Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Enhetschefer till Måltidsservice
2021-01-15 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef Arbete och aktivitet
I enhetschefens arbetsuppgifter ligger att ansvara för verksamhetsplanering och utveckling samt att leda arbetet enligt kommunens mål och riktlinjer och tillse att gällande lagar och avtal följs. Personalfrågor som personalförsörjning, personalutveckling och arbetsmiljö omfattas också i uppdraget. Verksamhetens ekonomi med budgetarbete och resultatuppföljning ingår i syfte att redovisa budget i balans. Ett systematiskt arbetssätt efterfrågas med målsättning att driva utvecklingsarbete inom verksamheten. För att uppnå verksamhetens mål krävs g...
2021-01-15 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vårdbiträden till Hemtjänsten Service
Som vårdbiträde inom servicegruppen arbetar du med städ, tvätt och inköp i brukarens hem. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov och vår huvudsakliga uppgift är att ge god service och att skapa en känsla av trygghet när vi utför vårt arbete. Arbetet innebär ett stort ansvar eftersom vi möter brukaren i deras egna hem. Viktigt för oss är att följa de hygienriktlinjer som finns. Vi tillhandahåller de arbetskläder och den skyddsutrustning (exempelvis munskydd, visir och handskar) som behövs när du arbetar hemma hos brukaren. Något som...
2021-01-15 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Lagersbergsskolan
Just nu söker våra elever två lärare i idrott och hälsa! Som idrottslärare har du ett nära samarbete med vår andra behöriga idrottslärare och ansvarar för undervisningen i ämnet. Under era lektioner har ni tillgång till gymnastiksal, vår spontanidrottsplats och naturområden som Kronskogen och Vilsta. Du och vår andra idrottslärare är en viktig del för elevernas hälsa. Vad erbjuder vi dig som söker till oss? • Utbildning i språkutvecklande arbetssätt • Friskvård • God personaltäthet • Stabilt elevhälsoteam • Agera tillsammans, våldsförberedan...
2021-01-14 2021-01-27
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till förskoleområde Kompassen.
Förskoleområde Kompassen leds av fyra rektorer tillsammans med två biträdande rektorer. I ledningsgrupperna ingår också intendent, pedagogikutvecklare och specialpedagog. Varje rektor ansvarar för två till tre förskolor. Som biträdande rektor har du ett nära samarbete med ansvarig rektor men du arbetar till stor del självständigt med de uppgifter som du ansvarar för. Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp. Rollen utformas utifrån ledningsgruppens behov och din unika kompetens. Det kan tex innebära att du har ett eg...
2021-01-13 2021-02-07
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Utbildad kriminalvårdare till anstalten Hällby
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bev...
2021-01-13 2021-02-03
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Tidigarelärare och träslöjdslärare till Lundbyskolan
Som tidigarelärare inom våra årskurser 1-3 är du ansvarig klasslärare med mentorskap i en av årskurserna. Du planerar din undervisning utifrån läroplanen, skriver LPP:er och följer upp dina elevers måluppfyllelse och utveckling. I klassrummet skapar du förutsättningar för att uppnå bästa lärande för just din elevgrupp, och har även stöd av funktioner i vårt elevhälsoteam vid behov. Som lärare i trä- och metallslöjd arbetar du med att undervisa eleverna i åk 2-6 i ämnet. Du arbetar halvklassvis och delar klassen med läraren i textilslöjd. Du p...
2021-01-13 2021-01-27
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kriminalvårdsinspektör - anstalten Hällby
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 30 medarbetare....
2021-01-13 2021-02-03
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Begravningsverksamheten söker en administratör
I rollen som administratör kommer du att arbeta med ärendehantering inom begravningsverksamheten. Du bokar gravsättningar, registrerar gravrättsinnehavare och gravsättningar, sköter diarieföring och arkivering, tar emot samtal och besökare, hanterar fakturor och övriga uppgifter för att hålla begravningsplats och krematorium. Kontakt med begravningsbyråer, stenfirmor och övriga leverantörer ingår också i arbetet. Tjänsten är en visstidsanställning på cirka 1 år.
2021-01-11 2021-01-24
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsspecialister till Eskilstuna kommun
Vi söker tre arbetsspecialister till vår enhet för Individuell placering. Som arbetsspeciallist ansvarar du för att hitta nya praktik- och sysselsättningsplatser till brukare som du sedan följer upp och stöttar på plats. Den största delen av din arbetstid spenderar du ute i samhället på arbetsplatsbesök, i samtal med brukare och med arbetsgivarkontakter. Du utgår från brukarens behov och önskemål och samverkan med nätverk är en del av arbetssättet. Du jobbar självständigt och gör din egen planering. Arbetsuppgifter som förekommer är exempelv...
