Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Solåsen
Som undersköterska på Solåsen vård- och omsorgsboende är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med brukaren och försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respekt...
2024-02-23 2024-03-08
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Solåsen, vikariat 75%
Som undersköterska på Solåsen vård- och omsorgsboende är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med brukaren och försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respekt...
2024-02-23 2024-03-08
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Stenbygårds hunddagis
Som undersköterska ska du framför allt ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna när de är hos oss på daglig verksamhet. Det gör du utifrån deras egna förutsättningar och behov och du kommer att vara kontaktperson åt ett visst antal brukare. I uppdraget ingår medicingivning, daglig dokumentation och du upprättar och följer upp genomförandeplaner. Fokus ligger på att utforska och fånga brukarnas intressen och hitta meningsfulla och utvecklande aktiviteter. Du genomför olika bedömningar och tar fram pedagogiska hjälpmedel och anpassar verksam...
2024-02-22 2024-03-03
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Arbetsledare till Måltidsservice
Som arbetsledare i detta nystartade kök är din största arbetsuppgift en arbetsledande funktion, där du leder, delegerar och fördelar det dagliga arbetet i köket. Du har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i en verksamhet där det sker ständiga förändringar gällande rutiner och arbetssätt. Självklart ska du också kunna jobba som kock. Du brinner för ett tydligt servicetänk och för att ständigt förbättra för våra matgäster och deras måltidsmiljö. Så att aktivt delta i utveckling av menyer och utvecklingen av matlådeproduktionen, är något so...
2024-02-22 2024-03-07
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Administratör
Som administratör hos oss har du hand om utveckling, problemlösning och effektivisering av kökets kostdatasystem, packmaskin och etikettskrivare. Din gedigna kunskap delar du med dig till dina kollegor och utbildar dem i systemen. Du är drivande och delaktig i vår menyplanering, näringsberäkning och lägger in recept i kostdatasystemet. För dig är det viktigt att maten är god, inspirerande och hälsosam samtidigt som den ska vara miljömedveten med strävan mot att minska den negativa miljöpåverkan. All beställning av matlådor har du hand om. I r...
2024-02-22 2024-03-10
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör
I tjänsten med inriktning miljöfarlig verksamhet och förorenade områden kommer du att arbeta dels med tillsyn av industriverksamheter men till stor del även med att inventera och riskklassa förorenade områden genom uppdatering av länsstyrelsens databas, EBH-stödet. Du arbetar självständigt med många olika ärenden, av varierande storlek och komplexitet, i vårt ärendehanteringssystem Castor. Exempel på arbetsuppgifter; • Granskning av undersökningar, riskbedömningar samt dokumentation, handläggning och beslut i tillsynsärenden. • Planering och...
2024-02-22 2024-03-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Trä- och metallslöjdlärare till Hällby skola
Du undervisar i åk 3-6 som trä-och metallslöjdslärare. Du planerar självständigt din undervisning utifrån LGR22 och arbetar för att engagera elever samtidigt som du möter elevernas olika behov i klassrummet. Du är en del av ett arbetslag med hög kompetens och driv! Vi värdesätter att jobba tillsammans och dela med oss av erfarenheter för att utvecklas. En del av jobbet är också att skapa goda relationer och bidra till en inkluderande miljö för elever, vårdnadshavare och elevhälsoteam. På vår skola är du en del av kollegor som har ett starkt...
2024-02-21 2024-03-10
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kollektivtrafiksamordnare
I rollen som kollektivtrafiksamordnare planerar, utvecklar och samordnar du frågor kopplade till den allmänna kollektivtrafiken. Rollen är i huvudsak av strategisk karaktär. Du har goda möjligheter att påverka förutsättningarna för att utveckla kollektivtrafik från tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen till genomförandefrågor. Här kommer du också att medverka i den treparts-samverkan som finns mellan kommun, region och trafikoperatör. Du bedriver ditt arbete som till stor del grundar sig på målen och strategierna som finns i vår kollektivtrafi...
2024-02-21 2024-03-06
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Gruppsamordnare för Socialförvaltningens gruppverksamheter
I rollen som gruppsamordnare är du Socialförvaltningens ansikte utåt. Du har god kännedom om socialförvaltningens verksamheter och insatser och vad som finns att erbjuda både på service och bistånd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Informera om föräldraskapsgrupper och barngrupper både internt och externt • stödja och utbilda nya gruppledare för gruppverksamheterna • hålla i egna grupper där även enskilda stödsamtal inför grupp ingår • ansvara för vår digitala e-tjänst och koordinera ansökningar
2024-02-21 2024-03-05
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Aktivitetsledare
Rollen handlar mycket om att utveckla mötesplatsverksamheten för seniorer i kommunen och locka en bredare målgrupp. Du kommer att få planera aktiviteter tillsammans med personal på Kultur- och fritidsförvaltningen där ni utgår från besökarens behov, intressen och önskemål. Du kommer också att få jobba med att skapa samverkan mellan mötesplatsverksamheterna på Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Du får representera och aktivt delta i stadsdelsnätverk i de olika prioriterade stadsdelarna för att kunna genomföra in...
