Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagog- LSS boende, Ursviken
Som stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har, arbetar du som stödpedagog systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv. Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov....
2024-05-22 2024-06-02
Skellefteå kommun, Samrekrytering förskola och skola Barnskötare och förskoleassistenter
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter...
2024-05-20 2024-06-02
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.
2024-05-20 2024-06-02
Skellefteå kommun, Socialkontoret Sommarjobba som vårdpersonal - boende ingår
HEMTJÄNST Som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten stöttar du personer med praktiska sysslor och personlig omvårdnad i deras hem. Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar. En del av hemtjänsten är Nattpatrullen. Där är uppdraget att skapa trygghet för de som kan ha svårt att komma till ro på natten. Du är också den som är först på plats när någon har aktiverat sitt trygghetslarm. VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE (äldreboende) Som undersköterska eller vårdbiträde på ett vård- och omsorgsboende stöttar du personer med prakti...
2024-05-20 2024-06-02
Skellefteå kommun Vill du arbeta som vårdbiträde och göra skillnad inom vård och omsorg?
Arbetet inom vård och omsorg består av att hjälpa och uppmuntra individer i sin vardag att utifrån sin egen förmåga klara av dagliga sysslor. Du kommer att utföra omsorgsuppgifter baserat på de beslut som har tagits. Det innebär att du stöttar individen utifrån dennes behov med exempelvis förflyttningar och hjälp med personlig hygien. I arbetet ingår att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Som vårdbiträde kommer du vara kontaktperson och tillsammans med individen skriva en genomförandeplan och se till att följa den. Arbet...
2024-05-20 2024-06-02
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor och vårdbiträden till Höjdens vård- och omsorgsboende
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra individens förmågor. Du kommer att utföra omsorgsuppgifter baserat på de beslut som har tagits. Det innebär att du stöttar individen utifrån dennes behov med exempelvis förflyttningar och hjälp med personlig hygien. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
2024-05-20 2024-06-02
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor till hemtjänst samt vård och omsorgsboende
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra individens förmågor. Du kommer att utföra omsorgsuppgifter baserat på de beslut som har tagits. Det innebär att du stöttar individen utifrån dennes behov med exempelvis förflyttningar och hjälp med personlig hygien. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
2024-05-20 2024-06-02
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Yrkeslärare Bygg- och anläggning Lärling
Du kommer att undervisa på Lärling, inriktning Bygg och anläggning. Undervisningen kan komma att ske både på skolförlagda programmet samt på lärlingsprogrammet. Arbetet innebär både teoretiska och praktiska moment där du ansvarar för att bidra med kunskap och engagemang i ämnet, samt nära kontakt med handledare på de företag där eleverna gör sin APL. Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Du kommer att jobba i ett arbetslag där det är naturligt att samarbeta och stötta varandra. Tillsammans med kollegor...
2024-05-17 2024-05-27
Skellefteå kommun Biträdande rektor gymnasiet
Som biträdande rektor i Skellefteå gymnasieskola är du direkt underställd rektor och har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar för ditt ansvarsområde. På uppdrag av rektor leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet och leder sedan pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom arbetslagen på skolan. I rollen ansvarar du för det operativa arbetet och för att skapa förutsättningar för den pedagogiska kvalitén och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Du ansvarar för att arbeta systematiskt för att säkerställa en hål...
2024-05-17 2024-06-02
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kommunikatör - samhällsomvandlingen
Som kommunikatör med fokus på samhällsomvandlingsfrågor har du en nyckelroll i Skellefteås utveckling. Du kommer ingå i ett team av kommunikatörer som jobbar med olika områden kopplat till samhällsomvandlingen. En del i uppdraget är att ingå som kommunikatör i projektgruppen för Norrbotniabanan och att jobba med kommunikation kring tillhörande infrastrukturfrågor och byggandet av banan. Uppdraget kommer också att innefatta kommunikation om byggandet av flera resecentrum, trafik- och mark och exploateringsfrågor samt förändrade resvanor. Du u...
2024-05-17 2024-06-09
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Badpersonal till Bureå badhus
Jobbet som badpersonal kommer att erbjuda en stor variation av arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med badbevakning, skötsel av anläggningen, städning, vattenrening och kassatjänstgöring. Därutöver kommer du att ingå i den grupp som ska utveckla badet till en naturlig mötesplats. Om du har simlärarutbildning kommer du även att arbeta som ledare för gruppverksamhet och simskola. För att erbjuda våra kunder en god tillgänglighet så har vi öppet våra anläggningar vardagar, kvällar och helger. Du kommer därför att ha schemalagd arbetstid vilket ...
2024-05-16 2024-05-30
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Gymnasielärare i Musik
I rollen som gymnasielärare med inriktning mot musik undervisar du i körsång, sång och ensemble. Arbetsuppgifterna inkluderar planering och genomförande av lektioner enligt läroplanen. I rollen samarbetar du med kollegor och deltar i ämnesövergripande projekt och aktiviteter. Du förväntas också delta i skolans konsertverksamhet, vilket kan innebära visst kvällsarbete under läsåret.