2021-01-11 2021-01-24
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad yrkeslärare till Barn- och fritidsprogrammet
Vill du arbeta på en gymnasieskola där du tillsammans med dina kollegor arbetar med utvecklingen och kvalitén på skolan? Då ska du söka till oss. I tjänsten som yrkeslärare kommer du att ha möjlighet att undervisa elever inom båda inriktningarna samt att det ingår undervisning teoretiskt för helklass men också samarbete med yrkeslivet kopplat till arbetsförlagt lärande (APL). Du kommer att bedöma elevers studier både inom ramen för den undervisning som är skolförlagd men du kommer också ha en betydande roll i att skapa goda läromiljöer för el...
2021-01-07 2021-01-21
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare med inriktning ungdom och familj
Vill du vara med och fortsätta utveckla resursenheten ungdom och familj? Vill du vara en del i ett arbetslag med engagerade kollegor som brinner för sitt uppdrag? Då ska du söka den här tjänsten! Hos oss är du anställd av Resursenheten Ungdom och familj med titeln familjebehandlare. Familjebehandlarna är indelade i tre team och du kommer att tillhöra ett av dem. Du arbetar främst dagtid men vi ser gärna att du kan arbeta 1-2 kvällstider i veckan. Beredskap i telefon ingår vid behov. Som medarbetare hos oss har du två roller där du är familjebe...
2021-01-07 2021-01-21
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Utredningsenheten Barn och Familj enhet 2
I tjänsten som socialsekreterare får du arbeta med myndighetsbedömning i form av att: • Utreda ansökningar och anmälningar enligt SoL. • Göra skyddsbedömningar av inkommen information. • Göra kvalitetssäkrade beslut och bedömningar som är till gagn för brukarna. • Uppföljning av beslutade insatser och placerade barn. • Bereda ärenden med stöd av LVU och LVM. • Ta emot ansökningar och anmälningar. • Företräda i förvaltningsrätt i domstol och vara föredragande i nämnden. • Externa möten i form av nätverk, brukare, familjemöten. • Dokumentation i ...
2020-12-29 2021-01-24
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Teamledare/Sjuksköterska till Nära Vårdteamet i Eskilstuna
Teamledaruppdraget innebär att samordna och tillsammans med teamet koordinera insatser till patienter/brukare. Att vara kontakten in till teamet och samverka med andra interna och externa aktörer kring till exempel informationsspridning om teamet och inkludering av patienter. Uppdraget innefattar även att bevaka och samordna behov av fortbildning i teamet samt att driva den digitala utvecklingen. Ditt uppdrag är att leda och vidareutveckla verksamheten såväl operativt som strategiskt. Det innefattar att skapa bästa tänkbara förutsättningar fö...
2020-12-28 2021-01-17
Kriminalvården, Anstalten Hällby Klienthandläggare till Anstalten Hällby
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär att kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, samt att bereda och fatta beslut enligt fängelse- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. En stor del i arbetet innebär genomförande av utredningsarbete och planering avseende intagnas ver...
2020-12-28 2021-01-18
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Teamledare till Biståndskontoret
Som teamledare ansvarar du för det dagliga operativa ledningsarbetet i ett utredningsteam om 13 biståndshandläggare. I verksamheten handläggs cirka 1200 ärenden främst gällande personer som söker LSS-insatser. Du får också ett helhetsansvar i verksamheten och samverkar inom Biståndskontoret där behov finns. I vikariatet ingår arbetsuppgifterna: • Att fördela arbetet och stödja, instruera samt inspirera medarbetare i den dagliga verksamheten där viktiga biståndsärenden utreds och beslutas. • Att delta i utvecklingsarbetet och i nära samarbete m...
2020-12-28 2021-01-17
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Församlingspedagog till Tunafors församling
I tjänsten ingår att tillsammans med arbetslag och församlingsbor utveckla församlingslivet i Tunafors församling i mötet med människor i alla åldrar men med ett särskilt fokus på vuxenpedagogik: unga vuxna, vuxna och äldre. Din huvudsakliga placering är Fors kyrka och församlingshem. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100 % tjänstgöring, där både dag- kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
2020-12-23 2021-01-21
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Arbetsuppgifterna består av att: • Leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av sjukvårdsinsatser. Uppdragen utförs som hembesök eller genom handledning eller delegering till omvårdnadspersonal. • Identifiera och förebygga risker i vården samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. • Samverka i tvärprofessionella team, utifrån ett vårdvetenskapligt förhållningssätt, både internt och externt. • Arbeta med avvikelser och dokumentation. • Utföra ordinationer på uppdrag av läkare från slutenvården, primärv...