2024-02-21 2024-03-06
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till rektorsområde Skogstorp - Hållsta
Här får du chansen att arbeta med både yngre och äldre elever. Du arbetar främst mot årskurs 79 på Skogstorpsskolan och F-6 på Hållsta skola, och sitter nära eleverna du arbetar med. Eftersom vi har ytterligare en skolsköterska finns stor möjlighet till samarbete och stöd, till exempel planerar ni vaccinationer tillsammans. I tjänsten arbetar du bland annat med hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Fokus kommer också vara på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ditt arbete styrs utifrån elevernas behov och med stor fr...
2024-02-21 2024-03-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare till Skiftingehus
Vi söker en speciallärare med behörighet att undervisa i svenska i åk 7-9. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start ht-24. Som speciallärare hos oss har du ett nära samarbete med ämneslärarna på högstadiet. Du samverkar och samarbetar nära med specialpedagogen i matematik. På skolans EHT och i elevhälsan har du en viktig roll där du systematiskt är delaktig i utveckling av särskilt stöd på individ-grupp -och klassnivå.
2024-02-21 2024-03-13
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Två enhetschefer till Vågen
Som enhetschef ansvarar du för att skapa struktur och stabilitet. Du arbetar med verksamhetsutvecklingen kopplat till uppdragsbeskrivningen. Du planerar för verksamheten, möjliggör inflytande och delaktighet för medarbetarna och mål- och kvalitetsredovisar. Du har det ekonomiska ansvaret och säkerställer att du håller dig inom ramarna för beslutad budget. Vår målbild är resultat- och kvalitetsstyrning i framkant. I rollen ingår ansvar för: - Verksamhet - Personal - Arbetsmiljö - Ekonomi, budgetplanering och uppföljning. - Utveckling /förändri...
2024-02-20 2024-03-03
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen IT-konsult nätverk
Vi på IT, Drift och Support är ett teknikstöd för kunderna vid IT-relaterade upphandlingar och utvecklingsinsatser, samt drifttjänster. Vårt arbetssätt är konsultativt med målet att tillhandahålla en säker och stabil drift av kommunens IT infrastruktur och olika verksamhetssystem. Exempel på arbetsuppgifter; • Arbeta med installationer, daglig drift och incidenthantering. • Vara delaktig och ofta drivande i våra utvecklings- och avvecklingsprojekt. • Samverka nära våra olika delar inom IT-organisationen och dess leverantörer och kunder. Ibla...
2024-02-20 2024-03-03
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare till LSS-barnboende
Som boendestödjare stöttar du brukaren med till exempel tydliggörande pedagogik, social träning, toalettbestyr och annan omvårdnad. Du är med på utflykter, promenader, aktivitet, lek och musik. I arbetet ingår det vardagssysslor som städning och matlagning. Vidare är arbetet strukturerat med tydliga rutiner och handlingsplaner för att bemöta brukarnas behov och driva verksamheten. Du dokumenterar i VIVA och kan vara kontaktpersonal åt en brukare där du ansvarar för bland annat uppföljningar av Genomförandeplaner. Som personal ska man kunna dele...
2024-02-20 2024-03-05
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Familjevägledare
Du möter föräldrar som har barn i åldrarna 0-12 år. Du håller i föräldrastödsgrupper och har enskilda samtal. Allt arbete bygger på det vardagliga samarbete med familjerna som vi möter. Du jobbar områdesinriktat med kollegorna på familjecentralen, samverkar med förskolorna i området och arbetar tillsammans med dina kollegor inom team förebygg. Då familjecentralerna bygger på frivillighet och är en öppen verksamhet för alla invånare ser kontakten med familjerna olika ut. Du kommer att arbeta uppsökande och finns på arenor där familjerna är. Vi...
2024-02-20 2024-03-05
Polismyndigheten, Polisregion Öst Intresseanmälan: Poliser för placering i LPO Eskilstuna
Ingripandepolis Som polis i ingripandeverksamheten arbetar du händelsestyrt och efter planlagt brottsförebyggande arbete i yttre tjänst. Du placeras i en arbetsgrupp under ledning av en gruppchef. Arbetsuppgifterna ger dig möjlighet att arbeta brett och i många fall kommer du få möjlighet att få hantera ärenden från start till mål, till exempel till ett anhållande eller annan åtgärd. Du kommer vara involverad i gruppens verksamhetsplanering och ha möjligheter att påverka din arbetsdag utifrån egna initiativ och idéer. Som polis i ingripandeverk...
