer att tillhöra arbetslaget F-6, där ni tillsammans arbetar för att främjar elevernas kunskapsutveckling och lärande. I tjänsten som förskolelärare undervisar du i en a...
2022-06-20 2022-07-03
Eskilstuna kommun, Grundskola Vallby skola söker lärare till lågstadiet - vikariat
Eftersom en av våra lärare ska vara tjänstledig på deltid så söker vi dig som är intresserad av ett vikariat under höstterminen, med en arbetsgrad på ungefär 65%. I den här tjänsten kommer du att arbeta som klasslärare i en av våra klasser på lågstadiet, tillsammans med en kollega. Din kollega kommer att vara mentor för klassen, vilket innebär bland annat föräldrakontakter och att följa upp elevernas situation i skolan, och du fungerar också som ett stöd i det arbetet. Du kommer att undervisa i ämnet engelska men vi ser också gärna att du k...
2022-06-20 2022-07-04
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kockar till Måltidsservice, äldreomsorg
Vi arbetar med ett tydligt servicetänk och brinner för våra matgäster och deras måltidsmiljö. Som kock hos oss kan du få arbeta ensam eller i ett arbetslag. Maten ska vara god, näringsrik, inspirerande och hälsosam. Du tillagar dagligen specialkost- allergikost, bakar, bereder sallader, diskar och jobbar i kostdatasystemet Matilda. Samtliga i arbetsgruppen har fördelat ansvar och roterar på de olika stationer och arbetar utefter riskbaserad egenkontroll. Vi arbetar miljömedvetet och strävar alltid mot att minska den negativa klimatpåverkan gen...
2022-06-17 2022-07-03
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kockar till Måltidsservice inom grundskola
Vi arbetar med ett tydligt servicetänk och brinner för våra matgäster och deras måltidsmiljö. Som kock hos oss kan du få arbeta ensam eller i ett arbetslag. Maten ska vara god, näringsrik, inspirerande och hälsosam. Du tillagar dagligen specialkost- allergikost, bakar, bereder sallader, diskar och jobbar i kostdatasystemet Matilda. Samtliga i arbetsgruppen har fördelat ansvar och roterar på de olika stationer och arbetar utefter riskbaserad egenkontroll. Vi arbetar miljömedvetet och strävar alltid mot att minska den negativa klimatpåverkan gen...
2022-06-17 2022-08-07
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde till Nattpatrullen
Tycker du om att arbeta med människor och vill vara med och skapa förutsättningar för att de ska känna sig trygga på natten? Trivs du i en roll där du får hjälpa människor och samtidigt får arbeta fritt under ansvar? Då kan det här vara en tjänst för dig! I ditt uppdrag kommer du att möta våra brukare i deras privata hem samt i serviceboenden. Under besöken får du hjälpa brukaren med bland annat hygien, toalettbesök och trygghetsbesök. I din roll kommer du också arbeta med dokumentation i VIVA och genomförandeplanering. Arbetstiden är under n...
2022-06-17 2022-06-26
Eskilstuna kommun, Grundskola Musiklärare till Gökstensskolan
I den här tjänsten kommer du att arbeta som musiklärare och ha undervisning i årskurs 4-9. Tjänsten är ett vikariat för vår nuvarande musiklärare. Du kommer att arbeta på heltid under hela höstterminen. Du har ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till din egen undervisning och är öppen för att dela med dig av dina kunskaper. På skolan jobbar vi med aktionsforskning som syftar till att förstå och förbättra praktiken utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi vill se att du aktivt bidrar till att skapa en trygg, tillitsfull ...
2022-06-17 2022-07-03
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sjuksköterskor till område funktionshinder
Hos oss är du omvårdnadsansvarig sjuksköterska och leder det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter genom att samordna och ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt koordinera kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga ingår också i arbetsuppgifterna. Du arbetar självständigt i nära samarbete med omvårdnadspersonal med bedömningar, identifierar och förebygger risker samt kartlägger behovet av hälso- och sjukvårdsåtgärder. Du kommer att ...
2022-06-16 2022-07-31
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektorer till förskolan
I rollen som rektor ingår du och arbetar tillsammans med flera andra rektorer i ett områdesteam och är en viktig kugge i den fortsatta utvecklingen av förskolan i Eskilstuna kommun. Rektorer och biträdande rektorer sitter tillsammans på ett områdeskontor de dagar som vi inte är ute i våra verksamheter. Till din hjälp i arbetet finns biträdande rektor, pedagogikutvecklare, specialpedagog och administratör/intendent. Arbetet innebär ansvar för verksamhet, utveckling, kommunikation, personal, arbetsmiljö och en god ekonomisk hushållning. En vikti...
2022-06-16 2022-08-14
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till område 3 Vård och Omsorgsboende
Söker du ett arbete som är varierat, där du får ta ansvar och ge god vård till patienter och anhöriga genom din kunskap och erfarenhet? Är du en ansvarsfull, trygg och engagerad sjuksköterska som vill ha ett roligt och utvecklande arbete? Då är detta en tjänst för dig! Som sjuksköterska hos oss har du huvudansvaret för våra patienter upp till sjuksköterskenivå och du samarbetar, handleder och delegerar kompetent och engagerad omvårdnadspersonal. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsupp...
2022-06-16 2022-08-24
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare till Eskilstunas grundskolor
nom grundskolan kan du arbeta med olika åldrar och ämnen. I din ansökan kommer du att få ange vilken/vilka tjänster du är intresserad av. Lärare i förskoleklass: Dessa tjänster kan se lite olika ut på olika skolor. De flesta skolor kombinerar tjänsten i förskoleklassen med att även arbeta på fritids. Lärare i fritidshem Som lärare i fritidshem är du resurs i en klass (F-6) under skoltid och arbetar sedan på fritids under fritidstiderna. Lärare i årskurs 1-3: I de tidigare åren arbetar du som klasslärare och har undervisning i alla ämnen föru...
2022-06-15 2022-07-31
1 2 >