2020-12-22 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Bemanningsenheten Tim- och semestervikarier till Vård och omsorg
Nu söker vi dig som vill ha ett meningsfullt sommarjobb eller timvikariat där du verkligen har möjlighet att göra skillnad. Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. På vår sida www.eskilstuna.se/sommarjobb kan du läsa mer. Äldreboende Vård- och omsorgsboende för äldre innebär en bostad med möjlighet till service och omvårdnad dygnet runt. Den enskildes behov styr omfattningen av service och omvårdnad. Du arbetar m...
2020-12-21 2021-02-28
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Boendeenheten vuxna till Socialförvaltningen
Verksamheten inom Boendeenhet vuxna handlar om att stärka brukare att komma ut på meningsfulla aktiviteter, få sysselsättning som kan leda till egen försörjning samt att få en ökad livskvalité. Vi bedriver stöd och behandling i olika boenden eller satellitlägenheter. Vi erbjuder exempelvis samtalskontakt, behandling för missbruk och ekonomisk rådgivning. Vår verksamhet är pågående dygnet runt och i rollen som chef ingår man i Chef i beredskap där resursområdets chefer ingår. Vi söker dig som vill samarbeta tätt och leda tillsammans med nuvara...
2020-12-21 2021-01-17
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Vikarierande socialsekreterare till Beroendecentrum på Mälarsjukhuset
Som socialsekreterare hos oss arbetar du dagligen med att utreda, bedöma och besluta ärenden enligt lagarna SoL, LVM och LVU. I mötet med våra brukare arbetar du utifrån metoden ASI där en kartläggning av brukarens livsområden utförs och i samtalen använder du samtalsmetodiken MI. Vi samverkar med både externa utförare så som kriminalvård/frivård, Region Sörmlands psykiatri och sjukvård, och interna enheter som ekonomiskt bistånd och socialpsykiatrin. Det ingår hembesök i tjänsten och en del resor till framförallt behandlingshem. Som stöd i ...
2020-12-18 2021-01-17
Eskilstuna kommun Förskollärare till Eskilstuna kommun
Vill du vara med och planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan? Önskar du bidra och kunna göra skillnad för det viktigaste vi har, våra barn och för vår framtid? Som förskollärare inom Eskilstuna kommun är du med och arbetar med det pedagogiska utveck...
2020-12-16 2021-01-17
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kockar till kollo!
Ta chansen att ha möjlighet att jobba på kanske världens bästa sommarjobb! Till Åshorns sommargård kommer ca 54 barn och till Sågarsvedet kommer ca 32 barn i åldrarna 713 år. Det är viktigt för oss att barnen som besöker vår kolloverksamhet får en rolig och positiv upplevelse. Vilket också inkluderar en tilltalande, allsidig och näringsriktig kost. I köket jobbar tre kockar. Oftast är man två i köket samtidigt. Ni har sedvanliga arbetsuppgifter som kock i form av förberedelser, matlagning, städning och allt vad det innebär men beroende på v...
2020-12-14 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Föreståndare till kollo!
Ta chansen att ha möjlighet att jobba på kanske världens bästa sommarjobb! Till Åshorns sommargård kommer ca 54 barn och till Sågarsvedet kommer ca 32 barn i åldrarna 7-13 år. Det är viktigt för oss att barnen som besöker vår kolloverksamhet får en rolig och positiv upplevelse. Som föreståndare har du det dagliga ansvaret över att bedriva verksamheten och arbetsleda kollopersonalen. Du arbetar utifrån enhetschefens och samordnarens direktiv och är på så sätt även den förlängda arm när det gäller personal, ekonomi, barnen och kontakten med för...
2020-12-14 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Fritidsledare till kollo!
Ta chansen att ha möjlighet att jobba på världens bästa sommarjobb! Till Åshorns sommargård kommer ca 54 barn och till Sågarsvedet kommer ca 32 barn i åldrarna 7-13 år. Det är viktigt för oss att barnen som besöker vår kolloverksamhet får en rolig och positiv upplevelse. Som fritidsledare planerar och genomför du aktiviteter tillsammans med barnen. Du har ansvar för ett antal barn och skapar en gemenskap och trygghet så att barnen får en rolig och meningsfull tid på sommargården. I din roll innebär det att möta barnen utifrån barnens egna f...
2020-12-14 2021-01-31