2024-02-20 2024-03-05
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer till hemtjänsten
Som enhetschef jobbar du både strategiskt och operativt, där ditt uppdrag är att få till en struktur med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och ledningen. En resultat- och kvalitetsstyrning i framkant är vår målbild och genom ditt stöd att planera, driva, analysera och utveckla bidrar du till en hög kvalitet i våra verksamheter och processer. Utöver ditt ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet förväntas du även bidra med utveckling till hela...
2024-02-20 2024-03-05
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Trädvårdande kyrkogårdsarbetare till begravningsverksamheten
Under växtsäsongen tillhör du ett av S:t Eskils kyrkogårds skötsellag, där du i huvudsak arbetar med skötsel och underhåll av våra grönytor. Däribland ingår rensning av ogräs och luckring av gravrabatter, gräs- och häckklippning, grästrimning, lövblåsning samt plantering av träd, buskar och blommor. Omkring 20% av din arbetstid under växtsäsongen arbetar du specifikt med träd. Arbetsuppgifter som ingår i det arbetet är bland annat uppbyggnads- och underhållsbeskärning, såväl från marken som i skylift samt eventuellt klättring. Vidare hanterar...
2024-02-16 2024-03-17
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Fritidsledare till kollo
Som fritidsledare planerar och genomför du aktiviteter tillsammans med barnen. Du har gemensamt ansvar för barnen tillsammans med dina kollegor. Som trygg vuxen är du en förebild, du skapar trygga ramar och goda relationer. Du möter barnen utifrån deras förutsättningar och behov när du ser möjligheter framför hinder. I rollen hanterar du också konflikter som kan uppstå. Tillsammans med dina kollegor skapar ni en gemenskap och trygghet så att barnen får en rolig och meningsfull tid under sin vistelse på gården. Verksamheten på kollo innefattar ...
2024-02-16 2024-03-03
Eskilstuna kommun Kravanalytiker till Objekt- och projektenheten
Som kravanalytiker kommer du att arbeta i både större och mindre digitaliseringsprojekt som prioriteras inom kommunen. Kravanalytikern förstår beställarens behov och problem för att sedan översätta det till en tydlig beskrivning. Här behöver du använda din erfarenhet och din pedagogiska förmåga. Du gillar att ta fram och dokumentera arbetsflöden, processer och användningsfall. I de projekt som du deltar i kommer du att jobba nära både verksamhet, IT och upphandling. Som kravanalytiker ansvarar du för att sammanställa och bygga nödvändig dokume...
2024-02-16 2024-03-03
Eskilstuna kommun Systemförvaltare
Som systemförvaltare utvecklar och förvaltar du några av våra stöd- och verksamhetssystem inom vård och sociala tjänster tillsammans med leverantörer och förvaltning. Med en förståelse för verksamhetens utmaningar och förutsättningar jobbar du i ett tätt samarbete med målsättning att hitta bästa möjliga anpassningar av systemen utifrån varje verksamhetsbehov. Allt med fokus att ge bra stöd till våra användare och projekt. Hos oss blir du en del av ett serviceinriktat, nyfiket, lösningsorienterat team med stort tålamod och engagemang. Här arbe...
2024-02-16 2024-03-03
Polismyndigheten, Polisregion Öst Yttre befäl till lokalpolisområde Eskilstuna
Som yttre befäl planerar, leder och följer du upp polisområdets yttre verksamhet. Både det minutoperativa uppdraget och ingripandeverksamhetens arbete mot uppsatta mål. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. Verksamhetsansvaret berör hela polisens uppdrag. När du verkar i funktionen som yttre befäl leder du den yttre verksamheten antingen på uppdrag av regionsvakthavande befäl vid Regionsledningscentralen, lokala ledningsgruppen eller självständigt genom tilldelad delegation. Fun...
2024-02-16 2024-03-01
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Nattpatrullen
Som undersköterska möter du våra brukare i deras privata hem samt i serviceboenden. Under besöken får du hjälpa brukaren med bland annat hygien, toalettbesök, trygghetsbesök och trygghetslarm. I din roll arbetar du också med dokumentation i VIVA och genomförandeplanering. Arbetstiden är under natten där du arbetar med en till kollega. Nattpatrullen ansvarar för hela Eskilstuna kommun men arbetet delas in i områden där man tar sig runt med bil.
2024-02-16 2024-03-03
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Enhetschef till Löneservice
Löneservice är inne i ett utvecklingsskede och förbereder bland annat för upphandling av lönesystem. Detta arbete leder du - och jobbar samtidigt med att skapa en förbättringskultur med utgångspunkt i Serviceförvaltningens strategiska inriktning ökad utvecklingstakt. Du har personalansvar för 26 medarbetare och i den dagliga arbetsledningen får du stöd i av arbetsledare. Du har också ett särskilt ansvar för de kommunala bolagen som också har ett avtal med Löneservice. Den ledningsgrupp du ingår i driver gemensamt HR-frågorna inom Serviceförv...
2024-02-16 2024-02-25
1 2 >