2024-05-16 2024-05-30
Skellefteå kommun Gymnasielärare, företagsekonomi och psykologi, Kanalskolan
Som lärare i företagsekonomi och entreprenörskap kommer du att undervisa på såväl svenska nationella gymnasieprogram som på IB Diploma programme. Som psykologilärare kommer du att undervisa på svenska nationella gymnasieprogram, det kan eventuellt bli aktuellt framöver att även undervisa på IB Diploma programme. Hos oss ingår du i ett arbetslag där vi samarbetar och hjälps åt med fokus att bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Äve...
2024-05-16 2024-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare Eng och Sv/Sva, Vuxenutbildningen
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Vuxenutbildningen är flexibel och har bland annat intag var femte vecka nästan hela året. Det innebär att du kommer att ha flera kurser igång samtidigt. Du kommer att undervisa både fysiskt i klassrum samt digitalt på distans.
2024-05-16 2024-05-30
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare, barn och unga verkställighet
Som socialsekreterare med ansvar för placerade barn och ungdomar är du ansvarig för att följa upp, utreda och verkställa insatser och beslut rörande barn och unga. Det innebär bland annat barn och ungdomar som bor i familjehem, stödboende, hvb eller på sis hem. Du är en länk mellan olika aktörer. Målsättningen är att ge goda förutsättningar till förändring. Du ansvarar för att hålla ihop helheten för det placerade barnet, ungdomen och dess nätverk. I uppdraget förkommer det resor.
2024-05-16 2024-05-30
Skellefteå kommun, Support och lokaler Lönekonsult
Som Lönekonsult arbetar du med registrering och kontroll av anställnings- och löneuppgifter i lönesystemet. Dina kunder är chefer och medarbetare i kommunen och du agerar stödfunktion i frågor som avser bland annat löner, ledigheter och olika typer av utbetalningar. Du samarbetar också mycket med andra stödfunktioner inom kommunen för att få hela kedjan inför löneutbetalning att fungera. Som Lönekonsult besitter du en viktig spetskompetens, vilket innebär att du förväntas kunskapshöja och skickliggöra kunderna genom att bland annat hålla utbild...
2024-05-14 2024-05-28
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagoger, Barn och Unga SSF
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Stödpedagogen ska inom ramen för lagstiftning, avdelningens vision och individens beslut bidra i arbetet med att säkerställa god kvalitet i verksamheten. Det sker genom att tillföra fördjupad kunskap gällande lagstiftning, bemötande, omvärldsperspektiv och att stödja kollegor i att omsätta aktuella och forskningsbaserade metoder i praktiskt arbete. Utö...
2024-05-13 2024-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare F-3
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs F-3. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Särskilt viktigt för denna åldersgrupp är den grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningen. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbet...
2024-05-13 2024-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare 4-6
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 4-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2024-05-13 2024-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare i fritidshem
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och kreativ lärmiljö för eleverna. Du ansvarar för att leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga pedagoger. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden.
2024-05-13 2024-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2024-05-13 2024-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Specialpedagog/Speciallärare
Som specialpedagog eller speciallärare ger du råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda individer. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
2024-05-13 2024-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Modersmålslärare
Undervisningen bedrivs med elever i grupper eller med enskilda elever på flera av kommunens skolenheter. Detta sker via fjärrundervisning eller undervisning på skolorna vilket kan innebära resor. Undervisningen är schemalagd och kan ske både dag- och kvällstid.
2024-05-10 2024-05-23
Skellefteå kommun, Support och lokaler Verksamhetsutvecklare, ledningssystem
Som verksamhetsutvecklare spelar du en avgörande roll i att förena ledningssystemet med de specifika behoven och kraven från kommunens olika verksamheter. Du arbetar nära processägarna för att säkerställa att systemet stödjer deras arbete på bästa möjliga sätt och löser eventuella utmaningar effektivt. Dina arbetsuppgifter inkluderar även att arrangera och facilitera workshops tillsammans med slutanvändarna för att utmana befintliga arbetssätt och hitta mer effektiva lösningar. Det är viktigt att du är lyhörd för användarnas feedback och att ...
2024-05-10 2024-05-23
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Avdelningschef fysisk planering
Som avdelningschef för fysisk planering har du det övergripande ansvaret för avdelningens personal, ekonomi och verksamhets frågor. I verksamhetsansvaret ingår att leda arbetet med en hållbar samhällsomvandling med fokus på en god livsmiljö och gestaltning, rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning, ökade förutsättningar för bostadsbyggande och exploatering. Det innebär även ansvarar för att utveckla avdelningens strukturerade kvalitet- och utvecklingsarbete genom medarbetarna och chefer i syfte att förbättra för dem vi är till för. ...
2024-05-08 2024-05-26
1 2 3 >